Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Genel Bilgiler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
hangileridir, müzik, nelerdir, türkiyedeki, türleri, ülkemizdeki

Ülkemizdeki Müzik Türleri Nelerdir? Türkiyedeki Müzik Türleri Hangileridir?

Eski 09-11-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Ülkemizdeki Müzik Türleri Nelerdir? Türkiyedeki Müzik Türleri Hangileridir?Ülkemizdeki Müzik Türleri Nelerdir? Türkiyedeki Müzik Türleri Hangileridir?
Ülkemizdeki Müzik Türleri Nelerdir? Türkiyedeki Müzik Türleri Hangileridir?

Türk müziği
 • Klasik Türk müziği
 • Mehter
 • Türk Halk Müziği
 • Oryantal dans
 • Kanto
 • Türkçe Tango
 • Türk pop müziği
 • Mevlevi
 • Anadolu rock
 • Rebetiko
 • Türk Hip-Hop Müziği
 • Arabesk müzik
 • Arabesk-Pop Müzik
 • Arabesk-rock
 • Fantezi müzik
 • R'n'Besk
Türler
 • Türk alternatif müzik
 • Klasik türk müziği
 • Oryantal
 • Türk halk müziği
 • Türk Hip-Hop Müziği
 • Türk caz müziği
 • Osmanlı ordu müziği
 • Devlet Opera ve Balesi
 • Türk pop müziği
 • Türk dini müziği
 • Anadolu rock
Etnik müzik
 • Ermeni Müziği
 • Azeri Müziği
 • Bosna Müziği
 • Yunan Müziği
 • Yahudi Müziği
 • Kürt Müziği
 • Pontus Müziği
 • Roman Müziği
 • Zaza Müziği
 • Yöresel Halk Türleri
 • Ege Müziği
 • Rumeli Müziği
 • Karadeniz Müziği
 • Kıbrıs Müziği
 • Osmanlı yöresel türleri
 • Arnavut Müziği
 • Arap Müziği
 • Ermeni Müziği
 • Balkan Müziği
 • Kıbrıs Müziği
 • Mısır Müziği
 • Yunan Müziği
 • Macar Müziği
 • Kürt Müziği
 • Pers Müziği
 • Pontus Müziği
 • Trakya Müziği
Türk müziği, Türkler'in Orta Asya'dan beri geliştirdikleri, bugünkü özellikleri Selçuklu ve Osmanlı döneminde belirginleşen müzik Musiki, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevrelerinde birbiriyle ilişkili, fakat karakterleri farklı iki ana dal olarak gelişmiştir Osmanlı'nın son dönemindeki modernleşme hareketleriyle Batı etkisi görülmeye başlanmış, bu etki Cumhuriyet döneminde daha da artmıştır

Konu başlıkları

* 1 İslamiyet Öncesi
* 2 Geleneksel Türk Müziği
o 21 Klasik Türk Müziği
o 22 Halk Müziği
* 3 Klasik Batı Müziği
* 4 Popüler Müzik
* 5 Dış bağlantılar

İslamiyet Öncesi

Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce dini törenleri yöneten şaman, kam ya da baksı, elinde belirli sesler çıkaran demir parçalarının bağlı bulunduğu bir değnekle topluluğu etkiliyordu Bu törenlerde davulun da önemli bir yeri vardır

Çin'in kütüpane, Hun Türkleri'nde, Uygur Türklerinde, Selçuklular'da ve Osmanlılar'da müziğe büyük yer ve önem veriliyordu Ozanları ve kopuzcuları olmayan hiçbir Selçuklu ordusu yoktur

Eski Türk Hakanlarının saraylarında ve ordugahlarında musiki takımları 9 kök denilen eserleri her gün çalardı

Geleneksel Türk Müziği

Geleneksel Türk müziği, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevresinde gelişen olmak üzere ikiye ayrılır Geleneksel olarak Türk müziği çeşitli ortamlarda şöyle belirir:

* Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda

Kâr, beste, semai, şarkı

* Camilerde

Ezan, dua, sela, tekbir, temcit, münacaat

* Tekkelerde

Naat, ayin, durak, ilahi, nefes, niyaz

* Köylerde

Türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası

* Sınır boylarında

Serhat türküsü

* Kışlalarda

Mehter müziği

Halk müziği ve "klasik" Türk müziği arasında çok önemli bir bağ vardır Nitekim türkülerin pek çoğunda klasik musiki makamları kullanılmıştır Aynı şekilde, türkü, köçekçe, oyun havası, sirto, vb halk musikisi formları klasik Türk musikisinde kullanılmıştır İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, Şevki Bey gibi büyük klasik musiki bestekarlarının hemen hepsinin halk musikisi formlarını kullandıkları gözlemlenir

Klasik Türk Müziği

Ana madde: Klasik Türk Müziği
Ana madde: Türk Sanat Müziği

Osmanlılar yalnız musiki sanatına değil musiki ilmine de büyük önem verdiler Türk müziğinin Arap, Acem, eski Yunan ve Bizans asıllı olduğunu ileri sürenler vardır Ancak Klasik Türk Müziği genel nitelikleri bakımından Türk asıllıdır Osmanlı uygarlığı her alanda büyük bir sentez geliştirdiği gibi, Türk müziği potasında yerel pek çok renk bu müziğin parçası haline gelmiş ve bunun karşılığında da Osmanlı musikisi devletin kapsadığı topraklar ve ötesine büyük etkilerde bulunmuştur

İstanbul'un alınmasından sonra Topkapı Sarayında kurulan Enderun Musiki Mektebi ve özel meşkhanelerde eğitime geçilmesiyle daha belirli olarak kurallaşan ve klasik bir müzik niteliği kazanan Klasik Türk Müziği altı dönemde incelenir Birinci dönem; hazırlayıcı dönemdir ve başlangıcından Meragalı Abdülkadir'e (1360-1435) kadar uzanan dönemdir İlk klasik dönem, ikinci klasik dönem, yeni klasik dönem gibi dönemlerden günümüze gelir Yeni klasik dönem oldukça önemlidir ve Dede Efendi'den Zekai Dede'ye (1825-1397) kadar uzanan kapsayan dizi, makamlar, usuller ve şekiller'den oluşur

Halk Müziği

Ana madde: Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği örnekleri genelde sözlü olmakla beraber, sözsüz dans müziklerini de içerir

Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir Uzun havalar Anadolu'nun değişik bölgelerinde bozlak, türkmani, maya, hoyrat, divan, ağıt gibi adlarla anılır Bunlar genellikle Karacaoğlan, Emrah, Ruhsati, Sümmani ve daha birçok tanınmış halk ozanının deyişleri üzerine yakılmıştır

Kırık havalar ise koşma, yiğitleme, güzelleme, taşlama, ninni ve daha başka adlar altında kümelenir Bunlar da genellikle gurbet, ayrılık, sıla hasreti, ölüm, askere gidiş, yiğitlik, düğün, çocuk sevgisi, kız kaçırma gibi köye has toplumsal bir olayı konu alır, sadelik, içtenlik, duygululuk gibi özellikler gösterir yerel renkler taşır Türk Halk Müziği'nin melodi yapısı incelendiğinde bu melodilerin ses genişlikleri bakımından bir oktav (sekiz ses sınırı) tamamlayan dizi ve tonaliteyi kesin şekilde belirtmeyen ikili ile beşli aralıkları içinde yaratılmış olduğu görülür Bununla birlikte dizi ve tonaliteyi belli eden sekizli ve daha geniş sınırlı melodiler de çoktur Basit ve birleşik ölçülerden başka aksak ölçüleri içeren Türk Halk Müziği, ezgiler ve formlardan oluşur

Klasik Batı Müziği

Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde girişilen devrim hareketleri sanat konularına da yöneldi Daha çok Klasik Batı müziğine önem verildi

1924'de Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu Osmanlı sarayındaki müzik topluluğu başkente getirilerek Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası adıyla konserler vermesi sağlandı

Yetenekli gençlerin Avrupa ülkelerine gönderilip yetiştirilmesi hareketi başladı İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Darrültalimi Musiki adlı okul yeni bir yönetmelikle konservatuvar haline getirildi

Çok sesli sanat müziğinde sesini Batı'da ilk duyuran Türk sanatçı Cemal Reşit Rey oldu Öğrenimlerini devlet adına yurtdışında yapan Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses dönüşlerinde Ankara Musiki Muallim Mektebi'nin öğretmen kadrosuna katıldılar Bu sanatçılar Türk Sanat Tarihinde sanat tarihinde Türk Beşleri olarak anıldılar Eserlerinde genellikle batı müziği ilkeleri halk müziğinden gelen ögelerle birleştirilmiştir Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy adlı bir perdelik operası 1924'de Ankara Halkevi'nde sahnelendi Aynı bestecinin ikinci eseri Taşbebek de 1934'de başarı ile oynandı Opera ve bale temsillerini gerçekleştirmek amacı ile Ankara Devlet Konservatuvarı'na bağlı bir Tatbikat Sahnesi 1940 yılında çalışmalarına başladı Yetenekli gençlerin seçimi ile eğitime geçildi İzleyen yıllarda Ahmet Adnan Saygun' un Kerem, Nevit Kodallının Van Gogh ve Gılgamış, Sabahattin Kalender'in Nasrettin Hoca, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı eserleri sergilendi Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de kurulan devlet konservatuvarları eğitime başladı

1940 yılından bu yana genç yetenekler için uygun bir ortamın doğuşu yurtdışında da ün ve ilgi derleyen yorumcuların yetişip gelişmesini bağladı Soprano Leyla Gencer, bariton Orhan Günek bu hareketin öncüleri oldular Onları bas yorumcusu olarak Ayhan Baran, soprano Ferhan Onat ve soprano Suna Korat izlediler Enstrüman yorumcusu olarak piyanist Ergican Saydam, kemancı Ayla Erduran, Suna Kan, piyanist Ayşegül Sarıca, İdil Biret, Hülya Saydam ve Verda Erman yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördüler

Popüler Müzik

1970'lerden sonra geniş halk kitelerine hitap eden müziktir Şu kategorilere ayrılır:

*
o Türk Pop Müziği
o [[Türkçe Rock Müzik]))

(türevleri; Alternatif rock, Anadolu rock, Karadeniz rock, Metal)

*
o Türkçe dans müziği
o Türkçe jazz
o Türkçe rap
o Arabesk müzik (türevleri; Arabesk-Pop müzik, Protest müzik, Özgün müzik)
o Fantezi müzik (türevleri; Fantezi-Pop müzik), Hafif Sanat müziği)

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.