Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Eğitim & Öğretim > Fizik / Kimya

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
çözümlü, için, kimya, soruları, sınıf, sınıflar, test, testleri

10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri

Eski 09-09-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri10 Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10 Sınıf Kimya Çözümlü Testleri
10 Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10 Sınıf Kimya Çözümlü Testleri
1 I Fe - Mg alaşımı, II N2 - CH4 gazları karışımı,
III Propil alkol

Yukarıdakilerden hangileri çözeltidir?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
I Alaşımlar katı-katı çözeltidir
II Kapalı bir kapta bütün gaz karışımları homojen
olduğundan çözeltidir
III Propil alkol bir bileşiktir ve saf maddedir

Cevap ( B)

Yukarıdaki sıvılar aynı ortamda kaynamaktadırlar
I İkisinin de buhar basınçları birbirine eşittir
II Tuzlu suyun sıcaklığı yükselir
III Tuzlu suda özkütle artar
yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:

I Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir
IIÇözüneni uçucu olmayan çözeltilerden çözelti ısıtıldıkça sıcaklığı yükselir
IIITuzlu suda buharlaşma olacağından tuz oranı artacağın-dan öz kütle artar

Cevap ( E)

3 1 litre suda bir miktar tuz çözünmek isteniyor;
I Karıştırmak
II Suyu ısıtmak
III Tuzu toz haline getirmek
işlemlerinden hangileri çözünen tuz miktarını artırır?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

ÇÖZÜM:
I Karıştırmak çözünme hızını artırır
IIIsıtmada hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır
IIIMaddeyi toz haline getirmek çözünme hızını artırır
Cevap (B)

4 Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

A)Kolonya B) 18 ayar altın bilezik C) Hava
D) Ayran E) Gazoz

ÇÖZÜM:
Ayran süspansiyon, diğerleri çözeltidir
Cevap (D)

5 1 litre suda 0,5 mol NaCl çözünürse suyun kaynama noktası 100°C�den 104°C�ye çıkıyor 2 litre suda kaç gram Mg(NO3)2 çözünürse kaynama noktası 112 °C olur? (Mg= 24, N= 14, O= 16)

A)74 B) 148 C) 220 D) 296 E) 320

ÇÖZÜM:
NaCl(k)
0,5 mol 0,5 mol 0,5 mol

1 L suda 1 mol iyon 4°C artar
1 L suda x 12°C artar
x = 3 mol iyon

1 L suda 3 mol iyon
2 L suda 6 mol iyon olmalı

Mg(NO3)2 Mg+2 + 2
1 mol = 148 g 1 mol 2 mol

3 mol iyon

148 gramda 3 mol iyon
x 6 mol iyon
x = = 296 gram

Cevap ( D)

6 Çözüneni katı olan doymamış sulu çözeltilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğru olamaz?

A)Homojen karışımlardır
B)Kaynama noktaları saf çözücüden yüksektir
C)Donma noktaları saf çözücüden düşüktür
D)Öz kütleleri saf çözücüden yüksektir
E)Erime ve kaynama noktaları sabit değildir

ÇÖZÜM:

Çözeltinin özkütlesi çözenin özkütlesi ile çözünenin özkütlesi arasında olmak zorundadır Çözünenin özkütlesi çözücününkinden düşükse çözeltinin özkütlesi saf çözücüden düşüktür
Çözünenin özkütlesi, saf çözücüden büyükse o zaman karışımın kütlesi çözücüden büyük olur
Cevap ( D)

7 I Saf alkol,
II Alkollü su çözeltisi,
III Saf su,
Yukarıdaki maddelerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?

A)I > II > III B) I = II = III C) II > I > III
D) II > III > I E) III > II > I

ÇÖZÜM:
Sıvıların kaynama noktaları buhar basınçları ile ters orantılıdır
Kaynama noktaları arasında; III > II > I
Buhar basınçları arasında; I > II > III
ilişkisi vardır
Cevap (A)

8 I 1 mol şeker ile hazırlanmış sulu çözelti,
II 1 mol NaNO3 ile hazırlanmış sulu çözelti,
III 1 mol Mg(NO3)2 ile hazırlanmış sulu çözelti
Yukarıdaki çözeltilerin eşit hacimlerinden alınarak aşağıdaki grafikler çizilmiştir (t : Sabit )

Grafiklerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
Bir çözeltide çözünen atom, iyon ya da molekül sayısı arttıkça çözeltinin kaynama noktası yükselir Buhar basıncı ve donma noktası düşer Şeker moleküler yapıdadır İyonlarına ayrışmaz NaNO3ün 1 molünden 2 mol iyon oluşur Mg(NO3)2 ise 1 molünden 3 mol iyon oluşur
Cevap (E)
9 Grafikte sıcaklık zaman ilişkisi verilmiştir
Buna göre bu grafik aşağıdakilerden
hangilerine ait olabilir?
I Saf bir katının erimesine,
IISaf bir sıvının kaynamasına,
IIIAlkollü suyun damıtılmasına

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
Saf maddelerin hal değişim noktaları sabittir Alkollü suyun damıtılmasında da sıcaklık alkolün kaynama noktasında sabit kalır
Cevap (E)
10 Doymamış tuzlusu çözeltisi ağzı açık bir kapta sürekli kaynatılıyor Kaynama süresince;
I Sıcaklığı artar
II Buhar basıncı değişmez
III Çözeltinin kütlesi azalır
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
Çözelti ısıtılınca su buharlaşacağından sıcaklığı artar, kaynama süresince buhar basıncı değişmez Kütlesi azalır
Cevap (E)

11 Saf suyun kaynama noktasını yükseltmek için;
I Isıtıcıyı güçlendirmek
II Dış basınç yükseltilmeli
III Su içerisinde su da çözünen yabancı madde atılmalı
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) Yalnız III

ÇÖZÜM:
I Isıtıcı gücünü değiştirmek ısınan maddenin kaynama noktasını değiştirmez Kaynama süresini değiştirir
IIDış basınç artarsa sıvının kaynama noktası yükselir
IIISuda çözünen yabancı madde arttıkça sıvının kaynama noktası artar
Cevap (C)

12 Aynı ortamda bulunan saf X ve Y sıvılarından X�in buhar basıncı Y�den büyükse;

I Xin kaynama noktası, Yden küçüktür
IIXin molekülleri arasındaki çekim gücü, Y�ninkinden büyüktür
IIIYnin donma noktası, Xinkinden küçüktür
yargılarından hangileri kesin doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

ÇÖZÜM:

I Kaynama noktası buhar basıncı ile ters orantılı oldu-ğundan X�in kaynama noktası Yden küçüktür
IISıvının molekülleri arasındaki çekim gücü artarsa kaynama noktası artar II bilgi yanlış
IIISıvıların donma noktası için kesin bir şey söylenemez
Cevap ( A)

13 Doygun NaNO3 çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su katılırsa;
I Çözünürlük
II Elektrik iletkenliği
III Çözeltinin buhar basıncı,
niceliklerinden hangileri değişmez?

A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
Çözünürlük madde miktarına bağlı olmadığından çözünürlük değişmez
Cevap (A)
14 Katısıyla dengede bulunan KNO3 çözeltisi aynı ortamda biraz ısıtılıyor
I Kütlece % derişim
IIElektrik akımı iletkenliği
IIIKatı KNO3 kütlesi,
niceliklerinden hangileri artar?
(Çözünme olayı endotermiktir)

A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
I KNO3�ın çözünürlüğü endotermik olduğun- dan daha çok KNO3 çözünür, derişim artar
IISıcaklık artarsa iletkenliği artar
IIIYeniden KNO3(k) çözüneceğinden katı KNO3ın kütlesi azalır

Cevap ( E)

15 Doymamış tuz çözeltisine aynı sıcaklıkta sürekli tuz ekleniyor

Grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir?

A)Yalnız I B) II ve III C) I ve III
D) I ve III E) I, II ve III

ÇÖZÜM:
I Çözünürlük madde miktarına bağlı değildir
IIÇözelti kütlesi doygunluğa ulaşıncaya kadar artar
IIIÇözelti doygunluğa erişinceye kadar kaynama noktası artar Sonra sabite yaklaşır
Cevap (B)

16 Suda çözünen N2 gazının derişimi hangi durumda en yüksektir?

A)Yüksek basınç, düşük sıcaklık
B)Yüksek basınç, yüksek sıcaklık
C)Düşük basınç, düşük sıcaklık
D)Düşük basınç, yüksek sıcaklık
E)Normal basınç, yüksek sıcaklık

ÇÖZÜM:
Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters, basınçla doğru orantılıdır
Cevap (A)

17 Aynı ortamda bulunan tuzlu su, şekerli su ve arı su için;
I Donmaya başlama sıcaklıkları aynıdır
IIKaynama süresince sıcaklıkları eşit olur
IIIKaynama süresince buhar basınçları eşit olur
yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
(ÖSS-90)
ÇÖZÜM:
Yalnızca kaynama süresince buhar basınçları eşit olur
Cevap (B)


Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : 10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü Testleri

Eski 08-11-2013   #2
Necati Hoca
icon111

Cevap : 10. Sınıflar İçin Kimya Çözümlü Test Soruları, 10. Sınıf Kimya Çözümlü TestleriArkadaşlar boşuna 10sınıfla uğraşmayın sizin için önemli olan 11ve 12sınıflardır bu iki yılı iyi değerlendirinTeşekkürler
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.