İpek Yolunda Türkler Hakkında Bilgi

Eski 08-30-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

İpek Yolunda Türkler Hakkında Bilgi
İpek Yolunda Türkler Hakkında Bilgi
ipek yolunda türkler ile ilgili bilgi, ipek yolunda türkler hakkında kısa bilgi, ipek yolunda türkler araştırma, ipek yolunda türkler özet, ipek yolunda türkler bilgi

İpek Yolunda Türkler
İpek Yolu: Çin’den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul’ kadar uzanan yola ipek yolu adını veriyoruz Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir

Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:
1- Ziya Gökalp'e göre; Töre kelimesinden gelir Buna göre Türk: "Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı" demektir
2- Danimarkalı Bilgin WAMBERY'e göre Türemekten (Türük) gelir Buna göre Türk demek TÜREMİŞ, ÇOĞALMIŞ demektir
3- Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatıt Türk" adlı eserinde Türk demek "OLGUNLUK ÇAĞI" demektir
4- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLİ manasında kabul edilir

- İlk Türklerin anayurdu Orta Asya’dır Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir

Göçlerin Sebepleri:
1- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,
2- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)
3- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler
4- Salgın hastalıklar
5- Türklerin Cihan hâkimiyeti düşüncesi
6- Çin’in baskı ve hileleri

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)(Mö 220-Ms300)
- Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir Tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ'dir

- Bilinen ilk hükümdarı TUMAN (Teoman)'dır Teoman'dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir

- Asya Hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır

- Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ'ni yaptılar *ÇİN SEDDİ; 2450 km uzunluğunda , 11 metre yüksekliğinde 7,5 m gerişliğinde kalınlığındadırYinede Türk akınlarına engel olamamıştır

-Mete orduda 10’luk sistemi uyguladı Günümüzde orduların çoğu daha bu sistemi kullanmaktadır

- Oğuz Kağan Destanını önemli destanlarıdır Bu destandaki kişinin Mete olduğu sanılmaktadır

- Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk Devleti Asya Hun devletidir

- Büyük Hun Devleti VERASET SİSTEMİ ve ÇİN SİYASETİ nedeniyle Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı Batı Hunları ARAL GÖLÜ civarına göç etmek zorunda kaldılar Doğu Hunları ise Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldı Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı

Kavimler Göçü:
- Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin baskısından kurtulmak için bazı Hun boyları İtil’in batısına geçerek Karadenizin kuzeyine göç ettiler Bu göç sırasında önüne çıkan devletleri ya yönetimine aldılar yada onlarda ileri doğru kaçtı

- Tarihte devletlerin bu yer değiştirmesine “ Kavimler Göçü” denilmektedir

- Göç eden bu Türkler Avrupa Hun Devletini Kurdular

Kavimler göçünün sonuçları:
- Roma İparatorluğunun çöküşü hızlandıİmparatorluk 395’te ikiye ayrıldı

- 476’da batı Roma İmparatorluğu yıkıldı Toprakları üzerinde birçok devlet kuruldu

-Avrupa’nın etnik çehresi değiştiYeni topluluklar ortaya çıktı

- Avrupa bir karışıklık dönemi yaşadı

-Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı

-Avrupada feodalite dönemi başlamıştır

-Avrupa Türk kültürüyle tanıştıBalkanlarda Türk devletleri kuruldu

Feodalite (Derebeylik): Zengin toprak sahibi olan kişilerin oluşturduğu sistemdir Toprakta çalışan köylüler toprakla birlikte alınıp satılabilirdi

AVRUPA HUN DEVLETİ
- Kurucusu Balamir Han’dır

- Anadolu’ya ilk Türk akınları bu dönemde olmuştur

-Atilla döneminde Bizans vergiye bağlanmıştır

-Batı Roma üzerine sefer yapılmış, fakat Papanın Hıristiyan dünyası adına Roma’yı kendilerine bağışlamalarını istemesi üzerine buranın alınmasından vazgeçilmiştir

-Fransa üzerine düzenlenen Galya seferi Batı Roma’yı yalnız bırakmaya yöneliktir

GÖKTÜRKLER
- Bumin Kağan 552’de Göktürk devletini kurdu - Ötügen başkent olmuştur

-Türk adını kullanan ilk devlettir

-Göktürk adı Göktürk yazıtlarında Kök-Türk şeklinde yazılmıştır

- Bumin Kağanın ölümünden sonra iktidar mücadeleleri başladı

- Çinliler bu mücadeleyi körükleyince Göktür kağanlığı iyice zayıfladıve siyasi birligi bozuldu630 yılında yıkıldı

IIgöktürk devleti
- Kutluk Han 681 den itibaren Göktürkleri yeniden bir araya getirerek 2 Göktürk Devleti kurulduBu devlete bu nedenle Kutluk Devleti de denilmektedir

-Bu devlet en parlak dönemini Bilge Kağan, Kültigin veVezir Tonyukuk zamanındadır

-Devletin zayflaması üzerine Türk boylarından Basmıller, Karluklar ve Uygurlar isyan ederek 742 yılında yıkıldı

- Göktürklerden günümüzü kalan en önemli eser Orhun Yazıtlarıdır(Göktürk Kitabeleri) Bu kitabeler Bilge Kağan, Kültigin Kağan ile vezir Tonyukuk adına dikilmiştir

- Bunlar yazılı ilk Türk belgeleridir Orhun alfabesi ile yazılmıştır

-Bu yazıtları Danimarkalı Wilhem Thomsen (Vilyım Tamsın) çözmüştür

UYGUR DEVLETİ:
- Karluk ve Basmiller'le birleşerek II Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR

DEVLETİ'ni kurdular(745) Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalık (Karabalsagun)'dur
- Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur
- Manihizm’e inandılar Bu inanışta et yemek günah sayıldığı için vücut yapıları değişti Ve savaşçı güçlerini kaybettiler
-18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar
- Cengiz Han'ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar'ı devlet teşkilatı, ticaret, bilim, sanat, alfabe gibi konularda etkiledilerforumsinsinet
-Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar (Özbek ve Çağatay Türkleri)
-İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar'la savaştılar(Sebep Uygurların Budizmi, Karahanlıların İslamiyeti yaymak istemeleri)
-Tahta harflerden MATBAA'yı oluşturdular, pamuktan KAĞIT yaptılar
- Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkıldılar

Türklerin Müslüman Olmaları
- Araplarla Çinliler arasında yapılan “Talas Savaşı”nda Türkler Arapları desteklemişlerdir Araplar savaşı kazanmıştır

- Bu savaştan sonra Türkler İslamiyet’e geçmeye başladı

-İlk Müslüman olan Türkler, Karluk, Yağma ve Çiğil boylarıdır

- Devlet olarak; İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır

KARAHANLILAR
-Uygurların yıkılması ile Karluklar, Çiğil ve Yağma Türkleri ile birleşerek Karahanlılar Devleti'ni kurdular (840)

- İlk Müslüman Türk devletidir

-Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul etti Karahanlılar, 960 yılından itibaren Müslüman bir Türk devleti haline geldi

Karahanlılar, iç karışıklıklar sonunda doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı Doğu Karahanlılar Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı (1211 ) Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yıkıldı (1212)

*** Kaşgarlı Mahmut “Divan_ı Lügâti Türk” adlı eseri yazmıştır Amacı Türkçenin Arapçadan zengin bir dil olduğunu anlatmak ve Türkçeyi öğretmek için yazmıştır
*** Yusuf Has Hacip “Kutadgu Bilig” adlı eseri yazmıştır Kutadgu Bilig Mutluluk Bilgisi anlmına gelir Bu öğüt ve ahlak konusunda bilgiler verir İnsanların iyi olması için neler yapması gerektiğini anlatır

GAZNELİLER
- Alp Tigin Saman oğulları Devleti'nde hassa komutanı idi Horasan'a vali olarak atandı Bu görevden alınması üzerine Gazne'ye gitti Yerli hanedanı devirerek bağımsız bir beylik kurdu Başlangıçta Saman oğullarına bağlı olarak yaşadılar Bu devletin yıkılmasından sonra bağımsız oldular

- Ceyhun'a kadar uzanan topraklar, Gaznelilerin eline geçti

- Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut) devridir

- Sultan Mesut, Büyük Selçuklularla Dandakan Savaşını yaptı ve yenildi Bu savaştan sonra Selçuklular resmen kuruldu

- Gazneliler savaşlarda filleri kullanıyordu Buda karşı orduların dikkatini dağıtıyordu

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ:
- Selçuk Bey kendine bağlı Oğuz boylarını toplayarak Cend şehrine yerleşti Fakat bu dönemde Selçuklular devlet olarak kurulmadı

- Çagrı ve Tuğrul kardeşler ülkenin başına geçtikten sonra, 1015 ten itibaren Anadolu’ya akınlar düzenlediler

- Çağrı bey 1040 yılında Gaznelileri Dandanakan Savaşında yenince Büyük Selçuklu devleti resmen kuruldu

- Tuğrul bey adına para bastırdı, hutbe okuttu Bunlar bir kişinin sultan olması için yapardı

Malazgirt Savaşı (1071):
- Anadolu’ya akınlar düzenleyen Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romanos Diyagones (Romen Diyojen) arasında yapıldı Selçuklular bu savaşı kazandı

Malazgirt Savaşı’nın önemi:
1- Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı2- Anadolu’da Türk Devletleri Kurulmaya başladı
** Nizamülmülk Selçukluların en ünlü veziridir Çok iyi devlet adamıdır Aynı zamanda dönemin üniversitesi sayılan “Nizamiye Medreselerini” kurdu Ayrıca “Siyasetname” adlı eser yazmış Bu eserde devlet işlerinin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır

- Büyük Selçuklular Karahitaylılar ile yapılan Katvan Savaşından sonra yıkılma sürecine girdi(1141) Sulatn Sencer’in 1157 yılında ölmesi ile yıkıldı

ESKİ TÜRK TOPLUMUNDA GELENEK VE GÖRENEKLER:

- İlk Türk devletlerinde bir çocuk kahramanlık göstermeden ad konmazdı
- İlk Türklerde ülke hanedan (sultan) ailesinin ortak malı sayılırdı
- İlk Türklerde hükümdarın eşine Hatun denirdi
- ilk Türk Devletlerinde devlet işleri Kurultay (Toy ) adı verilen mecliste görüşülürdü
- İlk Türk devletlerinde ölüler “Yuğ”adı verilen cenaze törenleri ile gömülürdü
- Ölüler “Kurgan” denilen mezarlara gömülür, öldürdükleri düşman sayısı kadar mezarlarına “Balbal”denilen taşlar dikerlerdi
- İlk Türklerde müzik önemli yer tutardı Kopuz önemli müzik aletidir
- İlk Türk devletleri Şamanizm dini başta olmak üzere Manehizm, İslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik gibi dinlere inandılar Daha sonra İslamiyet hızla yayıldı Nedeni İslamiyet’in kendi inanışlarına yakın olması nedeniyle hızla yayıldı
- Nevruz bahar bayramıdır Selçuklulardan itibaren Osmanlılar ve günümüzde kutlanır 21 mart baharın başlangıcı sayılır

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.