İlk Müslümanlar (Hicrete Kadar)

Eski 07-17-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

İlk Müslümanlar (Hicrete Kadar)

ÖNSÖZ


Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim olan Allah’ın (cc) adıyla,

Şahadet ederiz ki O’nun eşi, şeriki yoktur Yerlerin, göklerin, ikisi arasındakilerin ve din gününün sahibidir Her şeye gücü yeter Yalnız O’na ibadet eder, yalnız ondan yardım dileriz

Yine şahadet ederiz ki Muhammed (as) O’nun kulu ve resulüdür

O Muhammed (as) ki Habibullah’tır, Resul-ü Kibriya’dır, Hatem-i Enbiya’dır

Cahiliye dönemi insanlarının ufuklarını aydınlatan, yollarını gösteren Allah (cc) tarafından gönderilmiş bir Nurdur

Bu nurlu yola davet kolay olmadı Peygamber efendimiz bu kutlu yolda pek çok eziyetlere, işkencelere, zorluklara maruz kaldı insanların bir kısmı tasdik ederken, bir kısmı tarafından da şiddetle ret ve inkâr edildi

Tasdik edenler O mübarek insanın yoldaşı, arkadaşı, yardımcısı olma şerefine ulaştılar

O’nun ve getirdiği din için işkencelere uğradılar, acılar çektiler, mallarını saçarcasına harcadılar, yurtlarını terk ettiler, gerektiğinde canlarını verdiler O insanlara bu gün rahmet ve minnetle andığımız Ashab-ı Kiram adı verildi

Peygamberimiz gibi bu mübarek insanları rahmet ve minnetle anmak, en azından unutmamak boynumuzun borcudur

Bu kitabımızda nübüvvetin verilişinden hicrete kadarki dönemde tespit edebildiğimiz ilk Müslümanları erkek, kadın, çocuk, yaşlı, genç, köle, efendi, siyah, beyaz, zengin, fakir, ırk, dil, cins ayırımı yapmadan Müslüman oluş sıralarına dikkate alarak yazmaya, kısa da olsa hayatları hakkında bilgiler vermeye, bu mübarek insanları tanıtmaya çalıştık

Unuttuklarımız ya da okuduğumuz kaynaklarda geçmediği için isimlerini bilmediklerimiz varsa onları da bu mübarek zümreye katar, rahmet ve şükranla anmayı bir borç biliriz

Peygamberimizle birlikte bu mübarek insanları da hayırla anmanın rahmet ve berekete vesile olacağı umuduyla; gelmiş geçmiş tüm peygamberlere, hassaten peygamberimiz Hz Muhammed’e (as) ve O’nun ashabına, din âlimlerimize ve bu yolda canlarını vermiş aziz şehitlerimize bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anar, salat-ü selamlarımızı göndeririz

İnayet Allah’tandır

Haziran 2006

Hüdai ÇAKMAK

--- Sonraki mesaj ---

ASHAB-I KiRAM (RANHÜMA)

(Yazım müslüman oluş sıralarına göre düzenlenmiştir Aradığınız ashabın sıra numarasını alfabetik listeden bulunuz)

(HiCRETE KADAR - ALFABETiK SIRAYA GÖRE)

Müslüman Oluş
Sıra No:

178-Abbas b Ubade b Nadle el Ensarî (ranh)
207-Abbad b Kays el Ensarî (ranh)
230-Abdullah b Amr b Haram el Ensarî (ranh)
044-Abdullah b Cahş (ranh)
189-Abdullah b Cübeyr el Ensarî (ranh)
089-Abdullah b Huzafe (ranh)
104-Abdullah bHübeyb (ranh)
141-Abdullah bHaris (ranh)
148-Abdullah bMahreme (ranh)
022-Abdullah bMaz’un (ranh)

030-Abdullah bMes’ud (ranh)
202-Abdullah bRevaha (ranh)
084-Abdullah bSüfyan (ranh)
149-Abdullah bSüheyl (ranh)
228-Abdullah bÜneys el Ensarî (ranh)
113-Abdullah b Yâsir (ranh)
016-Abdurrahman b avf (ranh)
105-Abdurrahman bHübeyb (ranh)
227-Abs bAmir el Ensari (ranh)
086-Adiyy b Nadle (ranh)

057-Âkil b Ebi Bükeyr (ranh)
226-Amr bGaneme (Aneme) el Ensarî (ranh)
237-Amr bHaris el Ensarî (ranh)
163-Amr bTüfeyl el Ezdî (ranh)
034-Âmir bEbi Vakkas (ranh)
051-Âmir b Füheyre (ranh)
043-Âmir bRebia (ranh)
155-Amire bint-i Sa’diy (ranha)
112-Ammar bYasir (ranh)
122-Amr bAbese (ranh)
133-Amr bCehm (ranh)

151-Amr b Ebi Serh (ranh)
226-Amr bGaneme (ranh)
199-Amr bGaziyye el Ensarî (ranh)
101-Amr bHaris (ranh)
080-Amr bOsman (ranh)
010-Amr bSaid (ranh)
068-Amr bÜmeyye (ranh)
099-Amre (Umeyre) Bint-i Sâdi (ranha)
169-Avf bHaris (ranh)
039-Ayyaş bEbi Rebia (ranh)

209-Berâ bMa’rur el Ensarî (ranh)
072-Bereke Bint-i Yesar (ranha)
203-Beşir b Sa’d el Ensarî (ranh)
006-Bilal-i Habeşî (Bilal bRebah) (ranh)
210-Bişr b Berâ el Ensarî (ranh)
143-Bişr bHaris (ranh)
247-Büreyde bHusayb bAbdullah (ranh)

173-Cabir bAbdullah (ranh)
231-Cabir bAbdullah el ensarî (ranh)
138-Cabir bSüfyan (ranh)
218-Cebbar bSahr el Ensarî (ranh)
074-Cehm bKays (ranh)
109-Cuayl b Süraka (ranh)
139-Cünade b Süfyan (ranh)

216-Dahhâk b Harise el Ensarî (ranh)
161-Dımad b Salebe el Ezdî (ranh)

045-Ebu Ahmed Abd b Cahş (ranh)
231-Ebu Abdullah Cabir b Abdullah (ranh)
218-Ebu Abdullah Cebbar b Sahr el Ensarî (ranh)
220-Ebu Abdullah Kâb bMalik el ensarî (ranh)
187-Ebu Abdullah Sa’d bHayseme el Ensarî (ranh)
236-Ebu Abdurrahman Muaz b Cebel el Ensarî (ranh)
185-Ebu Burde Hani bNiyar (ranh)
230-Ebu Cabir Abdullah bAmr b Haram (ranh)
191-Ebu Eyüp el Ensarî (ranh)
008-Ebu Fükeyhe (ranh)

208-Ebu Halid Haris bKays el Ensarî (ranh)
053-Ebu Huzeyfe bUtbe bRebia (ranh)
092-Ebu Kays bHaris (ranh)
245-Ebu Mabed Eksem b Cevn (Abdüluzza) (ranh)
023-Ebu Muaviye Ubeyde b Haris (ranh)
118-Ebu Musa el Eş’arî (ranh)
121-Ebu Rafi (ranh)
240-Ebu Sabit Sa’d bUbade el Ensarî (ranh)
106-Ebu Sebre b Ebi Ruhm (ranh)
018-Ebu Seleme Abdullah b Abdülesed (ranh)

235-Ebu Şubas Hadîc b Selâme el Ensarî (ranh)
197-Ebu Talha Zeyd bSehl el ensarî (ranh)
017-Ebu Ubeyde (b Cerrah) Âmir bAbdullah (ranh)
228-Ebu Yahya Abdullah bÜneys (ranh)
123-Ebu Zerr’el’Gıfarî (ranh)

223-Ebul Yeser Kâ’b b Amr el Ensarî (ranh)
179-Ebul Heysem Malik bTeyyihan (ranh)
222-Ebul Münzir Yezid bAmr (Amir)(ranh)
238-Ebul Velid Rifâa b Amr el ensarî (ranh)

070-Ebürrum bUmeyr (ranh)
056-Erkam bEbil’Erkam (ranh)
168-Es’ad b Zürare (ranh)
032-Esmâ bint-i Ebu Bekir (ranha)
040-Esma bint-i Selâme (ranha)
047-Esma Bint-i Ümeys (ranha)
067-Esved b Nevfel (ranh)
196-Evs b Sabit el Ensarî (ranh)

038-Fatıma bint-i Alkama (ranha)
160-Fatıma bint-i Esed b Haşim (ranha)
026-Fatıma bint-i Hattab (ranha)
154-Fatıma bint-i Mücellel (MuhacceL) (ranha)
011-Fatıma bint-i Safvan (ranha)
205-Ferve b Amr el Ensarî (ranh)
073-Firas bNadr (ranh)
064-Fükeyhe Bint-i Yesar (ranha)

033-Habbab b Erett (ranh)
235-Hadîc b Selâme el Ensarî (ranh)
229-Halid bAmr (ranh)
058-Halid b Ebi Bükeyr (ranh)
206-Halid b Kays el Ensarî (ranh)
009-Halid b Said (ranh)
066-Halid b Hizam (ranh)
007-Hâmâme Hatun (ranha)
201-Harice b Zeyd el Ensarî (ranh)
153-Haris b Abd Kays (ranh)
142-Haris b Haris (ranh)
078-Haris b Halid (ranh)

208-Haris bKsays el Ensarî (ranh)
075-Harmele bint-i Abd (ranha)
137-Haris b Hatıb (ranh)
095-Hasene Hatun (ranha)
082-Haşim b Ebi Huzeyfe (ranh)
052-Hatıp b Amr (ranh)
061-Hatıp b Haris (ranh)
063-Hattab b Haris (ranh)
083-Hebbar b Süfyan (ranh)
091-Hişam b As (ranh)
041-Huneys bHuzafe (ranh)
134-Hüzeyme b Cehm (ranh)

119-Hz Abbas b Abdülmuttalip (ranh)
003-Hz Ali b Ebu Talip (kv)
046-Hz Cafer b Ebu Talip (ranh)
005-Hz Ebu Bekir Abdullah Atik b Ebi Kuhafe (ranh)
158-Hz Erva bint-i Abdülmuttalip (ranha)
028-Hz Fatımatüzzehra bint-i Resulullah (ranha)
157-Hz Hamza b Abdülmuttalip (ranh)
001-Hz Hatice bint-i Hüveylid (ranha)
013-Hz Osman b Affan (ranh)

159-Hz Ömer b Hattab (ranh)
002-Hz Rukayye bint-i Resulullah (ranha)
097-Hz Sevde Bint-i Zem’â (ranha)
131-Hz Ümmü Habibe Remle Bint-i Ebu Süfyan (ranha)
019-Hz Ümmü Seleme Hind Bint-i Ebi Ümeyye (ranha)
027-HzÜmmü Külsüm Bint-i Resulullah (ranha)
024-Hz Zeyneb bint-i Huzeyme (ranha)

100-ibn Ümmü Mektum b Kays (ranh)
059-iyas b Ebi Bükeyr (ranh)
166-iyas b Muaz (ranha)
167-iyas b Muaz (ranh)
152-iyaz b Züheyr (ranh)

220-Kâb b Malik el ensarî (ranha)
071-Kays b Abdullah (ranh)
198-Kays b Ebi Sa’saa el Ensarî (ranh)
090-Kays bHuzafe (ranh)
021-Kudâme b Maz’un (ranh)
171-Kutbe b Amir (ranh)

043-Leyla Bint-i Ebi Hasme (ranha)
128-Lübeyne Hatun (ranha)

136-Muhammed bHatıb (ranh)
093-Mahmiye b Cez’ (ranh)
213-Makıl b Münzir el Ensarî (ranh)
179-Malik b Teyyihan el Ensarî (ranh)
098-Malik b Zem’a (ranh)
085-Mamer b Abdullah (ranh)
048-Mamer b Haris (ranh)
190-Ma’n b Adiyy (ranh)
049-Muttalib b Ezher (rAnh)
248-Mes’ud b Huneyde (ranh)

036-Mes’ud b Rebi (Rebia) (ranh)
088-Mes’ud b Süveyd (ranh)
215-Mes’ud b Yezid el Ensarî (ranh)
164-Meysere b Mesruk (ranh)
108-Mıkdad b Amr (Esved) (ranh)
076-Muaykıb b Ebi Fatıma (ranh)
135-Muattıp b Avf (ranh)
192-Muavviz b Haris el Ensarî (ranh)

232-Muaz b Amr b Cemuh el ensarî (ranh)
236-Muaz b Cebel el ensarî (ranh)
175-Muaz b Haris el Ensarî (ranh)
136-Muhammed b Hatıb (ranh)
193-Muhriz b Nadle (ranh)
116-Mus’ab b Umeyr (ranh)
049-Muattib b Ezher (ranh)
241-Münzir b Amr el Ensarî (ranh)

126 ve 127-Nehdiye Hatun ve kızı (ranhüma)
060-Nuaym (Nahham) b Abdullah (ranh)
147-Numan b Adiyy (ranh)
186-Nüheyr b Heysem el ensarî (ranh)

102-Osman b Abd Ganm (ranh)
020-Osman b Maz’un (ranh)
140-Osman b Rebia (ranh)

170-Rafi b Malik (ranh)
050-Remle bint-i Avf (ranh)
079-Reyta Bint-i Haris (ranha)
188-Rifaa b Abdülmünzir el Ensarî (ranh)
238-Rifaa b Amr el Ensarî (ranh)

233-Sabit bCız’ (Salebe) el Ensarî (ranh)
150-Sa'd b Havle (ranh)
015-Sa’d b Ebi Vakkas (ranh)
103-Sa’d (Said) b Abd Kays (ranh)
182-Sa’d b Muaz (ranh)
200-Sa'd b Rebi (ranh)
240-Sa'd b Ubade el Ensarî (ranh)
065-Saib b Osman (ranh)
145-Saib b Haris (ranh)
144-Said b Haris (ranh)

025-Said b Zeyd (ranh)
225-Salebe b Ganeme(Aneme) el ensarî (ranh)
037-Salit b Amr (ranh)
224-Sayfî b Sevad el Ensarî (ranh)
195-Sehl bAtik el Ensarî (ranh)
054-Sehle Bint-i Süheyl b Amr (ranha)
096-Sekran b Amr (ranh)
081-Seleme b Hişam (ranh)
183-Seleme b Selame (ranh)

211-Sinan b Sayfi el Ensarî (ranh)
094-Süfyan b Mamer (ranh)
115-Süheyb b Sinan (Süheyb-i Rumi) (ranh)
029-Süheyl b Beyza (ranh)
221-Süleym b Amr (Amir) el Ensarî (ranh)
111-Sümeyye Bint-i Huyyat (Hubat) (Hubbat) (ranha)
246-Süraka b Malik b Cu’şum el Müdlicî (ranh)
132-Süveybit b Sa’d (ranh)
165-Süveybit b Samıt (ranh)
117-Şemmas b Osman b Þerid (ranh)
077-Şurahbil b Hasane (ranh)

014-Talha b Ubeydullah (ranh)
163-Tüfeyl b Amr el Ezdî (ranh)
219-Tüfeyl b Malik el Ensarî (ranh)
212-Tüfeyl b Numan el Ensarî (ranh)
129-Tuleyb b Umeyr (ranh)

176-Ubade b Samit el Ensarî (ranh)
172-Ukbe b Amir (ranh)
239-Ukbe b Vehb (ranh)
194-Umare b Hazm el Ensarî (ranh)
035-Umeyr b Ebi Vakkas (ranh)
146-Umeyr (imran) b Riab (ranh)
234-Umeyr bHaris (ranh)
087-Urve b Üsase (ranh)
114-Utbe b Gazvan (ranh)
031-Utbe b Mes’ud (ranh)

180-Uveym b Saide el Ensarî (ranh)
234-Umeyr b Haris el Ensarî (ranh)
136-Ümeyne (Hümeyne) bint-i Halef (ranha)
062-Ümmü Cemil Fatıma Bint-i Mücellel (ranha)
156-Ümmülhayr Selma Bint-i Sahr (ranha)
107-Ümmü Külsüm Bint-i Süheyl bAmr (ranha)
244-Ümmü Mabed Atike Bint-i Halid (ranha)
243-Ümmü Meni’ Esma el Ensarî (ranha)
125-Ümmü Übeys Hatun (ranha)

242-Ümmü Ümare Nesibe el Ensarî (ranha)
120-Ümmülfadl Lübabetülkübra Bint-i Haris (ranha)
181-Üseyd b Hudayr el Ensarî (ranh)

055-Vakıd bAbdullah (ranh)

110-Yasir b Amir (ranh)
222-Yezid b Amr (Amir) el Ensarî (ranh)
217-Yezid b Haram el Ensarî (ranh)
214-Yezid bMünzir el Ensari (ranh)
177-Yezid b Salebe el Ensarî (ranh)
069-Yezid b Zem’a (ranh)
174-Zekvan b Abd Kays (ranh)
004-Zeyd b Harise (ranh)

124-Zinnure Hatun (ranha)
204-Ziyad b Lebid el Ensarî (ranh)
012-Zübeyr b Avvam (ranh)
184-Züheyr b Rafi’ el Ensarî (ranh)

--- Sonraki mesaj ---001- Ümmülmüminin Hz Hatice bint-i Huveylid (ranha)

Peygamberimiz Hz Muhammed’e (asv) ilk iman eden insan sevgili eşi Hz Hatice (ranha) validemizdir

Hz Hatice’nin (ranha) soyu peygamberimizin soyu ile Kusayy b Kilab’da birleşmektedir

Hz Hatice (ranha) cahiliye döneminde Tahire diye anılırdı Kureyş kadınları içinde soyca en üstün şerefçe en büyük servetçe en zengin olanı idi

İşini çok iyi bilir ve sıkı tutardı Kendisi akıllı, uyanık ve ince ruhlu, ince düşünceli, mübârek bir kadın idi

Cebrail (as) Hira dağında gelip Alak suresinin ilk üç ayetini getirdikten sonra peygamberimiz çok korkmuş bir halde evine dönmüştü

Her zaman olduğu gibi kendisini sevgili eşi Hatice (ranha) karşıladı

Peygamberimiz Onu görünce:

-Ey Hatice! Uykuda gördüğüm ve sana anlattığım şeyi yüce Rabbim bana Cebrail’i (as) göndererek açıkladı buyurup yüce Allah (cc) tarafından gelenleri ve Cebrail’den (as) işittiklerini haber verdi

Hz Hatice Ranha):

-Ey Muhammed! Müjdeler olsun Vallahi Allah Senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz Sana Allah’tan gelen hak ve gerçektir Sen muhakkak Allah’ın resulüsün dedi ve Ona inanan ilk insan olma şerefine ulaştı

Peygamberimiz Ona Cebrail’den (ranha) öğrendiği gibi abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti

Hz Hatice (anha) peygamberimize peygamberlik geldiği Pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce iman etmek ve namaz kılmak şerefine eren, Allah (cc) tarafından Cennet’te inciden bir köşkle müjdelenen mutlu Cennet Hatunu idi

Aynı zamanda O Allah’ın (cc) selamına da nail oldu

Peygamberimiz sırtında olan nübüvvet görevini taşımakta güçlük çektiği, kavmi tarafından yalanlandığı, ret olunduğu, türlü eziyetlere, işkencelere maruz kaldığı dönemlerde üzüntü içinde evine döndüğü zaman yüce Allah (cc) Resulünün üzüntüsünü Hz Hatice’nin (aanha) teselli ve teskin edici sözleriyle hafifletir, Onu Onunla güçlendirir, vazifesini Onunla kolaylaştırırdı

Peygamberimiz onun hakkında:

-Halk beni inkârla karşıladığı zaman O bana inandı

Halk ben yalanladığı zaman O beni tasdik etti

Halk beni mahrum ettiği zaman O Bana malına ortak etti

Kadınlar bana evlattan mahrum ettiği zaman Allah (cc) bana ondan evlatlar nasip etti

Kendi zamanında kadınların en hayırlısı imran’ın kızı Meryem idi

Bu ümmet kadınlarının en hayırlısı da Hatice’dir

Cennet kadınlarının üstünü Hatice bint-i Hüveylid, Fatıma bint-i Resulallah, Meryem bint-i imran ve firavunu zevcesi Asiye bint-i Müzahim’dir buyurmuştur

Hz Hatice (ranha) nübüvvetin onuncu yılında, ramazan ayının başlarında vefat etti Vefat ettiği zaman altmış beş yaşında idi

Hz Hatice (ranha) Hacun kabristanına defnedildi Gömüleceği zaman peygamberimiz kabrinin içine girdi

Resulallah’a peygamberlik verildiği sıralarda ailesi, korumasına aldığı Hz Ali b Ebu Talib (kv) ve evlatlık edindiği Zeyd b Harise (ranha) ile birlikte yedi kişi idi

En büyük kızı Hz Zeynep (ranha) henüz on yaşında olduğu halde Ebul As ile evlendirilmişti Bu yüzden evde değildi


Allah (cc) ondan razı olsun

Alıntı Yaparak Cevapla

İlk Müslümanlar (Hicrete Kadar)

Eski 07-17-2012   #2
FrmSinsi
Varsayılan

İlk Müslümanlar (Hicrete Kadar)

002-Rukayye bint-i Resulallah (ranha)

Hz Hatice (ranha) Müslüman olduğu zaman peygamberimiz yanına gelen ikinci kızı Hz Rukayyeye (ranha) islamiyeti anlattı ve Müslüman olmasını istedi O da Müslüman oldu

Hz Rukayye (ranha) Müslüman olduğunda yedi yaşlarındaydı ve peygamberimizin amcası Abdüluzzanın (Ebu Lehebin) oğullarından Utbe ile nişanlıydı

Peygamberimizin diğer kızları Hz Ümmü Külsüm (ranha) altı, Hz Fatıma (ranha) ise henüz beş yaşındaydı Yedi yaşına girince ikisi de Müslüman oldular

Hz Ümmü Külsüm (ranha) Abdüluzzanın (Ebu Lehebin) diğer oğlu Uteybe ile nişanlıydı Gerek Hz Rukayye (ranha) gerekse Hz Ümmü Külsüm (ranha) yaşları küçük olduğundan evlenme gerçekleşmemişti

Ebu Lehebin oğlu Uteybe Hz Rukayyenin (ranha) nişanını çok kötü bir şekilde atınca onun bu davranışı peygamberimizi çok üzmüştü Peygamberimizin üzüntüsünü fark eden Hz Osman b Affan (ranh) dünürcüler göndererek Hz Rukayyeyi kendisi için istetti Hz Rukayye (ranha), Hz Osman (ranh) ile evlendiğinde henüz sekiz yaşındaydı

Hz Rukayye (ranha) kocası Hz Osman b Affan (ranh) ile birlikte birinci ve ikinci Habeş hicretine katıldı Habeş ülkesinden Mekkeye döndü Oradan Medineye hicret ederek üç hicreti birleştirme şerefine erdi

Bedir savaşına çıkıldığı sıralarda Hz Rukayye (ranha) çok hasta idi Bu nedenle kocası Hz Osman (ranh) Bedir savaşına katılamadı Bedir dönüşünden kısa bir zaman sonrada vefat etti Peygamberimiz tarafından cenaze namazı kılınarak Baki kabristanına defnedildi

Allah (cc) ondan razı olsun

--- Sonraki mesaj ---
003-Hz Ali b Ebu Talip (kv)

Müslüman olan üçüncü kişi Hz Ali’dir (kv)

Hz Ali (kv) peygamberimizin amcası Ebu Talib’in en küçük oğludur Annesi Ebu Talib’in amcasının kızı olan Fatıma bint-i Esed’tir (ranha)

Fatıma bint-i Esed (ranha) Haşimî kadınları içinde hem Haşimî erkek sülbünden erkek çocuk doğuran, hem de halife anası olanların ilkidir Hz Ali (kv) soy olarak peygamberimize en yakın olandır

Yüce Allah (cc) Hz Ali’ye (kv) olan nimetlerinden ve onun hakkında dilediği iyiliklerden birisi de Kureyşîlerin kıtlığa ve açlığa uğrayıp peygamberimizin Hz Ali’yi (kv) bakmak üzere küçük yaşlarda yanına alıp büyütmesidir

O peygamberimizin terbiyesi altında büyümüştür

Hz Ali (kv), Hz Hatice’den (ranha) sonra peygamberimize inanan, onunla birlikte namaz kılan, yüce Allah’tan (cc) gelenleri tasdik eden ilk mümin ve Müslüman’dır

Bu konuda Hz Ali (kv):

“-Resulallah aleyhisselam Pazartesi günü peygamber gönderildi Bende Salı günü Müslüman oldum Ben, Resulallah aleyhisselam ile ilk namaz kılan adamım” demiştir

Hz Ali (kv) Müslüman olduğunda on yaşındaydı

Peygamberimizle Hz Hatice’yi (ranha) namaz kılarlarken görünce:

-Ya Muhammed! Şu yaptığınız nedir? Diye sordu

Peygamberimizde:

-Ya Ali! Bu Allah’ın kendisi için seçtiği peygamberlerini onunla göndermiş olduğu dinidir Ben seni bir ve tek olan Allah’a imana ve Ona ibadet etmeye, ne yarar nede zarar veremeyecek olan Lat, Uzza ve diğer putlara inkâra davet ediyorum buyurdu

O’nun bu sözleri üzerine Hz Ali (kv):

-Ya Muhammed! ben şu teklif ettiğin dini bu güne kadar hiç işitmedim Ben babam Ebu Talib’e söyleyip ona danışmadıkça böyle bir iş yapmam dedi

Peygamberimiz peygamberlik işinin henüz açıklanmasına uygun bulmuyordu Bu nedenle:

-Ey Ali! Sana söylediğimi yaparsan yap Yapmayacak, Müslüman olmayacaksan teklif ettiğim şu işi gizli tut, açığa vurma Onun açığa vurulma zamanı henüz gelmemiştir dedi

Hz Ali (kv) o gece bekledi Yüce Allah (cc) kalbine islam sevgisini düşürdü Sabah olunca peygamberimizin yanına giderek:

-Ya Muhammed! Senin dün bana söylediğin şey ne idi? Sen bana onu bir kez daha anlat dedi

Peygamberimizde:

-Ey Ali! Sen Lâ ilâhe illallâhü vahdehû la şerîke leh diyerek kendisinden başka ilah bulunmayan, bir olan, şeriki ortağı bulunmayan Allah’a şahadet edecek, Lat’a, Uzza’ya ve diğer putlara ret ve inkâr edecek, Allah’a (cc) denk tutulan her çeşit putlardan uzak duracaksın işte benim getirdiğim din budur buyurdu

Hz Ali (kv) artık tereddüt etmedi Hemen peygamberimizin buyruğunu yerine getirerek Müslüman oldu Fakat Müslümanlığını babası Ebu Talib’ten çekinerek açığa vurmadı, bir müddet gizli tuttu ve peygamberimizin yanından hiç ayrılmadı

Peygamberimiz Hz Ali’nin (kv) okuma yazma öğrenmesini sağlamıştı

Araplar arasında okuma yazma bilenler pek az olduğu halde Hz Ali okuma yazma bilirdi

Gerek Hz Ali (kv) gerekse Zeyd b Harise (ranh) peygamberimizin yanından hiç ayrılmazlardı

Dağların, tepelerin, ağaçların arasından geçip giderlerken karşılarına çıkan hiç bir dağ, hiç bir tepe, hiç bir ağaç yoktu ki peygamberimize:

-Esselâmü Aleyke ya Resulallah = Selam olsun sana ey Allah’ın resulü diyerek selam vermesin

Peygamberimiz kuşluk vaktinde Kâbe’ye gider, orada kuşluk namazı kılardı

ilk dönemlerde Kureyş müşrikleri bu namazdan pek hoşnutsuzluk göstermezler, tedirgin olmazlardı Onun kıldığı namazı Kâbe’ye yapılmış bir tazim hareketi zannederlerdi

Bundan sonra başka günlerde peygamberimiz namaz kılacağı zaman Hz Ali (kv) ve Zeyd b Harise (ranh) o namaz kılarken oturup gözcülük yaparlardı

Peygamberimiz namaz vakti gelince Mekke vadilerinden bir vadiye doğru çıkar gider, Hz Ali (kv) ve Zeyd b Harise (ranh) müşrik kişilerden gizli olarak peygamberimizle birlikte giderler, namazlarını oralarda kılarlar, akşamleyin dönerlerdi

Allah’ın (cc) dilediği bir zamana kadar böyle devam edildi Fakat onların bu durumları bazı kişilerin dikkatlerini çekmişti

Bir gün Hz Ali’nin (kv) annesi Fatıma bint-i Esed (ranha) kocası Ebu Talib’e:

-Ali’nin Muhammed’in yanına devam ettiğini ondan hiç ayrılmadığını görüyorum Senin başına Muhammed tarafından oğlun hakkında güç yetiştiremeyeceğin bir iş gelmesinden korkuyorum dedi

Ebu Talib nice zamandır oğlu Ali’yi (kv) görmemişti Onu merak edip durmaktaydı Hanımına dönerek:

-Demek oğlum bana bunun için mi görünmüyor? Diye sordu Sonra peygamberimizle Hz Ali’nin (kv) ardına düştü Onları gizlice takip etti Onları Batn-ı Nahle’de Ebu Dübb vadisinin ıssız bir yerinde namaz kılarlarken buldu

Peygamberimize:

-Ey Kardeşimin Oğlu! Edindiğini gördüğüm şu din ne dinidir? Ben bu dini ne, gördüm ne de duydum Sen bana bunu anlat dedi

Peygamberimiz:

-Ey amca! Bu Allah’ın (cc) dinidir

Allah’ın (cc) meleklerinin dinidir

Allah’ın (cc) peygamberlerinin dinidir

Babamız ibrahim’in (as) yitirilmiş dinidir ki Allah (cc) beni peygamber olarak bulunla bütün kullarına gönderdi

Ey amca!

Öğütleyeceğim, doğru yola kılavuzlayacağım kimselerden buna en çok layık olan sensin Bu yoldaki davetim kabul etmeye ve bu hususta bana yardımcı olmaya da sen herkesten daha layıksın

Ey amca!

Sen her şeyi yaratıp kuşatan Allah’ın (cc) birliğine inan Putlara taparak ona eş ve şerik koşma Sen Lât’ı da Uzza’yı da diğer putları da terk et Getirdiğim şu dine gir de kurtuluşa erenlerden ol buyurup amcasını islamiyet’e, tevhide, Allah’ın (cc) birliğine inanmaya ve putları tapmaktan vazgeçmeye davet etti

Ebu Talib biraz düşündükten sonra:

-Ey Kardeşimin Oğlu! Vallahi yaptığınız ya da söyledikleriniz şeylerde benim için bir sakınca yoktur Fakat siz benim oturağımı hiç bir zaman havaya kaldıramazsınız Ben istesem bile atalarımın dininden ve ona olan bağlılıktan ayrılmaya güç yetiremem Fakat sen gönderildiğin şey üzerinde dur

Vallahi ben sağ oldukça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar sana hoşlanmayacağın bir şey erişmeyecektir dedi Hz Ali’ye (kv) de onun hoşlanmayacağı bir şey söylemedi

Ona sadece:

-Ey oğulcuğum! Üzerinde bulunduğun bu din nedir? Diye sordu

Hz Ali (kv) de:

-Babacığım! Ben Allah’a, Allah’ın resulüne iman ve Onun Allah tarafından getirdiklerini de tasdik ettim Ben onunla birlikte namaz kıldım ve kendisine tabi oldum dedi

Bunun üzerine Ebu Talib:

-Ey oğulcuğum! Şüphesiz ki Amcanın Oğlu seni ancak iyiliklere ve güzelliklere davet eder Ondan gelenler senin için ancak hayırdır O seni kötü yola kılavuzlamaz Amcanın Oğlunun girmiş olduğu ve seni davet ettiği yola seninde isteyerek girmen ve ona yardım etmen yaraşırdır dedi

Ebu Talib’in bu sözleri peygamberimizi çok sevindirdi

Ebu Talib Hz Ali (kv) ile peygamberimizi namaz kılar bir halde bırakıp evine geri döndü

O dönünce hanımı Fatıma hatun:

-Ey Ebu Talib! Amcamın oğlu! Ben seni oğlunu arayıp bulmak üzere gider gördüm ama şimdi yalnız gelmektesin Oğlun nerede? Diye sordu

Ebu Talib onun bu sorusuna:

-Sen onu ne yapacaksın? Diye soruyu soruyla yanıtladı

Fatıma hatun:

-Ey amcamın oğlu! Kadın kölem oğlunu Ecyad’ta namaz kılarken görmüş bulunmaktadır O görülmemiş, bilinmeyen bir din üzerindedir Sen oğlunun dinini değişmiş bulmayı uygun görür müsün? Diye çıkıştı

Ebu Talib:

-Ey kadın! Sus! Sen bu işte oğlunu kendi haline bırak O Amcasının Oğlunun yolu ve izi üzerindedir Amcasının Oğluna arka ve yardımcı olmak elbet herkesten çok ona düşer

Vallahi eğer nefsimi Abdulmuttalib’in dinini bırakmak hususunda bana boyun eğmiş bulsaydım, eğer Kureyş kadınlarının beni kınamalarından korkmasaydım bende muhakkak Muhammed’e tabi olurdum Çünkü O hâlimdir, emîndir ve tahirdir O her kime kılavuz olduysa muhakkak ki hayırlara götürür dedi

Peygamberimiz yanında Hz Hatice (ranha) ve Hz Ali (kv) olduğu halde bazen Kâbe’nin yanına gelirler, Onu karşılarına alıp bu şekilde namaz kılarlardı Müşrikler ilk dönemlerde onların bu namazlarına ses çıkarmazlardı

Bu konuda Afif’el Kindî der ki:

-Ben ticaret adamı idim Peygamberimizin amcası Abbas b Abdülmuttalib’te ticaret adamı idi Yemene geldiğinde misafirim olur, Yemen ıtırı satın alıp, hac mevsiminde satardı Kendisi yakın dostlarımdandı

Cahiliye döneminde ticaret için Mekke’ye gelmiş, Abbas b Abdülmuttalib’in evine inmiş, ona misafir olmuştum Ondan aile halkım için Mekke elbisesi ve ıtır satın almak istiyordum Ben Abbas’ın yanında oturuyordum Güneş gökte iyice yükselmiş olduğu halde Kâbe’ye bakıp duruyordum

O sırada olgunluk çağına girmiş genç bir adam Kâbe’nin yanına vardı Başını göğe kaldırıp baktı, sonrada ayakta olduğu halde Kâbe’ye yöneldi Sonra br çocuk gelip onun sağına durdu

Çok geçmeden bir kadın gelip onların arkalarına durdu Sonra genç adam eğilip rükûya vardı, onlarda eğilip rükûya vardılar Genç adam başını kaldırıp rükûdan doğruldu Kadın ve çocukta başlarını kaldırıp doğruldular Ardından olgun genç secdeye gitti Çocukta kadında secdeye gittiler Onları ve yaptıklarını görünce yanımda bulunan Abbas’a:

-Ey Abbas! Ben şurada büyük bir iş ve şaşılacak bir olay görüyorum dedim

Abbas’ta sözlerimi onaylayıp:

-Evet! Dediğin gibi bu büyük bir iştir Sonra ardından bana:

-Ey Afif’el Kindî! Şu gördüğün olgun genç kimdir biliyor musun? Diye sordu

Ben de Ona:

-Hayır! bilmiyorum dedim

Abbas:

-Şu gördüğün olgun genç Muhammed b Abdullah b Abdülmuttalib’tir O Kardeşimin Oğludur deyip ardından:

-Şu yanında bulunan çocuk kimdir biliyor musun diye sordu

Bende:

-Bilmiyorum dedim

Abbas (ra):

-Şu yanındaki çocuk kardeşimin oğlu Ali b Ebu Talib’tir Onların ardındaki kadında Hatice bint-i Hüveylid’dir ki Kardeşimin Oğlunun zevcesidir

Kardeşimin Oğlu bize senin şu gördüğün ve onlarında salik bulundukları bu dini kendisine göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ın emrettiğini söylemektedir Vallahi ben bütün yeryüzünde bu dinde şu üçünden başka bir kimse bulunduğunu bilmiyorum dedi

Ve yanlarına gidip dördüncünün dördüncüsü, ikinci erkek mümin olmayı, Resulallah’a o zaman tabi olmuş, Allah’a o zaman iman etmiş olmayı ne kadar çok isterdim

Hz Ali (kv) ashab-ı kiramın en cesur, en yüreklilerinden birisi idi Peygamberimiz bu konuda:

-O düşmandan yüz çevirmez O düşmana sırtını dönmez O Allah’ı ve Allah’ın Resulünü sever, Allah ve Allah’ın Resulü de onu sever Ali’yi münafık olanlar sevmez Mümin olanlar ondan nefret etmez buyurmuştur

Onun için:

-Allah’ım! Ona dost olana dost, düşman olana düşman ol diyerek dua etmiştir

Peygamberimiz Onu en küçük kızı Hz Fatıma (ranha) ile evlendirip kendine damat yaptı

Hz Ali (kv) yanına geldiğinde:

“-Ey Ali! Sen benim damadım ve torunlarımın babasısın”

“-Sen bendensin, bende sendenim”

“-Sen benim dünyada ve ahrette kardeşimsin”

“-Ey Ali! Bana göre sen Musa’ya göre Harun gibi olmaya razı değil misin? Şu farkla ki Benden sonra peygamber yoktur”

“-Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır”

“-O benden sonra her müminin velisidir” buyurmuştur

Burada mevla kelimesinin efendi anlamına geldiğini hatırlatalım

Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret buyuracakları zaman müşrikler Onu öldürmek için evini kuşattıkları sırada Hz Ali (kv) peygamberimizin döşeğine girip yatmaktan çekinmedi

Sabaha kadar müşrikleri oyaladı, peygamberimiz ile yoldaşının Sevr dağına ulaşıp gizlenmelerini sağladı Müşrikler Onu peygamberimiz sandılar

Hz Aişe (ranha) validemize göre Hz Ali (kv) ile hanımı Fatıma bint-i Resulallah (ranha) peygamberimizin en çok sevdiği kişiler idi

Peygamberimiz bir gün onları ve torunlarını ridasının altına alarak:

-Allah’ım! Bunlar benim ehl-i beytim, ev halkımdır Onlardan günah kirlerini gider, tertemiz yap diyerek dua etti

Peygamberimiz Hz Ali (kv) ile evlendirirken kızı Hz Fatıma’ya (ranha):

-Sen ümmetimin en evvel Müslüman olanı, en çok bilgilisi ve en akıllı ve uslusu ile evlendirmeme razı değil misin diye buyurduğu gibi yine Hz Ali (kv) hakkında:

-Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır ilim edinmek isteyen Onun kapısına gelsin buyurdu

Gerçekten de Hz Ali (kv) çok büyük bir ilim sahibiydi

Onun karnı hikmet ve ilim ile dolu idi Kendisi Kuran hafızıydı

Ona ilmin onda dokuzu verilmişti de kalan onda birine de bütün insanlarla birlikte ortaktı

Hz Ali (kv) bu konuda:

-Ey insanlar! Bana sorunuz Vallahi bana soracağınız her şey hakkında size bilgi vereceğim

Bana Kitabullahtan sorunuz Vallahi ben inen her ayetin nerede indiğini neye ve kime dair olduğunu bilirim Bende her ayetin gecede mi gündüzde mi dağda mı düzde mi nazil olduğunu bilirim[/COLOR] demiştir

Hz Ömer (ranh) Hz Ali (kv) hakkında:

[COLOR="Cyan"]-Bizim en büyük kadımız Ali’dir Ebulhasanın bulunmadığı bir mecliste karışık dolaşık meselelerle karşılaşmaktan Allah’a sığınırım derdi

Muaviye b Ebu Süfyan (ranh) içinden çıkmakta güçlük çektiği karmaşık meseleleri Hz Ali’ye (kv) yazarak sorardı Şehit edildiğini duyunca:

-Fıkıh ve ilim Ebu Talib’in Oğlunun ölümüyle gitti demekten kendini alamamıştı

Hz Ali’yi (kv) yakından tanıyan ashaba göre o:

Açık ve kesin sözlüydü Lafı eveleyip gevelemezdi

Adaletle hükmeder, ne olursa olsun adaletten sapmazdı

Her yanından ilim ve hikmet fışkırırdı Çok geniş ilim sahibiydi

Dünyadan ve dünya ziynetlerinden kaçınır, onlara iltifat etmezdi

Geceye ve gecenin sessizliğiyle baş başa kalmayı çok severdi Sessizliğe ve yalnızlığa aşık ve alışıktı

Son derece ibret alıcı, uzun, uzun düşünücü idi Adaletle ilgili konularda karar verirken acele etmezdi

Elbisenin kendine kısa geleninden, yemeğin katı olanından hoşlanırdı

Arkadaşlarının yanında bulunduğunda ayrıcalık istemezdi Onun aralarında bulunuşu her hangi bir arkadaşı gibi idi

Kendisine bir şey sorulduğunda hemen cevap verir, bildirilmesini istenilen şeyi hemen bildirirdi

Din adamlarına karşı son derece saygılıydı Yoksul ve zayıflara yakınlık ve ilgi gösterirdi

Güçlü olan bâtıl işinde ondan yüz bulmayı umamaz, zayıf olanda onun adaletinden umutsuzluğa düşmezdi

Yalnız kaldığında sakalını eline alır, boynunu büküp uzun, uzun düşünür; duygulanıp için, için ağlar:

-Ey dünya! Aldatacaksan sen benden başkasını aldat Benimle oyalanma Benden başkasını aldatmaya bak

Benim sana aldanmam ne kadar uzak, ne kadar uzak

Ey dünya! Ben seni dönülmeyecek bir şekilde üç tâlakla boşadım

Bitmez görünürsün ama her yaratık gibi sende fanisin Gerçekte ömrün kısa, değerin azdır

Ahret yolu ise çok uzundur

Ahret yolunun ıssızlığından, uzunluğundan, azığının azlığından ahh, ahh deyip dizlerimizi dövmekten başka elimizden ne gelir derdi

Onun şehit edildiğini duyan bir şair sahabi:

-Onun ölümü bana gözlerinin önünde biricik oğlunu boğazlanırken gören bir babanın acısını verdi demekten kendini alamamıştı

Hz Ali (kv) peygamberimizden kendilerinden razı olarak ayrıldığı altı, sağlıklarında cennetle müjdelediği on sahabiden birisiydi

Hz Ali (kv) üç hasletle diğer ashaptan ayrılmıştı Bu üç hasletle diğer ashaptan üstündü

1-Resulallah Hz Ali’yi (kv) kızı Hz Fatıma (ranha) ile evlendirmiş O da Ona çocuk doğurmuştur Peygamberimizin nesli kız evlat yoluyla devam etmiştir

2-Peygamberimiz mescidine açılan kapıların hepsini kapattırmış, yalnız Onun kapısını kapattırmamıştır

3-Hayber savaşında ashaptan pek çok kişi istediği halde bayrağı Ona vermiştir

Hz Ali (kv) çok oruç tutar çok namaz kılardı

Kendini tamamen ibadete vermek için ashaptan bazı arkadaşları ile beraber, hadım olmaya karar vermişse de peygamberimiz tarafından engel olunmuştur Peygamberimiz bu konuda:

-Ey Ali! Ben sana iyi bir örnek değil miyim? Ben hem yemek yer hemde oruç tutarım Kadınlarla birlikte olurum Kendini hadım eden bizden değildir buyurmuştu

Hz Ali (kv) hicretin otuz beşinci yılında Hz Osman’dan (ranh) sonra halife oldu

Hicretin kırkıncı yılının ramazanında sabah namazına giderken Abdurrahman b Mülcem tarafından başına vurulup alnına kadar işleyen bir kılıç darbesiyle ağır yaralanmış, iki gece sonra şehit olmuştur

Peygamberimiz sağlığında onun bu şekilde şehit edileceğini haber vermişti
Hz Ali (kv) şehit edildiğinde Resulallah ile Hz Ebu Bekir (ranh) gibi altmış üç yaşındaydı

Cenaze namazını oğlu Hz Hasan (ranh) kıldırdı ve Kûfe mezarlığına defnedildi

Hz Ali (kv) kısaya yakın orta boylu, siyah ve büyük gözlü, güzel yüzlü idi Yüzü ayın on dördü gibi parlak ve güzeldi

Büyük ve geniş karınlıydı

Geniş omuzlu; elleri, kolları pazıları çok kuvvetliydi

Boynu gümüş ibrik gibi uzun ve düz, başının üstü saçsızdı

Omuz başları dik ve yüksekti

Savaşa silkelene, silkelene gider, giderken düşmanlarına korku, dostlarına güven ve kıvanç verirdi Savaşırken yürekli, güçlü ve sebatkâr idi Hiç bir güçlük Onu geri döndürmezdi Bu yüzden savaşta kiminle karşılaşsa muhakkak ona üstün gelirdi

Esmer tenli; sık, uzun ve enli sakallıydı Sakalları bütün göğsünü doldururdu

Saçları ve sakalları bembeyazdı Uzayan saçlarını ortadan ikiye ayırıp, yanlarına salardı

Siyah sarık sarar, sarığının bir ucunu arkasına bırakırdı Halife olduğu zamanlarda bile üç dirhemlik gömlek giyer, kölelerine, hizmetçilerine giydiklerinden giydirir, yediklerinden yedirirdi Son derece alçak gönüllü idi

Allah (cc) ondan razı olsun

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.