Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Ekonomi / İktisat / İşletme

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
açılırözel, hastalıkları, hastane, hastaneler, hastaneler or ruh, hastanesi, sağlığı, yönetmeliği or genel, özel

özel Hastane Nasıl Açılır?özel Hastaneler Yönetmeliği/Genel Hastaneler/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Eski 09-21-2010   #1
Şengül
Varsayılan

özel Hastane Nasıl Açılır?özel Hastaneler Yönetmeliği/Genel Hastaneler/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HastanesiÖZEL HASTANE NASIL AÇILIR?

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle açılıp ruhsatlandırılıyor Özel hastane açmak isteyenlerin, hangi tür özel hastane açacaklarını da belirten bir dilekçeyle bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe başvurmaları gerekiyor Özel hastane açmak isteyenler, bakanlıkça yapılan planlamaya uymak zorunda Ruhsatlandırılan özel hastanelere yeni tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilave edilmek istenildiğinde de planlamaya uyulması zorunlu olacak

Özel hastanelerin tıbbi, idari ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülmek zorunda Özel hastanenin bakanlık ve müdürlükle ilgili bütün işlemlerinde birinci derecede muhatap, mesul müdür Mesul müdür olarak görevlendirilecek tabibin Türkiye'de iki yılı kamu ya da özel hastanelerde olmak üzere, en az beş yıl tabiplik yapması gerekiyor
Hasta odalarının doğrudan ve yeterli gün ışığıyla aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmaları şartı koşuluyor Hasta odalarının kapı genişliği en az 1 metre 10 santimetre olarak; hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor Bir odada ikiden fazla hasta yatağı bulundurulamıyor Ayrıca her koridorda bir hemşire istasyonu şartı bulunuyor

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar


Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, bütün özel hastanelerin tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, gruplandırılmasına, gruplarının değiştirilmesine, amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına ve bunların açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Devlet'e, il özel idarelerine, belediyelere ve diğer kamu tüzel kişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait hastaneleri kapsar

Bu Yönetmeliğe tabi olmayan yataklı tedavi kurumlarının açılma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumları ile diğer durum değişikliklerinin ilgili kamu tüzel kişilerince Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 ncü maddesi ile 9 ncu maddesinin (c) bendine ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

f) Özel hastane: Bu Yönetmelik kaps***** giren gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait olup, ayakta ve yatarak muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilen ve en az on yatak kapasitesi olan tedavi kuruluşlarını,

g) Komisyon: 10 ncu ve 11 inci maddelerde düzenlenen Özel Hastaneler Teknik Komisyonunu,

h) Uzmanlık dalı: 18/4/1973 tarihli ve 14511 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirlenmiş olan tıpta uzmanlık alanlarını,

ı) Ruhsat: Özel hastanelerin faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,
ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hastanelerin Türleri, Temel Özellikleri ve Gruplandırılması

Türler

Madde 5- Özel hastaneler, faaliyet alanlarına, hizmet birimlerine, yatak kapasitelerine, teknolojik donanımlarına ve hizmet verilen uzmanlık dallarının nitelik ve sayısına göre, genel hastaneler ve özel dal hastaneleridir

Genel Hastaneler

Madde 6- Bu Yönetmelik ile öngörülen asgari bina, tesis, hizmet ve personel standartlarını haiz; birden fazla uzmanlık dalında sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı olup hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler ile acil ve yoğun bakım üniteleri, radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları bulunan ve tam gün faaliyet gösteren özel hastanelerdir

Genel hastaneler, aşağıda belirtilen asgari standartlar ve EK-1'deki Özel Hastaneler Gruplandırma Formunda detayları belirlenen puanlama kriterleri esas alınarak, aşağıdaki şekilde gruplandırılır:


a) A Grubu Hastane:
Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi en az elli olan,en az beş farklı dahili ve beş farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli ve günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan diğer bütün teşhis ve tedavi birimlerini ve ayrıca asgari radyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji, hematoloji ve patoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir

b) B Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi otuz ila elli arasında olan, en az dört farklı dahili ve dört farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle sağlık hizmeti veren; birinci fıkrada belirlenen asgari standartlara ilave olarak günün gelişmiş tıp teknolojisine uygun olan bir veya birden fazla teşhis ve tedavi birimini ve radyoloji, biyokimya, patoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlarını bünyesinde bulunduran genel hastanelerdir

c) C Grubu Hastane: Ruhsatlandırılmış yatak kapasitesi on ila otuz arasında olan en az üç farklı dahili ve üç farklı cerrahi uzmanlık dalında tam gün kadrolu uzman tabip çalıştırmak suretiyle ayakta ve yatarak, acil ve yoğun bakım üniteleri ile radyoloji, biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları desteğiyle muayene, teşhis ve tedavi hizmeti veren genel hastanelerdir

Özel Dal Hastaneleri

Madde 7- Özel dal hastaneleri; belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tutulanlara veya bir organ ve organ grubu hastalarına yönelik hizmet vermek üzere, hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından her birinde tam gün kadrolu en az üç uzman tabip ile bu uzmanlık dalının gerektirdiği diğer uzmanlık dalları için en az bir kadrolu uzman tabip çalıştırılan, gelişmiş teknolojik donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak, ayakta ve yatarak muayene, tıbbi teşhis ve tedavi, yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri veren, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarının gerektirdiği klinikler, üniteler ve laboratuvarlar ile acil ünitesi ve radyoloji laboratuvarı bulunan ve tam gün faaliyet gösteren en az on yatak kapasitesi olan özel hastanelerdir

Özel dal hastanelerinin faaliyet göstereceği uzmanlık dalının veya dallarının gereklerine göre 6 ncı maddedeki esaslar gözönüne alınmak suretiyle (A), (B) ve (C) grubu olarak gruplandırılma kriterleri, bunların acil ünitelerinin taşıması gereken asgari standartlar ve gruplarına göre bulunması gereken laboratuvarlar, Komisyonun görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe EK olarak yayımlanır

İKİNCİ KISIM
Kuruluş ve Bina Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM
Yer Seçimi, Ön İzin ve Bina Durumu
Yer Seçimi


Madde 8- Özel hastaneler; imar ile ilgili mevzuata göre her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olan, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak, ulaşım şartları özel olarak incelenmiş ve bu durum İl Trafik Komisyonu raporu ile belgelenmiş olup 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenen asgari genişlikte olan, 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Otopark Yönetmeliğine göre yeterli otopark yeri ayırılan ve fen, sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun ve yeterli yeşil alana sahip bulunan alanlarda kurulabilir

Ön İzin

Madde 9- Ön izin için; hastane yerleşiminin projesini hazırlayan mimar; özel hastane belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise ilgili belediye, şayet, mücavir alan dışında ise Valilik tarafından onaylanmış 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı; 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve mühendislik hizmetlerini gösterir projeler ile birlikte müdürlük kanalıyla Bakanlığa başvurulur

İmar ile ilgili mevzuata uygun olarak, birinci fıkrada belirtilen yetkili mercilerce projeler onaylandıktan sonra, özel hastane yapılacak yerin 8 inci maddedeki şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde, Bakanlıkça ön izin verilir
Bakanlık tarafından ön izin verilmiş projelerin uygulanması sırasında avan projelerde zorunlu bir değişikliğin meydana gelmesi halinde ve ruhsat yenileme, yeniden ruhsat, tadilat ve ilave ruhsat taleplerinde de bu hüküm uygulanır

Bina Durumu

Madde 10- Özel hastanelerin, imar ile ilgili mevzuata göre inşa edilip yapı kullanma izni belgesi almış olan binalarda kurulması zorunludur
Başka amaçla yapılmış olan yapılar, sonradan özel hastane binasına dönüştürülemez ve özel hastane olarak kullanılamaz

Özel hastanenin tıbbi hizmet birimleri, tıbbi hizmetleri engelleyecek tarzda ve hastane binasının veya bina kompleksinin uzağında tesis edilemez
Özel hastaneler müstakil binalarda kurulur Özel hastane binasında hasta ve hasta sahiplerine hizmet sunan hastane birim ve müştemilatı dışında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve binanın bir kısmı, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz ve devredilemez

Ancak, hasta ve hasta yakınlarına hizmet vermek üzere kurulan kafeterya, kantin, çiçekçi, berber, lostra gibi birimler işletilebilir veya bunların işletilmesi için hizmet satınalınabilir veyahut bu hizmetler başkalarına gördürülebilir Bunlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerler ile hasta tedavi ve istirahatini engelleyecek yerlerde kurulamaz

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hastaneler Teknik Komisyonu

Komisyonun Teşkili


Madde 11- Özel hastanelerin ruhsat başvurularının ve ruhsatlarındaki değişiklik taleplerinin dosya üzerinde ve yerinde incelenmesi ile bunların açılmaları, gruplandırılmaları, denetlenmeleri, değerlendirilmeleri ve kapatılmaları ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça bir Özel Hastaneler Teknik Komisyonu oluşturulur
Bakanlık, gerekli gördüğünde, ruhsatlandırılmış özel hastanelerin yerinde incelenmesini ve değerlendirilmesini de Komisyondan isteyebilir
Komisyon, Genel Müdürün başkanlığında;

a) Tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin klinik şeflerinden olmak üzere, cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon dallarından birer kişi;

b) Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

c) Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir temsilci,

d) Bakanlık Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığından bir mimar,

e) Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden bir temsilci,

f) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci,
olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur

Özel dal hastanesi ile ilgili işlem yapılan hallerde, özel hastanenin ana faaliyetleri ile ilgili uzmanlık dallarından (a) bendindeki niteliği haiz bir üyenin Komisyona ayrıca iştiraki sağlanır Bu üye ile (a) ve (f) bendlerinde belirtilen üyeler Bakanlıkça seçilir ve ayrıca birer yedek üye belirlenir

Komisyonun seçilmiş üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür Seçilmiş üyelerden kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın üç defa üst üste toplantılara katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine Bakanlıkça aynı nitelikleri taşıyan yeni bir üye seçilir

Komisyonun Çalışma Usulü

Madde 12- Komisyon; ihtiyaca ve Bakanlığın daveti üzerine Başkan tarafından önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır Toplantı daveti, toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir
Komisyon, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır
Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur
Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür
Komisyon, gerektiğinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, asıl veya yedek üyelerden alt komisyonlar oluşturabilir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler,

Başvurunun İncelenmesi ve Ruhsatlandırma

Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler

Madde 13- Özel hastaneler, Bakanlığın izni ile açılır ve ruhsatlandırılır Özel hastane açmak isteyenler, bu Yönetmeliğe göre hangi tür özel hastane açacaklarını da belirten bir dilekçe ile bizzat veya mesul müdürlerince ilgili valiliğe başvururlar

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi,


b) Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya Valilik
tarafından onaylanmış 1/100 veya 1/50 ölçekli iki takım mimari proje ve 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ile mühendislik hizmetlerini gösteren projeler,

c) İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesi,

d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin noter tasdikli bir örneği,

f) Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı,

g) İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,

h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği,

ı) Mesul müdür ile ilgili olarak;

1) Özel hastanede mesul müdür olarak çalışacağına ilişkin noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

2) İki yılı kamuya ait hastanelerde olmak üzere en az beş yıllık tabiplik yaptığını gösteren belgeler,

3) Resmi veya özel başka herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

4) Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

5) Diploması ile var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,

6) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı,

7) Adli sicil kaydı,

8) Tabip odası kayıt belgesi,

j) 42 nci madde uyarınca hazırlanmış olan üç nüsha iç hizmet yönergesi,

k) Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi,

l) EK-3'de gösterilen kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden liste ve bunlarla yapılmış olan sözleşmelerin aslı veya noter tasdikli örneği,

m) EK-4'e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri,

n) EK-5'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi

Başvurunun Müdürlükçe İncelenmesi

Madde 14- 13 üncü maddeye göre yapılan başvuru, müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve noksanlıklar var ise, özel hastane açma talebinde bulunanlara bildirilir Başvuru dosyasında noksanlık yok ise, başvuru dosyası valilik yazısı ekinde Bakanlığa gönderilir

Aşağıdaki belgeler de Bakanlığa gönderilen evraka eklenir:

a) İl Sağlık Müdürünce, özel hastanenin hasta kabul ve tedavi etmeyi istediği her uzmanlık dalından en az bir uzman tabip görevlendirilmek suretiyle oluşturulan bir ekip tarafından hazırlanan, özel hastanenin bütün tıbbi ünitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Yönetmelik ile öngörülen tıbbi donanıma sahip olup olmadıklarını gösteren ilgili dal uzmanları raporu,

b) İlgili mevzuata göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu,


c) Müdürlük ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce EK-9'a uygun olarak müştereken düzenlenen ve bina standartlarını gösteren müşterek teknik rapor
Ruhsatlandırma

Madde 15- Bakanlığa intikal ettirilen başvuru, öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir ve eksiklik bulunmuyor ise Komisyona havale edilir Komisyon tarafından 13 üncü ve 14 üncü maddelere göre incelenen ve değerlendirilen başvuru dosyasının uygun bulunması halinde, özel hastaneye Bakanlık tarafından özel hastane ruhsatnamesi düzenlenir Ruhsatlandırılması uygun görülmeyen dosyalar, eksiklikleri giderilmek üzere müdürlüğe iade edilir
Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten başlayarak altı ay içinde hasta kabul ve tedavisine başlamayan özel hastanelerin ruhsatının hükmü kalmaz ve ruhsatname Bakanlıkça geri alınır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Standartları

Mesul Müdür


Madde 16- Özel hastanelerin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetleri bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür Özel dal hastanelerinin mesul müdürlerinin, hastanenin ana faaliyet alanı ile ilgili uzmanlık dalından bir uzman tabip olması şarttır
Özel hastanenin Bakanlık ve müdürlük ile ilgili bulunan bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede muhatap, mesul müdürdür

Mesul müdür olarak görevlendirilecek olan tabibin aşağıdaki nitelikleri taşıması şarttır:

a) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca Türkiye'de sanatını yapmaya mezun olmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) İki yılı kamuya ait hastanelerde olmak üzere en az beş yıl Türkiye'de tabip olarak çalışmış olmak,

d) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse veya yüz kızartıcı suçlar yüzünden hapse mahkum veya 21/5/1933 tarihli ve 2219 sayılı Hususi Hastahaneler Kanununun 38 inci ve 39 uncu maddeleri uyarınca mesul müdürlükten yasaklı olmamak,

e) İlgili tabip odasına kayıtlı olmak
Özel kanunlara göre geçici olarak meslekten men edilenler, bu yasakları süresince özel hastanelerde mesul müdürlük yapamazlar

Mesul Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17- Mesul müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Özel hastanenin tıbbi, idari, mali ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun olarak idare etmek ve denetlemek,

b) Gerektiğinde, ruhsatlandırma ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

c) Özel hastanenin ruhsatlandırılmasından sonra, her türlü personel, bina, tesis, grup ve tür değişikliklerini müdürlüğe bildirmek,

d) Özel hastane adına belge onaylamak,

e) Bakanlık ve müdürlük ile ilgili olan her türlü muhabere ve yazışmaları yürütmek,

f) Özel hastanenin personel ve hizmet kalite standartlarını korumak ve geliştirmek,

g) Özel hastane bünyesinde kurulan ve sağlık ile ilgili mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılması gereken eczane, laboratuvar, diyaliz merkezi, organ ve doku nakli merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi ve genetik hastalıklar tanı merkezi gibi ünite veya merkezlerin ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,

h) Özel hastanenin tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak,

ı) Özel hastanenin denetim defterini muhafaza etmek,

i) Denetimler sırasında denetim elemanlarınca istenilen her türlü bilgi ve belgeleri hazır hale getirmek,

j) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken bütün tedbirleri almak,

k) Özel hastane hizmetlerinin tam gün esasına göre sürekli ve düzenli olarak yürütülmesini sağlamak ve nöbet sisteminin düzenli olarak işlemesini takip ve kontrol etmek,

l) Özel hastanenin türüne, yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi, idari, mali ve teknik destek birimleri arasında koordineli ve uyumlu çalışmayı temin etmek,

m) Mazeret sebebiyle görev yerinin terkedilmesi halinde yerine aynı şartları taşıyan bir tabip bırakmak, terk süresi bir haftadan fazla olmamak kaydıyla derhal ilgili müdürlüğe bilgi vermek ve izin süresi hiçbir şekilde bir yıl içerisinde toplam üç ayı geçmemek şartıyla iznin bir haftadan fazla sürdüğü hallerde müdürlükten izin almak,

n) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca bildirimi zorunlu olan hastalıklar ile adli vakaları müdürlüğe ve gerekli diğer mercilere bildirmek,

o) Özel hastanede görev yapan bütün personelin HIV ve hepatit testleri başta olmak üzere gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak,

ö) Özel hastanenin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve hastane enfeksiyonlarından korunma için gereken bütün tedbirleri almak,

p) Hastaların tedavileri için dışarıdan tabip istenilmesi halinde ilgili tabibi kuruma davet etmek,

r) Sağlık ile ilgili mevzuat ile öngörülen ve Bakanlıkça belirlenen diğer görevleri yapmak

Mesul Müdürün Değişmesi

Madde 18- Mesul müdürün görevden alınması, istifası, mesul müdürlük şartlarından herhangi birini kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde; hastanenin sahibi tarafından, en geç bir ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan yeni bir mesul müdür görevlendirilecek gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilmek üzere müdürlüğe verilir Yeni mesul müdür adına Bakanlıkça mesul müdürlük belgesi düzenlenir
Mesul müdürün değişmesi halinde, özel hastaneye yeni mesul müdür görevlendirilinceye kadar bu görevi geçici olarak yürütmek üzere, 16 ncı maddede öngörülen şartları taşıyan bir vekil tabip görevlendirilerek müdürlüğe bilgi verilir

Diğer Personel

Madde 19- Özel hastanelerde çalıştırılması gereken diğer personelin asgari sayıları ve nitelikleri, EK-3'de gösterilmiştir

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hizmet ve Fiziki Alt Yapı Standartları

BİRİNCİ BÖLÜM


Özel Hastanenin Hizmet Üniteleri ve Nitelikleri

Hasta Odaları


Madde 20- Hasta odalarının, doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda, taban ve duvarlarının düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli olmaları şarttır

Hasta odalarının kapı genişliği, en az bir metre on santimetre olarak; hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenir
Birden fazla hasta yatağı bulunan odaların, hasta yatağı başına düşen asgari alan ölçülerine uygun olmak kaydıyla, gerektiğinde kullanılmak üzere raylı sistemle bölünebilir olmaları gerekir

Bodrum ile zemin katta ve doğrudan gün ışığı almayan bölümlerde hasta odası olamaz
Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı hasta odaları tesis edilir


Hemşire İstasyonları

Madde 21- Özel hastanelerde, hastalara anında ulaşabilmek ve hasta bakımını sağlamak üzere; yataklı hasta katlarında, koridor ve hasta odalarına hakim bir konumda ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde, en az bir hemşire istasyonu kurulması şarttır


Hasta Başına Ayırılacak Alanlar


Madde 22- Özel hastanelerde yatacak hastalar için hasta odalarında hasta yatağı başına ayırılması gereken asgari alan ölçüleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Tek yataklı hasta odaları en az dokuz metrekare,

b) Birden çok yataklı odalar, hasta yatağı başına en az yedi metrekare,

c) Çocuk hastalar için ayrılmış olan odalar, hasta başına en az altı metrekare,

d) Çocuğu ile yatan lohusalar için tek yataklı odalar en az oniki metrekare ve birden çok yataklı odalar, yatak başına en az on metrekare,

e) Yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım yatağı başına en az oniki metrekare
Poliklinik Muayene Odası
Madde 23- Özel hastane ruhsatında kayıtlı her uzmanlık dalı için, yeterli sayıda muayene odası ayırılır Poliklinik muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrıca tuvaletin ve ortopedi ve travmatoloji polikliniğinde, muayene odası ile bağlantılı bir alçı odasının bulunması gerekir

Ameliyathane

Madde 24- Özel hastanelerde, cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyutma ve uyandırma üniteleri bulunur
Ameliyathanelerin, aseptik ve septik müdahaleler için ayrı ayrı olması ve sterilizasyon şartlarını taşıması gerekir

Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminlerinin, dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılmış olması şarttır
Kardiyovasküler cerrahi ameliyathanelerinin cerrahi müdahale uygulanan alanının asgari kırkbeş metrekare ve tavan yüksekliğinin üç metre elli santimetre; diğer ameliyathanelerin cerrahi müdahale uygulanan alanının asgari otuz metrekare, tavan yüksekliğinin üç metre elli santimetre ve ameliyathane içerisinde bulunan koridor genişliğinin en az iki metre olması gerekir

Ameliyathanelerde yarı ve tam steril koridorlar oluşturulur ve kadın ve erkek personel için ayrı ayrı düzenlenmiş giyinme ve soyunma odaları bulunur
Ameliyathanenin tam steril alanlarında dışa açılan pencere ve kapı bulunmaması ve bu alanın, hijyenik klima sistemi ile havalandırılması şarttır
Sadece cerrahi dallar dışındaki uzmanlık dallarında hizmet verecek olan özel dal hastanelerinde, ameliyathane bulunması zorunlu değildir

Yoğun Bakım

Madde 25- Özel hastanelerde mevcut cerrahi ve dahili uzmanlık dallarının gereklerine uygun olarak, koroner, kardiyovasküler, yenidoğan, dahili ve cerrahi yoğun bakım üniteleri ile her yoğun bakım ünitesi için en az iki yatak bulunması gerekir
Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personelince hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir ***** oluşturulur

Yoğun bakım ünitelerinin, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin kullandığı hastane alanları ile doğrudan bağlantısı olamaz

Hasta başı monitörizasyon ve tıbbi gaz sistemi bulunması ve zemin ve duvar kaplamalarının antibakteriyel olması şarttır

Yoğun bakım üniteleri de ameliyathaneler gibi havalandırılırlar
Yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı ile tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayırılır

Acil Ünitesi

Madde 26- Acil ünitesinin; özel hastanenin ana girişinden ayrı, kolay ulaşılabilir, ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkışına elverişli ve uygun eğimli sedye rampası bulunan bir girişinin olması gerekir

Acil ünitesi; personel ve tıbbi cihaz donanımı, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiç bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin yirmi dört saat kesintisiz sunulması sağlanacak şekilde yapılandırılır
Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile müşahade odası, güvenlik hizmetinin verilebileceği bir ***** ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunur
Ortopedi ve travmatoloji uzmanlık dalında hasta kabul eden özel hastanelerde, acil müdahale odası ile bağlantılı alçı odası ayrıca düzenlenir

Eczane

Madde 27- Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur

Yatak sayısı elliye kadar olan özel hastanelerin eczanesinin, depo alanları hariç olmak üzere en az otuz metrekare ve artan her yüz yatak için on metrekare ilave alana sahip bulunması şarttır

Özel hastane eczaneleri, bodrum katı dışında bulunur ve uygun şartlarda havalandırılmaları ve aydınlatılmaları sağlanır

Laboratuvarlar

Madde 28- Özel hastanelerde, bu Yönetmelikteki özel hastane gruplarına göre belirlenen laboratuvarlar ile genel hastanelerde en az 300 mA ve özel dal hastanelerinde en az 100 mA gücünde röntgen cihazının bulunduğu bir radyoloji laboratuvarının ve ayrıca, uzmanlık dallarının gerektirdiği diğer laboratuvarların bulunması zorunludur

Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu laboratuvarlar, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu hükümlerine göre ilgili uzmanlık dalında birer uzmanın sorumluluğunda Bakanlıkça ruhsatlandırılırlar

Radyoloji laboratuvarları için 7/9/1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü hükümleri uyarınca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan kullanma ve bulundurma lisansı alınması ve bunların, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili uzmanın sorumluluğunda Bakanlık tarafından ruhsatlandırılması zorunludur

Numune Alma Odası

Madde 29- Özel hastanelerde, tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için hastanın kan, gaita veya idrarının alınmasına uygun poliklinik ve labaratuvarlara yakın, hijyen şartlarına sahip lavabo ve tuvaleti olan en az bir numune alma odası bulunur

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi


Madde 30- Özel hastanelerde, yeniden kullanım özelliğine sahip olan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına mahsus ve ameliyathane ile doğrudan bağlantılı olan bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunması şarttır
Merkezi sterilizasyon ünitesi, kirli malzeme girişi ve kirli alan ile sterilizasyon işlemi tamamlandıktan sonra steril malzeme çıkışı olan temiz alan olmak üzere iki bölümden oluşur

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hastanelerin Diğer Birim ve Alanları


Merdiven, Koridor ve Asansörler


Madde 31- Katlar arasındaki merdivenlerin, sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az bir metre elli santimetre genişlikte olması şarttır Merdiven rıhtları, özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir ve hastane girişine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılır

Hastanelerin bütün katlarında koridor genişlikleri en az iki metre olur ve koridorlarda, banyolarda ve lavabolarda, hastaların kolay hareketine imkan verecek şekilde tutunma yerleri bulunur

Özel hastanelerde, otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az %70'i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile Türk Standartları Enstitüsünün standartlarına göre imal edilmiş en az iki asansör bulunması ve asansörlerden birinin tekerlekli sandalye ve sedye ile hasta taşımaya elverişli olması şarttır
Hasta asansörü kuyu boşluğu ölçüsünün, Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun olması gerekir

Birden fazla katı olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunludur

Isıtma, Havalandırma ve Aydınlatma


Madde 32- Özel hastanelerin merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması zorunludur Zeminden ısıtma yapılması uygun değildir

Özel hastanelerde, bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve yeterli güneş ışığı ile enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır

Enfeksiyon riski taşıyan hastaların yatırıldığı yoğun bakım ve hasta odaları da dahil olmak üzere, ameliyathane ve steril hacim yerlerinde steril şartların ve yeterli havalandırmanın sağlanması için hijyenik klima santralı yaptırılması zorunludur

Tıbbi Atıklar ve Çöpler

Madde 33- Özel hastanelerde, tıbbi atıklar ve çöpler için 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır ve tıbbi ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp odaları tesis edilir
Yatak sayısı elli ve üzerinde olan özel hastanelerin tıbbi atık odalarının soğutma sisteminin olması ve yemekhaneden kaynaklanan sıvı atıkların, kanalizasyona verilmeden önce filtrasyona tabi tutulmaları şarttır

Lavabo, Tuvalet ve Banyolar

Madde 34- Özel hastanelerde, hem hastalar ve hem de personel için erkeklere ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda lavabo, tuvalet ve banyo bulundurulur Tuvalet ve banyo kapılarının dışa doğru açılması zorunludur
Özürlüler için ilgili mevzuata uygun nitelikte, her hastanede asgari bir olmak kaydıyla ilave her otuz yatak için bir adet olmak üzere ayrı bir lavabo, tuvalet ve banyo bölümü bulunur Poliklinik katında en az bir adet özürlü tuvaletinin bulunması da şarttır

Morg


Madde 35- Özel hastanelerde, ölü koymaya, yıkamaya ve gerektiğinde otopsi yapmaya uygun bir morg bulunması zorunludur Yatak sayısı elliye kadar olan hastanelerde soğuk hava düzeni bulunan ve en az iki kapasiteli çelik paket tipi ölü muhafaza dolabı bulunur; artan her elli yatak için bir ölü muhafaza dolabı ilave edilir Morg alanının, ölü muhafaza dolabı dahil olmak üzere, asgari yirmi metrekare genişlikte olması şarttır
Morg; bodrum katta, hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde yapılır ve morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı olarak düzenlenir

Mutfak ve Çamaşırhane

Madde 36- Mutfak ve çamaşırhanenin taban ve duvarlarının, hijyenik şartlarda yıkamaya ve dezenfeksiyona elverişli olması gerekir

Mutfakta, yiyecek ve içeceklerin ayıklanma, yıkanma ve hazırlanma yerlerinin ayrı olması ve yeterli miktarda çelik evye bulundurulması şarttır
Çamaşırhanenin; kirli çamaşır depolama, kirli çamaşır tasnifi, çamaşır basma-yıkama, santrifüj-kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve çamaşırhanede çalışacak personel için duş yerleri bulunacak genişlikte olması gerekir
Mutfak ve çamaşırhane hizmetlerinin dışarıdan satınalınması halinde, depolama, hazırlama ve dağıtım için yeterli alan ayırılır ve diyet mutfağı da ayrıca hizmet verir

Diğer Alanlar

Madde 37- Özel hastanelerde, çalışan bütün personel için binanın durumuna ve hastane kadrosuna göre yeteri miktarda çalışma, soyunma ve giyinme yerleri ile duş, tuvalet ve lavabo bulunması şarttır Nöbet tutan tabipler için dinlenme yerleri ayırılır Bu yerler, birden çok binadan oluşan hastanelerde, mümkün olduğunca merkezi bir yerde tesis edilir
Özel hastanelerde, hastanenin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir telefon santralinin bulundurulması zorunludur

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hastanelerin Hizmet ve Çalışma Esasları

Poliklinik Hizmetleri


Madde 38- Özel hastanelerde, ruhsatında yazılı uzmanlık dallarında ayakta muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmetleri vermek üzere yeterli sayıda ve hasta muayenesine uygun poliklinik muayene odaları ayırılır

Ayakta hasta muayenesinde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde öngörülen ilkelere uygun davranılarak, hasta mahremiyetine saygı ilkesine uyulmak suretiyle hastalar ayrı ayrı muayene edilir Muayenenin, ilgili tabip tarafından yapılması şart olup, muayene sırasında görevli bir hemşirenin de bulunması asıldır

Acil Hizmetler

Madde 39- Özel hastanelerde, bütün acil başvuruların hiçbir ayırım yapılmaksızın kabul edilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin yapılması zorunludur

Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile öngörülen haklar saklı kalmak kaydıyla; ilk tıbbi müdahale yapıldıktan sonra, hastanın sağlık güvencesine göre sevki gerekiyor veya ileri tıbbi bakım ve tedavi özel hastanede yapılamıyor ise, sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon sağlandıktan sonra, hasta ilgili sağlık kuruluşuna nakledilir Müdavi tabip tarafından hastaya uygulanan tıbbi bakım ve tedavinin belgelendirilmesi ve bu belgenin nakil yapılan sağlık kuruluşuna hasta ile birlikte gönderilmesi gerekir
Hastanın nakli, tıbbi stabilizasyon sağlandıktan ve hayati tehlikenin giderildiğine tıbbi yönden kanaat getirildikten sonra yapılabilir

Özel hastanelerde günün her saatinde bir nöbetçi uzman tabip bulundurulması şart olup, acil vakalarda, acil nöbeti ile yükümlü olan tabibin talebi üzerine yapılacak davete ilgili dal uzmanının ve diğer personelin uymaları zorunludur
Acil ünitesinde, EK-6'da gösterilen bütün tıbbi donanım, malzeme ve ilaçların sürekli olarak kullanıma hazır halde bulundurulması gerekir
Acil servis hizmetleri ile ilgili diğer hususlarda, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır

Ambulans Hizmetleri


Madde 40- Özel hastanelerde, 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğindeki standartlara uygun, hastanenin kendisine ait veya hizmette aksaklığa yol açmayacak ve kesintisiz olarak hastanenin kullanımında olacak şekilde, bir özel ambulans işletmesi ile ambulans hizmeti satınalınmak üzere sözleşmesi yapılmış en az bir ambulansın bulunması şarttır

Özel hastaneye ait ambulans amacı dışında kullanılamaz ve bu ambulans ile, acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, özel hastanenin hastaları haricinde hasta taşımacılığı yapılamaz

Eczane Hizmetleri ve Nöbetleri

Madde 41- Özel hastanelerin eczanelerinden sadece yatan hastalara ilaç verilir Özel hastane eczaneleri ile bunların sorumlu müdür ve diğer yetkilileri, teftiş ve cezai yaptırımlar yönünden ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler

Sorumlu müdürü bulunmayan hastane eczaneleri kapatılır
Özel hastanenin eczanelerinde çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbetçi eczacı bulunması ve eczanelerde verilen hizmetin bizzat eczacı tarafından yerine getirilmesi şarttır Nöbet listesi, sorumlu müdür olarak belirlenen eczacı tarafından yapılır Ancak, dört eczacıdan az eczacı istihdam edilen özel hastane eczanelerinde nöbet hizmeti verilmesi zorunlu değildir

İç Hizmet Yönergesi

Madde 42- Özel hastaneler, EK-7'de yer alan Tip İç Hizmet Yönergesine uygun olarak kendi iç hizmet yönergelerini hazırlayıp, ruhsata esas başvuru dosyası ile birlikte müdürlüğe verirler

Bakanlık, iç hizmet yönergelerini değişiklik ve ilaveler yaparak da onaylayabilir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tıbbi Donanım ve Bulundurulması Zorunlu İlaçlar

Tıbbi Donanım


Madde 43- Özel hastanelerde bulundurulacak tıbbi araç ve gereçlerin asgari sayıları ve türleri EK-4'de gösterilmiştir

Bulundurulması Zorunlu İlaçlar


Madde 44- Özel hastanelerde bulundurulması zorunlu ilaçların türleri ve asgari miktarları EK-5'de gösterilmiştir
EK-5'de gösterilen ilaçların yerine aynı bileşimde veya aynı etkiye sahip başka muadil ilaçlar bulundurulabilir
Özel hastane eczanesinde, Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca belirlenen listedeki ilaçların, tıbbi madde ve malzemenin bulundurulması da şarttır

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Dal Hastanelerinin Alt Yapı Standartları

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi


Madde 45- Kadın hastalıkları ve doğum dalında hizmet verecek özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin doğum için ayırılmış kliniklerinde, bu Yönetmelikte öngörülen asgari standartlara ilave olarak;

a) Doğum yapacak her hasta için ayrılmış bir bebek yatağı bulunması,

b) On doğum yatağı için iki yenidoğan yoğun bakım yatağı, ilave her on doğum yatağı için de iki adet olmak üzere yenidoğan yoğun bakım yatağı ayırılması,

c) Doğum odası ile bağlantılı bir sancı odası olması,

d) Sancı odasında tuvalet ve lavabo bulunması,
şarttır

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Madde 46- Ruh sağlığı ve hastalıkları dalında hizmet verecek özel dal hastanelerinin ve genel hastanelerin bu hastalara ayrılmış kliniklerinin, bu Yönetmelik ile öngörülen asgari standartlara ilave olarak aşağıdaki şart ve nitelikleri taşımaları gerekir:

a) Hastaların dinlenmelerini sağlamak üzere kent dışında, yeteri derecede geniş bir alanda kurulmaları ve etraflarının çevirilmiş olması şarttır Bu şartlar mevcut ise, kent içinde ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi veya bir özel hastane bünyesinde ruh sağlığı ve hastalıkları kliniği açılmasına izin verilebilir Bina veya binalar, hastaların özelliklerine göre, ayrı ayrı kalmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir

b) Başka hastaları da tedavi eden özel hastanelerin akıl ve ruh hastalarına ayırılan klinikleri ayrı binalarda kurulur ve bu binaların etrafında kendilerine özgü ve hastanenin öteki bölümleriyle ilgisi olmayan bahçeler bulunur

c) Akıl ve ruh hastalıklarına ayırılan binaların duvar, pencere, kapı, karyola ve yatak takımları ile diğer bölümleri, hastaların kaçmalarına, kazaya veya zarara uğramalarına engel olacak şekilde yapılır

d) Gündüzün de yatakta kalan veya kendisine ve başkasına zarar verebilecek olan ve özel tedavi gerektiren hastalara durumlarına uygun ayrı odalar tahsis edilir Bu tür hastaların odalarında elektrik anahtarı ve prizi bulunamaz

e) Akıl ve ruh hastalarının gündüz birlikte bulundukları odalarda, hasta başına en az iki metrekare alan ayırılır

f) Uğraşı tedavisi uygulanan akıl ve ruh hastaları için her özel hastanede, uygun ve yeterli açık ve kapalı çalışma yerleri bulundurulur

Diğer Özel Dal Hastaneleri

Madde 47- Diğer uzmanlık dallarında açılmak istenen özel dal hastanelerinin taşıması gereken asgari standartlar Komisyon'un görüşü alınarak belirlenir ve bu Yönetmeliğe EK olarak yayımlanır

ALTINCI BÖLÜM

Tıbbi Kayıt ve Arşiv, Faturalandırma ve

Hastaya Verilecek Belgeler

Tıbbi Kayıt


Madde 48- Özel hastanelerin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuvar ve ameliyathane gibi tıbbi hizmet ünitelerinde, sayfa ve sıra numarası verilmiş ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş protokol defterlerinin tutulması zorunludur
Özel hastanelere başvuran her hasta için hasta dosyası düzenlenir Hasta dosyasına hastanın tedavisiyle ilgili bütün müşahadeler ve yapılan muayene, tahlil ve tetkik sonuçları ile tedavi ve günlük değişiklikler yazılır

Hasta dosyası içerisinde, asgari olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:

a) Hasta kabul kağıdı,

b) Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı,

c) Hasta tabelası,

d) Derece kağıdı,

e) Rontgen istek kağıdı ve tetkik raporları,

f) Laboratuar istek kağıdı ve tetkik raporları,

g) Ameliyat kağıdı,

h) Hastanın muayene istek formu,

ı) Çıkış özeti

Tıbbi Arşiv ve Bakanlığa Yapılacak Bildirimler

Madde 49- Özel hastanelerde, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran hasta, yaralı, acil ve adli vakalar ile ilgili olarak yapılan tıbbi ve idari işlemlere ilişkin kayıtların, düzenlenen ve kullanılan belgelerin toplanması ve bunların müteakip başvurular ile denetim ve adli mercilerce her istenildiğinde hazır bulundurulması amacıyla tasnif ve muhafazaya uygun bir merkezi tıbbi arşiv kurulması zorunludur

İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özel hastanede tutulan hasta dosyaları, en az yirmi yıl süre ile saklanır
Faaliyeti sona eren özel hastanelerin arşiv belgeleri, bir tutanağa bağlanarak müdürlüğe teslim edilir

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlık tarafından kurulacak kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur

Kayıtların Bilgisayar Ortamında Tutulması

Madde 50- Özel hastanelerde, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıt işlemi ihtiyaca göre bilgisayar ortamında tutulabilir Bu amaçla bilgisayar çıktılarının önceden boş olarak bir sistem dahilinde ilk numaradan başlayarak numaralandırılması ve mesul müdür tarafından onaylanması zorunludur

Bilgisayar ortamındaki kayıtların, denetim veya resmi taleple istenildiğinde, bilgisayar ekranında izlenen belgeyle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur Bu kayıtların bilgisayar ortamında saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi amacıyla fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur

Bilgisayar ortamında kayıt tutulması, yazılı kayıt sisteminin gereklerini ortadan kaldırmaz

Hastane Faturalarının Düzenlenmesi

Madde 51- Özel hastanelerde ayakta veya yatarak tedavi edilen bütün hastalar için fatura düzenlenmesi zorunludur Hastane faturalarında muayene ücreti, tetkik ve tahlil bedelleri, yatak ücreti, ilaç bedelleri, ameliyat ücreti ile hastalara kullanılan protez-ortez, sarf malzemeleri ve diğer iyileştirici tıbbi malzemeler dökümlü olarak ve birim fiyatları belirtilmek suretiyle gösterilir veya dökümlü ilaç ve malzeme listesi de faturaya eklenir

Özel hastanelerde gündelik yatak ücretleri Bakanlıkça belirlenen fiyatlar; diğer tıbbi uygulamalar ise, Türk Tabipler Birliğinin yayımladığı asgari ücret tarifeleri üzerinden faturalandırılır

Özel hastanelerde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ile ayrıca verilen içecek, gazete, kitap, telefon konuşması ve benzeri ihtiyaçlar için alınacak ücret, piyasa rayiç bedellerinin üzerinde olamaz

Hastalara Verilecek Belgeler


Madde 52- Özel hastaneler, hastalar tarafından istenildiğinde, aşağıda belirtilen belgeleri ücretsiz olarak vermek zorundadırlar:

a) Özel hastanede kullanılıp bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzemesinin tür ve miktarlarını gösteren liste,

b) Adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek kaydıyla, özel hastanede veya dışarıda yapılan ve bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik ve tahlil sonuçları ile rontgen filmleri,

c) Dışarıdan satın alınan ilaç ve malzemenin reçeteleri,

d) Hastaların klinik ve laboratuvar bulguları, hastalığın teşhisi, seyri, yapılan incelemeler ile tedavi ve sonucuna ilişkin tedaviyi yapan tabip tarafından düzenlenecek çıkış özeti

YEDİNCİ BÖLÜM

Yatak Sınıfları, Gündelik Yatak Ücretleri,

Kıyafet ve Kimlik Kartı, Reklam ve Tanıtım

Yatak Sınıfları


Madde 53- Özel hastanelerde; özel, birinci sınıf ve ikinci sınıf hasta odaları ile yoğun bakım hizmetlerinin gereklerine göre küvöz, prematüre devamlı bakım, yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, kardiyovasküler, koroner, dahili ve cerrahi yoğun bakım ile steril oda yatakları bulunur

Özel oda, tek yataklı, suit odalı, müstakil banyolu, lavabolu, tuvaletli ve telefonlu, birinci sınıf oda, tek yataklı, müstakil tuvaletli, lavabolu ve banyolu; ikinci sınıf oda, iki yataklı, müstakil tuvaletli, lavabolu ve banyolu olan hasta odalarıdır

Gündelik Yatak Ücretinin Kapsamı

Madde 54- Özel hastanelerde yatan hastalardan yatak sınıflarına göre gündelik yatak ücreti alınır Gündelik yatak ücretine; yatak, yemek, temizlik ve rutin hemşirelik bakımı hizmetleri dahildir

Gündelik Yatak Ücretleri

Madde 55- Özel hastanelerin gündelik yatak ücretleri, Bakanlık nezdinde oluşturulan ücret tespit komisyonu tarafından, 6 ncı, 7 nci ve 53 üncü maddelerde öngörülen hastane gruplarına ve yatak sınıflarına göre, ertesi yılbaşından geçerli olmak üzere Aralık ayında, alt ve üst sınırları belirtilmek suretiyle tespit olunur ve Bakanlıkça ilan edilir Bakanlıkça gerek görüldüğünde, yıl içinde de gündelik yatak ücretlerinin alt ve üst sınırları tekrar belirlenebilir Gündelik yatak ücretlerinin tespitinde, fiyat endeksleri ve hizmetin maliyeti gibi kriterler esas alınır

Özel hastaneler, Bakanlıkça ilan olunan gündelik yatak ücretinin alt ve üst sınırlarını geçmemek kaydıyla gündelik yatak ücretlerini kendileri tespit ederler Özel hastanelerin, bu suretle belirledikleri gündelik yatak ücretlerini, en geç 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa bildirmeleri zorunludur

Ücret tespit komisyonu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında aşağıdaki üyelerin katılımı ile toplanır:

a) Genel Müdür,

b) Bakanlık 1 Hukuk Müşaviri,

c) Maliye Bakanlığından bir temsilci,

d) Rekabet Kurumundan bir temsilci,

e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından bir temsilci,

f) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci,

g) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinden seçilecek bir temsilci,

h) Özel hastaneler alanında faaliyet gösteren derneklerden bir temsilci

Toplantı tarihi ve yeri üyelere onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilir Ücret Tespit Komisyonunun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür

Fakir ve Muhtaç Hastaların Tedavisi


Madde 56- Özel hastanelerde, en az bir yatak olmak kaydıyla, yatakların %3'ü fakir ve muhtaç hastaların tedavisi için ayrılır ve bu sayı ruhsatlarında gösterilir
Ücretsiz tedavi için ayrılan bu yataklarda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Başkanlığınca öngörülen kriterlere uygun fakir ve muhtaç kişilerden, hastanenin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amir veya müdürlük tarafından sevkedilen hastalar ile hastane idaresi tarafından uygun görülen fakir ve muhtaç hastaların tedavileri ücretsiz olarak yapılır

Bu hastalara ait bilgiler, EK-8'de yer alan Ücretsiz Hasta Bilgi Formuna uygun olarak doldurulur ve üç ayda bir müdürlüğe gönderilir

Koruyucu Sağlık Hizmetleri


Madde 57- Özel hastaneler, Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca, müdürlüğün uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile koruyucu sağlık hizmetleri verebilirler

Güvenlik Makamlarına Bildirim

Madde 58- Durumundan şüphe edilen ve kimliği belli olmayan hastalar ile adli vakalar, ilgili mevzuat uyarınca derhal güvenlik makamlarına bildirilir

Kıyafet ve Kimlik Kartı

Madde 59- Özel hastanede çalışan bütün personelin, hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giymesi zorunludur

Bütün personelin yakasına, personelin adını, soyadını, mesleğini ve unvanını belirten ve mesul müdürlükçe onaylanmış olan fotoğraflı bir kimlik kartı takılması şarttır

Reklam ve Tanıtım

Madde 60- Özel hastaneler; tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan ve yanlış yönlendiren, ruhsatında yazılı kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette reklam ve tanıtımlar yapamazlar Özel hastaneler, ruhsatında kayıtlı ismi dışında başka bir isim kullanamaz ve böylece faaliyet gösteremezler

Rekabetin korunması ve haksız rekabet ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır

Dini Ödevlerin Yapılma Şekli

Madde 61- Özel hastanelerde, hastaların dini gereklerini yerine getirebilecekleri ***** ayırılabilir Agoni halindeki hastaların dini hizmetlerden faydalanmaları için Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca gereken tedbirler alınır

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim, Faaliyet Durdurma, Ruhsatın Geri Alınması, Yasaklar,

Müeyyideler, Grup ve Tür Değişikliği ve Devir

Denetim


Madde 62- Özel hastaneler; müdürlük ekipleri tarafından, şikayet ve soruşturma ile Bakanlıkça Komisyona yaptırılan veya Bakanlık Müfettişliğince yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, EK-2'de yer alan Özel Hastaneler Denetim Formuna göre altı ayda bir rutin olarak denetlenir

Denetim sonucunda ortaya çıkan ve özel hastanenin denetim defterine kaydedilen ve ayrıca bir rapor ile Bakanlığa bildirilen; kayıtlardaki ve personel, tıbbi donanım, ilaç, tesis ve bina standartlarındaki eksiklikler ile hastane hizmetlerinde ve bu Yönetmelik ile öngörülen diğer şartlar bakımından tespit edilen eksiklik ve usulsüzlüklerin denetim formunda belirlenen süreler zarfında giderilmesi, Bakanlık tarafından özel hastane mesul müdürüne yazılı olarak bildirilir

Belirlenen süreler içerisinde eksikliklerinin ve usulsüzlüklerinin giderilmediği tespit edilen hastanelerin, eksikliklik ve usulsüzlüklerin niteliğine göre bir kısmında; şayet, bunların hastaların tedavi ve istirahatini de olumsuz etkilediği tespit edilir ise tamamında, geçici olarak faaliyeti ilgili Valilikçe durdurulur

Hastanenin Bir Kısmında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

Madde 63- 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;

a) Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında kadrolu uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak kadrolu uzman tabip temin edilinceye kadar;

b) Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçındaki kliniklerin tıbbi donanımının eksik olduğu tespit edildiği takdirde, bu kliniklerin eksiklikleri giderilinceye kadar;

c) Ruhsatında belirtilen klinik veya merkezlerden başka Bakanlığın izni olmaksızın klinik veya merkez açıldığı takdirde, ilave edilen klinikler Bakanlık tarafından ruhsatlandırılıncaya kadar;

eksikliği tespit edilen birime münhasır olmak üzere, özel hastanenin faaliyeti ilgili Valilikçe geçici olarak durdurulur

Hastanenin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

Madde 64- 62 nci maddede belirtilen eksiklik ve usulsüzlükler haricinde;
a) Mesul müdürün ölümü veya temelli olarak hastaneden ayrılmasından sonra, bir ay zarfında yerine başkası atanmazsa veya mesul müdür izinsiz olarak kendi isteği ile bir haftadan fazla hastaneden ayrılırsa, yeni mesul müdürün görevlendirilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar;

b) Bu Yönetmeliğe göre zorunlu olan acil ünitesi ve bütün laboratuvarlar ile hastanenin grubunun gerektirdiği hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması veya ilgili mevzuat gereğince uzman tabip sorumluluğunda ruhsatlandırılması gereken ünitelerde ve laboratuvarlarda sorumlu uzman tabibin bulunmaması halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar;

c) Uzman tabipler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte öngörülen asgari sağlık personeli bulunmaması halinde, personel eksikliği giderilinceye kadar;
özel hastanenin tamamında ilgili Valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur

Ruhsatın Geri Alınması

Madde 65- Denetimler sonucunda tespit edilen noksanlıkları denetim formunda belirlenen süreler içerisinde giderilmediği için ilgili Valilikçe faaliyeti geçici olarak durdurulduğu halde, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç altı aya kadar noksanlıklarını gidermeyen veya tamamında veyahut bir kısmında geçici olarak faaliyeti durdurulduğu halde hasta kabulüne devam eden özel hastanelerin ruhsatı Bakanlıkça geri alınır

Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veyahut ruhsatın geri alınması hallerinde, mevcut hastalar müdürlük tarafından tespit edilir Bu hastaların tedavilerinin tamamlanmasından veya diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur

Yasaklar


Madde 66- Bu Yönetmelik kapsamındaki hastane ve kişiler için yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Özel hastaneler, Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmadıkları sürece hasta kabul ve tedavisi yapamazlar

b) Tabipler ve diğer kişiler tarafından, mevzuatın öngördüğü şartlar bulunmaksızın hasta yatırılmak üzere özel yerler açılamaz

c) Tabipler, muayenehane veya oturdukları yerlerin bir bölümünü hasta yatırmak suretiyle tedavi yapmaya tahsis edemezler

d) Özel hastaneler, ruhsatlarında belirtilen hasta kabul ve tedavi ettikleri uzmanlık dallarında, yatak sayılarında, hizmet ve yapısal fonksiyonları ile ilgili diğer hususlarda Bakanlıktan izin almaksızın değişiklik yapamazlar

e) Hastalara ayrılan bölümlerde hizmet gereklerine göre görevli personel dışındaki kişiler, geçici veya sürekli olarak ikamet edemezler

f) Özel hastanelerde bulunan eczaneler, amacı dışında faaliyet gösteremezler ve dışarıya ilaç satamazlar

g) Mesul müdürler, 17 nci maddedeki usul ve esaslara uymaksızın özel hastaneyi terk edemezler

h) Özel hastaneler, alt ve üst sınırları Bakanlıkça belirlenen gündelik yatak ücret tarifesine aykırı tarife uygulayamazlar

ı) Özel hastaneler, ruhsatlarında yazılı yatak sayısından fazla hasta yatıramazlar
Müeyyideler

Madde 67- Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere, bu Yönetmelikte öngörülen idari müeyyideler ile bu Yönetmelikte müeyyide öngörülmemekle birlikte 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanununda müeyyide öngörülen diğer hallerde ise, bu Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen idari ve cezai müeyyideler uygulanır

Grup ve Tür Değişikliği

Madde 68- Bu Yönetmelik uyarınca tür ve grupları belirlenen ve bu şekilde Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin, tür veya grup değişikliği talebinde bulunmaları veya değişiklik yapıldığının denetimlerde tespit edilmesi halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen ruhsatlandırma işlemleri tekrar yaptırılır

Özel Hastanenin Devri


Madde 69- Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde, 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden ruhsatname düzenlenir

Özel hastanelerin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde ise, bu Yönetmeliğe göre yeniden ruhsat alınması şarttır

Devralan kişi devirden itibaren en geç bir ay içerisinde ruhsat için müdürlüğe başvurmak zorundadır Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar özel hastanenin eski sahibinin ve mesul müdürünün sorumluluğu devam eder
Kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere yapılacak hastane devirlerinde de bu madde hükmü uygulanır

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik kapsamında olan ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerin mesul müdürleri, en geç bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen hususları dikkate alarak Yönetmeliğe uygunluklarını sağlarlar Durumları bir yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmeyen özel hastanelerin ruhsatnameleri Bakanlıkça geri alınır Ruhsatnameleri bu şekilde geri alınan özel hastanelerin ruhsat için tekrar başvurmaları halinde, bu Yönetmelikte öngörülen ruhsat işlemleri tekrar yaptırılır

Ancak birinci fıkrada belirtilen özel hastaneler, 8 inci ve 9 uncu maddeler ile Üçüncü Kısımda düzenlenen fiziki alt yapı standartları bakımından 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına ve 31 inci maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesine uymak zorunda değildirler
Birinci fıkrada belirtilen özel hastanelerden 31 nci maddede öngörülen iki asansörü bulunmayanlar için, sedye ve tekerlekli sandalye taşımaya elverişli bir asansörü mutlaka bulunmak kaydıyla; binada, ikinci asansör yapılmasının statik ve mimari açıdan sakıncalı olduğunun İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve Belediyece belgelenmesi halinde, ikinci asansör yaptırma zorunluluğu aranmaz

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan özel hastaneler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yeralan kriterlere ve EK-1'e göre, Komisyonun kararı üzerine Bakanlıkça gruplandırılırlar

Birinci fıkradaki gruplandırma işlemleri tamamlanıncaya kadar, Özel Hastaneler Tüzüğünün 34 üncü maddesinin uygulanmasına devam olunur

Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat için başvuran ve fakat henüz ruhsatlandırılmayan özel hastanelerin ruhsat işlemleri, Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hükümler haricinde, bu Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır
Özel hastane binası inşa edilmek üzere yapı ruhsatı alarak yapımına başlanılmış olan binaların fiziki gerçekleşmesinin, bu Yönetmeliğin yayım tarihi itibariyla %80 ve üzerinde olduğunun ilgili Belediyece belgelenmesi halinde de, birinci fıkra hükmü uygulanır __________________

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.