Mimar,mühendis Işi Ile Ilgili Ana Sözleşme örneği

Eski 01-04-2010   #1
Şengül
Varsayılan

Mimar,mühendis Işi Ile Ilgili Ana Sözleşme örneğiMİMARLIK

Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler, sıcak su etüdleri, jeolojik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj, inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması, beton ve bitümlü kaplamalar dizayn ve mühendislik hizmetleri, jeolojik, jeoteknik, jeofizik danışmanlık ve mühendislik ve proje hizmetlerinin yapılması

Her türlü inşaat, taahhüt, hafriyat, nakliyat, alt ve üst yapı işleri ile, iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak, kendi nam ve hesabına, kat karşılığı veya arsa alarak, bina ve tesisler yapmak, yaptırmak, satmak veya ticaretini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında, konut hizmet binaları, sosyal tesisler, baraj, sulama şebekeleri, karayolu, orman yolları gibi alanlarda inşaat, müteahhitlik, mühendislik ve taşeronluk işleri yapmak, konusu ile ilgili, devletin ve sektörlerinin veya özel sektörlerin her türlü inşaat ihalelerine katılmak, taahhüt etmek ve bu konularda her türlü etüt, plan ve proje yapmak, teknik müşavirlik, şantiye şerliği, TUS ve kontrollük hizmetleri yapmak, her türlü gayrimenkul alım satımını yapmak, bilumum inşaat malzemeleri, ithali, ihracı alımı, satımı, dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak konusuile ilgili her türlü, iş makineleri, nakil vasıtaları ve bunların yedek parçalarını, almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak, zemin, su, sıcak su ve maden sontajı yapmak, temel mühendisliği uygulamalarında müteahhitlik müşavirlik hizmetleri, her türlü iksa uygulamaları yapmak, vibreks kazık, fore kazık, mendeks kazık, mini kazık, ankraj, diyafram duvar, well point, zemin ıslah ve enjeksiyon işleri, püskürtme beton uygulamaları yapmak, iskele ve deniz yapıları, mimari projeler, alt yapı perojeleri, dekorasyon projeleri, teknik müşavirlik, kontrollük, bilirkişilik, etüt fizibilite ve organizasyon işleri, gayrimenkul mükellefiyet, kat mükellefiyeti, kat irtifakı tesis etmek, tapu ve kadastro dairelerinde ifraz ve tevhit, parselasyon ile ilgili olarak türlü muamelelerde bulunmak,

Şirket bu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için;

a-) Gerek yerli ve gerek yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir ve aracılık yapmamak koşuluyla, onların paylarını ve hisse senetlerini alıp-satabilir,

b-) Şirketin amaç ve konusuna ulaşabilmesi için gerekli her nevi taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, taşınmaz üzerinde irtifak ve intifa ve sükna hakları tesis edebilir veya ettirebilir, bunları devren alabilir veya devir edebilir, taşınmaz mallar üzerinde ipotek tesis edebilir, depo ve satış mağazaları açabilir, icabında inşa eder, sanayi ve ticari yatırımları yapabilir,

c-) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (Know-how) ve diğer mülkiyet hakları iktisap eder, bunların üzerinden lisans anlaşmaları yapar, bunları satar, şirketin çalışma konularında yurt içinde ve dışında her türlü etüt ve müşavirlik hizmetleri yapar veya başkalarına yaptırabilir

d-) Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alabilir ve diğer şahıs ve kuruluşlara verebilir,

e-) Şirketin konusu ile ilgili her türlü makine tesis ve cihazları ve yedek parçalarını alıp satabilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir,

f-) Şirketi işleri için iç ve dış piyasada, gerçek ve tüzel kişiler ve bankalarla uzun, orta ve kısa süreli istikraz sözleşmeleri akdedebilir, enval kefalet kredileri imtiyaz akreditif yatırım kredileri için krediler hisse senedi ve tahvilat üzerinden avans kredileri senet üzerine avans kredileri ve benzer kredileri temin edebilir, üçüncü şahıslardan doğan alacaklarını teminata bağlamak için onların kefillerinin mallarını ipotek alabilir, taşınır mallarını rehin alabilir, alacakları temlik ve temellük edebilir, şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığında veya başkaca teminatlı veya teminatsız ödünç alabilir ayni ve şahsi teminat alabilir veya verebilir

g-) Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunabilir, şirket amaçları için yeni şirketler kurabilir, kurulu diğer şirketlere iştirak edebilir, aracılık yapmamak koşuluyla, aynen veya kısmen onların hisselerini devir alabilir, ortaklıklar kurabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, yabancı sermaye ortağı alabilir, onları pay sahibi yapabilir

Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin veya bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa edebilir Ancak, şirket için faydalı ve gerekli görülen başka işlere girişilmek istendiğinde Ortaklar Kurulunca bu yolda karar alındıktan sonra, ana sözleşme değişikliği hükmünde olan bu kararın uygulanabilmesi için, Ortaklar Kurulu Kararının Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ettirilerek Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmesi gerekmektedir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Mimar,mühendis Işi Ile Ilgili Ana Sözleşme örneği

Eski 01-04-2010   #2
Şengül
Varsayılan

Cevap : Mimar,mühendis Işi Ile Ilgili Ana Sözleşme örneğiMİMARLIK-MÜHENDİSLİK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor)


-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarım yapmak Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek


-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması


-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Mimar,mühendis Işi Ile Ilgili Ana Sözleşme örneği

Eski 01-04-2010   #3
Şengül
Varsayılan

Cevap : Mimar,mühendis Işi Ile Ilgili Ana Sözleşme örneğiA- ) MİMARLIK MÜHENDİSLİK :


1- Konusu ile ilgili plan, Proje, Kontrolörlük, Müşavirlik, Mühendislik hizmetleri yapmak, Teknik uygulama sorumluluğu, Teknik Danışmanlık, Tadilat Projeleri, İnşaat Mühendisliği hizmetleri olarak, Statik betanarma projeleri, çelik çatı projeleri ve kargas yapıları, teknik uygulama sorumlulukları köprü yapımı projeleri, su izolasyon işleri ve uygulamamaları, yol ve kanalizasyon yapımı ve uygulamaları ile her türlü inşaat hizmetleri vermek bunlarla ilgili her çeşit nakil vasıtalarını kiralamak


2- 595 sayılı Kanun hükmünde kararname ve bu kararnamenin yerine çıkacak kanun ve kararnameler uyarınca yapı denetimi yapmak, bu amacı gerçekleştirmek için labarotuvar kurmak, kurdurmak, Jeoteknik etütler yapmak ve yaptırmak


3-Her türlü yapıların Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda yapı denetimi ve Müşavirlik ve taahhüt hizmetlerini yapmak


4- Resmi ve Gayri Resmi Kuruluşların ihalelerine girmek, almış olduğu ihaleleri bitirmek, Başkasına devretmek Diğer kişilerin almış olduğu iş ve ihaleleri devir almak Yapmak, kiralamak ve devir aldığı işleri başkasına devretmek, yaptırmak, kiraya vermek


5 -Faaliyet sahası ile ilgili mamül, proje, ekipman ve her türlü malzemenin ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek6- Şirket konusu ile ilgili olarak ortak hükümleri uygulamak

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları
Görünüm Modları


sorsorgula.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.