Türkiye'de Girişim Ve Girişimcilik

Eski 05-07-2009   #1
yesimciwciw
icon111

Türkiye'de Girişim Ve GirişimcilikTÜRKİYE’DEKİ GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK

§Girişimciliğe toplumda değer kazandıran en önemli özellik ekonomik değer yaratmasıdır

§Girişimcilik, yönetim ve Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte fikri emeğin en önemli boyutunu oluşturur

§Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu etkileyen olaylardan biri Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılmasıdır

§Çalışabilir nüfus açısından gençleşen ülkeler: Türkiye, Brezilya, Güney Kore, Mısır

§Girişimcilik konusu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken daha büyük bir önem kazanmıştır
Girişimcilik ile para sahipliği kesinlikle birbirinden ayrılması gereken kavramlardır
Girişimci başkasının yada başkalarının parasını değerlendirebilen kişidir
Girişimci ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli üretim faktörüdür

§Feodal toplumdan bilgi toplumuna geçişte toplumun dinamiğini oluşturan itici güç girişimcidir

§Girişimci nitelikleri: Güçlü ikna yeteneği, Liderlik yeteneği, Yaratıcılık, Başkalarının kaderlerini yönetebileceğine dair güçlü bir inanç

§Bireyin yetişkinlik döneminde girişimcilik düşünce ve amaçlarının gelişimine etki eden faktörlerden biri sosyal çevrenin ve iş çevresinin karşılıklı etkileşimidir

§Uzun süreli anlaşmaların yapılabildiği bir ortam olması piyasa koşulunda az girişimcilik nitelikleri gerektirir

§Yüksek girişimcilik nitelikleri gerektiren piyasa koşullarından biri karmaşık üretim sürecidir

§Bilgi toplumunun egemen olduğu ekonomik düzenin özellikleri: Din ve vicdan özgürlüğüne dayalı olması, girişim özgürlüğünün olması, demokrasinin hakim olması, fikir özgürlüğünün olması

§Küreselleşmenin yaratmış olduğu sonuçlar:
Talebin doğduğu yerde üretim olanaklarının ortaya çıkması
Endüstri-devlet ilişkilerinin gündeme gelmesi
Yenilik yaratma ve pazarlamanın rekabetin temel gücü haline gelmesi
Tüketim kalıplarının değişmesi

§Bir önceki dönemin piyasa fiyatı ve talebini dikkate alan üretim teorisi Cobweb ( Örümcek ağı ) teorisidir

§Bir yöneticinin taşıması gereken özellikler: denetim kabiliyeti, çalışkanlık, iş bitirme azim ve heyecanı, organizasyon gücü

§Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla devlet tarafından alınabilecek önlemler:
Eğitim harcamalarının GSMH içindeki payının artırılması
Bilgi bankalarının oluşturulması
Kredi alanında destek sağlanması
Bürokratik engellerin azaltılması

§Teknolojik gelişmenin yaratmış olduğu sonuçlar: Yatırım anlayışının değişmesi, Üretim sisteminin değişmesi, İletişim olanaklarının artması, Ürünlerin yaşam sürelerinin kısalması

§Türkiyede girişimciliği olumsuz yönde etkileyen faktörler: Ekonomik ortamın belirsiz olması, Bilgiye ulaşmada güçlüklerle karşılaşılması, Teşvik tedbirlerinin yetersiz kalması, Girişimcilik olgusuna gereken önemin verilmemesi

§Toplum mühendisliğinin görevleri: Toplumun gereksinimlerini karşılamak, İşgücü ve sermaye kaynaklarını doğru yönlendirmek, Toplumun olanaklarını doğru saptamak, Toplumun değişmesinin ve gelişmesinin hızını kesecek engelleri ortadan kaldırmak

§Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu engelleyen etmenler: İngilizlere tanınan imtiyazlar, Devletin teşvik veremez hale gelmesi, Tarıma dayalı bir toplum olması, Verilen teşviklerin etkisiz kalması

§Cumhuriyet döneminin başlangıcında girişimcilik alanındaki gelişmeler Milliyetçilik akımının etkisi altında ortaya çıkmıştır

§Toplumun olanaklarını doğru saptayarak, gereksinimler ve olanaklar arasında denge kurma faaliyetine toplum mühendisliği denir

§Gümrük Birliği sürecinde girişimcilerin yapması gereken faaliyetler: Nitelikli iş gücünden faydalanmak, Eğitim açısından insan faktörüne büyük önem vermek, Finansal yapılarını sağlamlaştırmak, Maliyetlerin düşürülmesine önem vermek

§Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 yılında uygulamaya konulmuştur

§Türkiyede ulusal ekonominin kuruluş yıllarında girişimcilerin karşılaştığı engeller: Ranta dayalı para kazanma olanaklarının artması, Dış ticarete gereken önemin verilmemesi, Teşvik uygulamalarının koşullara uymayan bir yapıda olması, İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması

§Türk girişimciliğinin gelişmesinde kurucular olarak, önceki meslekleri itibariyle en önemli kaynak grubu devlet memurlarıdır

§Iİzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar: Teşvik-i Sanayi Kanununun devamı niteliğindeki teşviklerin 25 yıl süreyle yürürlükte kalması
Milli sanayinin koruma altına alınması
Ulusal ekonominin gelişiminin hızlandırılması
Özel sektöre öncelik tanınması

§1994 yılı verilerine göre eğitim harcamalarının GSMH içindeki payı yaklaşık olarak %3 'tür

§Türkiye'de girişimcilik olgusunun 1980 sonrası karşılaştığı engeller:
İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması
Kronik enflasyon
Kamunun mali piyasalarda ağırlığını koruması
Ekonomik belirsizlik

§Ürün seçimi kararında dikkate alınanlar: Devlet kuruluşlarının tavsiyesi, Piyasa analizi, Kişisel tecrübeler, Yakın çevrenin gözlenmesi

§Ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli üretim faktörü Girişimci'dir

§Bir örgütte herhangi bir işin ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi Planlama ile ifade edilir

§Çocukluk döneminde girişimcilik düşüncesinin gelişimini etkileyen aileye ilişkin etmenler:
Ailenin sınıfı ve sınıf hareketliliği
Ailenin eğitim düzeyi
Ailenin mesleği


Ailenin değerleri ve yaşam amaçları

§Davranışları ve nitelikleri açısından girişimciyi diğer insanlardan ayıran özellikler: Yaratıcı olma, Sorumluluk üstlenme, Risk alabilme yeteneği, Çok yönlü olma

§Bilgi toplumunun özellikleri: Yüksek düzeyde teknoloji kullanılması, Bilgisayar destekli üretime geçilmesi, Bilgisayar destekli tasarım yapılması, Ar-Ge faaliyetlerinin artması

§Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin sonuçları:
Küreselleşme sürecine geçilmesi, İletişim olanaklarının artması, Üretim sürecinin talep ettiği insan tipinin değişmesi, Üretim-istihdam ilişkisinin değişmesi

§1995 OECD raporuna göre, kişi başına eğitim harcamalarının en düşük olduğu ülke Türkiye'dir

§Küçük ve orta boy işletmelere yönelik bilgi kaynağı sağlayan kuruluşlar: Milli Prodüktivite Merkezi, TOSYÖV, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Devlet İstatistik Enstitüsü

§Girişimcilik açısından 1923-1930 döneminin özellikleri:
Ulusal girişimciler yaratma çabalarının başlaması
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması
Ulusal ekonominin temellerinin atılması
Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması

§1970-1980 döneminde (ithal ikamesi dönemi) girişimcilik olgusunun karşılaştığı engellerden biri Petrol şoklarıdır

§Kadın girişimcilerin tanımları:
Ev dışında bir mekanda , kendi adına işyeri olan kişiler
İş ile ilgili olarak ilişkiye girilmesi gereken kişi, örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi adına ilşki kuran kişiler
İşinden elde ettiği kazancın kullanım ve yatırım alanları üzerinde söz sahibi olan kişiler
Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya hizmetin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan kişiler

§1990 yılı verilerine göre Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33 'tür

§Kadınların işgücü piyasasına katılamamalarının nedenlerinden biri eleman seçiminde erkeklere öncelik verilmesidir

§Girişimci kadınlar arasında gerçekleştirilecek bir örgütlenmenin amaçları:
Sorunları belirlemek, bunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek, Kredi sağlama konusunda yardımcı olmak
Kuruluş yeri seçiminde yardımcı olmak
Uluslararası platformda girişimci Türk kadınını temsil etmek

§Türk girişimcisinin genel profili:
Bir girişimci olarak kendilerinde gördükleri eksiklikleri çocuklarında tamamlamak istemektedir
Ülkemizde işletme kuran kişiler genellikle ileri eğitim imkanlarından yararlanamamış kişilerdir
Girişimcilerimizin büyük bir kısmı esnaflardan oluşmaktadır
Girişimcilerimizin çok büyük bir kısmı henüz ilk kuşak sanayicileridir

§Girişimcilik ortamının oluşturulmasında girişimci tipini etkileyen etmenler: Yaşam felsefesi, Toplumun değer yargıları, Kültürel özellikleri, Dini inançları

§Türk girişimcisinin genelde planlamayı sevmemesi Bağımsızlık tutkusundan kaynaklanmaktadır

§Kapasite büyüklüğünü belirleyen faktörler: Sermaye miktarı, Talep büyüklüğü, İşgücü eksikliği, Büyüme ihtiyacı

§Girişimcilerin karşılaştığı finansman sorunları:
Kredi sağlamada teminat sorunu
Bankalarla olan ilişkilerin yetersizliği
Finansal kararların alınmasındaki bilgi eksikliği
Finansman sağlayacak örgütlenme eksikliği

§Türkiye'de girişimcilerden en çok talep edilen teminat türü Gayrimenkul ipoteğidir

§Türkiye'de yer alan işletmelerin ürün seçimine etki eden en önemli faktör Çevrenin gözlemlenmesidir

§Büyüme sürecinde en önemli darboğaz pazarlamadır

§Türkiye'deki büyük işletmelerin ölçek büyüklükleri açısından payı yüzde 0,03 'tür

§Rekabet gücünün belirlenmesinde kullanılan ölçütler: Teknoloji kullanımı, Ekonomik güç, Finans kaynakları, Alt yapı olanakları

§Kalite rekabetinde en önemli etmen Kullanılan girdi ve teknolojidir

§Girişimciliğin Türkiye'de üstlendiği roller: Teknolojik gelişmeleri takip etmek
Özelleştirme faaliyetlerine hız kazandırmak
Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak
Ülke kalkınmasına katkıda bulunmak

§Tescil, patent ve kullanma haklarının araştırıldığı girişimcilik aşaması Hukuki açıdan değerlemedir

§Nakit akışlarının tahmininde göz önünde bulundurulması gereken konular: Ödenecek vergiler, Kredi geri ödemeleri, Müşterilere tanınan vade, Satıcılara tanınan vade

§Yatırım yerinin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken faktörler:
Vergi kolaylıkları, Gelişme için yardım imkanları, Ulaşım zamanı, Diğer işletmelerde olan iş imkanları

§Bir yatırıma başlanırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler:
Pazarın araştırılması, Teşvik imkânlarının araştırılması, Rakiplerin incelenmesi, Hedef kitlenin belirlenmesi

§19yüzyıl sonlarında elektrik enerjisi kullanımı ile gerçekleşen teknolojik devrim İkinci teknolojik devrimdir

§Örgüt içindeki birim ve personelin birbirleriyle uyumlu halde çalışmasını sağlamak olarak tanımlanan yönetici fonksiyonu Eşgüdüm (Koordinasyon) 'dür

§Girişimcinin özellikleri: Çok çalışma, Esneklik, Yaratıcılık, Güçlü ikna yeteneği

§Yüksek girişimcilik gerektiren durumlar: Karmaşık üretim süreci, Çok sayıda rakip, Çeşitli arz, Yoğun teknolojik gelişme

§Belli amaçlara ulaşmak ve doğaya egemen olmak için kullanılan araç olarak tanımlanan ve değişimi yaratan faktör Teknoloji'dir

§1987 yılında Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde meydana gelen aşırı artışı açıklamada kullanılabilecek teori Cobweb (örümcek ağı) teorisidir

§Toplumun olanaklarını doğru saptayarak, gereksinimler ve olanaklar arasında uyumlu dengeler kurma işine Toplum mühendisliği denir

§Cumhuriyet öncesinde girişimcilik olgusunu engelleyen durumlar:
İngilizlere geniş imtiyazlar tanınması
Eşgüdüm eksikliği
Ekonomi hukukunun bulunmayışı
Toplum yapısının tarıma dayalı olması

§1980 sonrası dışa açık büyümeyi etkileyen faktörler: 12 Eylül harekatı, Finansal hizmetlerin gelişmesi, Özelleştirme tartışmaları ve uygulamaları, 24 Ocak istikrar tedbirleri

§1930-1950 Devletçilik devresinde karşılaşılan engeller: Girişimcilerin yetersiz olması, IIDünya Savaşı, Sermayenin yetersiz olması, Nitelikli işgücünün olmaması

§Kadınları girişimci olmak konusunda güdüleyen çekici faktörler: Mücadele ruhu, Konuya ilgi duyma, İstekli olma, Çalışkan olma

§Girişimsel aktivitelerin incelenmesinde kullanılan ölçütler: Organizasyon becerisi, İleri görüşlü olma, Yenilikçi olma, Karını maksimize etme yetkisi

§Kadın girişimci kredisinden yararlanmak isteyenler için gerekli koşullar:
Banka tarafından yapılacak risk analizinin olumlu sonuçlanması
İşini evinin bir veya birkaç odasında gerçekleştiriyor ya da gerçekleştirecek olması
Herhangi bir işte çalışmaması
Evinin dışında faaliyette bulunacak olanların oda kayıt ve vergi levhasının bulunması

§Kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlükler: Okul öncesi çocuklar için kreş ve benzeri yerlerin yetersiz olması, Genel ve mesleki eğitimin yetersiz olması, Örgütlenme güçlüklerinin olması, Sermaye sağlamanın güç olması

§Tipik Türk girişimcisinin en dikkat çekici özelliği Gözükaralık'tır

§Türk girişimcisinin daha çok kendi imkanlarıyla hareket etmesinin nedeni Borçlanma korkusudur

§Türk girişimcilerinin ortak girişimde bulunma konusunda isteksizliklerinin nedeni Bağımsızlık tutkusudur

§Girişimcinin evrensel nitelikleri: Riske girebilme, Çalışkanlık, Hırs, Yeniliklere açık olma

§1987 yılında yapılan anket çalışması sonuçlarına göre, işletme kurma fikrinin en önemli kaynağı Mesleği işveren olarak sürdürme arzusudur

§Kuruluş yeri seçiminde esas alınan ölçütler: Zengin ve ucuz hammadde kaynakları, Yığılma avantajları, İyi ve ucuz taşıma imkânları, İyi satış imkânları

§Devletin piyasa analizi konusunda işletmelere sağlayabileceği destek : İç ve dış piyasalar konusunda bilgilendirme

§Yeniliklerin piyasa değerini artırma yolları: Şikâyetleri analiz etmek, Hedef müşteri grubunu iyi tanımak, Gizli ve açık istekler konusunda bilgi sahibi olmak, İşletmenin hitap ettiği müşterilerin sorunlarını bilmek

§Ülkeleri "Tüccar toplumlar" ve "Kahraman (Asker)" toplumlar şeklinde sınıflandıran iktisat tarihçisi WSambart'tır

§Türkiye Cumhuriyetinin iktisadi bir devlet olma politikası 1930'lu yıllara kadar sürdürülmüştür

§Rekabet gücünün artırılmasında dikkate alınması gereken rekabet unsurları: Zamanlama, Fiyat, Kalite, Esneklik

§Belirli riskleri göze alarak iş hayatına atılmaya çalışan genç bir girişimcinin geçtiği aşamalar: Başarı için planlama, Yatırım hakkında bilgilenme, Hukuki açıdan değerlendirme, Yatırım hakkında düşünme

§Şehir merkezlerinin yatırım yeri olarak seçilmesinin dezavantajları: Yüksek sabit giderler, Yüksek ücret, Ulaşım zamanı, Yüksek kira

§Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri ortaklarının işletmeleri için yeni makine, araç ve gereç alımları için kullandıkları kooperatif kredisi Tesis kredisidir

§Bankalar, girişimcilerin kredi taleplerini değerlendirirken incelenenler: Kapasite büyüklüğü, Nakit akış tahmini, Bilanço değerleri, İşletme sermayesi


GİRİŞİMCİLİK NEDİR? TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSI

Girişimci kelimesi bir şeyi yapmaya başlayan kişi anlamına gelmekte olup, girişmek fiilinden türemiştir Tarihsel olarak baktığımızda girişimci diye Türkçe'ye çevrilen "entrepreneur" Fransızca kelime entreprendre'den gelmektedir ve anlamı bir şey yapmaktır

Girişimci, risk alarak yenilik veya geliştirme yapan kişidir Diğer bir deyişle, girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleştirmeye çalışandır Dolayısı ile girişimcilik için fikir üretmek, yenilik üretmek ya da bir geliştirme yapmak gerekmektedir Bu da Türk toplumunda fazlası ile vardır Çoğu zaman fikir üretmek aşamasında kalsa da Ama bu sadece ilk aşamadır ve diğer aşamalara geçememekte üstümüze yoktur
Girişimcilik de, girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümüne verilen addır Bu yüzdendir ki hem şirket açma süreci, hem de yenilikler yapma süreci girişimcilik kapsamındadır

Girişimcilik tanımında yenilik vardır ve bu yenilik mevcut kaynakların yeni bir birleşimini ifade eder, bir diğer deyişle:
yeni bir malın yada servisin üretimi,
yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi,
yeni bir pazarın oluşturulması,
yeni bir hammadde kaynağının bulunması ve
endüstrinin yeniden yapılandırılması yeniliktir
Eski ve/veya yeni, büyük ve/veya küçük, yavaş ve/veya hızlı büyüyen, özel ve/veya kamu şirket ve örgütlerinin başında görevde olan yöneticiler (şirket sahibi olabilir yada maaş alan profesyonel yönetici olabilir) veya örgüt çalışanları yenilikler yaptıkları zaman girişimci düşünce tarzı ve davranışı göstermiş olurlar

Bunların dışında bir yöntemle girişimci olunamaz mı? Elbette ki olunabilir Eskiden beri yapılan bir işi daha kaliteli, daha hızlı veya daha ucuza yapmak da girişimciliktir Gerçi bunlarda da bir yenilik yaratma söz konusudur Daha ucuza yapabiliyorsanız yeni bir know-how, daha kaliteli yapabiliyorsanız yeni bir standart, daha hızlı yapabiliyorsanız yeni bir süreç üretebilmişsiniz demektir Evet bu da girişimcilik olarak değerlendirilebilir

GİRİŞİMCİLERİN BAZI ÖZELLİKLERİ:
Hızlı düşünme, belirsizlik altında hızlı karar alma, kararlı ve azimli olma, güçlü sezgi sahibi, iyi gözlemci, hayal gücü yüksek, kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip, kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen, düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü, çok yönlü düşünebilen, yeninin kabul edilmesini sağlayacak ikna gücüne sahip olan, iyi iletişim kuran, bağımsız düşünebilen, esnek, yaratıcı, kendine güvenen, dayanıklı ve ısrarcı Bir girişimcide bu özelliklerin büyük kısmı rahatlıkla gözlemlenebilir Ama girişimcilik için sadece fikir üretebilmek yeterli değildir Örnek olarak Zeka-Akıl ve Zeki-Akıllı arasındaki ilişki gösterilebilir

YANLIŞ İNANIŞLAR/MİTLER

Toplumda genel kabul gören girişimciliğe dair bazı inanışlar vardır ve bunların birçoğu gerçeği yansıtmaz

Yanlış İnanış: Girişimci doğulur, sonradan olunmaz
Açıklama: Bazı doğal yetenekler olabilir ama bunların ortaya çıkarılması gerekir Ayrıca, girişimciliğin temelinde olan birçok yetenek, bilgi, tecrübe ve ilişki ağını yıllar içinde geliştirerek girişimcilik kapasitesi oluşturmak mümkündür Sahip olınması gereken en önemli değer özgüven ve takım çalışmasıdır Mutlaka başaracağım diyebilmeli ve aynı fikir ve duyguları paylaşan iş ortakları ve/veya takım arkadaşları ile destekletilmelidir

Yanlış İnanış:Sermaye yeni iş için en önemli girdidir
Açıklama: Eğer yetenek ve/veya yeni fikir var ise zor da olsa sermaye bulunabilir, oysa sermaye ile yetenek ve/veya yeni fikir bulunamaz Sermaye sadece bir araçtır Kendi tecrübelerimden çok iyi biliyorum Zira ben işimi Sıfır Sermaye ile kurdum Leasing yapmadım, banka kredisi veya borç almadım Sadece işimi kurarken bir yandan da satış yapmaya çalıştım Ve yaptığım ilk satışlarla şirket kuruluş masrafları ve ofis kuruluş masraflarını karşıladım İlk aldığım iş de yurt dışından bir yazılım işiydi

Yanlış İnanış:Herkes yeni bir iş kurabilir
Açıklama: İş kurmak işin en kolayıdır, önemli olan şirketin devamını sağlamak, büyütmek ve kalıcı olmaktır Girişimci için önemli olan fikrin başarılı şekilde ticarileşmesini ve/veya toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak ve geliştirmektir

Yanlış İnanış:Girişimciler kumarbazdır
Açıklama: Başarılı girişimciler tüm riskleri dikkatlice hesaplayanlardır Ülkemizde önümüzü görmek ne kadar zor olsada, girişimcilerin risk analizi yapmaları gerekmektedir En önemli riskiniz zamandır Çünkü zaman en değerli şeydir Haberleşmenin olmadığı dönemlerde birçok buluş dünyanın dörtbir köşesinde hemen hemen aynı zamanlarda gerçekleşetirilmiştir Unutmayın ki sizin düşündüğünüzü başkaları da düşünüyor Elinizi çabuk tutmalısınız

Yanlış İnanış:Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır
Açıklama: Yaş bir sınır değildir Ama şurası bir gerçek ki gerektiğinde hayat standartından fedakarlık edemeyecek birisinin girişimci olabilmesi daha zor olabilir Hayat standartı da yaşlandıkça vazgeçilmesi zorlaşan bir şey olduğundan girişimciliğin yaşla dolaylı da olsa bir bağlantısı var Genel ortalama 30'lu yaşlar olmakla birlikte 60'lı yaşlarında başarılı olan birçok girişimci vardır

Yanlış İnanış:
Başarılı girişimci, iyi okul performansı gösterir
Açıklama: Girişimcilik yaratıcılık, motivasyon, bütünsellik, liderlik, takım kurma, analitik yetenek ve belirsizliklere ve zorluklarla başa çıkma yeteneklerinin karışımıdır Dolayısıyla sadece okul performansı girişimcilik için gösterge olamaz Hele hele, Lise birincilerinin üniversite sınavını kazanamadığı, üniversite birincilerinin iş bulamadığı bir ülkede, eğitim girişimcilik için hiç sağlıklı bir gösterge olamaz

__________________

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Türkiye'de Girişim Ve Girişimcilik

Eski 05-07-2009   #2
yesimciwciw

Cevap : Türkiye'de Girişim Ve GirişimcilikGİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ
İşsizlik sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ekonomik büyümenin de dinamosudur
Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür, çünkü üretim kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek
kullanılmayan üretim faktörlerinin kullanılmasını sağlar, ama daha önemlisi kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır
Girişimci yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açar, teknolojileri kullanan sektörlerde verimliliği artırır ve hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır
TÜRKİYE'NİN DURUMU
Ülke Gelişimi Karşılaştırması
Birleşmiş Milletler Gelişme Programı tarafından çok sayıda sosyal, ekonomik, eğitim ve politik faktörler göz önüne alınarak 2002 yılında yapılan İnsani Gelişim Endeksi'nde Türkiye, 173 ülke içinde 85'inci sıradadır Türkiye eğitim, sağlık, gıda, kadın ve çocukların durumu ve okuryazarlık gibi göstergelerde Küba, Malezya, Libya ve Ermenistan'dan daha kötü performans göstermektedir ve Avrupa'da sadece Arnavutluk ve Moldavya'dan iyi konumdadır

Teknoloji Karşılaştırması


2000 yılında GSMH'nın sadece % 0,6'sını Araştırma-Geliştirme'ye (Ar-Ge) harcayan Türkiye'ye karşılık, İsveç % 3,8'ini, Finlandiya % 3,3'ünü, Japonya % 3,1'ini, İsrail % 2,8'ini ve ABD % 2,7'sini harcamaktadırlar Türkiye'yi karşılaştırdığımız ülkeler grubu içinde sadece Meksika Türkiye'den daha az kaynağı Ar-Ge'ye harcıyor Güney Kore Türkiye'nin 4,5 katı, İrlanda ise 2,6 katı Ar-Ge'ye kaynak ayırmaktadırlar


İnsan Kaynakları & Eğitim Karşılaştırması
Türkiye karşılaştırma yapılan ülkeler arasında % 30 ile en fazla genç nüfus (0-14 yaş grubu) oranına sahip olan iki ülkeden biridir (diğeri Meksika) Bu genç nüfusa rağmen işsizlerin çoğunluğu (% 64) 30 yaşın altındaki gençlerdir

Türkiye, eğitim konusunda sınıfta kalmıştır, çünkü okuma yazma bilmeme oranı yüksektir ve orta ve yüksek öğretimde eğitime katılan öğrenci oranları düşüktür Türkiye'nin kişi başına eğitime ayırdığı kaynağın neredeyse İran ve Irak'ın ayırdığı kaynağın üçte biri olduğu göz önüne alınırsa bu başarısızlığın nedeni kolaylıkla anlaşılabilir

Finans KarşılaştırmasıTürkiye'de her büyüklükteki firmanın başlıca sorunlarından biri finansmandır Türkiye'nin toplam ulusal kredi miktarı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu görülmektedir

Türkiye'de özel sektöre verilen ve bankalarca sağlanan kredilerin GSYİH içindeki payları karşılaştırma yapılan ülkeler arasında bir tek Meksika'dan iyidir

Yenilikçi ve teknolojiye dayalı firmaların gelişmesinin arkasındaki en büyük destek olarak görülen risk sermaye sektörü, Türkiye'de henüz emekleme sürecine dahi girememiştir

Yasal Düzenlemeler Karşılaştırması


Kamu dengesindeki bozulmaya paralel ortaya çıkan kaynak arayışı, kendini artan vergi oranları olarak göstermiş ve Türkiye, son on yıllık süre zarfında, kamu gelirlerini önemli ölçüde artırmıştır OECD'nin yayınladığı vergi istatistiklerine bakıldığında, 1995-2000 yılları arasında OECD ülkelerinin ortalama vergi yükü %361'den %374'e yükselirken, Türkiye'de hızlı bir artış yaşanmış ve vergi yükü aynı dönemde %226'dan %334'e yükselmiştir 2001 yılı için toplam vergi gelirlerinin GSYİH içindeki oranı ele alındığında Türkiye'nin %358 ile OECD (%374) ve AB (%416) ortalamalarından daha düşük vergi yüküne sahip olduğu
görülmektedir Özet olarak, Türkiye'de vergi yükü ekonomik gerekçeleri gözetmeksizin sürekli artış göstermekte, buna karşılık mükellef sayısında bir gelişme yaşanmaması yatırımcılar açısından vergi ortamını içinde yaşanabilir olmaktan
uzaklaştırmaktadır Ayrıca, bütçe açıkları süreklilik kazanmış, kayıt dışı ekonomi büyümeye devam etmiş ve vergi sisteminin bir strateji çerçevesinde yeniden yapılandırılarak orta ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal perspektiflerle uyumlu hale getirilmesi sürekli ertelenmiştir

Vergi öncesi kar üzerinden alınan ortalama kurumlar vergisi oranları açısından Türkiye'nin İngiltere ile aynı, ABD'den ise daha düşük vergi uyguladığı görülür Türkiye'nin yarısı kadar kurumlar vergisi uygulayan İrlanda ve Hong Kong, şirket karlarından en az vergi alınan ülkelerdir Gelir vergisi oranlarına gelince, kişi başına GSYİH'nın %28'inin vergi olarak ödendiği Türkiye, gelir vergisi uygulamayan Çin ve Hindistan'ın birinci olduğu sıralamada, 49 ülke arasında 40'ıncıdır Türkiye'nin dolaylı vergiler yükü de OECD ve AB ülkelerine nispeten yüksektir İşverenin zorunlu sosyal sigorta payına katkısının kişi başı GSYİH açısından Türkiye, bu oranın uygulanmadığı Çin ve Hindistan'ın 1 olduğu sıralamada, 49 ülke arasında 33'üncüdür
Türkiye, çalışma yasaları, şirketlere yönelik mevzuatlarda yaşanan sorunlar ve bürokratik engeller yüzünden iş ve yatırım yapmaya uygunluk açısından kötü bir performansa sahiptir İş ve yatırım yapmaya uygunluğu ölçen birçok istatistik çalışmasında Türkiye oldukça kötü bir performans göstermektedir Örneğin, Ekonomist dergisinin endeksinde, 1996-2000 döneminde 60 ülke arasında yapılan iş ve yatırım yapmaya uygunluk değerlendirmesinde Türkiye 42'nci olmuştur Bu oranın 2001-05 için yapılan tahmini senaryoda 46'ncılığa gerileyeceği tahmin edilmektedir Benzer bir çalışma yapan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme İşbirliği kurumunun endeksinde 1988-90
döneminde 112 ülke arasında 71'inci sırada olan Türkiye, 1998-2000 döneminde 137 ülke arasında 122'nci olmuştur Bu endeksin ilk altı ülkesi sırasıyla şunlardır: Belçika, Lüksemburg, Hong Kong, İrlanda, İsveç ve Hollanda

GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSIUluslararası girişimcilik endeksinde kullanılan 100 yetişkin içinde şirket kuran insanların sayısına bakıldığında Türkiye 29 ülkeden daha az sayıda girişimciye sahiptir Türkiye'de her 100 yetişkin içinde şirket kuran sayısı 4,6 iken bu sayı Meksika'da 18,7, İrlanda'da 12 ve ABD'nde 11,7'dir

Yeni kurulan şirket sayıları açısından da Türkiye kötü bir performans göstermektedir OECD üye ülkelerinde yeni kurulan işyerlerinin tüm işletmeler içinde oranı % 11-17, kapanan işyerlerinin oranı da % 9-14 arasında değişmekteyken, Türkiye'de bu oranlar sırasıyla % 3,5 ve % 0,9'dur

Türkiye nüfusunun önemli bir girişimci potansiyeli olan kadınlar ve gençler girişimci olarak değerlendirilememektedir Tüm işverenler arasında kadınların oranı % 3,3 gibi
oldukça düşük bir orandır ve 30 yaşın altında bulunan gençlerin % 64'ü işsizdir

Girişimci sayısıyla ilgili ilginç bir bulgu, girişimci erkek ve kadınların oranlarıdır Çıkış ve inişlere rağmen, kendi hesabına çalışan kadınlar toplam kendi hesabına çalışanların %
10'u civarındadır Tüm işverenler içinde kadınların oranı ise % 3,3 gibi çok düşük bir orandır Hem işverenleri, hem de kendi hesabına çalışanları girişimci diye düşünürsek Türkiye'de erkek girişimciler, kadın girişimcilerin 7 katıdır Girişimciyi sadece işveren
olarak tanımlayan uluslararası bir çalışmada bulunan 29 ülke sonuçlarına göre ise erkek girişimcilerin kadın girişimcilerin iki misli olduğu saptanmıştır Bu tanıma göre Türkiye'de erkek girişimciler kadın girişimcilerin 29 katıdır

Türkiye genelinden şehirlerin girişimcilik performansına inildiğinde ise girişimcilik performansı en gelişkin olan illerin sadece İstanbul ve Kocaeli olduğu görülmektedir

BİZE DÜŞEN GÖREVLER NELER?Bu analizlerden yola çıkarak, Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi için yapılması gerekenlerden bazıları aşağıdaki ana başlıklarda özetlenebilir:
1 Girişimcilik ile ilgili açık ve net bir vizyon oluşturulmalı, buna bağlı stratejiler geliştirildikten sonra hükümet programlarında öncelikli olarak yer almalıdır
2 Şirket kuruluşu, işleyişi ve kapanışına ait bürokratik engeller azaltılmalıdır
3 Vergi işlemleri kolaylaştırılmalıdır
4 Teknoloji transferinin başarılı biçimde gerçekleşmesini sağlayacak örgütler oluşturulmalıdır Yeni teknoloji kullanımı yatırım tutarı ne olursa olsun vergilerden yatırım indirimi yapılarak teşvik edilmeli
5 KOBİ'lere verilen krediler artırılmalıdır
6 Finansman seçenekleri artırılmalı leasing teşvik edilmeli ve risk sermaye sektörü kurulmalıdır, desteklenmelidir
7 Girişimciler ve girişimciliği destekleyen kuruluşların oluşturduğu platformlar/ girişimci ağları kurulmalı ve bu platformlar aracılığıyla koordinasyon sağlanmalıdır
8 Girişimciliğin desteklendiği bir kültürel ortamın yaratılması için topluma olan katkısı ve ekonomik büyümedeki önemli rolünün anlatılması gerekmektedir
9 Teknolojik girişimcilik başta olmak üzere her tür girişimcilik performansı düzenli olarak ülke çapında ölçülmeli ve uluslararası ekonomilerle karşılaştırmalıdır Dış ticaret mevzuatına teknoloji ihracatı için yeni eklemeler yapılmalıdır
10 Eğitime yapılan yatırım artırılmalı, girişimci eğitim merkezlerine destek verilmelidir
11 Vergi sistemi yeniden yapılandırılmalı, kayıt dışı ekonomi kayıtlı hale getirilmelidir
12 Büyük küpürlü paralar tedavülden kaldırılmalı (Prof Dr Osman Altuğ'un projesi), kredi kartı ve EFT ile ödeme özendirilmelidir
13 Girişimcileri teşvik edecek bir ortam için kamu borçlarının azaltıldığı, yolsuzlukların engellendiği ve faiz ve enflasyonun düşürüldüğü bir ortam yaratılmalıdır
14 Politik süreklilik ve istikrar sağlanmalıdır
Yapılması gerekenler listesinde belirtilen ilk 10 madde doğrudan girişimciliğe etkisi olacak önlemler ve önerileri içermektedir Son 4 madde ise ülke genelinde yapılması gereken çok genel önermelerdir Fakat unutmamak gerekir ki, genel ülke altyapısı güçlendirilmeden girişimcilik ile ilgili yapılan faaliyetler ve iyileştirmeler bir sonuç vermeyecektir
Ekonomik büyümeyi başaran ülkeler incelendiğinde görüldüğü gibi, endüstriyel yapının iyileştirilmesi, rekabet gücünün artırılması, ekonomik büyümenin hızlandırılması, istihdamın
artması ve gelir düzeyinin iyileştirilmesi için ekonomik yapının girişimci ve yenilikçi olması gerekir Bu yüzden, ekonomik canlanmayı sağlamak ve sık sık sürüklendiği krizlerden
kurtulmak için Türkiye'nin günü kurtaran geçici çözümler değil uzun vadeli bir çıkış yolu bulması gerekir ve bu yol girişimcilikten geçmektedir

GİRİŞİM ve GİRİŞİMCİLİK (2 yıl ayakta kalabilmek)

Yeni bir iş kurarken ilk yıllar en zor yıllardır Hele ilk 6 ay Dünya size karşı birleşmiş, kartel oluşturmuş gibi hissedersiniz Yılmayın bu günler çabuk geçer

Üniversitedeki hocalarınız, aileniz, arkadaşlarınız, vergiler, kanunlar ve daha birçok faktör sizi girişimci olmamaya yöneltse de, siz içinizden gelen bu heyecanı sakın kaybetmeyin Sizi desteklemek adına vazgeçirmeye çalışanlara kulak asmayın Sürekli olarak size bir işe girip maaşla çalışmak tavsiye edilebilir Aldırmayın, devam edin girişimcilik damarlarınızda varsa sizi kimse tutamaz

Girişimin Önemi


Hem kendi ideallerinizi gerçekleştirmek adına hem de ülkemize faydalı birer işadamı olmak adına bunu yapmalısınız Denemeden başaramazsınız Ama sakın sadece işsiz kadığınız için girişimci olmaya kalkmayın Zira, işsiz kalmanız girişimci olmanıza ancak ve ancak vesile olabilir

Tabi bir de şu var; girişimciliği okuluna giderek öğrenebilir misiniz? Elbette ki bu da mümkün Böyle bir okul bulabilirseniz çok faydalı olabilir

Şurası bir gerçektir ki ideallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortamı ücretli çalışma hayatında kesinlikle bulamazsınız İşinizle ilgili sizin ürettiğiniz fikirler/projeler hep müdürlerin, genel müdürlerin başarı hanesine yazılır Ve onlar için bir tehdit unsuru olduğunuz gerçeği işsiz kalmanıza bile sebep olabilir Tecübeyle sabit

Aynı zamanda ülkemizin temel sorunlarından biri olan "İşsizlik Sorunu" da sizin gibi girişimcilerin sayesinde büyük ölçüde çözümlenebilecektir Zira kurduğunuz iş mutlaka birilerine istihdam olanağı sağlayacaktır 1 kişi, 2 kişi veya 100 kişi hiç farketmez, yaptığınız katkı çok büyük İşiniz "One Man Show" olsa bile! En azından işsizler hanesinden bir kişi eksilecek üretenler hanesine bir kişi yazılacaktır Ki bu bile 2-0 öne geçmek demektir

İdeal Girişim Çağları?


Girişiminizi yapabileceğiniz en ideal yaş nedir? Bence Üniversiteyi bitirmeden hemen önce veya bitirdikten en geç 1 sene sonra girişiminizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir Yoksa maaşla çalışmanın getireceği rehavetten kolay kolay kurtulamazsınız Tabiki bunu yapabilmeniz için üniversite yıllarınızı boş geçirmemiş olmanız gerekir Mesela bir kulüpte faal olarak görev almak, stajınızda fotokopi odasından kurtulabilmiş olmak önemli faaliyetlerdir Öğrencilik tabiriyle; "Sudan çıkmış balık olmamanız gerekir"

Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız?


Öncelikle yapmayı düşündüğünüz işle ilgili bir yapılabilirlik (Fizibilite) çalışması hazırlamanız gerekir Bu konuda internette birçok örnek ve kaynak bulabilirsiniz

Bu çalışmadan sonra hemen bir İş Planı yapmalısınız Pazar Araştırmaları, Pazarlama ve Satış Planları, İşgücü Planları, Tahmini Satış Rakamları, Finansal Veriler genel olarak birbiri ile uyumlu olacak şekilde ve mantıklı dayanaklarla hazırlanmalı, fazla hayalci olmamalı

İlk zamanlarda ne yapacağınıza karar vermişsinizdir ama nasıl yapacağınız konusunda sürekli değişiklikler olur Çünkü teknolojiler ve uygulamalar da sürekli gelişir ve değişir Bu değişimi özümseyebilmeniz gerekmektedir Sırf trendi takip etmek için bir yöne giderseniz hapı yuttunuz demektir Yeni teknoloji lansmanlarında reklamlara sakın kanmayın! Ürünü iyice incelemeden bu alanda yoğunlaşmak gibi bir risk almayın Siz tam kendinize bir yol, bir strateji belirlemişken birden yepyeni uygulamalar çıkar ve siz yine bu yeni uygulamaları kovalamak zorunda kalırsınız Yaptığınız planlara uymaya çalışın ve her aksaklıkta planlarınızı revize etmekten de korkmayın

Girişiminizi, Ürününüzü Kime Satacaksınız?Girişiminizi başarıya dönüştürebilmeniz için kimlerle iş yapacağınızı anlamanız gerekir Türkiye'deki ve Dünya'daki şirketlerin ve ürünlerin soy ağacını ana hatları ile çıkartabilmelisiniz Mesela; hangi marka kime ait Kim kiminle iş yapıyor Şirketlerin yönetiminde kimler çalışıyor Aile ilişkileri edinmeniz gereken temel bilgiler İş dünyasından uzak birisinin girişim yapabilmesi mümkün değil demiyeceğim ama çok zordur Zira bu ilişkiler yumağını (Matrix) tanımlayamazsanız bu yumağa dolanır kalırsınız

Peki bu şirketleri, CEO'ları nasıl tanıyacak ve onlarla nasıl tanışacaksınız? Fuarlara, konferanslara katılın ve bol bol dinleyin Kokteyllere katılın, içkinizi (veya meyve suyunuzu) için, çerezinizi yiyin Ayaküstü birilerine hemen yanaşın En kodaman amcalarla muhabbete girin Terslenebilirsiniz yılmayın Çünkü onların çoğu da orada birileri ile konuşmak ve tanışmak için bulunuyor Kalabalığa karışın ki yeni insanlarla tanışasınız İleride bu tanıştığınız kişiler sizin için bir bilgi kaynağı, bir partner ve hatta bir müşteri olabilir

Mesela Cem Boyner, Ferit Şahenk çok sıcak insanlardır Gördüğünüz yerde hemen atılın Sizi ilgi ile dinleyecek ve hemen yardımcıları ile tanıştıracaklardır Ama sakın Sabancı Ailesinin televizyonlardaki sempatik hallerine kanmayın Zira korumaları ile sıcak temasa girmek zorunda kalabilirsiniz

Nasıl Pazarlayacaksınız?


İlk aylarda hiç pazarlama yapmanıza gerek yokmuş gibi gelir size Çünkü kendinize göre siz çok değerlisinizdir Fikirleriniz de çok değerlidir, ürünleriniz de, ama sadece size göre Müşteri size gelecek sanırsınız Yanılıyorsunuz Fikirleriniz ne kadar değerli olursa olsun müşterinin ayağına siz gitmek zorundasınız Ve de bıkmadan usanmadan anlatmanız gerekir, kendinizi, ürünlerinizi Kendinizi de anlatmalısınız, çünkü "İnsanlar sevdikleri şeyleri sevdikleri insanlardan alır" Yani kendinizi sevdirmek zorundasınız Ama bıktırmadan anlatmaya dikkat edin

En kötüsü ise hiç referansınız yoktur Ve herkes de size "Bizim sektörden kiminle çalıştınız" demektedir Siz de kendi kendinize "Ah birkaç müşteri kopartabilsem o zaman kimse beni tutamaz" dersiniz Bu sorunu yavaş yavaş aşarsınız Merak etmeyin ilk 1 seneyi kazasız belasız atlatabildiyseniz fena sayılmayacak sayıda referans yapmışsınız demektir Artık referanslarınızda nitelik aramaya başlarsınız Yani daha büyük ve tanınmış firmalara yönelme ihtiyacı hissedersiniz

Büyük müşterilerde rekabet daha yoğun bir şekilde karşınıza çıkar Büyük şirketlerle çalışmanın olumsuz bir tarafı da işler çok ağır yürür; "Yönetim Kurulundan imza bekliyoruz", "X Departmanından henüz bana dönmediler" gibi gerekçeler öne sürerler En çok pazarlığı da büyük şirketler yapar ve de paranızı ödemeyi de hep geciktirirler Büyük firmalarla çalışmanın birçok iyi tarafı da vardır diye sıralanan birçok gerekçenin hemen hepsi geçersizdir En önemli gerekçeniz yapılacak işin karşılığında alınacak para ve referans listenize ekleyeceğiniz sağlam markalar/logolardır Dolayısı ile büyük şirketlerle mutlaka çalışın en azından önem verdiğiniz birkaç sektörde hedefler belirleyin ve maliyetine de olsa mutlaka iş yapın Çünkü bu referanslar küçük şirketlerin gözünde sizin değerinizi arttıracaktır

Küçük Müşterilerle çalışmanın da avantajları vardır; mesela rekabet yok denecek kadar azdır, bürokrasiye takılmazsınız, paranızı zamanında alırsınız Küçük şirketler borçlarına sadıktırlar Küçük şirketlerle çalışmanın dezavantajı ise bu tür şirketlerin yeni teknolojiler vb konularda bilgili elemanları yoktur Kendinizi anlatmakta güçlük çekebilirsiniz Dolayısı ile gereksiz ayrıntılara girmeyin, işinizi nasıl yapacağınız ve hangi teknolojileri kullanacağınız gibi ayrıntıları anlatmanıza gerek yok Direkt olarak işinizi yapın Diğer bir dezavantaj ise ne istediklerini tam olarak bilemezler İstedikleri şeyin ne olduğunu çok iyi tanımlayın ve onlara da projeye başlamadan önce mutlaka onaylatın Zira yaptığınız bir işi tekrar tekrar yapmak en tatsız şeylerden biridir Size hem zaman hem para kaybettirir Müşterinizle külahları değiştirme noktasına bile gelebilirsiniz Aman dikkat

Risk Sermayedarlarından Yatırım Almak İçin İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Risk sermayedarlarına gitmeyi düşünmüyorsanız bile bu iş planını mutlaka yapın çünkü fikrinizi, girişiminizi önce kendinize satabilmelisiniz Bu iş planı ile girişiminizin güçlü ve zayıf yönlerini görme şansınız da olur Aynada kendini ikna edebilmek gibi bir şey yani

İş planınızın özeti kısa olmalı ve hazırlayacağınız demeç iki sayfayı aşmamalıdır Bu alan içinde bütün iş planınızın özeti yer almalıdır

İş planınızın temel unsurları şunlar olmalıdır:1 İşin genel kavramı: İşin kendisini, ürünleri ve satılacak pazarı açıklayın Tam olarak ne satılacak, kime satılacak, kimlerle rekabet edilecek gibi konularda bilgi verin Ayrıca sizi rekabette farklı kılan özel rekabet gücünüzü tanımlayın

2 Finansal özellikler: Önemli finansal noktaları, örneğin satış hedefleri, kârı, nakit akışı ve yatırımın geri dönüşünü öne çıkarın

3 Finansal gereksinimler:
Tam olarak işi başlatıp ve büyütmek için ne kadar sermaye gerektiğini ifade edin Bu sermayenin nasıl kullanılacağını açıklayın

4 Nihai durum:
Şirketin güncel durumu ve bununla ilgili önemli bilgileri sağlayın (kuruluş tarihi, sahipler, çalışanlar, vs) Yönetim kurulunun kısa özgeçmişlerini eklemeyi unutmayın

5 Pazar ve rekabet: Sektörün Türkiye'deki ve uluslararası arenadaki durumunu, pazarın büyüklüğünü, rekabet içinde olduğunuz kurumları açıklayın Rekabet gücünüz ile ilgili olumlu ve olumsuz yönleri açıklayın
6 Büyük başarılar: Şirketin başarısı için büyük önem taşıyan gelişmeleri açıklayın Bu tür gelişmeler; patentler, prototipler, konum avantajı, her türlü ürünün gelişmesi için çok önem taşıyan siparişler veya yaptığınız bir deneme pazarlamasının sonuçlarını kapsayabilir

Genel İstatistikler


Amerika’daki istatistiklere göre yeni kurulan işletmelerden %17 si ilk 2 yıl içinde kapanıyor İlk 2 yılı atlatan şirketlerin sadece %8'i kapanıyor Diğerleri yollarına uzun yıllar devam ediyor

Şirketleri; çalışanları olan ve çalışanları olmayan (tek kişilik) şirketler olarak ikiye ayırırsak; Çalışanları olduğu halde kapanan şirketlerin % 57'sinin ve çalışanları olmayan (tek kişilik) şirketlerin %38'inin sahiplerinin iyi bir iş teklifi aldığı için şirketini kapattığı gerçeği de aslında bu kapanan şirketlerin önemli bir bölümünün gerçekte batmadığını ortaya koyuyor

Türkiye ile ilgili elimizde güvenilir bir istatistik olmamakla birlikte ekonomik konjonktürün sürekli değişkenliği, siyasi istikrarsızlık, bürokratik iktidarsızlık, para ve iş piyasalarının oynaklığı, girişimi özendirici/destekleyici faaliyetlerin olmaması gibi pek çok faktör benzeri istatistiklerin Türkiye'de çok daha yüksek olması gerektiğine işaret ediyor Elimizdeki tek istatistiki veri olan TOBB'un verilerine göre yılda yaklaşık 55000 şirket kuruluyor, yaklaşık 28000 şirket de kapanıyor Yeni kurulan şirketlerin ne kadarının, ne kadar zaman sonra kapandığına dair bir istatistiğe maalesef ulaşamadım Böyle bir istatistiğe sahip olan varsa kaynağını da belirterek emailime gönderebilir

Sonuç:
Ülkemizde girişimciliğin çok fazla desteklenmediği bir gerçek Ülkemizde kurulan risk sermayesi şirketleri girişimciliğin desteklenmesi adına olumlu bir gelişme Ama olumsuz tarafı bu yatırımcıların veya şirketlerin işe başlamamış projelere, satış yapmaya başlamamış girişimlere yatırım yapmaması

Ayrıca özel şirketler sponsorluğunda birtakım girişim merkezleri kurulmuştur Sadece sosyal katkı amacıyla ve dolaylı beklentiler amacıyla kurulduğu söylenen bu merkezler amaçlarını değiştirmiş, üzerilerindeki kuzu postunu atmışlardır Uzun bir süre gayet başarılı çalışmalara imza atmış bu merkezler de artık yozlaşarak ticari kaygılara ve projeleri sahiplenmeye başladılar Bu merkezlerin yöneticilerinin de girişimciler arasında menfaat karşılığı kayırma yaptığı yönünde bir takım ciddi bulgular var Dolayısı ile bu gibi merkezlerin de girişimciliği destekleyemeyeceği ortaya çıkmış oldu

Peki girişimcilere kim destek verecek veya vermeli; bence 2 alternatif var: 1 Devletimiz 2 Girişim Okulları Maalesef şu anki yasalar ve yönetmelikler girişimcilere yeterli desteği veremiyor İmalat yapmayan, yani hizmet sunan projelere neredeyse hiç destek vermiyor Vergi Muafiyeti, düşük faizli kredi imkanları ve eğitim desteği devletimizin girişimcilere sağlayabileceği imkanlar Bu konuda çeşitli otoritelerin çalışmaları olmakla birlikte henüz somut, radikal bir adım atılmış değil Umarız demekle kalıyoruz

Bir de "Girişimcik Okulu" olsa çok faydalı olurdu Girişim yapmak isteyenler, veya girişimini yapmış ama iş modellerinde aksaklıklar eksiklikler olanların bilgilenebileceği bir rehber olsa harika olurdu Sizce de öyle değil mi? Bu misyonu da Üniversiteler ve Eğitim Firmaları üstlenebilir İşte burada biz bir şeyler yapabiliriz Öyle değil mi?

__________________

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.