Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Genel Bilgiler

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
akarsular, akarsuların, bulunan, çevremizde, nelerdir, yararları

Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?

Eski 09-11-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?
Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?

Gediz Nehri, Nif (Kemalpaşa) Çayıbunlarda daha çok tarımarazilerini sulamada kullanılırdı

TÜRKİYE’ DE AKARSU ve BARAJLAR
1 AKARSU
Yağmur olarak yeryüzüne düşen Su üç yoldan dağılır Bir bölümü güneşin e rüzgarın etkisi ile buharlaşarak, Atmosfere geri döner Bir bölümü birleşerek dereleri ya da çayları oluşturur Geri kalanı da toprağın Altına sızar Sızan suların büyük bir bölümü sonradan kaynaklar halinde yeniden toprağın üstüne çıkarak akarsulara karışır Hiç yağmur yağmayan mevsimlerde bile akarsuların akmasını sağlayan işte bu kaynak sularıdır Eriyen Kar ve buzullar da akarsuların beslenmesinde önemli rol oynar
Böylece oluşa dereler birleşerek ırmak denen büyük akarsuları oluşturur Bir akarsuya çığırı (yolu) boyunca katılan bu dere ve çaylara da o akarsuyun kolları denir Bir akarsu ve kollarının beslendiği, daha doğrusu sularını topladığı alan o akarsuyun akaçlama havzası ya da kısaca havzasıdır Aynı uzunluktaki iki ırmaktan birinin havzası çok geniş, öbürününki daha dar olabilir
Eskiçağlardan bu yana insanlara içme Suyu sağlayan ve balık gibi değerli bir besin sunan akarsular, sonradan tekne yapımının öğrenilmesiyle ucuz ve kolay bir ulaşım yolu olmuştur Nil ve Ren ırmakları yüzyıllardır ticaretin ana damarlarıdır Özellikle dağlık yörelerdeki akarsu vadileri karayolları ve demiryolları için en elverişli geçitlerdir Ayrıca akarsular, geçtikleri yerlerde kayaları oyarak değerli maden damarlarının ve yataklarının ortaya çıkmasına yardımcı olur Akarsuların taşıdığı Alüvyonlarla zenginleşen taşkın ovaları verimli tarım alanlarıdır Üstelik hem ekinleri sulamak, hem de Elektrik enerjisi üretmek için çoğu kez barajlar yardımıyla akarsulardan yararlanılır
2 BARAJ
Akışını denetim altına almak amacıyla bir akarsuyun önüne yapılan sete baraj denir Barajların sulama, taşkınları önleme, kentlere su sağlama, elektrik üretme gibi çok çeşitli yararları vardır
Yeri doğru seçilmiş bir baraj, ırmağın geçtiği bütün bölgeyi geliştirebilir Barajın ardında yeterli su toplanınca geniş alanlar sulanarak verimli hale getirilebilir Irmağın Suyunun çok fazla olduğu dönemlerde, baraj gölünde su tutularak, ırmağın aşağı kesimlerinde düzenli bir akış sağlanır, taşkınlar önlenir ve zamanla bataklıklar kurutulur Daha binlerce yıl önce Mısır’ da Nil ırmağı ve Babil’ de Dicle ırmağı boyunca sulama amaçlı barajlar yapılmıştı
Elektrik enerjisi üretiminde de barajlardan yararlanılır Aşağı akabileceği yüksek bir yerde toplanmış olan su bir enerji kaynağıdır Yüksekten aşağı akan su, bir su çarkını ya da onun günümüzdeki gelişmiş türü olan bir su türbinini döndürmek için kullanılır Su türbinine bağlı olan bir üreteç (jeneratör) aracılığıyla elektrik elde edilir
Barajların bir başka yararı, ırmağın barajın gerisinde kalan kesimlerinin derinleşmesi ve dolayısıyla ırmağın yukarı çığırında akışın yavaşlamasıdır Artan derinlik ve daha yavaş akış, ırmağın daha önce ulaşıma elverişli olmayan kimi yerlerinde ulaşım olanağı sağlar Ayrıca, baraj Gölleri balık yetiştirmek için de kullanılabilir
3 TÜRKİYE’ DEKİ AKARSULAR
Türkiye’ nin coğrafi konumu, çok değişik bölgelerdeki denizlere ve kapalı havzalara dağılan çok karmaşık bir akarsu ağı yaratır Kıyıya paralele uzanan sıradağların denize bakan yüzlerinde hızlı akışlı, kısa boylu çok sayıda akarsu görülür Büyük akarsular ise, bu dağları enine yararak, yer yer vadilerini iyice derinleştirip genişleterek uzanırlar Bu büyük akarsular, iç bölgelerde geniş alanların sularını toplarlar Batıda Ege Denizi’ ne doğru akan ırmaklar ise, denize dik uzanan dağlar arasında açtıkları vadilerde akarlar Denize çıkışı bulunmayan (kapalı) havzalar, ülke yüzölçümünün yaklaşık 1/7’ sini kaplar Tuz Gölü, Van Gölü, Akdeniz Göller Bölgesi (Beyşehir, Eğridir, Burdur) kapalı havzaların başlıca su birikme yerleridir Orta Anadolu’ da denize açılmayan akarsular, Tuz Gölü dışında da göller, bataklıklar, sazlıklar oluşturur Batı Toroslar üstünde yer alan Göller Bölgesi ise, kalkerli taban nedeni ile aslında geniş bir yer altı akarsu ağı içinde kalır Akdeniz kıyı dağlarında fışkıran Düden’ de olduğu gibi bu Sular çeşitli çıkış noktaları bulur Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu sularının önemli bölümü Fırat, Dicle ve kolları tarafından Basra Körfezi’ ne taşınır Ancak en doğuda Aras ve daha sonra Kura’ yı oluşturacak küçük akarsular Hazar Denizi’ ne açılır Karadeniz’ e dökülen Kızılırmak, ülke sınırları içinde en uzun akarsudur Çoruh, Yeşilırmak ve Sakarya da Karadeniz’ e açılır Susurluk Çayı, Marmara Denizi’ ne dökülen en önemli akarsudur Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes Ege Denizi’ ne dökülür Ayrıca Yunanistan sınırını çizen Meriç, Trakya bölümünün başlıca akarsu ağını oluşturan Ergene’ yi de alarak Ege Denizi’ ne açılır Göksü, Seyhan ve Ceyhan, Akdeniz’ e dökülen en önemli ırmaklardır Öte yandan, Suriye’ den gelen Asi (Orontas), ülke içinde 97 km’ lik bir yay çizerek sularını Akdeniz’ e boşaltır Türkiye’nin ırmakları, mevsimlere göre değişen, düzensiz akışlıdır Ya kuraklığının yarattığı cılızlaşma, ilkbaharda, yerini eriyen karlar ve yağan yağmurların yarattığı gür akışa bırakır Doğu Karadeniz Bölgesi hemen hemen her mevsim yağışlı geçtiği için, bu bölge ırmaklarında önemli bir su azalması görülmez Ama dik akarsu yatakları, burada da, akışı düzensiz kılar Doğu Anadolu’ da yüksek, dar ve derin vadiler boyunca akan ırmakların suyu kışın azalır Yine de eriyen karlar sürekli ve bol bir akış sağlar
AKDENİZ BÖLGESİ’NDEKİ AKARSULAR
SEYHAN
Zamantı Suyu ile Göksü Irmağı’ nın Adana il sınırları içinde, Dezmir Dağı yakınlarında birleşmesiyle oluşur Güneye doğru akarak Toros Dağları’ nı aşar ve Adana Ovası’ na çıkar Burada sağdan en önemli kolu Çakıt Suyu’ nu alır Ovada menderesler çizdikten sonra Tarsus Çayı ağzının 3 kilometre doğusunda Deli Burun adı verilen bir çıkıntı oluşturarak Akdeniz’ e dökülür Uzunluğu 560 km’ dir
CEYHAN
Söğütlü ve Hurma Çayları’ nın birleşmesi ile oluşur Göksun Çayı’ nı aldıktan sonra Berit ve Engizek Dağları arasındaki dar ve ormanlık boğazlardan geçip, Maraş Dağı’ nın batı uzuna yönelir ve buralarda en önemli kolu olan Aksu ‘ yu alır Amanos Dağları’ nın batısından geçerek güneye iner, sonra Bahçe’ den gelen Bulanık Suyu’ nu alır ve Çukurova’ ya çıktıktan sonra bir çok menderes çizerek, Doğu yönünde Yumurtalık (Aya) Limanı’ nın önündeki deltayı oluşturup denize dökülür Uzunluğu 509 km’ dir
ASİ IRMAĞI
Suriye’ den doğup Türkiye’ de Akdeniz’ e dökülen 380 km uzunluğundaki ırmağın 92 km’ si Türkiye topraklarında akar Suriye’ de, Lübnan ve Antilübnan Dağları arasından doğar Bir süre Türkiye-Suriye sınırını çizdikten sonra Amanos ve Kas Dağları arasından geçip Amik Ovası ‘ nı sulayarak Samandağı önünde Akdeniz’ e dökülür Kışın ve ilkbaharda en yüksek debiye ulaşan suları yazın azalır
MANAVGAT ÇAYI
Batı Toroslar’ ın güney yamaçlarından doğar (Akdağlar) Güneye doğru ormanlık bir alan içind akar Manavgat’ ın 3 km kadar kuzeyinde ünlü Manavgat Çağlayanı’ nı oluşturur Manavgat Çağlayanı’ ndan sonra çayın suları hızını yitirerek Antalya Körfezi’ ne dökülür Uzunluğu 93 km’ dir Ülkemizin debisi en düzenli olan akarsuları arasındadır Üzerinde kurulan Oymapınar Barajı, 1980 de işletmeye açıldı
DALAMAN ÇAYI
Teke yöresini batısında Yeşilgöl Dağı’ ndan doğar, Horzam adı ile kuzeye akarak Acıpayan Ovası’ na girer Kireniş Suyu adıyla güneybatıya kıvrılarak Dalaman Ovası’ na iner ve Akdeniz’ e dökülür Uzunluğu 229 km’ dir
AKSU ÇAYI
Eğridir Gölü’ nden doğar Antalya’nın 18 km doğusunda Aksu bucağından geçerek Akdeniz’ e dökülür Uzunluğu 136 km’ dir Yer altı suları ile beslenir Yıl boyu suları boldur
GÖKSU
Toroslar’ da Kartal Dağı’ ndan doğarak, Taşeli Yaylası’ ndan geçip Silifke yakınında Akdeniz’ e dökülen Göksu Irmağı’ nın uzunluğu 308 km’ dir
MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ AKARSULAR
SUSURLUK ÇAYI
Simav kasabasının güneyinde Şaphane Dağı’nın Kalaycıkırı Tepesi’nden doğar Simav Ovası’ndan ve aynı adı taşıyan gölden geçer Dağlar arasında daralıp genişleyen bir vadiden geçtikten sonra Sındırgı yakınında kuzeye yönelen akarsu, buraya dek Simav Çayı adını taşır Balıkesir Ovası’nın doğusundan geçerek Susurluk Ovası’ na iner Karacabey Ovası ve Güney Marmara Dağları arasındaki Karacabey Boğazı’ ndan geçerek Tirilya ve Ballıkaya açıklarında Marmara Denizi’ ne dökülür Bu kesimi küçük tonajlı gemilerin ulaşımına olanaklıdır Uzunluğu 321 km olan Susurluk Çayı’ nın en önemli kolları, Kocaçay ve Kirmasti Suyu’ dur Yazın ırmağın suları azalarak derinliği 25 cm ye’ düşer
GÖNEN ÇAYI
Kazdağı eteklerinden doğan Gönen Çayı, Bakırçay, Kazak ve Akkayası çaylarını aldıktan sonra büyür ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda dar boğazlar içinde akarak Gönen Ovası’ na iner Burada Alüvyonlar içerisinde kıvrımlar yapan ırmak, batıdan Kocadere’ yi, doğudan Çakıroba Çayı’ nı alarak Misakça’ nın batısında Marmara Denizi’ ne dökülür Uzunluğu 134 km olan bu çayın rejimi oldukça düzensizdir
ERGENE IRMAĞI
Meriç ırmağının kollarından biridir Uzunluğu 281 km olan Ergene, Istıranca Dağları’ nda Karatepe’ nin eteklerinden doğar Muratlı kasabasının aşağısında Çorlu Suyu ile birleşir Alpullu, Pehlivanköy ve Uzunköprü’ nün önünden geçtikten sonra İpsala’ nın kuzeyinde Meriç’ e karışır
EGE BÖLGESİ’ DE Kİ AKARSULAR
GEDİZ IRMAĞI
Uzunluğu 350 km , akaçlama havzası 17 500km2’ dir Murat Dağı’ nın batı ve kuzey yamaçlarından inen derelerin, Şaphane Dağı’ ndan inen akarsularla bileşmesi ile oluşur Dalgalı yaylalar içinde önce güneybatı sonra batı yönünde akar Kunduzlu, Selende, Deliinis ve Demrek çaylarını, Kula kesiminden gelen suları aldıktan sonra güneye döner Salihli yakınlarında dar bir boğazdan geçerek Gediz Ovası’ na iner Ovayı geçerken de Alaşehir ve Kum Çaylarını alan Gediz, Manisa ve Menemen önünden bir delta ovasına çıkar İzmir Körfezi’ nin kuzeyinde Foça ile Çamaltı tuzlası arasından denize dökülür Taşıdığı alüvyonlarla İzmir Körfezi’ nin ağzını tıkama tehlikesini doğuran Gediz Irmağı’ nın ağzı, 1886’ da batıya çevrilerek bugünkü yatağına oturtuldu
BÜYÜK MENDERES IRMAĞI
Eski adı Maiandros olan Büyük Menderes, Banaz Çayı ve Küfi Suyu’ nun kollarının birleşmesi ile oluşur Sarayköy önünde ovaya çıkarak, Denizli önünden geçip Çürüksu’ yla birleşir ve batıya doğru yönelir Nazilli, Aydın, Söke kentlerinin önünden geçer, güneybatıya dönüp Ege Denizi’ ne dökülür Uzunluğu 450 km, havzası 24 250 km2’ dir Büyük Menderes Menteşe yöresinden gelen Vandolas Çayı, Akçay ve Çine Suyu ile birleşip alüvyonlarıyla Söke’ ye dek uzanan bir ovayı doldurur
KÜÇÜK MENDERES IRMAĞI
Bozdağı’ ndan doğan akarsu, birleşen küçük kollarla büyüyerek güneye doğru iner Beyder kasabası yakınlarında, Boz ve Aydın Dağları’ nın birbirinden giderek açılan ve alçalan tepeleri arasındaki geniş havzasında batıya doğru akar Torbalı yakınlarında güneye dönen akarsu, Selçuk önünde Ege Denizi’ ne delta yaparak dökülür Uzunluğu 175 km’ dir Irmak kışın kabarır ve sağnak yağışlar olduğunda, özellikle delta alanı üzerinde yatağından taşarak geçici bataklıklar oluşturur Yazın ise, suları çok azdır Getirdiği alüvyonlar tarihi Efes kentinin kıyıdan uzaklaşmasına neden olmuştur

Alıntı Yaparak Cevapla

Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?

Eski 09-11-2012   #2
FrmSinsi
Varsayılan

Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?güzel ama çokkkkk uzun yav kitabıma sığmadı daha kısa yok mu :)
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?

Eski 11-02-2017   #3
"Zehra"
icon111

Cevap : Çevremizde Bulunan Akarsular Ve Akarsuların Yararları Nelerdir?Çevremizde Bulunan Irmaklar
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.