T.C Kronoloji

Eski 04-18-2009   #1
KRDNZ
Varsayılan

T.C Kronoloji1923

1923 27 EKİM - 25 Ekim 1923 günü Çankaya Köşkü'nde vardan karar gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin son Bakanlar Ku­rulu Başkanı Ali Fethi (Okyar) Bey, bütün arkadaşlarıyla birlikte Meclis'e istifalarım verdiler Bakanlar Kurulu'nu o tarihe kadar Mec­lis seçiyordu Siyasî buhrandan orduyu dışarıda tutmak için, o za­man hükümete dahil bulunan Genelkurmay Başkaru'nın istifa etme-mesi uygun görülmüştü Kabinenin topluca görevden çekilmesi Ga­zi Mustafa Kemal Paşa'nın muhaliflerinin bir liste üzerinde birleşe-memeleri Cumhuriyetin gelmekte olduğuna bir işaret sayılabilirdi


28 EKİM - Mustafa Kemal Paşa, o günün gecesi; Ankara'da bulunan Ke-malettin Sami Paşa, Halit Paşa, İsmet (İnönü) Paşa, Kazım (Özalp) Paşa, Fethi (Okyar) Bey, milletvekili Fuat (Bulca) ve Ruşen Eşref (Ünaydm)'ı yemeğe davet etti Yemekte onlara: "Yarın, Cumhuriye­ti ilan edeceğiz!" dedi Sofrada bulunanların hiçbiri farklı bir düşün­cede değildi Yemek sürdürülmedi Dışişleri Bakam İsmet Paşa kal­dı, diğerleri ayrıldılar Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'yla hemen 20 Ocak 1921 Anayasasi'na eklenecek maddeler üzerinde çahşmaya başladılar ve ilk maddenin sonuna: 'Türkiye Devleti'nin şekl-i hükü­meti Cumhuriyettir" cümlesi eklendi 3 madde şu şekilde değiştiril-di: 'Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafmdan idare olunur Meclis, hükümetin inkısam (bölünme) ettiği şuabat-ı (şubeler) idare-ye İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) vasıtasıyla idare eder"


29 EKİM - İl Ankara Yer TBMM'nin şimdi müze olan o zamanki küçük tarihi binası
Saat 2030 suları
Gün 29 Ekim 1923 Pazartesi
Kişiler 159 milletvekili (Kalpaklı, fesli, sanklı tam 159 kişi)
Başkan Çorum Milletvekili İsmet (Eker) Bey
Kürsüde Meclis'in en yaşü üyesi Abdurrahman Şeref Bey var
- Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir Kime sorarsanız sorun Bu sonuç "Cumhuriyet" demektir Doğacak çocuğun adıdır Ama bu ad bazılanna hoş gelmezmiş, varsın gemlesin Başkan sonucu ilan ediyor:
- İttifakla kabul edilmiştir Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir


23 Nisan, solunda ise 1335 tarihi yazılıdır Meclisin altmda bulunan dünya haritası bilgiyi, orak ve tırpanlar tanma önem verileceğini, iki taraftaki meşe dallan da barışı dile getirir En altta kağnısıyla birlik­te bir köylü kadın görülmektedir Madalyanın öteki yüzünde ay yıl­dızla çevrilmiş olarak Millî sınırlan gösterilen Türkiye Cumhuriyeti haritası vardır Bu harita üzerindeki tek yıldız, Ankara şehrini işaret eder Yıldızdan çıkan ışınlardan biri Kars'a kadar uzanmaktadır En altta l Ekim 1338 (1922) yazıhdır Milletvekillerine yeşil şeritli, cep­hede bulunanlara kırmızı, cephe gerisinde çalışanlara beyaz şeritli madalya verilmiştir Cephede görev almış milletvekillerinin madal­ya şeritleri yan kırmızı, yan yeşil renktedir Ek bir kanunla 1551919 - 9,91922'ye kadar Kurtuluş Savaşı'na katılan Alay Sancaklan'na da madalya verilmiştir


15 ARALIK - istiklal Mahkemesinde basın sanıklannm mahkemesine başlandı


18 ARALIK - Türkiye - Macaristan Dostluk Antlaşması imzalandı


19 ARALIK - Askerlikten milletvekili olanlar hakkında (385) saydı ka­nun kabul edildi 24 ARALIK - Türkiye - Amerika hakem, mahkeme antlaşması (Claims Paktı) imzalandı


26 ARALIK - Cumhuriyetin ilanı dolayısıyla genel af (Kanun no 391)kabul edildi


31 ARALIK - Mustafa Kemal'in İzmir seyahati başladı

__________________

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
Ey ŞaiR! Bana Yağmurdan bahsetme, yağdır
Alıntı Yaparak Cevapla

"1924 "

Eski 04-18-2009   #2
KRDNZ
Varsayılan

"1924 "2 OCAK - Ankara istiklal Mahkemesinde gazeteciler beraat etti Gazeteciler ve İstanbul Barosu Başkanı Lütfi Fikri Bey Hiyanet-i Vataniye Kanunu'na aykırı davranmakla suçlanıyorlardı Gazeteciler beraat ederken Lütfi Fikri Bey 5 yıl kürek cezasına mahkum oldu

2 OCAK - Cuma günü hafta tatili olarak kabul edildi (Kanun no 394Yürürlüğe girmesi: 1521924)

2 OCAK - Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir'e geldi

4 OCAK - Erdemli'nin kurtuluş yıldönümü

5 OCAK - Adana'nın kurtuluş yıldönümü

5 OCAK - Ceyhan'm kurtuluş yıldönümü

5 OCAK - İçel'in kurtuluş yıldönümü
>
5 OCAK - Tarsus'un kurtuluş yıldönümü

6 OCAK - Yazar Hafız İbrahim Efendi
> İstiklal Mahkemesi tarafından bir sene hapse mahkum edildi Hafız İbrahim Efendi İslamiyette Ahlak ve Kadınlarda Tesettür adlı broşürde irtica propagandası yapmakla suçlanıyordu

7 OCAK - Yabancı okulların binalan içindeki dinî alamet ve işaretlerin kaldınîması için Milli Eğitim Bakanlığınca genelge yayınlandı

7 OCAK - Osmaniye'nin kurtuluş yıldönümü ,

9 OCAK - Dörtyol'un kurtuluş yıldönümü

10 OCAK -1 İnönü Zaferi yıldönümü
14 OCAK - Askerlik süresi (398 sayılı) kanunla 15 yıla indirildi

22 OCAK - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Halife'nin tutumunu İsmet (İnönü) Paşa'ya şikayet etti

28 OCAK - Türkiye - Avusturya Dostluk Antlaşması imzalandı

29 OCAK- Türkiye - Polonya Dostluk Antlaşması imzalandı

31 OCAK - Lozan Barış Antlaşması, İtalya Hükümeti tarafından onay¬landı

2 ŞUBAT - TBMM yeni bir 'Meclis' binası yapılması için karar verildi

3 ŞUBAT - Anayasa Encümeni'nde 'Devlet Reisi'nin Meclisi feshedebile-ceğine dair olan (25) madde kabul edildi

6 ŞUBAT - İstanbul'da faaliyette bulunan 'İstiklal Mahkemesi' ismi biti¬rerek Ankara'ya döndü

6 ŞUBAT - Hüseyin Cahit Yalçın ve diğer gazeteciler İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildiler Bu, Mustafa Kemal'in bir çeşit basın toplantısı da oldu

7 ŞUBAT - İstanbul'da 'Kadınlar Birliği' kuruldu

9 ŞUBAT - Gazi M Kemal Paşa, Söke ve Kuşadasi'nı ziyaret etti

13 ŞUBAT - Baro Başkanı, Lütfü Fikri'nin 'Hilafet' yazışı ile ilgili cezasınin affına dair (412 sayılı) kanun kabul edildi 13 ŞUBAT - Maraş'ın kurtuluş yıldönümü 13 ŞUBAT </B>- Erzincan'ın kurtuluş yıldönümü

13 ŞUBAT - Görele'nin kurtuluş yıldönümü

14 ŞUBAT - Gazi Mustafa Kemal Paşa ile İsmet (İnönü) Paşa'nın, Hilafetin kaldırılmasıyla ilgili konuşmaları

14 ŞUBAT - Vakfıkebir'in kurtuluş yıldönümü

14 ŞUBAT - İstanbul'dan kalkan deneme uçağı 3 saatte Ankara'ya vardı

14 ŞUBAT - Ardahan'ın kurtuluş yıldönümü

15 ŞUBAT - İzmir'de Harp Oyunları başladı (15-22 Şubat 1924) ve hila¬fetin kaldınîmasına karar verildi
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında; ordu, kolordu komutanla¬rıyla, İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı toplandı Dört önemli karar alındı:
1- Halifeliğin kaldınîması,
2- Ser'iye ve Evkaf Bakanhğı'nm kaldınîması,
3- Öğretim ve eğitimin birleştirilmesi,
4- Genelkurmay Başkanlığı'nın, Bakanlar Kurulu dışına çıkaruması,

15 ŞUBAT - Gümüşhane'nin kurtuluş yıldönümü

15 ŞUBAT - Tosya'nın kurtuluş yıldönümü

17 ŞUBAT - Kelkit'in kurtuluş yıldönümü

17 ŞUBAT - Akçaabat'ın kurtuluş yıldönümü

21 ŞUBAT - Bayburt'un kurtuluş yıldönümü

22 ŞUBAT - Mustafa Kemal Paşa İzmir'de konuştu: 'Bizim Cumhuriyetimiz yalnız halkın isteğine ve ordunun delaletine hürmet eder'

23 ŞUBAT - Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndü

23 ŞUBAT - Milletvekili maaşlannm 300 liraya çıkaniması hakkındaki
(4219 saydı) kanun kabul edildi

23 ŞUBAT - Çıldır'ın kurtuluş yıldönümü

23 ŞUBAT - Ardahan'ın kurtuluş yıldönümü

23 ŞUBAT - Hanak'ın kurtuluş yıldönümü

24 ŞUBAT - Trabzon'un kurtuluş yıldönümü

25 ŞUBAT - İspir'in kurtuluş yıldönümü

25 ŞUBAT - Maçka'nın kurtuluş yıldönümü

26 ŞUBAT - Anayasa Encümeni mazbatası Türkiye Büyük Millet Mecli-
si'ne verildi

26 ŞUBAT - Sürmene'nin kurtuluş yıldönümü

26 ŞUBAT - Arakü'nm kurtuluş yıldönümü

27 ŞUBAT - TBMM tarafından Halifeliğe seçilen Abdülmecit Efendi (1868-1944)'nin Cuma Selamlığına cüppe ve Fatih'in kavuğu ile çıkma isteği, garip bulunarak kabul edilmedi

27 ŞUBAT - Vasıf Çınar'ın; Mecliste 'Cumhuriyet'te HilMet bütçesi konu olamaz' yolundaki konuşması

27 ŞUBAT - Çaykara'nın kurtuluş yıldönümü

28 ŞUBAT - Hakimiyet Gazetesinde; (sayı: 1058) Anayasa Komisyonu
tarafmdan düzenlenen kanun taslağı yayınlandı

28 ŞUBAT - Of'un kurtuluş yıldönümü

28 ŞUBAT - Posof'un kurtuluş yıldönümü

29 ŞUBAT - İstanbul'da Halife Abdülmedd Efendi'nin son selanlık töreni

1 MART - Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin İkinci dönem l toplanma yılım açta

2 MART - Rize'nin kurtuluş yıldönümü

2 MART - Halk Fırkası Grup toplantasmda; Şer'iye ve Evkaf Vekaletle-ri'nin kaldınîmasına ve öğretimin birleştirilmesine karar verildi

3 MART - Hilafetin kaldınîması Urfa Milletvekili 'şeyh' unvanlı Saffet Efendi ile 50 arkadaşmın 'Hilafetin kaldınîmasına ve Osmanlı Hane¬danı mensuplannm Türkiye Cumhuriyeti sınırlan dışma çıkanimasma' dair verdikleri önerge görüşülüp kabul edildi
Bu karar aynı gün İstanbul Valisi Haydar ve Polis Müdürü Sadettin Bey tarafmdan Halife'ye bildirildi 3/4 Mart gecesi de Emniyet Genel Müdürü Muhittin Üstündağ tarafından uygulandı (Kanun No 431)

3 MART - Tevhid-i Tedrisat Kanunu: (No 430) kabul edildi Böylelikle bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor, şer'iye ve Evkaf Vekaletleri de (Diyanet ve Vakıflar) da kalkmış olduğundan bu okullar da aynı Bakanlığa bağlanıyordu Bu kanunda İstanbul Darülfü-nunu'na bağlı bir 'İlahiyat Fakültesi' açılacağı da kayıtlanıyordu

3 MART - Türk - Alman Dostluk Antlaşması Ankara'da imzalandı

3 MART - Şer'iye ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaletlerinin kaldınî¬masına dair kanun (No 429)'un kabulü ile bu iki vekaletin kaldırıl¬masıyla ordunun politika ile ilişkisi kesildi

3 MART - Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu

3 MART - Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu

3 MART - Aşkale'nin kurtuluş yıldönümü

4 MART - İstanbul Müftülüğü yayınladığı bir bildiriyle; bundan böyle Cuma namazlannda okunan hutbede, Halife'nin adı yerine Millet ve Cumhuriyet'ten söz edilmesi ve milletle Cumhuriyet'in saadet ve te-alisi için dua edilmesi gereği ilgililere bildirildi

5 MART - İsmet (İnönü) Paşa tarafından yeni Kabine kuruldu 5 MART - Ziraat ve Ticaret Bakanlıkları kuruldu 7 MART - Kadirli'nin kurtuluş yıldönümü

7 MART - Artvin'in kurtuluş yıldönümü

7 MART - Şavşat'm kurtuluş yıldönümü

8 MART - Borçka'nın kurtuluş yıldönümü

8 MART - Maradit'in kurtuluş yıldönümü

8 MART - 'Mehakim'i şer'iye'nin ilgasına ve Mehakimin teşkilatına ait Ahkamı Mukaddil Kanun' (No 429) kabul edildi Bu suretle dinî mahkemeler kaldınîdı ve bir kısım mahkemelerin birleştirilmesi sağ¬landı

9 MART - Çat'ın kurtuluş yıldönümü

9 MART - Çayeli'nin kurtuluş yıldönümü

11 MART - Diyarbakır - Ergani Demiryolu înşası (Kanunu No 448) kabul edildi

12 MART - Erzurum'un kurtuluş yıldönümü

12 MART - Pazar'm kurtuluş yıldönümü

12 MART - Ardeşen'in kurtuluş yıldönümü

13 MART - Pasinler'in kurtuluş yıldönümü

18 MART - Çanakkale Zaferi Türk'ün 'Çanakkale Geçilmez' sözünü ta-
rihe yazdırdığı günün (18 Mart 1915) yıldönümü

18 MART - Köy Kanunu kabul edildi

18 MART - Hınıs'ın kurtuluş yıldönümü

18 MART - Karayazı'nm kurtuluş yıldönümü

18 MART - Narman'm kurtuluş yıldönümü 18 MART - Tekman'ın kurtuluş yıldönümü
18 MART - Varto'nun kurtuluş yıldönümü

21 MART - Tortum'un kurtuluş yıldönümü

22 MART - Feke'nin kurtuluş yıldönümü

23 MART - TBMM, Cumhurbaşkani'nm meclisi feshetmesi hakkım ka¬bul etmedi

23 MART - Samsun - Sivas - Ankara (Musaköy) demiryollarının inşası kanunu (No 449) kabul edildi

23 MART - Bulanık'in kurtuluş yıldönümü

23 MART - Malazgirt'in kurtuluş yıldönümü

24 MART - Fındıklı'nm kurtuluş yıldönümü

25 MART - Oltu'nun kurtuluş yıldönümü

27 MART - Halk Fırkası İsmet (İnönü) Paşa'ya güven oyu verdi

28 MART - Horasan'ın kurtuluş yıldönümü

28 MART - Olur'un kurtuluş yıldönümü

31 MART - Gevaş'ın kurtuluş yıldönümü

1 NİSAN - II İnönü Zaferi'nin yıldönümü

1 NİSAN - Erciş'in kurtuluş yıldönümü

2 NİSAN - Van'ın kurtuluş yıldönümü

3 NİSAN - Hakimlerin kıyafetlerine dair (No, 461) kanun kabul edildi

3 NİSAN - Özalp'in kurtuluş yıldönümü

7 NİSAN - Senkaya'nın kurtuluş yıldönümü

11 NİSAN - Urfa'nın kurtuluş yıldönümü

13 NİSAN -1 Dünya Savaşı liderlerinden; Talat, Cemal ve Bahattin şa-
kir'in ailelerine maaş bağlanması (No 478) hakkındaki kanun kabul
edildi

13 NİSAN - Türk - Alman Dostluk Antlaşması (Kanun No 483) imzalandı

14 NİSAN - Doğubeyazıt'ın kurtuluş yıldönümü

14 NÎSAN - Tutak'm kurtuluş yıldönümü

14 NÎSAN - Patnos'un kurtuluş yıldönümü

15 NİSAN - Lozan Barış Antlaşması İngiliz Kralı tarafından imzalandı

15 NİSAN - Ağn'nın kurtuluş yıldönümü

16 NİSAN - Eleşkirt'in kurtuluş yıldönümü

16 NİSAN - Savaş sırasında düşmana yardım etmiş olanlar için 'Genel Af (No 487) kanunu kabul edildi

17 NİSAN - Japon Millet Meclisi'nde 'Lozan Antlaşması' onaylandı

18 NİSAN - Manisa Mesir Şenlikleri (18-26)

20 NİSAN - Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 'Anayasa' (No 491) kabul edildi I:
20 Ocak 1921 gün 84 sayı
II: 29 Ekim 1923 </B>gün 364 sayılı 'Ek' ile 'Cumhuriyet' yönetimi sağlandı III: Bu kanun küçük değişmelerle 27 Mayıs 1960 ve 9 Temmuz 1961'e kadar yürürlükte kalmıştır

21 NİSAN - Ziraat Bankası tarafından köylüye kredi açılması hakkında (No 498) kanun kabul edildi

22 NİSAN - Demir Yollan Genel Müdürlüğü kuruldu

22 NİSAN - Anadolu - Bağdat demiryolunun satın aünması ve tamir
edilmesi (No 506,507) hakkındaki kanun kabul edildi

22 NİSAN - İzin alınmadan ağaç kesilmemesi (No 513) kanunu kabul edildi

22 NİSAN - Hakkari'nin kurtuluş yıldönümü

23 NİSAN - Türk Ocakları yeniden kuruldu

23 NİSAN - Ulusal Egemenlik Bayrami'nm yıldönümü Bütün yurtta büyük gösterilerle kutlandı

24 NİSAN - 494 sayılı 'Teşkilatı Esasiye Kanunu' (Anayasa) yürürlüğe girdi

25 NİSAN - Kars'ın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü (1841918)

25 NİSAN - Pozantı'nın kurtuluş yıldönümü

25 NİSAN - Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluş (2541918) yıldönümü

30 NİSAN - Diyanet İşleri Başkanlığına; Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükümeti'ni destekleyen İstanbul Hükümeti'nin, Kurtuluş Ha-reketini kötüleyen fetvalanna karşılık veren, büyük din adamı vatanperver Mehmet Rıfat Börekçi (1861-1941) atandı, l Dönemde 6 ay ka¬dar Menteşe Milletvekilliği yapan Börekçi, ölümüne kadar bu görevde kaldı

1 MAYIS - Muş'un kurtuluş yıldönümü

7 MAYIS - İstanbul'da 'Cumhuriyet Gazetesi' yayınlanmaya başladı

19 MAYIS - Mustafa Kemal Paşa'nm Samsun'a çıktığı Kurtuluş Sava-şı'nm başladığı (19 Mayıs 1919) gününün yıldönümü (Daha sonra Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmiştir 2061938 ve 3466 sayılı kanun)

19 MAYIS - İstanbul'da Musul müzakereleri başladı

31 MAYIS - Türkiye - İsveç Dostluk Antlaşması imzalandı

1 HAZİRAN - Affedilmeyen 150'liklerin kesin listesinin hazırlanmasına başlandı

2 HAZİRAN - Kozan'ın kurtuluş yıldönümü

13 HAZİRAN - Operatör Emin Bey İstanbul Şehreminliğine atandı

21 HAZİRAN - Sakarya'nın kurtuluş günü

22 HAZİRAN - Sapanca'nın kurtuluş yıldönümü

28 HAZİRAN - İzmit'in kurtuluş yıldönümü

l TEMMUZ - Kabotaj ve Denizcilik Bayramı

10 TEMMUZ - Birecik'in kurtuluş yıldönümü

24 TEMMUZ - Lozan Barış Antlaşmasi'nın yıldönümü

8 AĞUSTOS - Bitlis'in kurtuluş yıldönümü

16 AĞUSTOS - Türkiye - Hollanda Dostluk Antlaşması imzalandı

18 AĞUSTOS - Türkiye - Yunanistan Antlaşması Atina'da imzalandı

25 AĞUSTOS - Türkiye ile Cemiyeti Akvam (Milletler Cemiyeti) Musul
konusunda antlaşmaya vardı (I Dünya Savaşı sonunda silah bırakmadan sonra İngilizler'in 8 Kasım 1918'de asayişi düzenlemek bahanesiyle işgal ettikleri Musul, Yavuz Sultan Selim devrinde 1516'da
Osmanlı İmparatorluğu 'na katılmışta
Eski Türk kültür merkezlerinden biridir)

26 AĞUSTOS - İş Bankası kuruldu Genel Müdürlüğüne eski İktisat Ve¬kili Celal (Bayar) Bey atandı
26 AĞUSTOS - Kocatepe (Savaş yeri) töreni yıldönümü

26 AĞUSTOS - Zafer Haftası (Afyon İl Merkezinde)

27 AĞUSTOS - Afyon'un kurtuluş yıldönümü

28 AĞUSTOS - Türkiye ile Fransa arasında Lozan Barış Antlaşması yürürlüğe girdi

28 AĞUSTOS - Mustafa Kemal Paşa, 'Dumlupmar Zaferi' törenine katıldı

30 AĞUSTOS - Mustafa Kemal; Zafer Bayrami'nın 2 yıldönümünde, Dumlupinar'da uzun bir konuşma yaparak savaşı anlattı

30 AĞUSTOS - Kütahya'nın kurtuluş yıldönümü

30 AĞUSTOS - Çivril'in kurtuluş yıldönümü

31 AĞUSTOS - Uşak - Sivaslı kurtuluş yıldönümü

1 EYLÜL - Musiki Muallim Mektebi kuruldu

1 EYLÜL - Gediz'in kurtuluş yıldönümü

1 EYLÜL - Uşak'in kurtuluş yıldönümü

2 EYLÜL - Eskişehir'in kurtuluş yıldönümü

3 EYLÜL - Bayramiç'in kurtuluş yıldönümü

3 EYLÜL - Burhaniye'nin kurtuluş yıldönümü

3 EYLÜL - Eşme'nin kurtuluş yıldönümü

3 EYLÜL - Emet'in kurtuluş yıldönümü

3 EYLÜL - Güne/in kurtuluş yıldönümü

3 EYLÜL - Selendi'nin kurtuluş yıldönümü

3 EYLÜL - Tavşanlının kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Alaşehir'in kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Bayındır'in kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Bigadic'in kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Bozüyük'ün kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Buldan'ın kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Kula'nın kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Sarıgöl'ün kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Söğüt'ün kurtuluş yıldönümü

4 EYLÜL - Sivas Kongresi'nin (4 Eylül 1919, Perşembe günü saat 1400'de Sivas Lisesi'nin toplantı salonunda) yıldönümü

5 EYLÜL - Bilecik'in kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Demirci'nin kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Gördes'in kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Kandıra'nın kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Keles'in kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Kuyucak'ın kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Nazilli'nin kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Ödemiş'in kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Pazaryeri'nin kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Salihli'nin kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Simav'ın kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Sultanhisar'ın kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Sultanhisar - Atça Bucağı kurtuluş yıldönümü

5 EYLÜL - Susurluk'un kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - Akhisar'ın kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - Balıkesir'in kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - Balya'nın kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - Gönen'in kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - İnegöl'ün kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - İvrindi'nin kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - Köşk Bucağı'nm kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - Söke'nin kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - Umurlu'nün kurtuluş yıldönümü

6 EYLÜL - Yenişehir'in kurtuluş yıldönümü

7 EYLÜL - Aydın'ın kurtuluş yıldönümü

7 EYLÜL - Germencik'in kurtuluş yıldönümü

7 EYLÜL - Turgutlu'nun kurtuluş yıldönümü

8 EYLÜL - Mustafakemalpaşa'nın kurtuluş yıldönümü

8 EYLÜL - Manisa'nın kurtuluş yıldönümü

8 EYLÜL - Selçuk'un kurtuluş yıldönümü

9 EYLÜL - Türkiye - Rusya Deniz Antlaşması imzalandı

9 EYLÜL - Menemen'in kurtuluş yıldönümü

9 EYLÜL - İzmir'in kurtuluş yıldönümü

9 EYLÜL - Edremit'in kurtuluş yıldönümü

10 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, yanmda eşi Latife Hanım oldu¬ğu halde yurt gezisine çıkh (10 Eylül - 8 Ekim)

10 EYLÜL - Mustafa Kemal Paşa, Bursa'ya geldi

10 EYLÜL - Orhangazi'nin kurtuluş yıldönümü

10 EYLÜL - Bursa'nın kurtuluş yıldönümü

11 EYLÜL - Orhaneli'nin kurtuluş yıldönümü
11 EYLÜL - Gemlik'in kurtuluş yıldönümü
11 EYLÜL - Bursa Ticaret Borsası kuruldu
12 EYLÜL - Urla'nın kurtuluş yıldönümü
12 EYLÜL - Foça'nın kurtuluş yıldönümü
12 EYLÜL - Mudanya'nın kurtuluş yıldönümü
12 EYLÜL - Haymana' nm kurtuluş yıldönümü
12 EYLÜL - Kırkağac'ın kurtuluş yıldönümü
13 EYLÜL - Polatlı - Sakarya Şehitlerim Anma Töreni
13 EYLÜL - Soma'nın kurtuluş yıldönümü
13 EYLÜL - Karacabey'in kurtuluş yıldönümü
13 EYLÜL - Kınık'ın kurtuluş yıldönümü
14 EYLÜL - Manyas'ın kurtuluş yıldönümü
14 EYLÜL - Kuşadası'nm kurtuluş yıldönümü
14 EYLÜL - Karaburun'un kurtuluş yıldönümü
14 EYLÜL - Dikili'nin kurtuluş yıldönümü
14 EYLÜL - Bergama'nın kurtuluş yıldönümü
15 EYLÜL - Mustafa Kemal Paşa, Hamidiye Savaş Gemisi ile İstanbul'dan geçti
15 EYLÜL - Ayvalık'm kurtuluş yıldönümü
15 EYLÜL - Burhaniye'nin kurtuluş yıldönümü
15 EYLÜL - Bandırma'nm kurtuluş yıldönümü
16 EYLÜL - Mustafa Kemal Paşa, Trabzon'da halkla temas ederek çeşitli konuşmalar yaptı
16 EYLÜL - Çeşme'nin kurtuluş yıldönümü
18 EYLÜL - Çan'ın kurtuluş yıldönümü
18 EYLÜL - Biga'nın kurtuluş yıldönümü
18 EYLÜL - Yenice'nin kurtuluş yıldönümü
18 EYLÜL - Ayvacık'in kurtuluş yıldönümü
20 EYLÜL - Mihalıççık'ın kurtuluş yıldönümü
20 EYLÜL - Bozcaada'nın kurtuluş yıldönümü
20 EYLÜL - Sivrihisar'ın kurtuluş yıldönümü
22 EYLÜL - Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Hanımla beraber Samsun'u ziyareti
Gazi: İstiklal Ticaret Okulu öğretmenlerine şöyle seslenmiştir:
' Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, basan için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir İlmin ve fennin haricinde mürşit aramak gaf¬lettir, cehalettir, delalettir'
22 EYLÜL - Ezine'nin kurtuluş yıldönümü
22 EYLÜL - imroz'un kurtuluş yıldönümü
22 EYLÜL - Lapseki'nin kurtuluş yıldönümü
22 EYLÜL - Emirdağ'ın kurtuluş yıldönümü
24 EYLÜL - Bolvadin'in kurtuluş yıldönümü
26 EYLÜL - Mustafa Kemal Paşa; eşi Latife Hanımla Amasya'yı ziyaret etti
28 EYLÜL - Türkiye - İspanya Dostluk Antlaşması imzalandı
28 EYLÜL - Kağızman'ın kurtuluş yıldönümü
29 EYLÜL - Sarıkamış'ın kurtuluş yıldönümü
29 EYLÜL - Selim'in kurtuluş yıldönümü
30 EYLÜL - Mustafa Kemal Paşa'nın eşi Latife Hanımla birlikte Sivas'ı ziyareti
30 EYLÜL - Kars - Göle'nin kurtuluş yıldönümü
4 EKİM - Gazi Paşa'nm, eşi ile beraber Erzurum'u ziyareti
4 EKİM - Kars - Tuzluca'nın kurtuluş yıldönümü
6 EKİM - Çanakkale'nin kurtuluş yıldönümü (Yerine 18 Mart)
6 EKİM - İstanbul'un kurtuluş yıldönümü
7 EKİM - Okul grevlerinin son bulması
7 EKİM - Gazi Paşa'nm, eşi Latife Hanımla birlikte Sarıkamış'ı ziyareti
9 EKİM - İngiltere'nin bir nota vererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2471923 hattının gerisine çekilmesüü istemesi (Hakkari Valisini esir alan Masturilerin Ümadiye'ye kadar takibi dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerimiz sinin geçmişlerdi)
10 EKİM - Ankara - Sivas demiryolu döşenmesine başlandı
11 EKİM - Türkiye - Çekoslovakya Dostluk Antlaşması (No 614) imza¬landı
11 EKİM - Mudanya Mütarekesi'nin yıldönümü (11 Ekim 1922 Kurtu¬luş Savaşı'nda kazandığımız büyük zafer üzerine yapılmıştır Görüş¬meleri; Türk temsilcisi ismet (İnönü) Paşa, İngiliz, General Harring- ton, Fransız General Charpy, İtalyan General Monbelli arasında ya¬pıldı Yunan Generali Mazarakis başkanlığındaki Yunan heyeti kon¬ferans sonuna kadar, limanda kendilerini getiren gemide beklediler)
12 EKİM - Mustafa Kemal Paşa, Şebinkarahisar'dan TBMM'yi toplantı-ya çağırdı
12 EKİM - Mustafa Kemal Paşa Suşehri'ni ziyaret etti
13 EKİM - Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü
18 EKİM - Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndü 18 EKİM - Meclis'te 'Musul' için gizli celse yapıldı
18 EKİM - Saimbey'in kurtuluş yıldönümü
22 EKİM - Digor'un kurtuluş yıldönümü
23 EKİM - Erzurum depreminde zarar görenlere yardım Kanunu (No 516) kabul edildi
24 EKİM - Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanımla birlikte Doğu gezisi-ne çıktı
25 EKİM - Türk düşünürü Ziya Gökalp (Doğu: 1875) öldü
26 EKİM - Ordu komutanlannın politika ile uğraşmalanndan doğan buhranın yoğunlaşması Belli başlı ordu komutanlannın Meclise ka-tllmalan Bu arada Kazım Karabekir Paşa'nm Ordu Müfettişliğinden istifa ederek yerine Ali Sait Paşa'nın atanması (Buhran, 26-31 Ekim arasında yoğunlaşmıştır)
28 EKİM - Türkiye - İspanya Dostluk Antlaşması (No 626) imzalandı
29 EKİM - TBMM 2 binasma taşındı Cumhuriyet Bayrarru'nm ilk kut¬lama töreni bu binada yapıldı
30 EKİM - Mustafa Kemal Paşa, ordu komutanlanndan TBMM'deki yer-
lerinden istifa etmelerim istedi (Kanun No 923)
30 EKİM - Ali Fuat Paşa, ordu müfettişliğinden çekildi
30 EKİM - Kars'ın kurtuluş yıldönümü
31 EKİM - Cafer Tayyar Paşa milletvekilliğim tercih etü
31 EKİM - Cevat Paşa, her iki görev yerinden de çekildi
31 EKİM - Susuz'un kurtuluş yıldönümü
l KASIM - Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin ikinci dönem, ikinci toplanma yılım, Meclis'in ikinci binasında açtı
l KASIM - Fethi (Okyar) Bey, yeniden Meclis Başkanhğı'na seçildi İsmet Paşa kabineyi kurmakla görevlendirildi
l KASIM - Silivri'nin kurtuluş yıldönümü
1 KASIM - Saray'in kurtuluş yıldönümü
2 KASIM - Demirköprü'nün kurtuluş yıldönümü
2 KASIM - Muratlı'nin kurtuluş yıldönümü
2 KASIM - Vize'nin kurtuluş yıldönümü
3 KASIM - Arpaçay'ın kurtuluş yıldönümü
4 KASIM - Çorlu'nun kurtuluş yıldönümü
8 KASIM - Lüleburgaz'm kurtuluş yıldönümü
8 KASIM - Pınarhisar'ın kurtuluş yıldönümü
9 KASIM - Başbakan İsmet (İnönü) Paşa kabinesi, 19'a karşı 147 oyla gü¬ven oyu aldı 9 KASIM </B>- 10 Milletvekili Halk Partisi'nden aynlarak Terakkiperver Fırkasi'nı kurdular
9 KASIM - Kırklareli'nin kurtuluş yıldönümü
9 KASIM - Babaeski'nin kurtuluş yıldönümü
9 KASIM - Pehlivanköy'ün kurtuluş yıldönümü
10 KASIM - 'Halk Fırkası' adı 'Cumhuriyet Halk Fırkası' olarak değiştirildi
10 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa Bursa'yı ziyaret etti ve Bursalılarla konuştu
15 KASIM - Tekirdağ'ın kurtuluş yıldönümü
15 KASIM - Malkara'nın kurtuluş yıldönümü
15 KASIM - Hayrabolu'nun kurtuluş yıldönümü
16 KASIM - Mürefte'nin kurtuluş yıldönümü
16 KASIM - Kasım 1918'de kapatılmış olan 'Alınan Usesi' yeniden açıldı
18 KASIM - Şarköy'ün kurtuluş yıldönümü 18 KASIM - Uzunköprü'nün kurtuluş yıldönümü
18 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa yurt gezisinden döndü
20 KASIM - İsmet (İnönü) Paşa başbakanlıktan çekildi
21 KASIM - Keşan'ın kurtuluş yıldönümü
21 KASIM - İpsala'nın kurtuluş yıldönümü
21 KASIM - Fethi (Okyar) Bey, İçişlerine Recep (Peker) ve Dışişlerine Şükrü (Kaya)'yı alarak kabineyi kurdu
22 KASIM - Ankara'da bakanlık binaları yapımı için beş milyon aynl-ması hakkındaki (No 524) kanun kabul edildi
25 KASIM - Edirne'nin kurtuluş yıldönümü
26 KASIM - Kazım (Özalp) Paşa, TBMM Başkanlığı'na seçildi 26 KASIM - Maydos'un kurtuluş yıldönümü
26 KASIM - Gelibolu'nun kurtuluş yıldönümü
27 KASIM - Fethi (Okyar) kabinesi, oybirliğiyle güven oyu aldı l ARALIK - Türkiye - Estonya Dostluk Antlaşması (Kanun No 1027)
imzalandı
4 ARALIK - Şehit yetimlerine İstiklal Madalyası verilmesine dair (No525) kanun kabul edildi
7 ARALIK - Kilis'in kurtuluş yıldönümü
8 ARALIK - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasi'na Kazım Karabekir Paşa başkan ve Ali Fuat Paşa genel sekreter seçildi
9 ARALIK - Türkiye - Finlandiya Dostluk Antlaşması (No 706) imzalandı
11 ARALIK - İmar VeldUeti'nin kaldınîmasına dair (No 529) kanun kabul edildi
16 ARALIK - Bursa'da açık milletvekilleri için seçim yapıldı Dr Emin Bey'e karşı Nurettin Paşa seçildi
17 ARALIK - İstanbul Patrik'i Konstantin VI, Arapoğlu, Bursalı olduğundan mübadeleye tabi tutuldu
19 ARALIK - Denize dökülen düşman askerinin İzmir'i yakmasıyla ilgili sigorta davası, Londra'da görülmekte olduğu mahkemede karara bağlandı
20 ARALIK - 'Kırkkilise' adinin 'Kırklareli' olarak değiştirilmesine dair
(537 sayılı) kanun kabul edildi
25 ARALIK - Gaziantep'in kurtuluş yıldönümü 27 ARALIK - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıldönümü
29 ARALIK - Bahriye Bakanlığı kurulmasma dair (539 sayılı kanun) kabul edildi
30 ARALIK - Yeniden kurulan Bahriye Vekilliğine (Deniz Kuvvetleri Bakanlığı), Üsküdarlı İhsan Bey tayin edildi

Alıntı Yaparak Cevapla

"1925"

Eski 04-18-2009   #3
KRDNZ
Varsayılan

"1925"1 OCAK - Lozan Barış Antlaşmasi'na göre Türkiye Devleti, 'Gümrük vergileri'ni uygulamaya başladı
1 OCAK - Gazi Mustafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanımla beraber Konya'yı ziyaret etti
3 OCAK - Türkiye - Letonya Dostluk Antlaşması (Kanun No 707) imzalandı
7 OCAK - Cumhuriyet Halk Fırkası genel sekreterliğine Recep (Peker) tayin edildi
9 OCAK - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Konya'da 'Musul Komisyonu'nu kabul etti
13 OCAK - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Osmaniye ve Dörtyol'u ziyaret etti
13 OCAK - Kurtuluş Savaşı komutanlanndan Halit Paşa, Meclis'te Ali (Çetinkaya) tarafından bir kaza kurşunu ile vuruldu Tahkikat sonunda Afyon Milletvekili suçsuz görüldü Paşa, yapılan bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı İstanbul'a getirilen cenazesi, büyük törenle defnedildi
17 OCAK - TBMM Nurettin Paşa'nın seçim mazbatasma itiraz etti
19 OCAK - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Mersin'i ziyaret etti
19 OCAK - Bakanlar Kurulu, gümrük vergisinin Amerikan ürünlerine de uygulanacağına dair karar aldı
26 OCAK - Türkiye - Danimarka Dostluk Antlaşmağı (Kanun No 807) imzalandı
28 OCAK - Terakkiperver Fırka İstanbul Şubesi, Kara Kemal tarafından kuruldu
30 OCAK - Patrik Konstantin VI sınıırdışı edildi
2 ŞUBAT - Gazi Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndü
5 ŞUBAT - Nurettin Paşa, Bursa'da yeniden milletvekili seçildi
11 ŞUBAT - şeyh Sait isyanı Eski adı 'Genç' olan Bingöl Hinin Ergani ilççesine bağlı 'Eğil' bucağının 'Pınar' köyünde başlayan ayaklanma, Elazığ ve oradan da Diyarbakır'a sıçradı
16 ŞUBAT - Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) kuruldu
17 ŞUBAT - Aşır Vergisi (Kanun no 552) kaldınîdı (Uygulamada köylüyü büyük sıkmtılara sokan bu vergi, toprak ürünlerinden onda bir ölçüsünde alınıyordu
18 ŞUBAT - Müverrih (tarih yazan) Abdurrahman şeref (Doğ: 1832) öldü
19 ŞUBAT - Ankara'da kurulacak Telsiz İstasyonu' (No 554) kanunu kabul edildi
24 ŞUBAT - Ulaştırmanın kısırlığı ve işin ciddiyetim bir kısım idare amirlerinin anlamaması nedeniyle Doğu'da isyan genişledi Elazığ, asiler tarafmdan işgal edildi
25 ŞUBAT - Güney'de bir ay süre ile sıkıyönetim ilan edildi
25 ŞUBAT - Dinin politik amaçlarla suiistimal edilemeyeceği hakkında (No 556) kanun kabul edildi
26 ŞUBAT - Bir Fransız sirkelinin yönettiği Tütün Rejisi'nin
131925'den itibaren lağvma ve sigara kağıdı fabrikası kurulmasına
dair (No 558) kanun kabul edildi
28 ŞUBAT - Doğu'daki isyan dolayısıyla Meclis'te gizli celse yapıldı 2 MART - Halk Fırkasi'nın Fethi (Okyar) kabinesine 60'a karşı 93 oyla
güvensizlik verildi, kabine çekildi
2 MART - İsmet (İnönü) Paşa, Dışişlerine Tevfik Rüştü (Aras), Millî Savunmaya Recep (Peker), İçişlerine Cemil Bey'i alarak 2 kabinesin! kurdu
3 MART - Asiler, Ergani'yi işgal etti
4 MART - 578 sayılı Takrir-i Sükun' Kanunu ile Hükümete 2 yıl için olağanüstü yetki verildi Bu suretle Meclis iki ayn İstiklal Mahkemesi kurdu Bunlardan biri isyan bölgesinde görevlendirildi Bu mahkemenin ölüm kararları derhal yerine getirilecek, Ankara İstiklal Mahkemesi'nin ölüm kararlanysa Meclisin onayından geçecekti 4 MART - İsmet Paşa Kabinesi 23 oya karşı 154 oy ile güven aldı 6 MART - İstanbul'da 6 gazete ve dergi Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı
6 MART - Gazi Mustafa Kemal Paşa, bir bildiri yayınlayarak yurttaşları birlik ve beraberliğe çağırdı
7 MART - TBMM, kurulacak İstiklal Mahkemeleri üyelerini seçti
8 MART - Diyarbakır ve dolaylannda asilerle Türk Silahlı Kuvvetleri
arasmda şiddetli çarpışmalar başladı


10 MART - Eski Adliye Nazın Hukuk Profesörü Seyit Bey öldü 18 MART - Anadolu Anonim Türk Sigorta şirketi kuruldu
23 MART - TBMM'de sıkıyönetim bir ay daha uzatıldı

23 MART - Mustafa Kemal Paşa, Franklin Bouiilon şerefine ziyafet ver¬di 31 MART - İsyan bölgesinde Harp Divanınca verilecek ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair (595 sayılı kanun) kabul edildi
5 NİSAN - 'şeker Fabrikaları kurulmasına dair (601 saydı) kanun' kabul edildi
5 NİSAN - Ankara'da şemsiperii başlık giymiş subaylara tesadüf edilmeye başlandı
12 NİSAN - Doğu isyanuun elebaşuanndan 'Şeyh Said' esir edildi
13 NİSAN - Ankara İstiklal Mahkemesi'nin gösterdiği lüzum üzerine Terakkiperver Fırkası üyelerinin evleri arandı

16 NİSAN - Tanin Gazetesi kapatıldı
16 NİSAN - Kütahya - Tavşanlı demiryolu hattının yapılmasına dair (625) sayılı kanun kabul edildi
17 NİSAN - Gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın tutuklandı

17 NİSAN -1 Dünya Savaşı'nda dar hat olarak yapılan Ankara - Yahşihan hattı genişletilerek hizmete açıldı
19 NİSAN - 29 Ekim'in 'Ulusal Bayram' olarak kabulü hakkındaki (628) sayılı kanun kabul edildi
19 NİSAN - Sanayi ve Maadin Bankasi'nın 'Sümerbank' kurulması hakkındaki kanun (633 sayı) kabul edildi
20 NİSAN - Sıkıyönetim 7 ay daha uzatıldı

20 NİSAN - İstiklal Mahkemeleri çahşması 6 ay daha uzatıldı
22 NİSAN - Ceza Hukuku değ4ikliğinde (Cumhuriyeti koruma da dahildir) fıkrasının eklenmesi hakkında (635 saydı) kanun kabul edildi
22 NİSAN - Tıp Fakültesi'nin, İstanbul Haydarpaşa'daki özel binasmda kalması hakkındaki TBMM karan
22 NİSAN - TBMM 6 ay tatil karan aldı
22 NİSAN - Harita Genel Müdürlüğü Kanunu kabul edddi
22 NİSAN - Yüksek Askerî Şura Kanunu kabul edüdi
22 NİSAN - Ticaret ve Sanayi Odalan Kanunu kabul edildi
27 NİSAN - Gazeteci Hüseyin Cahit (Yalçın)'ın yargılanmasına Ankara İstiklal Mahkemesi'nde başlandı
1 MAYIS - Adana'da şiddetli bir deprem oldu
2 MAYIS - Türkiye - Norveç Dostluk Antlaşması hakkındaki (774) sayı¬lı kanun kabul edildi 5 MAYIS - Ankara'da, Mustafa Kemal Paşa tarafından 'Gazi Çiftliği' adı verilen, çiftliğin kurulmasma başlandı
7 MAYIS - Gazeted Hüseyin Cahit Yalçın'm mahkemesi son buldu Çorum'a müebbet olarak sürülmesine karar verildi
27 MAYIS - Diyarbakır'da 'Şeyh Sait' ve yandaşlannm mahkemesine başlandı
3 HAZİRAN - Ankara İstiklal Mahkemesinin teklifi ile, 'Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanılarak 'Terakkiperver Fırkasi'nın kapatılması hakkında Bakanlar Kurulu karan
14 HAZİRAN - Alpullu Şeker Fabrikası açıldı
21 HAZİRAN - Türk - Yunan Antlaşması Ankara'da imzalandı
29 HAZİRAN - Diyarbakır İstiklal Mahkemesi Şeyh Said ile 46 yandaşını ölüme mahkum etti Güney Bölgesinde tekkeler kapatıldı Ölüm kararları ertesi günü yerine getirildi
5 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanim'dan (Uşaklıgil) ayrıldı (29 Ocak 1923'te evlenmişlerdi)
11 AĞUSTOS - Ahmet Emin (Yalman) tutuklandı ve Vatan Gazetesi kapatıldı
15 AĞUSTOS - Ankara İstiklal Mahkemesi Lütfü Fikri'yi beraat ettirdiTarikat-ı Selahiye'ye mensup 11 kişiyi ölüme mahkum etti
15 AĞUSTOS - Kayseri Tayyare ve Motor Fabrikaları için 'Junkers Firması' ile anlaşma yapıldı
24 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa, sabahın erken saatlerinde Çankaya'dan Kastamonu'ya hareket etti Ağustos ayı başlarında Kastamonulu bir heyet kendilerim davet etmişti
24 AĞUSTOS - Gazi, Kastamonu'da geceyi Terzi Mehmet Emin Ağa'nın evinde geçirdi Paşa'nın Kastamonu'da 'Panama şapkası' ile görül-mesi, halkı açık başla selamlaması, bu memleket gezisinin ardından yeni bir devrimin geleceğine işaret miydi? |
25 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kastamonu belediye salonun-da halka seslendi: " Biz her yönden medeni insan olmalıyız Çok acılar gördük Bunun sebebi, dünyanın durumunu anlamayışımız-dır Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır Şunun bunun sözüne ehemmiyet vermeyeceğiz Bütün Türk ve islam alemine bakın; zihniyetlerim, fikirlerim medeniyetin emrettiği değişme ve yükselmeye uyduramadıklarmdan ne büyük felaket ve ıstırap içindedirler Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız ve en nihayet son felaket çamuruna batışımız bundandır Behemehal ileri gideceğiz Çünkü mecburuz Millet açık olarak bilmelidir, medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona uzak kalanları yakar, mahveder İçin¬de bulunduğumuz medeniyet ailesinde, layık olduğumuz mevkii bulacak ve koruyacak ve onu yücelteceğiz Refah, saadet ve insanlık bundadır'
26 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa, 25 Ağustos sah günü akşamı İnebolu'ya geldi İki gününü halkla temasla geçirdi 27 Ağustos Perşembe günü, inebolu Türk Ocağı'nda, fes ve çarşaf ile ilgili Devrim Tarihimizin en önemli konuşmalanndan birim yaptı:
'Arkadaşlar!
Ben sevgili memleketimizin hemen her yerini gezdim, gördüm Vatan-daşlarımızın büyük kitleleri ile yakından temas ettim Bütün bu can¬dan temaslarınım bende bıraktığı silinmez hatıratı hürmetle yad ve tezkar ederken, beyan etmeliyim ki, bu havalide Çarıkın ve Kastamonu havalisinde ilk defa seyahat ediyorum
Efendiler!
Türkiye Cumhuriyetim tesis eden Türk halkı, medenidir Tarihte medenidir, hakikatte medenidir Fakat ben, sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi söylüyorum Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı, fikriyle, zihniyetiyle medenî olduğunu ispat ve izhar etmek mecburiyetindedir Bizim kıyafetimiz milli midir? (Hayır sesleri) Bizim kıyafetimiz medeni ve beynelmilel midir? (Hayır, hayır sedaları)
28 AĞUSTOS - Cuma günü sabahleyin Devrekani'ye hareket etti
28 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Taşköprü'yü ziyaret etti Halkla kıyafet konusunda konuştu Kasabadan ayrıldığında terziler, bezden şapka dikmeye başlamışlardı Ertesi Cumartesi günü (Kasabanın pazarı) gençler ve memurlar şapka ile dolaşıyor ve kasabaya basma uydurma bez sarmış ya da fesli bir tek kişiyi sokmuyorlardı
29 AĞUSTOS - Gazi, Daday ilçesin! de ziyaret etti Halkla konuşmalar yaptı
30 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Kastamonu gezisinin son günü Güneşli bir pazar sabahı Gazi, yine sesleniyor Kastamonulu¬lara:
'Efendiler ve ey Millet!
İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhlerin, denişlerin müritleri ve mensuplannın memleketi olamaz En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır'
1 EYLÜL - Gazi; Kurtuluş Savaşı'na büyük katkıları olan, yüzlerce evladmı şehit ve yaralı veren, tek bir kıpırdama olmayan Kastamonu ve dolaylannda gördüklerinden memnun olarak Ankara'ya döndü
1 EYLÜL -1 Tıp Kongresi, Ankara'da yapıldı
2 EYLÜL - Tekke ve türbelerin kapatılmasına, dini kıyafetlere ve memurların başlıklanna dair (2493 sayılı) Bakanlar Kurulu karan yayınlandı
4 EYLÜL - İstanbul'da, Taksim'de yapılan bir baloya ilk defa Müslüman kadınlar katıldı
10 EYLÜL - İstanbul Heybeliada yangını; (60 ev, 30 dükkan, 2 han)
13 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa; İstiklal Mahkemesi tarafından vatana hıyanet suçu ile mahkum edilen gazetecileri affetti
13 EYLÜL - Bakanlar Kurulu, Avrupa'ya öğrenci gönderilmesine karar verdi
19 EYLÜL - Türkiye - İsveç Dostluk Antlaşması imzalandı
23 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da İstiklal Ticaret Okulu'nda verilen çayda öğretmenlere seslendi
"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir İlim ve ferinin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir Yalnız, ilmin ve fennin yaşadığı¬mız her dakikadaki safhalannm tekamülünü idrak etmek ve terakki-yatı zamanla takip etmek şarttır
En mühim, en esaslı nokta, terbiye meselesidir Terbiyedir ki, bir mille¬ti ya hür, ya müstakil, şanlı, ali bir heyeti içtimaiye halinde yaşatır, ya bir milleti esaret ve sefalete terk eder
Milli terbiyenin ne demek olduğunu bilmekte artık bir güna teşevvüş kalmamalıdır Bir de milli terbiye esas olduktan sonra onun lisanım, usulünü, vasıtalarım da milli yapmak zarureti gayri kabili münakaşadır Milli terbiye ile inkişaf ve ila edilmek istenilen genç dimağları bir taraftan da paslandıncı, uyuşturucu, hayali zevaitle doldurmak¬tan dikkatle içtinap etmek lazımdır
26 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Burea'da Hidiv Abbas Hilmi Paşa'yı kabul etti
5 EKİM - İstanbul Darphanesinde ilk Cumhuriyet altım basıldı
8 EKİM - Gazi, yurt seyahatine çıktı Bursa'ya geldi
9 EKİM - Gazi, Balıkesir'de halka seslendi:
' Türk Milletim, kendi nefsini bile anlamaktan yasaklayan sebepler, engeller yok edilmiştir, yıkılmıştır ve devamlı olarak yıkılacaktır Millet tuttuğu yolda süratle, şiddetle yürüyecektir
Gazi Paşa, Cumhuriyetin ilanından evvel Kurtuluş Savaşı'nm hemen bitiminde, 7 şubat 1923'te Balıkesir, Paşa Camii minberinden öğle namazından sonra onlara şöyle seslennüşti:
'İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir, en mükemmel dindir Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate tamamen tevafuk ve tetabuk ediyor
Efendiler!
Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılma¬mıştır Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler ya¬pılmak lazım geldiğim düşünmek yani meşveret için yapılmıştır
Millet işlerinde her ferdin zihni başlı basma faaliyette bulunmak elzem¬dir İstikbal ve istiklalimiz için, bilhassa hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım
Minberler halkın dimağları, vicdanları için bir feyiz membaı, bir nur membaı olmuştur Böyle olabilmek için minberlerden aksedecek söz¬lerin bilinmesi, anlaşılması, fennî hakikatlara uygun olması lazım¬dır Dolayısıyla hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın icaplarma uygun olmalıdır'
10 EKİM - Gazi Paşa, Manisa'yı ziyaret etti
11 EKİM - Resmî merasimde giyilecek elbise ve teferruatı hakkında (2626 sayılı) Bakanlar Kurulu karan kabul edildi (Frak, silindir, vb)
12 EKİM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir sonbahar manevralarım iz¬ledi ve konuştu

14 EKİM - Gazi, İzmir Erkek Öğretmen Okulu'nda şereflerine verilen
çay toplantısında öğretmenlere ve yeni kuşağa seslendi
14 EKİM - Türkiye'de ilk betonarme köprü Menderes Nehri üzerinde yapıldı (3 gözlü, 75 m uzunluğunda)
15 EKİM - İstanbul Erkek Lisesi onuncu sınıf öğrencilerinin, Arapça öğretmeni Tahir Bey'in sandalyesine iğne yerleştirmeleri ve suçluyu söylememeleri üzerine olay büyüdü Basın haftalarca bu konuyu işledi Disiplin Kurulu sınıfın tüm mevcudu olan 46 öğrenciye, okuldan uzaklaştırma cezası verdi Karar Bakanlıkça da onaylandı Öğrenciler bir yıl okuldan uzak kaldılar, ertesi yıl cezaları affedilerek tekrar okullanna döndüler
17 EKİM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Konya'yı ziyaret etti
18 EKİM - Türkiye - Bulgaristan Dostluk Antlaşması imzalandı
19 EKİM - Ankara Tıp Fakültesi açıldı
21 EKİM -1926 yılı bütçesinde gelir; 218 milyon Türk Lirası olarak hesaplandı 21 EKİM - Gazi Paşa, Ankara'ya döndü
28 EKİM - Türkiye - Yugoslavya Barış ve Dostluk Antlaşması (No 702) imzalandı
29 EKİM - Cumhuriyefin yıldönümü şenlikleriyle beraber İstanbul'da şapka kullananlar çoğaldı
1 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin ikind dönem, üçüncü toplanma yılım açh
2 KASIM - Kastamonu Vilayeti halkı Gazi Paşa hazretlerinin hayat bo¬yunca Cumhurbaşkanı kalmaları için TBMM'ye teklifte bulundular
5 KASIM - Ankara Hukuk Mektebi açıldı Gazi'nin bir konuşmasıyla açılan bu okul; 1931'de fakülte olmuş, 1946'da Ankara Üniversite-si'ne bağlanmıştır
9 KASIM - ismet (İnönü) Paşa Kabinesi, 2'ye karşı 159 oyla güven aldı
14 KASIM - Bakanlar Kurulu, mevcut 150 milyon kağıt paranın değişti-rilmesini TBMM'ye teklif etti
14 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın I Dünya Savaşı bitiminde İstanbul'da şişli (Halaskar Gazi) Caddesi'nde oturduğu 123 saydı eve 'plaka' konuldu
14 KASIM - Sivas'ta, bir takım gericilerin devrimlere karşı baş kaldırmaları anında bastınîdı Gericilik, teşebbüsten ileri gidemedi
16 KASIM - Samsun - Sivas ve Ankara - Kayseri - Sivas demiryollarının inşasına dair (662 sayılı) kanun kabul edildi
20 KASIM - Ankara - Sivas hattı (Yerköy) hizmete açıldı
21 KASIM - Sıkıyönetim Meclis tarafından 1 yıl süre ile uzatıldı
22 KASIM - İstanbul Darülfünunu'nda bir 'İnkılap Tarihi Kürsüsü' kurulması için karar alındı
23 KASIM - Danıştay (Şuray-ı Devlet/in yeniden kurumlaşma dair (669 sayılı) kanun kabul edildi
25 KASIM - Şapka iktisabı hakkında (671 saydı) kanun kabul edddi Bir tane ret oyu verildi
25 KASIM - Erzurum'da bazı gericüerin gösteri yapmaya kalkışmaları üzerine şehirde bir ay süre ile sıkıyönetim kabul edildi 80 kişi tutuk¬landı Tutuklananlardan bazdan daha sonra ölüm cezasına çarpnni-ddar
25 KASIM - Türk Tarih Encümeni İstanbul'da toplanarak 'Cumhuriyet Armasi'nm esaslarım tespit etti
26 KASIM - İstanbul Belediye Başkanı Op Emin Bey de Mario Serra arasmda Yıldız Sarayı'nda bir milletlerarası oyun yeri işletmeye açılması hakkında antlaşma imzalandı
27 KASIM - Maraş'ta ufak bir gerici topluluğu, camideki yeşil bayrağı alarak Hükümet Konağı önünde 'Müslümanlık elden gidiyor, şapka istemeyiz' diye bağırarak gösteri yapmak istediler Yürüyüş dağıtıldı, kırk kişi tutuklandı
28 KASIM - Rize'de gericilerin kıpırdanmaları hissedildi 82 kişi tutuklandı Bilahare 8 kişi ölüm cezasma çarptırıldı
29 KASIM - Sivas'ta gericilerin baş kaldırma teşebbüsleri, anında bash-nidı
30 KASIM - Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasına ve türbedar¬lıklarla birtakım unvanların yasaklanmasına ve kaldmimasına dair (677 saydı) kanun kabul edildi
30 KASIM - Büyük Millet Medisi'ne 'Hakimiyet Milletindir' levhası asıldı
7 ARALIK - İstiklal Mahkemesi Erzurum'da çabşmalara başladı
9 ARALIK - Memur üniformalannm yerli malı olmasma dair (688 sayılı) kanun kabul edildi
12 ARALIK - Eski Donanma Cemiyeti hukukunun Tayyare Cemiyetine devrine dair (689 saydı) kanun kabul edildi
12 ARALIK - Başbakan İsmet (İnönü) Paşa, TBMM'sinde son gericilik olayları hakkında açddama yaptı Bastınîdığııu ve vatandaşların kandırıldığım, tertip olduğunu söyledi
12 ARALIK - Ankara - Ereğli demiryolunun inşasına dair (692) saydı kanun kabul edildi
17 ARALIK - Türkiye - Sovyetler Birliği Tarafsızlar Anüaşması Paris'te imzalandı (Kanun No 726) (7111945'te Sovyetler tarafından bozuldu)
21 ARALIK - Milli Eğitim Bakam Hamdullah Suphi (Tannöver)'in yerine Necati Bey atandı
26 ARALIK - îstddal Mahkemesi tarafmdan Ankara'da yargdanmalanna karar verilen 27 sanık, Ankara'ya sevk edddi Tutuklular arasmda 'Frenk Mukallitliği' kitabı yazan İskilipli Atıf Hoca da bulunuyordu
26 ARALIK - Günün yirmi dört saate taksimine dair (697 saydı) kanun kabul edddi
30 ARALIK - Banknotların değiştirilmesi hakkında (701 saydı) kanun kabul edddi

Alıntı Yaparak Cevapla

" 1926 "

Eski 04-18-2009   #4
KRDNZ
Varsayılan

" 1926 "

1 OCAK - Gece yarısından itibaren milletlerarası takvim ve saatte yapılan değişiklik uygulanmaya başlandı
9 OCAK - Piyango hakkının Hava Kurumu'na ait olduğuna dair (710 sayılı) kanun kabul edildi
10 OCAK - Ankara İstiklal Mahkemesi, Albay Osman ve yardımcılarını, karışıklık çıkarmak suçundan ölüme mahkum etti
14 OCAK - Mali yılın l Haziran'dan itibaren başlamasma dair (715 sayılı) kanun kabul edildi
14 OCAK - Ölen Süleyman Sim Bey'in yerine Bayındırlık Bakanlığına Behiç Bey atandı
18 OCAK - Patlayıcı maddelerle balık tutmayı yasaklayan (721 sayılı) kanun kabul edildi
18 OCAK - İstanbul Belediye Başkanı Op Emin Bey istifa etti
25 OCAK - Subayların 3 yıllık Doğu hizmeti hakkındaki (722 saydı) kannun kabul edildi
26 OCAK - İstanbul Belediye Başkanlığına Muhittin (Üstündağ) tayin edildi
30 OCAK - DrAdnan (Adivar) milletvekilliğinden istifa etti
30 OCAK - Türkiye - Şili Dostluk Antlaşması imzalandı 6 ŞUBAT - Varşova Büyükelçisi İbrahim Tali Bey, Diyarbakır milletvekilliğine seçildi
11 ŞUBAT - İstanbul'da 'Milliyet' gazetesi yayınlanmaya başladı
13 ŞUBAT - Men'i Israfat Kanunu (Sayı 737) kabul edildi
13 ŞUBAT - Konya'da Mevlana Celaleddin-i Rumi Türbesinin 'Müze' haline getirilmesi kabul edildi
17 ŞUBAT - 'Türk Medeni Kanunu' (sayı 743) kabul edildi (Bu kanuna göre evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapdacağına dair 'medenî nikah' esası, aynı kanunun 110 maddesinde kayıtlandı)
18 ŞUBAT - Türkiye - Suriye Antlaşması imzalandı
18 ŞUBAT - Türkiye - Amerika geçici ticaret antlaşması imzalandı
27 ŞUBAT - Temettü Vergisi yerine (755 saydı) Kazanç Vergisi kanunu kabul edildi |
27 ŞUBAT - Başbakan İsmet (İnönü) Paşa Mersin'de incelemelerde bu-lundu
28 ŞUBAT - İstiklal Mahkemeleri'nin çalışması, 7 Eylül 1926 tarihine kadar uzatıldı
1MART - Türk Ceza Kanunu (No 765) kabul edildi
3 MART - Hakimler Kanunu (No 766) kabul edildi
3 MART - Tıp daçlanna verilecek Türkçe adlarla ilgili 'Codex' komisyonu hakkındaki (767 sayılı) kanun kabul edildi
11 MART - Türkiye - Sovyetler Birliği Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması imzalandı
13 MART - Mustafa Kemal Paşa'nın anıları 'Hakimiyet' ve 'Milliyet' gazetelerinde yayınlanmaya başladı
14 MART - İstanbul milletvekilliğinden çekilen Dr Adnan (Adıvar)'m yerine 9 Kolordu eski komutanlanndan İhsan Paşa seçildi
16 MART - Bitlis Valisi Kazım (Dirik) Paşa, İzmir Valili'ğine naklen atandı
17 MART - Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşasma dair (787 sayılı) kanun kabul edildi
18 MART - Antalya'da deprem 22 MART - Memurin Kanunu (No 788) kabul edüdi
22 MART - Türk Dili Akademisi'ne dair (789 sayılı) kanun kabul edildi 22 MART - Müskirat inhisannm (İçki Tekeli) devlete geçmesine dair (790 saydı) kanun kabul edildi
24 MART - Fevzi Paşa - Diyarbakır demiryolunun yapılmasına dair (793 saydı) kanun kabul edddi
25 MART - Türkiye - Almanya geçici ticaret antlaşması imzalandı
1 NİSAN - 30 Ağustos'un 'Zafer Bayramı' olarak kabulü hakkındaki (795) saydı kanun kabul edildi
10 NİSAN - İktisadi kurumlarda yazışmanın Türkçe yapdmasına dair (805 saydı) kanun kabul edddi
11 NİSAN - Kabine; İtalya Başbakanı Musolini'nin 'Doğu Akdeniz' de ilgdi demeci üzerine kısmi seferberUk karan aldı
13 NİSAN - İstanbul - Üsküdar İcadiye yangını (28 ev yandı)
17 NİSAN - Ankara'da, Musul konuşu de dgdi görüşmelere başlanıldı
19 NİSAN - Ankara'da Sovyet Elçiliği yeni binası hizmete açddı 19 NİSAN - Türkiye sahdierinde nakliyat-ı bahriye (Kabotaj) ve limanlarla karasulan dahdinde icra-yı sanat ve ticaret hakkındaki (815 sayılı) kanun kabul edddi (1 Temmuz 1926'dan itibaren 'Kabotaj Bay¬ramı' olarak kutlanacaktır)
19 NİSAN - Adli Tıp Kanunu kabul edildi
22 NİSAN - Borçlar Kanunu (No 818) kabul edildi
22 NÎSAN - Türkiye - İran Dostluk ve Güven Antlaşması imzalandı
26 NİSAN - İranlılarla evlenmeyi yasaklayan kanunun kaldınîması hakkındaki (824 sayılı) kanun kabul edildi
30 NİSAN - Samsun - Kavak demiryolu hizmete açıldı
7 MAYIS - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Adana'yı ziyaret etti
13 MAYIS - Sıtma mücadelesi hakkındaki (839 sayılı) kanun kabul edildi
16 MAYIS - Son Osmanlı Padişahı (VI Mehmet Vahdettin) San Remo İtalyan kıyı şehrinde öldü (1861-1926: Osmanlı padişahlarının 36'ncısı ve sonuncusudur Abdülmecid'in en küçük oğludur)
17 MAYIS - İstanbul'da Türkische Post' Gazetesi yayınlanmaya başladı
17 MAYIS - Ticaret Vekili Ali Cenan! Be/in yerine Rahmi Bey atandı
18 MAYIS - İstiklal Mahkemeleri'nin görev süresi 731927 tarihine ka¬dar uzatıldı
20 MAYIS - İlkokul öğretmenleri hakkında (824 sayılı) kanun kabul edil¬di
21 MAYIS - Musul Antlaşmasi'nın kabulü hakkında Bakanlar Kurulu
karar aldı
21 MAYIS - Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Bursa seyahati 23 MAYIS - Emlak ve Eytam Bankası Kanunu (No 844) kabul edildi 26 MAYIS - İstiklal Savaşı'na katılmayan memurların işten çıkaniması-
na dair (854) saydı kanun kabul edildi
26 MAYIS - Çekirge mücadelesi hakkında (858 saydı) kanun kabul edildi
28 MAYIS - Ödemiş'te 'Ük Kurşun' (28 Mayıs 1919) anıtı törenle açıldı
29 MAYIS - Ticaret Hukuku Kanunu (No 865) kabul edildi
29 MAYIS - On bir din kaldınîması hakkında (877 saydı) kanun kabul edüdi
30 MAYIS - Ankara'da otomatik telefon şebekesi kurulması hakkında (876 saydı) kanun kabul edddi
30 MAYIS - İç41erinde 18 dçenin kurulmasıyla dgüi (Baskil, Gölpazan, Osmaneli, Bozüyük, Sorgun, Çumra, Hadım, Cihanbeyli, Bucak, Kü¬re, Torbalı, Nizip, Susurluk, Gercüş, Hilvan, Yaylak, Polatlı, Serik) kanun kabul edildi
31 MAYIS - Türkiye - Sovyetler Birliği Antlaşması imzalandı |
2 HAZİRAN - Türkiye - Finlandiya Ticaret Antlaşması (No 1084) kanu¬nu kabul edildi
5 HAZİRAN - Ankara'da, Türkiye - İngdtere - Irak arasında Musul Antlaşması imzalandı
5 HAZİRAN - Gazi Mustafa Kemal Paşa, 'Gülcemal' Vapuru ile Marmara Denizi'nde gezinti yaptı Büyükada açıklanna kadar yaklaştı
6 HAZİRAN - Musul Konuşu ile ilgili olarak Halk Fırkası gizli bir toplantı yaptı
8 HAZİRAN - Kızılay pullannın bayram günlerinde kullanılmasma dair (919 sayılı) kanun kabul edildi
9 HAZİRAN - Bursa kaplıcalannın ıslahı için (923 sayılı) kanun kabul edildi
10 HAZİRAN - TBMM toplantısı geri bırakıldı
13 HAZİRAN - Ankara telsiz istasyonunun temeli atıldı
15 HAZİRAN - Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın îzmir'e ziyareti (16 Haziran 1926) fırsat bilen hasımları, bir suikast düzenlediler Gazi otomobille şehirden geçerken, Gaffarzade Oteli yakmında dar bir dönemeçte Ziya Hurşit ve adamları kendisine ateş edip, kargaşalıktan yararlanarak Sakız Adasına kaçacaklardı Suikastçıların kaçmasını sağ¬layacak olan motorcu Şevki, hazırlıkları İzmir Valisi Kazım Dirik'e haber vererek suikastçıları yakalattı
16 HAZİRAN - Gazi Mustafa Kemal Paça, Balıkesir yolu ile îzmir'e geldi
18 HAZİRAN - Ankara İstiklal Mahkemesi, İzmir'de görevlendirildi
18 HAZİRAN - Gazi Mustafa Kemal Paşa, suikast dolayısıyla Anadolu Ajansi'na demeç verdi: 'Benim naçiz vücudum bir gün elbette toprak olacaktır Fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır'
19 HAZİRAN - Türkiye - İtalya müzahereti hukukiye ve mücrimlerin geri verilmesi hakkında antlaşma imzalandı
20 HAZİRAN - Geniş ölçüde tutuklama yapıldı Tutuklananlar arasın-da milletvekillerinin ve ordu kumandanı paşaların da bulunması he¬yecanı artırdı Şark Fatihi Kazım Karabekir Paşa da tutuklananlar arasında idi Başbakan İsmet (İnönü) Paşa, Emniyet Müdürüne emir vererek Karabekir Paşa'yı serbest bıraktırdı TBMM'nin karan olma¬dan milletvekillerinin tutuklanmaması lazımdı İstiklal Mahkemesi;
'TBMM adına yargı yetkisi kullandığım' ileri sürerek, işine kansan İsmet Paşa'nın tutuklanmasına karar verdi
26 HAZİRAN - İstiklal Mahkemesi; İzmir'de Milli Kütüphane binasm-da sanıklan yargılamağa başladı Ali (Çetinkaya) Başkan Ali (Rize), Dr Reşit Galip, üye ve Necip Ali (Küçükada) da savcıydı
26 HAZİRAN - Antalya'da deprem
29 HAZİRAN - Türkiye - Arjantin Dostluk Antlaşması (No 956) imza¬landı
30 HAZİRAN - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Çeşme'yi ziyaret etti
1 TEMMUZ - Yeni Ceza Kanunu yürürlüğe girdi
1 TEMMUZ - Türkiye, Uluslararası Cenevre Antlaşmasi'na katıldı l TEMMUZ - Kabotaj Bayramı (Bkz 1941926) kutlandı
4 TEMMMUZ - Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalar, İzmir'de İstiklal Mahkemesi'nde sorguya çekildiler
5 TEMMUZ - İstiklal Mahkemesi ile aralan açılan Başbakan İsmet Paşa, tutuklama karan üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın tavsiyeleriyle iz¬mir'e geldi İstiklal Mahkemesi heyetiyle ayn ayn görüştü Yapıl¬makta olan oleinlerin usule uygun olduğu taraflarca kabul edildi
6 TEMMMUZ - Cavid Be/in sorgusu yapıldıktan sonra İstiklal Mahke- mesi Çeşme'de toplantıya devam etti
8 TEMMUZ - İsmail Canbulat ve Bekir Sami Beyler savunmalarım yaptılar
11 TEMMUZ - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya döndü
13 TEMMUZ - İzmir suikastı karara bağlandı: İzmir Milletvekili Şükrü, Saruhan Milletvekili Halis Turgut, İstanbul Milletvekili İsmail Canbulat, Erzurum Milletvekili Rüştü (Paşa), Eski Lazistan Milletvekili Ziya Hurşit, Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet, San Efe Edip, Emekli Teğmen Çopur Hilmi, Emekli Baytar Albay Rasim, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, eski Ankara Valisi Abdülkadir ve Kara Kemal ölüm cezasma çarptınîdılar
Kazım Karabekir, Ali Fuat (Cebesoy), Refet (Bele), Cafer Tayyar, Mer¬sinli Cemal Paşalarla, Milletvekillerinden Faik, Sabit, Halet, Feridun, Fikri, Kamil Zeki, Bekir Sami, Beşim Necati, Münir Hüsrev beraat ettiler
13 TEMMUZ -13 ölüm cezası 13/14 Temmuz 1926 gecesi yerine getiril¬di Bunlar arasında suikastla yakın ilgili; Kurtuluş Savaşı komutanla-rmdan Tümgeneral Rüştü (Doğ: 1872), yine komutanlardan 'Ayia' adıyla ünlü Albay Mehmet Akif (doğ: 1882) de vardı
15 TEMMUZ - 'Karadeniz' Vapuru'nda düzenlenen 'Seyyar Sergi' Hamburg limanına vardı
l AĞUSTOS - Ankara'da Ali Çetinkaya'nın başkanhğmda İstiklal Mahkemesi, suikast davasınm 2 bölümüne başladı Sanıkların çoğu eski îttihad ve Terakki Fırkası mensubu olduklanndan bu davaya 'Ittihatçılar Davası' da denilmektedir
2 AĞUSTOS - 'Lotus' adlı Fransız Gemisi, Türk sularında 'Bozkurt' adh Türk gemisini batırdı Çarpışma, uluslararası bir davanın doğmasına sebep oldu, Türk delegasyonu ve onun başkanı hukukçu Mahmut Esat Bozkurt, bu vesileyle Türk Hukuk bilgisini dünya kamuoyuna duyurmak fırsatım buldu
10 AĞUSTOS - Hariciye Nazın Ahmet Nesimi, Maliye Nazın Cavit ve gazeteci Hüseyin Cahit (Yalçın) sorguya çekildi
16 AĞUSTOS - Enver Paşa tarafmdan, Batum'dan Wrangel Ordusu mensuplarım toplamak üzere îstanbul'a gönderilen ve 1920'de tutuklanan Naim Cevad da sorguya çekildi
26 AĞUSTOS - Ankara İstiklal Mahkemesi kararım bildirdi:
Eski Maliye Nazın Cavid, Dr Nazım, Milletvekili Hilmi ölüm cezasına çarptınîdı Gazeteci Hüseyin Cahit (Yalçın) beraat etti Rauf (Orbay) ve eski İzmir Valisi Rahmi Bey gıyaben onar yıl kalebentliğe mahkum edildiler Ali Osman ve Salih Kahya da onar yıl hapis cezası aldı Diğer 37 sanık ise beraat ettiler Ölüm kararlan o gece Ankara'da Cebeci'de yerine getirildi
26 AĞUSTOS - İlk milli banka olan 'İş Bankasi'nın kuruluş yıldönümü, (26 Ağustos 1924) Ankara Gazi Çifliği'nde kutlandı
27 AĞUSTOS - Gıyabında ölüm cezası verilmiş olan suikastla ilgili Kara Kemal intihar etti
28 AĞUSTOS - İstanbul'da, Türk Mahkemesi tarafmdan 'Lotus' davasına başlandı
1 EYLÜL - İzmir suikastım haber veren Sevki'ye (6500) lira ikramiye verildi
11 EYLÜL - Ankara'da otomatik telefon işletmeye açıldı
15 EYLÜL - 'Lotus' gemisi süvarisi 'Desmons', Türk hakimleri tarafından 2 ay 20 gün hapse mahkum edildi
22 EYLÜL - İstanbul, Kurtuluş (Tatavla) yangını (207 ev ve dükkan yandı)
26 EYLÜL - İstanbul'da 'Yıldız Gazinosu' açıldı
4 EKİM - Medenî Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi, (mecelle ve ahkamı seciye kaldınîdı)
4 EKİM - İstanbul'da Saraybumu'nda heykeltıraş Kriepel tarafmdan yapılan 'Gazi' heykeli törenle açıldı (İlk Gazi heykeli)
6 EKİM - Kayseri Uçak Montaj Fabrikası açıldı
8 EKİM - İstanbul - Kartal Maltepe'si yangını (110 ev, dükkan)
12 EKİM - 'Lotus' davasma ait Türk-Fransız karar anlaşmazlığı, Cenevre'yE Uluslararası Mahkemeye götürüldü
l KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin ikinci dönem, dördüncü toplamın yılmı açtı
1 KASIM - Refet (Bele) Paşa, milletvekilliğinden çekildi
3 KASIM - TBMM, izmir suikastınm başarıya ulaşmaması dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa'yi tebrik etti
16 KASIM - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 'Hayati Bey' öldü
22 KASIM - TBMM, Güneydoğu Anadolu'da sıkıyönetimi 23 Kasım 1927 tarihine kadar uzattı
22 KASIM - Ali Haydar Be/den boşalan Ankara Şehrenünliğine Asaf Bey atandı
26 KASIM - Alpullu Seker Fabrikası hizmete açıldı
l ARALIK - Türkiye - Yunanistan 'Mübadele olunan malların hesaplaşması' antlaşması imzalandı
5 ARALIK - İzmir'de suikast davasında suçsuz bulunan paşalar emekliye sevk edildi
8 ARALIK - Türkiye - Sovyetler, 'Sular' Antlaşması imzalandı
17 ARALIK - Uşak Şeker Fabrikası hizmete açıldı
20 ARALIK - Türkiye - Macaristan Ticaret Antlaşması imzalandı
30 ARALIK - Türkiye - Şili Dostluk Antlaşması imzalandı

Alıntı Yaparak Cevapla

" 1927 "

Eski 04-18-2009   #5
KRDNZ
Varsayılan

" 1927 "1927

4 OCAK - Şair Süleyman Nazif (Doğum1870) öldü
6 OCAK - İstanbul liman şirketi ile mavnacılar arasındaki anlaşmazlığa polis müdahale etti Polislerden dördü yaralandıGözaltına alınan 300 mavnacıdan 34'ü tutuklandı
18 OCAK - Lozan Barış Antlaşması, Amerika Senatosunda; 34'e karşı 50 oyla kabul edilmedi
28 OCAK - Eczacılar Kanunu (No 960) kabul edildi
1 ŞUBAT - Milletvekili seçimi yapıldı
7 ŞUBAT - Türkiye - şimendifer inşası antlaşması imzalandı (Milletvekilleri geçici bir zaman için idari işler de alabilirler),
17 ŞUBAT - Türkiye - Amerikan arasında politik 4lerin işlemesini temin amacıyla Türkiye Dışişleri Bakam Tevfik Rüştü (Aras) ile Amerika defa Büyükelçisi Bristol arasında mektup değiş-tokuşu yapıldı
2 MART - 431925 tarihli 'Takriri Sükun Kanunu' 431929 tarihine kadar uzatıldı

7 MART -İstiklal Mahkemeleri kaldırılı
21 MART -1 ve 2 TBMM'ye katılanların emeklilikleri üe ilgili (995 sayı- sayılı) kanun kabul edildi
21 MART - Ankara'da Türk Ocağı'nm temeli atıldı

25 MART - Türkiye - Lehistan Şehbenderlik Antlaşması imzalandı
10 NİSAN - Binaların numaralandırılmasma ve sokakların adlandırılmasına dair (1003 sayılı) kanun kabul edildi
28 NİSAN - Ankara'da Türk Ocakları Kurultayı açıldı
4 MAYIS - Türkiye-İsviçre Ticaret Antlaşması (Kanun No 1119) imzalandı
21 MAYIS - Muamele Vergisi (1039 saydı) kanunu kabul edildi
25 MAYIS - Türkiye-Meksika Dostluk Antlaşması imzalandı
26 MAYIS - Muhasebe-i Umumiye Kanunu (1050 sayı) kabul edildi

28 MAYIS - Teşviki Sanayi Kanunu (1055 sayı) kabul edildi
28 MAYIS - Affedilmeyen "150'likler"in Türk vatandaşlığından çıkarılmasına dair (1064 sayılı) kanun kabul edildi
28 MAYIS - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilumum mebani-i resnüye ve milliye üzerindeki tuğra ve methiyelerin kaldınîması hakkında (1057 saydı) kanun kabul edildi
29 MAYIS - İsmet (İnönü) Paşa tarafından Ankara-Kayseri demiryolu hizmete açıldı
31 MAYIS - Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve İkamet Antlaşması imzalandı
15 HAZİRAN - Türkiye - Brezilya Dostluk Antlaşması imzalandı
18 HAZİRAN - Hukuk Usulü Mahkemelerine ait (1086 sayılı) kanun yürürlüğe girdi
20 HAZİRAN - Ziraat ve Baytar Enstitüleriyle, yüksek okulların kurulmasına ve ziraat eğitiminin yemden düzenlenmesine dair (1109 sayılı) kanun kabul edildi
21 HAZİRAN - Mecburi Askerlik Kanunu kabul edildi
25 HAZİRAN - Yozgat ilinin adı TBMM'nce 'Bozok' olarak değiştirildi
25 HAZİRAN - Genel Müfettişlik hakkında (1164 saydı) kanun kabul edildi

1TEMMUZ - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk defa İstanbul'a geldi (16 Mayıs 1919'da ayrılmıştı)
4 TEMMUZ - Gazi Mustafa Kemal, İsmet (İnönü), Kazım Özalp Paşalar ordudan ayrıldıar
11 TEMMUZ - Türkiye-Arnavutluk Konsolosluk Kanunu kabul edildi

16 TEMMUZ - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Bursa'da Başbakan İsmet Paşa de buluştu
17 AĞUSTOS - Çerkez Ethem'in kardeşi Reşit, Atina'dan İsmet (İnönü) Paşa'ya mektup gönderdi
27 AĞUSTOS - Sisam Adasi'ndan, Türkiye'ye karışıklık çıkarmak için sızan Haa Sami Çetesi kıskıvrak yakalandı
28 AĞUSTOS - Türkiye-Belçika-Lüksemburg Ticaret Antlaşması imzalandı
30 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa seçimle ilgili bildiri yayınladı

4 EYLÜL - 9 Eylül İzmir Sergisi açıldı (4-25 Eylül 1927)
7 EYLÜL - Lahey Mahkemesi 'Lotus' deniz kazası hakkındaki Türk tezini kabul etti
8 EYLÜL - Türkiye-Brezüya Dostluk Antlaşması imzalandı
8 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ilk hastalığı Almanya'dan Prof Von Romberg ve Kraus davet edildi
9 EYLÜL - Samsun-Havza demiryolu hizmete açıldı

9 EYLÜL - İstanbul-Küçükpazar yangını (90 ev - dükkan yandı)
12 EYLÜL - İstanbul Savaşı tarahndan Yıldız Gazinosu kapatıldı
15 EYLÜL - Nüfus savunma hazırlık yapılması için Başbakan İsmet Paşa genelge yayınladı
26 EYLÜL - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine 'Mehmet Tevfik Bey' atandı
1 EKİM - Gazi Mustafa Kemal Paşa Bursa'ya geldi

10 EKİM - Gazi Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndü
10 EKİM - Memurların maaşı ilk defa peşin olarak ödendi
15 EKİM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, CHP Büyük Kongresi'ni açtı:
(Gazi Mustafa Kemal Paşa, görüşmelerden sonra tekrar söz alarak her gün 6 saat konuşmak suretiyle 6 gün, "36 saaf'te tarihî söylevlerim vermiştir 'Nutuk' adı altında çeşitli baskıları yapılan bu tarihî söy¬levde; 19 Mayıs 1919'dan başlayarak Kurtuluş Savaşı, bütün ayrıntıları ve kapalı yönleriyle gözlerimizin önüne serilmektedir

19 EKİM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, bütün mallarım Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı
28 EKİM - İlk nüfus sayımı: 13648270 (1935: 16158018, 1940: 17820950, 1945: 18790174, 1950: 20947188, 1955: 24064763,1960: 27754820,1965: 31391421,1970: 35666549) 30 EKİM - St Nazaire Firmasi'yla 'Yavuz' savaş gemisinin onarımı antiaşması Bahriye Vekili ihsan Bey arasında imzalandı l KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, 3 defa Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, TBMM'nin 3 dönem, l toplantı yılım açtı
(O tarihte milletvekili sayışı 316'dır)
3 KASIM - İsmet Paşa Kabinesi; İçişlerine şükrü Kaya, Maliye'ye Saraçoğlu, Savunma'ya Abdülhalik (Renda) getirilerek kuruldu
4 KASIM - Ankara'da, Çankaya Caddesi üzerinde ve Müze önünde hey¬keltıraş Kanonika tarafmdan yapılan Atatürk heykeli törenle açıldı
5 KASIM - İsmet (İnönü) Paşa Kabinesi güven oyu aldı
6 KASIM - Smırlannuzdan sızan Hacı Sami Çetesi hakkında hüküm verildi
8 KASIM - İstanbul ve İzmir'de komünistlerin tutuklanmasına başlandı
18 KASIM - Ankara Telsizi hizmete açıldı 21 KASIM - Samsun - Amasya hattı hizmete açıldı
23 KASIM - Doğu Bölgesinde sıkıyönetim kaldınîdı
24 KASIM - Ankara'da; Taşhan'da (Ulus) heykeltıraş Kriepel tarafmdan yapılan 'Zafer Anın' törenle açıldı
27 KASIM - Güney Doğu'da 8 ili içine alan bir Genel Müfettişlik kuruldu Müfettişliğe İbrahim Tali atandı
17 ARALIK - 'Ceride-i resmiyye'; 763 sayıdan itibaren 'Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete" adıyla yayınlanmaya başlandı
1927: 22-598 sayılan "Resmi Ceride" adıyla; 1927: 599-762 sayılan 'Türkiye Cumhuriyeti Resmi Ceride" adıyla yayınlanmıştı
24 ARALIK - Yavuz Savaş Gemisi'nin onanmı ile ilgili dedikodular üzerine İsmet Paşa'nm teklifi ile Bahriye Vekili ihsan Bey aleyhine TBMM, Araştırma Komisyonu kurdu
26 ARALIK - 'Marmara' Vapuru ile çarpışma sonunda 'Sevinç' adlı yolcu gemisi Mudanya açıklannda battı

Alıntı Yaparak Cevapla

1928

Eski 04-19-2009   #6
KRDNZ
Varsayılan

19281928

1 OCAK - Anadolu Demiryolu satan alındı
8 OCAK - Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt), Latin harfleri ile ilgili olarak Türk Ocağı'nda konuşma yaptı
15 OCAK - Kayseri-Sivas hattının devletçe yapılmasına karar verildi
16 OCAK - İktisat Vekaletmin kaldmiması hakkındaki (1198 sayılı) kanun kabul edildi
16 OCAK - İktisat Vekaletinin tekrar kurulmasma dair (1200 sayılı) kanun kabul edildi
26 OCAK - TBMM tarafmdan Bahriye Vekili İhsan Be/in dokunulmaz-lığının kaldırılmasma ve Yüce Divan'a sevkine karar verildi
29 OCAK - Hıristiyanlık propagandası yaptığı anlaşılan Bursa Amerikan Kız Koleji, Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı
31 OCAK - Türk Maarif Cemiyeti Türkiye Eğitim Demeği' kuruldu
3 ŞUBAT - İstanbul'da ilk 'Hutbe' Türkçe olarak yerine getirildi
4 ŞUBAT - Türkiye-İsveç Ticaret Antlaşması imzalandı
12 ŞUBAT - Türkiye-Macaristan Ticaret Antlaşması imzalandı
19 ŞUBAT - Yardımsevenler Demeği kuruldu
1 MART - Yüksek İktisat şürası, Başbakan İsmet Paşa tara&ndan açıldı
10 MART - TBMM, eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey hakkında araştırılma yapılmasına karar verdi
12 MART - Türkiye-Estonya Ticaret Antlaşması (1307 sayı) imzalandı
18 MART - Eski Bahriye Vekili İhsan Bey, Yavuz-Havuz meselesi dolayısıyla vatana hıyanet suçu ile suçlandı
31 MART - İzmir (Torbalı) depremi
3 NİSAN - Milano'da Türkiye Dışişleri Bakam Dr Tevfik Rüştü Aras, İtalya Başbakam Musolini ile görüştü
5 NİSAN - Halk Partisi; Anayasa'da yapılacak değişiklikler ve laiklik ilkeleri üzerinde karara vardı
10 NİSAN - İsmet Paşa ve 120 arkadaşmın teklifi üzerine Anayasa'dan dini terimlerin kaldırılması hakkındaki (1222 sayılı) kanun kabul edildi Bu suretle laiklik esası yer aldı
11 NİSAN - Temyiz Mahkemesi Teşkilat Kanunu kabul edildi
14 NİSAN - TBMM; Ticaret Bakanı Ali Cenani Be/i Yüce Divan'a sevk etmeye karar verdi

14 NİSAN - Yargıtay Kuruluş Kanunu kabul edildi
16 NİSAN - Eski Bahriye Vekili İhsan Bey suçlu görülerek cezalandırıldı
17 NİSAN - Ankara'da 'Ankara Palas' Oteli hizmete açıldı
1 MAYIS - Sinop milletvekili Zeki, Dr Reşat'ın katili olarak gıyabında ölüme mahkum edildi
6 MAYIS - Sirkeci-Haydarpaşa arasında Feribot İşletilmesi hakkında (1232 sayılı) kanun kabul edildi
9 MAYIS - Ankara Numune Hastanesi'nin yapılmasına dair (1240 sayılı) kanun kabul edildi
14 MAYIS - Eski Ticaret Vekili Ali Cenani Bey, milletvekilliğim korumak suretiyle para cezasına mahkum edildi
19 MAYIS - İçişlerinde, 10 ilçenin kurulması hakkındaki (Borçka, İpsala, Dikili, Kartal, Beykoz, Silivri, Erdek, Ayvalık, Ladik, Dadye) kanun kabul edildi
20 MAYIS - Afgan Kralı Amanullah Han ve eşi Türkiye'yi resmen ziya¬ret etti (20-27 Mayıs 1928)
(Memleketim Batı uygarhğma ulaştırmaya çalışmıştır Habibullah Han'm küçük oğludur Bu çalışmaları olumlu sonuç vermedi Taht¬tan uzaklaştırıldı Roma'da 1960 yılında öldü) 20 MAYIS -Uluslararası sayıların kabulü hakkında (1288 sayılı) kanun kabul edildi
23 MAYIS - Türk Vatandaşlığı Kanunu' (No 1312) kabul edildi

25 MAYIS - Türkiye-Afganistan Politik ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması (No 1362) Ankara'da imzalandı
28 MAYIS - Türkiye-Almanya Konsolosluk Antlaşması imzalandı

28 MAYIS - Türkiye-Letonya Ticaret Antlaşması imzalandı
28 MAYIS - Van Gölünde, Vapur İşletilmesi hakkında (1347 sayılı) kanun kabul edildi
30 MAYIS - Türkiye-İtalya Tarafsızlık Antlaşması imzalandı

4 HAZİRAN - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ankara'dan İstanbul'a geldi
6 HAZİRAN - Türkiye - Sovyetler Birliği Meralar Antlaşması imzalan¬dı
26 HAZİRAN - Latin alfabesinin Türkçe'ye uygulanmasının mümkün olup olmadığım incelemek üzere Ankara'da 'Latin Harfleri Komisyonu' toplandı
28 HAZİRAN - Millet Mektepleri hakkında Bakanlar Kurulu karan

1 TEMMUZ - Komünistlerin izmir'de yapılan mahkemesi son buldu
12 TEMMUZ - Kuraklık dolayısıyla Bakanlar Kurulu acil kararlar aldı
12 TEMMUZ - İstanbul Belediye Başkanı Muhiddin Üstündağ, İstanbul Vali Yardımcılı'ğına da atandı
15 TEMMUZ - Malatya Elektrik Santralı açıldı
17 TEMMUZ - Başbakan İsmet Paşa, Latin Harfleri Komisyonu'nun çalışmalarına katıldı
8 AĞUSTOS - İstanbul, Taksim'de 'Cumhuriyet Anıtı' törenle açıldı (1927 yılında İstanbul Belediyesinde 'Taksim Meydanı Abide Komisyo¬nu' kurulmuş ve çalışmalara başlamışta Heykelin ünlü İtalyan heykeltıraşı 'Pietro Kanonika'ya yaptırılması kararlaştırıldı 16500 İngiliz lirasına kabul etti
Heykelin açılışında konuşan Komisyon Başkanı Hakkı şinasi Paşa, bu büyük anlamlı anıtı şöylece anlatmıştır:
' Bu şanlı kafile geçmişin kapısından çıkıyor O kapının ardında bin bir bela ve korkunç tehlikenin imtihanı var'
Anıtı yapan Kanonika da eserim şöyle anlahyor:
'Anıtın düzeninde Türk Milleti'nin Gazi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte yapmış olduğu savaşlardan ilham aldım Bu savaşa ve Gazi ile diğer arkadaşlarma ait hemen bütün fotoğrafları inceledim
Anıtta görülen büyük kapının bir tarafı, Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı sı¬rasında canlandırmaktadır Önde Gazi ve ardmda askerler bulun¬maktadır Gazi'nin sağ tarafında ayakları dibinde duran bir kadın vardır Bu kadın bir örtüye bürünmüştür Kucağında çocuğu ile bir¬likte titreyen bu kadına Gazi, 'Yağmur yağmasına rağmen niçin örtüyü üzerine almadığım' soruyor
Kadın ise sükunetle örtüyü kaldırarak bombaları gösteriyor ve bunların ıslanmaması için yağmurda ıslandığım söylüyor
Kapının öte tarafında da Cumhuriyet'in ilanı canlandırılmaktadır Burada önde Gazi, Cumhurbaşkanı kıyafetiyle, ardmda da Millî Mücadele'de kendisine en çok yardımı dokunmuş kimseler (İsmet Paşa ve Fevzi Çakmak) vardır Kapının iki tarafında da Türkiye'nin iki alayı-nı canlandıran birer asker ile bayrak vardır Üst kısminin bir yönünde ağlayan, öte yönünde gülen birer Türk çehresi vardır'
9 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Saraybumu'nda yazı dev-rimini müjdeleyen sözleri:
'Arkadaşlar!
Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerim kabul ediyoruz
Arkadaşlar!
Bizim güzel, ahengi zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gös¬terecektir Yüzyıllardan beri kafalanmızı demir çerçeve içinde bu¬lunduran, anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak mecburiyetindeyiz
lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz, bu yeni harflerle behemehal pek çabuk bir zamanda, mükemmel bir suretle anlayacağız Ben bu-' na eminim siz de emin olunuz
Vatandaşlar!
Yeni Türk harflerim çabuk öğreniniz Bütün millete, köylüye, çobanaT hamala, sandalcıya öğretiniz Bunu vatanperverlik vazifesi büiniz' Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki bir milletin, bir içtimai hey'etin yüzde sekseni okuma yazma bilmez Bu ayıptır Bundan insan olan¬lar utanmak lazımdır Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir; iftihar etmek için yaratılmış ve iftiharla tarihim doldurmuş bir millettir Milletin yüzde sekseni okuma yazma bilmiyorsa hata bizlerde değildir Onlardır ki, Türk sedyesin! anlamayarak birtakım zincirlerle kafalarınızı sarmışlardır Hataları düzelteceğiz'
11 AĞUSTOS - İbrahim Necmi Dümen, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Latin harfleriyle ilk dersi verdi
23 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa Tekirdağ'ı ziyaret etti Memurları Türk harHerinden imtihan etti
25 AĞUSTOS - IV Muallimler Birliği Kongresi'nde Ankara öğretmenleri, yeni Türk harflerim öğreteceklerine dair and içtiler
29 AĞUSTOS - İsmet Paşa, Dolmabahçe Sarayı'nda, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yanında 'Latin Harfleri' ile ilgili basın toplanhsı yaptı Okuma savaşı açılacağım duyurdu
4 EYLÜL - İkinci İzmir Sergisi açıldı (4-20 Eylül 1928)
14 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, yeni Türk harfleriyle ilgili yurt gezisine çıktı (14-21 Eylül) İstanbul'dan ayrıldı
16 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun'da
16 EYLÜL - Ankara'da; Maarif Vekaleti'nde yeni harflerle ilgili müste¬şarlar toplantısı yapıldı
18 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Amasya'da
19 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Sivas'ta
20 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kayseri'de
21 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya döndü

26 EYLÜL - Türk Dili Sözlüğü'nü hazırlamak için ön komisyon kuruldu
29 EYLÜL - Yeni Türk Harfleri Marşı yayınlandı

4 EKİM - Kalecik dolaylannda deprem
14 EKİM - Ankara Ziraat Enstitüsü'nün temeli atıldı
15 EKİM - Bayındırlık Bakam Behiç Beyin yerine Recep (Peker) getirildi
31 EKİM - CHP grup toplantısında 'Latin Harfleri' konusunda karara varıldı
l KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin 3 Dönem 2 Toplanma yılım açtı:
Efendiler!
Türk Harflerinin kabulü ile hepimize, bu memleketin bütün vatanım se¬ven yetişkin evlatlarına, mühim bir vazife teveccüh ediyor Bu vazi¬fe, milletimizin kamilen okuyup yazmak için gösterdiği şevk ve aşka bilfiil hizmet ve yardım etmektir Türk Milleti'ne kolay bir okuma -yazma anahtarı vermek lazımdır'
1 KASIM - Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki (1353 sayılı) kanun kabul edildi
8 KASIM - İsmet Paşa Kabinesi oy birliğiyle güven aldı

11 KASIM - İlmî terimler için 15 üyeli 'Türk Dili Kurumu' kuruldu
11 KASIM - Millet Mektepleri Teşkilat Talimatnamesi hakkında (7284 saydı) Bakanlar Kurulu karan
12 KASIM - İstanbul'da devlet memurları, yeni Türk harflerinden imtihan edildi (12-30 Kasım 1928)
24 KASIM - Millet mekteplerinin teşkilatlandınîmasına başlanıldı
1ARALIK - Gazete ve sokak levhalannm yeni harflerle yazılması mecburiyeti kabul edildi
1ARALIK - İstanbul'da bulunan elçilikler Ankara'ya taşınmaya başladı
1 ARALIK - İkinci İktisat şürası toplandı (1-14 Aralık 1928)
2 ARALIK - General Kazım (Orbay) Paşa başkanlığında, Türk Askeri Öğretim Komisyonu Afganistan'ın başkenti Kabil'e vardı
9 ARALIK - Türkiye-İsviçre Uzlaşma Antlaşması imzalandı
10 ARALIK - Soyadı Komisyonu toplandı
10 ARALIK - Anadolu hattının satın ahnmasına dair Antlaşma, Ankara'da (1375-1377) sayı imzalandı
31 ARALIK - Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin demiryolu satın alındı

Alıntı Yaparak Cevapla

1929

Eski 04-19-2009   #7
KRDNZ
Varsayılan

19291929

1 OCAK - Türk harflerinin öğretilmesini sağlayacak 'Millet Mektepleri' yurdun her tarafında açıldı Bu okullar 1936 yuma kadar sürdürüldü
1OCAK - Maarif Vekili, devrim kişilerinden Mustafa Necati Bey (Doğ:1894) öldü
4 OCAK - Türkiye-Uruguay Dostluk Antlaşması (No 1536) imzalandı
5 OCAK - Türkiye-Macaristan Tarafsızlık ve Adli Antlaşması (No 1417) imzalandı
5 OCAK - Anadolu, Bağdat, Adana-Mersin demiryollarının ve Haydar¬paşa Limanı'nm satın alınması (No 1375-77) kanunlaştı ;
6 OCAK - Latin harflerine karşı Sivas'ta bir hareket olduğuna dair yan-1 lış bir haberin İstanbul basınında yer almaşı, sert tepkilerin doğması-
na sebep oldu 8 OCAK - Ankara'dan başka şehirlerin, telefon tesisatı kanunu (No44 1379) kabul edildi
9 OCAK - İstanbul iline bağlı turistik Yalova'nın ilçe haline getirilmesi hakkındaki kanun (No 1533) kabul edildi
11 OCAK - şair Abdülhak Hamit Tarhan (1851-1937) açık bulunan İstanbul milletvekilliğine seçildi
21 OCAK - İstanbul Kurtuluş'ta (Eski Tatavla) büyük yangın

27 OCAK- Millet Mektepleri açıldıAynı gün Anadolu demiryolu hattı ile Haydarpaşa Limanı millileştirildi
11 ŞUBAT - Alınan Emden Savaş Genüsi İstanbul Limanı'm ziyaret etti (11-16 şubat 1929)
12 ŞUBAT - Troçki İstanbul'a geldi
17 ŞUBAT - Başbakan İsmet Paşa, 'İlmî Istılahlar Encümeni'nde öztürkçe konuşma yaptı
27 ŞUBAT - İsmet Paşa tarafından vekaleten idare edilen Millî Eğitim Bakanhğı'na, Vasıf (Çınar) atandı
28 ŞUBAT - Şişli'de Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı hazırlıklarım yaphğı evin, müze haline getirilmesi için bir komisyon kuruldu
3 MART - İstanbul'da Ta Hronika' adlı gazetede Türk aleyhtarı yazıların yayınlanması üzerine gazete idarehanesi, yüksek öğrenim genç¬leri tarafından tahrip edildi
6 MART - Türkiye-Bulgaristan Tarafsızlık Antlaşmağı imzalandı
23 MART - Alınan Reisicumhuru Hindenburg, Türkiye Dışişleri Bakam Tevfik Rüştü (Aras)'ı kabul etti
24 MART - İcra ve İflas Kanunu (no 1424-1425) kabul edildi
25 MART - Kağıt para sayışırım 158 milyon lira olarak tespiti hakkındaki (1408 sayılı) kanun kabul edildi
27 MART - İtalyan Kralı Victor Emmanuel U, Türkiye Dışişleri Bakam Dr Tevfik Rüştü (Aras)'ı kabul etti
l NİSAN - Türk Askerî Komisyonu Afganistan'dan geri çağrıldı
4 NİSAN - Yerli Mallar Haftası ilan edildi
7 NİSAN - Maarif Vekili Vasıf (Çınar) istifa etti
11 NİSAN - Bursa'da sürdürülen hıyaneti vataniye da vasinin ikind kararı açıklandı 4 ölüm cezası verildi
23 NİSAN - İlk defa 'Çocuk Bayramı ve Haftası' uygulandı
6 MAYIS - Subayların evlenebilecekleri yaşla ilgili '25 yaş' (1434 saydı) kanun kabul edildi
16 MAYIS - Türkiye-Almanya Hakem ve Uzlaşma Antlaşması imzaladı
18 MAYIS - Şebinkarahisar ve Suşehri'nde deprem
28 MAYIS - Türkiye-Almanya Karşılıklı Himaye Antlaşması imzalandı
1 HAZİRAN - Ziraî Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edildi
2 HAZİRAN-Muş ili kuruldu,

8 HAZİRAN - Millî Sanayi Korunma Kanunu kabul edildi
11 HAZİRAN - Türkiye-Romen Ticaret, İkamet ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı
13 HAZİRAN - Türkiye-Felemenk Ticaret Antlaşması imzalandı
1 TEMMUZ - Ankara-İstanbul Şehirlerarası telefon konuşması başladı
5 TEMMUZ - Mersin-Adana demiryolları Devlet Demiryollarına devredildi
17 TEMMUZ - İzmir Ceza Mahkemesi; Dr Hikmet (Kıvılcımlı) ve arka- " arkadaşları komünistlik propagandasından dolayı 4 yıl hapse mahkum borçi,etti Kamı 3 AĞUSTOS - Türkiye-Hicaz-Necid arasmda 'Mekke Dostluk Antlaşma- ve hesı' (No 1621) imzalandı,
5 AĞUSTOS - Gazi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldi
11 AĞUSTOS - Türk Yerli Mallar Sergisi İstanbul'da Galatasaray Use- kili V si'nde açıldı (11-25 Ağustos 1929)
12 AĞUSTOS - Türkiye-Füüandiya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması
imzalandı 14 AĞUSTOS - Eskişehir Temyiz Mahkemesi 20 komüniste, 7 yıl ağır leri'nhapis cezası verdi

29 AĞUSTOS - Türk-Fransız Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması Ankara'da imzalandı
1 EYLÜL - İlk ve orta öğretim okulları ders cetvellerinden 'Arapça' ve 'Farsça' dersleri kaldırıldı Emil
4 EYLÜL - İcra ve İflas Kanunu yürürlüğe girdi
6 EYLÜL - Türkiye-İtalya Konsolosluk Antlaşması imzalandı
9 EYLÜL - Fevzi Paşa demiryolu hizmete açıldı
9 EYLÜL - İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emirleriyle '9 Eylül Yerli Mallar Sergisi' açıldı Kara!
17 EYLÜL - Ankara'da 3 Tıp Kongresi açıldı (17-19 Eylül 1929)
27 EYLÜL - Türkiye-İsveç Ticaret Antlaşması (No 1671) imzalandı
1 EKİM - Türk-Amerikan Ticaret Antlaşması (No 1584) imzalandı, landı
1 EKİM - Gazi Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndü,
8 EKİM - Yüksek okullarda Fransızca'dan ayn ikinci bir yabancı dil okutulması kabul edildi
11 EKİM - Yavuz savaş gemisinin onaniması son buldu ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldı,
14 EKİM - İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin 'Queen Elisabeth' savaş gemisi İstanbul Limani'nı ziyaret etü Gazi Mustafa Kemal Paşa, Amiral Fi-eid'i kabul etti
17 EKİM - Türkiye-Sovyetler Birliği arasmda Karadeniz Deniz Süahlan-nin Smırlandınîması Antlaşması imzalandı
25 EKİM - İstanbul-Berlin ilk hava postası başladı
25 EKİM - Osmanlı Ceza Kanunu yürürlükten kalktı
30 EKİM - İstanbul'da 'Askerî Müze' hizmete girdi
1 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nm 3 Dönem, 3 Toplanma yılım açtı:
" Maliyemiz, çetin bir seneyi muvaffakiyetle geçirmektedir Dış borçların ödenmesi, Anadolu Hattı taksitlerinin ödenmesi ve Teadül Kanunu'nun tatbiki malî bünyenin sağlandığı ve bütçemizin hakiki ve hesaplı olması sayesinde başarılmıştır'

1 KASIM - Millet Mektepleri ikinci yıl faaliyetine hızla başladı
7 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa Ankara'da, eski İtalya Maliye Vekili Volpi'yi kabul etti
9 KASIM - İsmet Paşa Kabinesi güven oyu aldı
12 KASIM - Kayseri-Gemerek Demiryolu hizmete açıldı
13 KASIM - Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk defa Fransız Deniz Kuvvetleri'nden 'Edgar Quinet' zırhlısı İstanbul'a geldi

23 KASIM - Bursa'da, tekkelerde ayin yapanlar tutuklandı
25 KASIM - Ankara'da Ziraat Bankası binası hizmete açıldı
26 KASIM - Türkiye-Sovyet Rusya Geçiri Ticaret Antlaşması imzalandı

30 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa; Alman tarih ve biyografi yazan Emil Ludwig (1881-1948)'i kabul etti
2 ARALIK - Yalova ilçe oldu
8 ARALIK - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Yalova'ya geldi (8-15-121929)

13 ARALIK - Ankara'da 'Müh* İktisat ve Tasarruf Birliği' kuruldu
16 ARALIK - Gazi Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Sovyet Devlet adamı Karahan'ı kabul etti
21 ARALIK - Türk-İrlanda Geçiri Ticaret Antlaşması imzalandı

23 ARALIK - Türkiye-Bulgaristan Suçluların ladesi Antlaşması imzalandı

Alıntı Yaparak Cevapla

1930

Eski 04-19-2009   #8
KRDNZ
Varsayılan

19301930

30 OCAK - Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti (Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu) kuruldu
1 ŞUBAT - istatistik Umum Müdürlüğü kuruldu

3 ŞUBAT - Türkiye-Fransa Hakem, Dostluk ve Uzlaşma Antlaşması imzalandı
3 NİSAN - 'Belediyeler Kanunu' (No 1580) kabul edildi (Bu kanunla kadmlara seçme ve seçilme hakkı tanınmaktadır
28 NİSAN - Türkiye-îspanya Uzlaşma, Adlî Tesviye ve Hakem Antlaşması imzalandı
4 MAYIS - İpekiş kuruldu
19 MAYIS - içişleri Bakanlığı Kuruluş Kanunu kabul edildi
21 MAYIS - Türkiye-Macaristan Ticaret Antlaşması imzalandı
22 MAYIS - Mustafa Kemal Paşa'ya altından 'Alfabe' verildi (Bu altın plaka halen Anıt-Kabir'deki müzede bulunmaktadır

27 MAYIS - Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması Ankara'da imzalandı
31 MAYIS - Türkiye-Danimarka İkamet, Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşmaşı Ankara'da imzalandı
7 HAZİRAN - Türkiye-Almanya Seyrüsefer Antlaşması imzalandı
10 HAZİRAN - Türkiye-Yunanistan Ahali Mübadelesi Antlaşması imzalandı
11 HAZİRAN - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu (No1715) kabul edildi

14 HAZİRAN-Askerî Yargıtay kuruldu
21 HAZİRAN - Türkiye Ormancılar Cemiyeti kuruldu
22 HAZİRAN - Jandarma Genel Komutanlığı Kuruluş Kanunu kabul edildi
22 HAZİRAN - Türkiye-Avusturya Hukuk ve Ticaret Antlaşması imzalandı

12 AĞUSTOS - 'Serbest Cumhuriyet Fırkası' kuruldu Kurucusu: Fethi, (Okyar)
22 AĞUSTOS - Türkiye-Çekoslovakya Suçluların ladesi ve Adlî Müzaharet Antlaşması imzalandı,
30 AĞUSTOS - Ankara-Kayseri demiryolu Sivas'a ulaşh Yolu İsmet Paşa hizmete açta
1 EYLÜL - İstanbul Vilayetme bağlı olarak; Fatih, Eminönü, Kadıköy,Beşiktaş ilçeleri kuruldu
1 EYLÜL - Bursa vilayetine bağlı İznik ilçesi kuruldu

3 EYLÜL - Türkiye-Almanya Suçluların İadesi Antlaşması Berlin'de İmzalandı
17 EYLÜL - Türkiye-Litvanya Dostluk Antlaşması imzalandı
18 EYLÜL - Türkiye-Romanya Mezarlıkları Muhafaza Antlaşması imzalandı
25 EYLÜL - İsmet Paşa (İnönü) Başbakanlıktan istifa etti
26 EYLÜL - Adana'da 'Ahali Cumhuriyet Fırkası' kuruldu Kurucusu:Abdülkadir Kameli Öğütçü
27 EYLÜL - İsmet (İnönü) Paşa, kabineyi yeniden kurdu
29 EYLÜL - Edirne'de Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Fırkası' kurulması teşebbüsüne izin verilmedi
10 EKİM - Türkiye-Japonya Ticaret Antlaşması Ankara'da imzalandı
30 EKİM - Türkiye-Yunanistan Dostluk ve Ticaret Antlaşması Ankara'da imzalandı
l KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, 3 Dönem, 4 Toplanma yılı açta
'Büyük Millet Meclisi'nin Muhterem Azası!
Geçen yılımız, mühim hadiselerle doludur Senelerden beri hariçte beslenen fesat ve tecavüz emelleri, bu sene şark vilayetlerimizde, va-tandaşlanmızın huzurunu bozan vakalara sebep oldu Geçen hadi¬seler, cumhuriyetin kuvvetini, bir daha göstermiştir
Efendiler!
Geçen senenin mühim hadiselerinden biri de Sivas'a şimendiferin ulaşmasıdır'
17 KASIM - Serbest Cumhuriyet Fırkası, kendi kendisini feshetti
13 ARALIK - Türkiye-İsviçre Ticaret ve İkamet Antlaşması Ankara'da imzalandı
21 ARALIK - 'Ahali Cumhuriyet Fırkası' feshedildi
23 ARALIK - Menemen Olayı, Nakşibendi tarikatına bağlı Derviş Meh¬met ve kendisine katılan birkaç kişinin Menemen'de bir gericilik ola-yma sebep olmaları Kazada yedek subaylığım yapan ilkokul öğretmeni Mustafa Fehmi Kubilay (1906-1930)'m bir manga askerle gericilerin üzerine yürümesi Derviş Mehmet'in Kubilay'in gövdesinden ayırdığı başım bir mızrağa takarak canavarlığım daha da artırması olayı Bu menfur olayda, Hasan ve Şevki adlarmda bekçilerimiz de şehit olmuşlardır Bugün Menemen'de üç şehidin adım taşıyan bir anıt vardır (Orgeneral) Mustafa Muğlalı başkanhğında kurulan özel bir mahkeme, suçluları ölüme mahkum etmiştir

Alıntı Yaparak Cevapla

1931

Eski 04-19-2009   #9
KRDNZ
Varsayılan

19311931

17 OCAK - Türkiye-Çekoslovakya Ticaret Antlaşması imzalandı
30 OCAK - Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruldu
16 MART - Turkiye-Norveç İkamet, Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması imzalandı
17 MART - Türkiye-Çekoslovakya Uzlaşma Hakem ve Adlî Tevsiye Antlaşması imzalandı
23 MART - Türkiye'de ilk tahsillerim okulda yapacak Türk vatandaşı çocukların Türk okullanna girmelerine dair (1778 saydı) kanun ka¬bul edildi
26 MART - Ölçüler Kanunu kabul edüdi (No 1782)
8 NİSAN - Türkiye-Belçika Uzlaşma, Hakem ve Adlî Tesviye Antlaşma¬sı imzalandı
15 NİSAN - Türk Tarih Kurumu kuruldu (İlk adı: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti)
23 NİSAN - Fevzi Paşa-Malatya demiryolu hattı işletmeye açıldı
4 MAYIS - Milletvekilleri seçimi yapıldı
5 MAYIS - Gazi Mustafa Kemal Paşa, 3 defa Cumhurbaşkanlığına seçildi İsmet (İnönü) Paşa, yeniden kabineyi kurmakla görevlendirüdi

10 MAYIS - Gazi Mustafa Kemal Paşa, CHP 3 Büyük Kongresi'ni açtı:
'Efendiler!
Birinci umumî kongremiz bundan on iki sene evvel Sivas'ta, bir mektep dershanesinde yapılmıştı Gelen murahhaslar türlü takipler altında, bir çok müşküllerle karşılaşmışlardı Müzakerelerimiz dahi¬lî ve haricî düşmanların süngü ve idam tehditleri altında'

1 HAZİRAN - Mudanya-Bursa demiryolu satın alındı
27 TEMMUZ - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı kuruldu
30 TEMMUZ - Türkiye-Belçika İkamet Antlaşması imzalandı
5 AĞUSTOS - İstanbul-Teşvikiye yangını (74 ev, 7 dükkan yandı)
29 AĞUSTOS - Türkiye-Polonya İkamet Antlaşması Ankara'da imzalandı
29 AĞUSTOS - Türkiye-Polonya Ticaret ve Seyrüsefer Antlaşması Ankara'da imzalandı
1 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin 4 Dönem, 1 Toplanma yılını açtı
29 ARALIK - Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı Kanunu (1909 sayılı) kabul edildi,
30 ARALIK - Tanm Bakanlığı kuruldu

Alıntı Yaparak Cevapla

1932

Eski 04-19-2009   #10
KRDNZ
Varsayılan

19321932

15 OCAK - Samsun'a heykeltıraş Krippel tarafmdan yapılan 'Atatürk Heykeli' açıldı
17 OCAK - Kurtuluş Savaşı komutanlanndan Korgeneral Ahmet Derviş (doğ: 1884) Paşa öldü
22 OCAK - İstanbul'da Yerebatan Camü'nde ilk defa Hafız Yaşar (Okur) tarafmdan Türkçe Kur'an okundu
23 OCAK - Türkiye-İran Uzlaşma, Adlî Tesviye ve Hakem Antlaşması imzalandı
18 ŞUBAT - Kurtuluş Savaşı komutanlanndan Korgeneral Nurettin (doğ: 1873) Paşa öldü
19 ŞUBAT - Türkiye-îsveç Uzlaşma, Adlî Tesviye ve Hakem Antlaşması imzalandı
19 ŞUBAT - Halkevleri kuruldu (8 Ağustos 1951 tarih ve 5830 sayılı kanun ile kapatıldı)
8 MART - Türkiye-Danimarka Uzlaşma, Adlî Tesviye ve Hakem Antlaşması imzalandı
14 NİSAN - Türkiye-Yugoslavya Afyon Antlaşması imzalandı
16 NİSAN - Türkiye-Hollanda Uzlaşma, Adlî Tesviye ve Hakem Antlaşması imzalandı
23 NİSAN - Kütahya-Balıkesir demiryolu hattı işletmeye açıldı
29 MAYIS - Türkiye-Macaristan iadei mücrimin antlaşması imzalandı
12 HAZİRAN - Hicaz Naibi Emir Faysal Türkiye'yi ziyaret etü
28 HAZİRAN - Solhan (Hakkari) üçesi kuruldu
9 TEMMUZ - Türkiye, Milletler Cemiyetine katıldı
12 TEMMUZ - Türk Dil Kurumu kuruldu
11 Temmuz 1932 akşamı, Türk Tarih Kurumu Kurultayı'nm sona erdiği saatlerde Mustafa Kemal Paşa:
' - Dil işlerim de düşünmek zamanı gelmiştir' diyerek, yürünecek yolu çizmiştir Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilabmızın, dikkatli, alakalı olmasını isteriz!
18 TEMMUZ - Ezanın Türkçe okunmağı Diyanet İşleri Başkanlığınca ü-gilere duyuruldu ve başlandı


TÜRKÇE EZAN
Tanrı uludur şüphesiz bilirim, bildiririm Tann'dan başka yoktur tapacak şüphesiz bilirim, bildiririm Taru"mm elçisidir Muhammed Haydin namaza, Haydin felaha Namaz uykudan hayırlıdır Tann uludur, Tanrıdan başka yoktur tapacak


18 TEMMUZ - Türkiye Milletler Cemiyetine girdi
27 TEMMUZ - İzmir'de Atatürk Anıtı, İsmet (İnönü) Paça tarafından aaldı
1 AĞUSTOS - Türkiye Güzeli Keriman Halis Dünya Güzeli seçildi
26 EYLÜL - Birinci Türk Dil Kurultayı Dofanabahçe Sarayı'nda toplandı
27 EYLÜL - Gazi Mustafa Kemal Paşa, Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü komutanı, İkinci Dünya Savaşı'nda Uzak Şark'ta Japonlan dize
getiren beş yıldızlı General MC Arthur'u kabul etti (Konuşma 1951'de açıklandı Gazi bu konuşmada; yeni bir dünya savaşının yakın olduğuna, bu savaşta Amerika' nin tarafsız kalamayacağına, italya Başbakanı Mussolini'nin durumunu koruyamayacağma ve izlediği politikanın sonunda bütün müstemlekelerinin elinden gideceğine, savaş sonrası Bolşevik tehlikesinin artacağma işaret etmistir)

1 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin 4 Dönem, 2 toplanma yılım açtı:
'Aziz arkadaşlarım! 'Beynelmilel siyasî ve iktisadî buhranlardan, beşeriyetin duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir Siyasî buhranın mahiyeti, Silahlan Bırakma Konferansınm müşküllerinde hulasa olarak müşahede edilebilir, İktisadî buhran ise, milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahasını genişletmiş ve tesirim artırmıştır, Bizim kanatimizce beynelmilel siyasî emniyetin inkişafı için, ilk ve en mühim şart, milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde, samimî olarak birleşmesidir
5 KASIM - Türkiye-îran dostluk antlaşması imzalandı

1 ARALIK - Demiryolu Malatya'ya ulaştı
15 ARALIK - Samsun-Sivas demiryolu hizmete açıldı


Alıntı Yaparak Cevapla

1933

Eski 04-19-2009   #11
KRDNZ
Varsayılan

19331933

1 OCAK - Ölçüler Kanunu uygulanmaya başladı -
8 OCAK - Birinci beş yıllık plan kabul edildi
16 OCAK - Türkiye-Norveç uzlaşma, adlî tesviye ve hakem antlaşması imzalandı

1 ŞUBAT - Bursa'da Türkçe ezanı protesto eden gericilerin kısa süren gösterişi dağıldı
6 ŞUBAT - Gazi Mustafa Kemal Paşa Bursa'da, Bursalılara seslendi:
'Konunun kesin nedeni din değildir Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin millî dili ve millî benliği bütün hayatmda hakim ve esas olacaktır' (Bu önemli konuşma 'Bursa Nutku' olarak adlandırılacaktır)

15 NİSAN - Samsun-Çarşamba demiryolu satın alındı
22 NİSAN - Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında antlaşma imzalandı (No 2234) Bu surede Osmanlı borçlaruun tasfiyesi sağlandı
27 NİSAN - Adana-Fevzi Paşa demiryolu hizmete açıldı

5 MAYIS - Atina'da (Türk-Elen Ticaret Odası) kuruldu
8 MAYIS - Türkiye-Yunanistan Ticaret Antlaşması imzalandı
16 MAYIS - Cumhurbaşkanlığı Dairesi Kanunu kabul edildi
20 MAYIS - Başvekalet Teşkilat ve Vazife Kanunu kabul edildi 20 MAYIS - 'Hava Yolları Devlet İşletmesi İdaresi' kuruldu
23 MAYIS - PTT Genel Müdürlüğü kuruldu
31 MAYIS - İstanbul Darülfünun'un ilgasına ve Maarif vekaletince yeni
bir üniversite kurulmasına dair (2252 saydı) kanun kabul edildi

1 HAZİRAN - Türkiye-İsviçre İadei Mücrimin Antlaşması imzalandı
3 HAZİRAN - Sümerbank Kanunu kabul edildi
8 HAZİRAN - Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kabul edildi
8 HAZİRAN - Ankara Halk Sandığı hizmete girdi
11 HAZİRAN - Cumhuriyet haninin Onuncu Yıldönümünü Kutlama
Kanunu (No 2305) kabul edildi
18 HAZİRAN - Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nm Medeni Kanun'un 452 maddesine göre olan tasarruflannın mahfuz hisseler hakkında ki hüknumden müstesna olduğuna dair (2307 saydı) kanun kabul edildi
18 HAZİRAN - İzmir Rıhtım şirketi satan alındı (No 2309)

24 HAZİRAN - iller Bankası Kanunu kabul edildi
29 HAZİRAN - Sivas-Erzurum demiryolu hizmete açıldı
1 TEMMUZ - Deniz Yolları İşletmesi kuruldu
1 AĞUSTOS - İstanbul Darülfünun'un yerini 'Üniversite' aldı
2 EYLÜL - Ulukışla-Kayseri demiryolu hizmete açıldı

9 EYLÜL - İzmir Fuarı'mn kuruluşuna bir başlangıç olan '9 Eylül Panayırı' o tarihte Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak tarafından açıldı
14 EYLÜL - Türkiye-Yunanistan Samimî Antlaşma Misakı imzalandı

4 EKİM - Yugoslav Kralı Aleksandr Türkiye'yi ziyaret etti
6 EKİM - Turhal'da Türkiye'nin 4 şeker fabrikasının temeli atıldı
17 EKİM - Türkiye - Romanya Dostluk, Saldırmazlık Hakem ve Uzlaşma Antlaşması imzalandı
26 EKİM - Genel Af kabul edildi
29 EKİM - Cumhuriyetimizin 10 Yıldönümü büyük törenlerle yurdun dört bir köşesinde içten gelen sevgi gösterileriyle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Paşa'mn Onuncu Yıl Nutku;
Türk Milleti!
Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın 15'inci yılındayız Bugün Cumhuriyetimizin Onuncu yılım doldurduğu en büyük bayramdır
Kutlu olsun!
Bu anda Büyük Türk Milleti'nin bir ferdi olarak, bu kutlu güne ka¬vuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim
Yurttaşlarım'
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ'dir
Bundaki muvaffakiyeti Türk Milleti'nin ve onun değerli Ordusunun bir ve beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz
Fakat yaptıklanmızı asla kafi göremeyiz Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetindeyiz Yurdumuzu dünyanın en ma¬mur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklanna sahip kılacağız Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız
Bunun için bizce zaman ölçüşü geçmiş asırların gevşeüci zihniyetine göre değil, asnimzin sur'at ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir Geçen zamana nisbetle, daha çok çalışacağız Daha az zamanda, daha büyük 41er başaracağız Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur Çünkü, Türk Milleti'nin karakteri yüksektir Türk Milleti güçlükleri yenmesini bilmiştir Ve çünkü, Türk Milleti'nin yürümekte oldu¬ğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve karaşında tuttuğu meşale, müspet ilimdir
Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk Milleti'nin tarihî bir vasfı da, güzel sanatlan sevmek de onda yükselmektedir Bunun içindir ki, Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz ve çalışkanlığım, fıtrî zekasmı, ilme bağlılığım, güzel sanatlara sevgisini, miUî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür
Türk Milleti'ne çok yaraşan bu ülkü, onun, bütün beşeriyete hakiki huzurun temini yolunda, kendisine düşen medenî vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır
Büyük Türk Milleti, on beş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittin
Bahtiyarım ki, bu sözlerimin, hiç birinde Milletinim, hakkımdaki itimadım sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım
Bugün, ayni inan ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk Milletinin Büyük Millet olduğunu bütün medenî alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır
Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile atin'in yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır Türk Milleti!
Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramım daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim
Ne mutlu Türküm diyene!'
Cumhuriyetimizin 10 yıldönümünü dile getiren bir de 'Onuncu Yıl Marşı' vardı Faruk Nafiz Çamübel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından müştereken yazılan bu marş, üç gün bayram, ardmdan gelen günler, haftalar ve yıllar devamlı söylendi Bu marşı bilmeyen, öğrenmeyen, haykırmayan Bir tek Türk vatandaşı kalmadı, 'Onuncu Yıl Marşı' ölümsüz bir marşti Öldü zannedilen bir "Hasta Adam"dan nasıl dipdiri güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti' nin doğduğunu haykırıyordu dünyaya


ONUNCU YIL MARŞI
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan,
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan!
Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan
Türküz: Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri,
Bir hızda kötülüğü geriliği boğarız,

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız,
Türküz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız
Türküz: Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;

" Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,

Dindirdik memleketin yıllar süren yasım;
Bütünledik her yönden İstiklal kavgasını

Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!
Türküz: Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz

Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz
Türküz: Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri

1 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa, TBMM'nin 4 Dönem, 3 Toplanma yılım açtı: :
'Büyük Millet Meclisi'nin Muhterem azası!;
Bu sene Cumhuriyetin Onuncu yılım kutlamakla bahtiyar olduk, Milletimizin gösterdiği taşkın sevinçler, gönüllerimizi iftiharla doldurdu Geçen on sene gelecek devirler için, bir başlangıçtan başka bir şey değildir'
5 KASIM - Eskişehir Seker Fabrikası hizmete girdi
7 KASIM - Turhal Şeker Fabrikasrnın temeli atıldı
3 ARALIK - Milli Eğitim Bakanlığı 'İnkılap Tarihi'nin liselerin her sını-fında okutulmasına karar verdi

Alıntı Yaparak Cevapla

1934

Eski 04-19-2009   #12
KRDNZ
Varsayılan

19341934

21 OCAK - Türkiye-Sovyetler Birliği Kredi Antlaşması imzalandı
29 OCAK -Uluslararası bir festivale katılan ilk Türk filmi "Leblebici Horhor Ağa"nın çekimi bitti Muhsin Ertuğrul'un yönettiği, senaryosu "Mümtaz Osman" takma adıyla Nazım Hikmet tarafından yazılan film, aynı yıl 2 Venedik Film Festivali'nde "Onur Diploması" ile ödüllendirildi
3 ŞUBAT - Atina'da Balkan Pakta (Türkiye-Romanya-Yunanistan-Yugoslavya arasında imzalandı (Kanun No 2381)
12 ŞUBAT - Ünlü Türk Şair ve edibi Cenap Sahabettin (doğ: 1870) öldü
26 ŞUBAT - İstanbul Belediyesi evlerin bazılannda görülen 'kafesler'in kaldırılmasma karar verdi
4 MART - Üniversite ve Yüksek Okullara 'Devrim' dersi konuldu
4 MART - Ankara Radyosu yayma başladı
5 MART - Türk devlet ve devrim adamlarmdan Milli Eğitim Bakanları'ndan Dr Reşit Galip (doğ: 1897) öldü

20 MART - Ankara'da 'İnkılap Tarihi' Kürsüsü kuruldu
23 MART - Yabancı şirketlerde çalışan Türk memurlannm haklarım korumak için kurulan demek, Beyoğlu Halkevi'nde ilk toplamışını yaptı
31 MART - izmir, Kasaba ve temdidi demiryolu satan alındı

31 MART - İstanbul Üniversitesi'nin ıslahı için getirilen Prof Maiş'ın sözleşme süresi son buldu
4 NİSAN - Türkiye-Çin Dostluk Antlaşması imzalandı

9 NİŞAN - Türk Hukuk Kurumu kuruldu
15 NİSAN - Ankara'da Tütün Kongresi açıldı
15 NİSAN - Kurtuluş Savaşı komutanlanndan Korgeneral Kemalettin Sami (doğ: 1884) Paşa öldü
27 NİSAN - Menemen-Bandırma-Manisa demiryolu satan alındı

1 MAYIS - Bünyan Fabrikası Sümerbank tesisleri arasma girdi
14 MAYIS - İzmir Şehir Meclisi, bugünkü Enternasyonal Fuar'ın yerinde 460000 metrekarelik bir Kültürpark kurulmasına karar verildi
20 MAYIS - Kayseri Bez Fabrikası'ıun ilk üniteleri kuruldu
27 MAYIS - Basmahane-Afyon demiryolu satan alındı
31 MAYIS - İzmir-Kasaba demiryolu satan alındı İran Şahı Rıza Pehlevi Türkiye'yi ziyaret etti
21 HAZİRAN - Soyadı Kanunu kabul edildi (Kanun No 2525)
25 HAZİRAN - Liman işlerinin hükümetçe idaresine dair kanun kabul edildi
30 HAZİRAN - Demiryolu Elazığ'a ulaştı
2 TEMMUZ - Yurtiçi bütün yayınları (kitap, broşür, aynbasım, gazete, derrgi, afiş, pul, banknot, kartpostal, vb) eksiksiz olarak beş kütüp-mede toplamak amacıyla 'Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanu-ı' (No 2527) kabul edildi (Kabul:2161934, Yayın: 271934) Bu süitle 'Devlet Nüshası'; İstanbul-Beyazıt Devlet, İstanbul Üniversitesi, Lnkara Millî Kütüphane, Ankara İl Halk Kütüphanesi, İzmir Millî Aitüphanelerine gelmektedir
3 TEMMUZ - İçişleri Bakanhğı'nda 4 ilçenin: (Çat, Kavak, Akçakoca, hılancık) kurulması kanunlaştı

4 TEMMUZ - Hakimler Kanunu kabul edildi
4 TEMMUZ - Polis ve Selahiyet Kanunu kabul edildi
4 TEMMUZ - Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu kabul edildi
14 AĞUSTOS - İzmit Kağıt Fabrikasi'nın temeli atıldı
14 AĞUSTOS - Paşabahçe Cam Fabrikasi'nın temeli atıldı
15 AĞUSTOS - Zonguldak Kok Fabrikasi'nın temeli atıldı
15 AĞUSTOS - Kilimli Kömür Yıkama Fabrikası hizmete açıldı
18/23 AĞUSTOS - 2 Dil Kurultayı
27 AĞUSTOS - Küçük Menderes ovası ıslahına başlanıldı
28 AĞUSTOS - Karşıyaka'da Yamanlar suyu açıldı
2 EYLÜL - Kadıköy-Üsküdar ve havalisi tramvayları işletmeye açıldı
5 EYLÜL - Türkiye-Hollanda Ticaret ve Klering Antlaşması imzalandı 9 EYLÜL - İsparta Gül Yağı Fabrikası' mn bir kısım üniteleri hizmete açıldı
1 EKİM - Keçiborlu Kükürt Fabrikası' mn temeli atıldı

9 EKİM - Turhal Şeker Fabrikası işletmeye açıldı
1 KASIM - Atatürk, TBMM 4 Dönem, 4 Toplanma yılını açtı
12 KASIM - Muş Ovasi'nda deprem büyük tahribat yaptı
20 KASIM - Ereğli Bez Fabrikasi'nın temeli atıldı
24 KASIM - Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 'Atatürk' soyadı verildi
26 KASIM - Atatürk, İsmet (İnönü) Paşa'ya (İnönü) soyadını verdi
26 KASIM - Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına dair (2590 sayılı) kanun kabul edildi
3 ARALIK - Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair (2596 sayılı) kanun kabul edildi Bu suretle; 'ibadet dışmda bazı elbiseler' dışarıda, her yerde giyilemeyecekti
5 ARALIK - İsmet İnönü ve 191 arkadaşmın önergesiyle; Türk kadınına milletvekili seçmek hakkı verildi
17 ARALIK - 'Atatürk' soyadının başkası tarafmdan kullanılmayacağı hakkında (24111934 gün ve 2587 sayılı kanuna) ek kanun kabul edildi
18 ARALIK - İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo TAŞ satan alındı
21 ARALIK - Türkiye-Bulgaristan Ticaret Antlaşması imzalandı
22 ARALIK - Tapu Kanunu kabul edildi

26 ARALIK - Menemen'de Yıldiztepe'de Devrim Şehitleri için dikilen 'Kubilay Anıtı' büyük törenle açıldı

Alıntı Yaparak Cevapla

1935

Eski 04-19-2009   #13
KRDNZ
Varsayılan

19351935

17 OCAK - Ankara'da Türk Kuşu Kurumu' kuruldu
1 ŞUBAT - İstanbul'da Ayasofya tarihî binası, müze olarak hizmete açıldı
2 ŞUBAT - Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu
8 ŞUBAT - Milletvekili seçimleri yapıldı Sonuç: 382 erkek, 17 kadın milletvekili
14 ŞUBAT - Manisa Memleket Hastanesi'nin temeli atıldı
21 ŞUBAT - İzmir Havagazı şirketi satan alındı
1 MART - Atatürk, 4 defa Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine konuştu:


'Kurultayın Sayın Üyeleri!
Kurultayca beni bu seçim devresi için Cumhurbaşkanlığı'na seçmek yönüyle, Yüksek Türk Ulusu adına göstermiş olduğunuz büyük güvenden dolayı eğilerek hepinize saygılanmı sunarım Bu dönemde ilk defa kadın milletvekili Meclise girdi'


25 MART - Keçiborlu Kükürt Fabrikası Işletmeye açıldı
9 NİSAN - İstanbul Telefon şirketi satan alındı
9 NİSAN - Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay ve astsubay rütbelerim ye¬niden düzenleyen (2/2295 sayılı) kararname yayınlandı
18 NİSAN - İstanbul'da Uluslararası Kadınlar Kongresi toplandı
3 MAYIS - Atatürk'ün himayelerinde 'Türk Kuşu' kuruldu
9 MAYIS - Atatürk, CHP 4 Büyük Kurultayı'nı açtı
'Kurultayın sayın üyeleri!
Uçurum kenannda yıkık bir ülke Türlü düşmanlarla kardı boğuşmalar Yıllar süren savaş Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yem vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız, devrimler İşte Türk genel devrimi'


27 MAYIS - Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında (239 sayılı) kanun kabul edildi Bu kanuna göre, cuma tatili pazar gününe alındı)
Kanun No 2739
Kabul: 2751935
Yayım: 161935
Birinci madde:
Ulusal Bayram yalnız Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günüdür Türkiye'nin içinde ve dışında devlet adma yalnız o gün tören yapılır Bayram, 28 Ekim öğleden sonra başlamak üzere 29 ve 30 günleri devam eder
ikinci madde:
Genel tatil günleri şunlardır:
A) Zafer Bayramı: İstiklal Savaşı'nda son zaferin kazanıldığı 30 Ağustos günü
B) Ulusal Egemenlik Bayramı; 23 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan gü¬nü
C) Bahar Bayramı; Mayısın birinci günü
D) Şeker Bayramı; üç gün
E) Kurban Bayramı; dört gün
F) Yılbaşı günü; her yıl Aralık ayının 31'ind günü öğleden sonra ve Ocak ayının birinci günü
Eklenenler:
G) Gençlik ve Spor Bayramı; Mayıs'm 19'uncu günü
H) Hürriyet ve Anayasa Bayramı; 26 Mayıs öğleden sonra başlar ve 27 Mayıs günü devam eder (Daha sonra kaldınîdı)
Bu maddede yazdı tatil günlerinde ve birinci maddede yazılı Ulusal Bayramın 28 ve 30 Ekim günlerinde hususî yerlerin kapanması mecburi değildir,
Üçüncü madde:
Hafta tatili pazar günüdür Bu tatil 35 saatten eksik olmamak üzere cu¬martesi günü saat 13'te başlar Halkın yemesi, içmesi, giyinmesi gibi zarurî ihtiyaçlarıyla alakalı alışveriş dükkan ve mağazaları hakkında cumartesi günü hafta tatili kanunu hükümleri tatbik edilmez
Ek madde:
Kanunda tayin edilen genel tatil günlerinin sonu cuma gününe tesad ettiği takdirde müteakip cumartesi bütün gün tatil yapılır

10 HAZİRAN - Mülkiye Mektebi'nin adım 'Siyasal Bilgiler Okulu' olarak değiştiren (2777 saydı) kanun kabul edildi
Mülkiye Mektebi, idareci yetiştirmek üzere 28 Ocak 1859 tarihinde İstanbul'da Atik Ali Paşa Camii karşısındaki binada 'Mekteb-i Mülkiye' adı ile kurulmuştu O yularda iki yıllık gündüzlü bir okuldu

14 HAZİRAN - Ankara'da Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin kurulması hakkındaki kanun kabul edildi
14 HAZİRAN - Amortisman Sandığı Kanunu kabul edildi
14 HAZİRAN - Elektrik İşleri Etüd idaresi Kanunu kabul edüdi
14 HAZİRAN - Maden Tetkik Arama Enstitüsü Kanunu kabul edildi
17 HAZİRAN - Türkiye Seker Fabrikaları Genel Müdürlüğü kuruldu
20 HAZİRAN - Aydın Demiryolları satın alındı
10 TEMMUZ - Ekonomi Bakam Celal Bayar, Sovyet Sanayiini incelemek üzere Rusya'ya gitti
31 TEMMUZ - Menemen'de Gediz Köprüsü hizmete açıldı

6 AĞUSTOS - Diyarbakır-Maden Bakır Demiryolu hizmete açıldı
20 AĞUSTOS - Keçiborlu kükürt fabrikası hizmete açıldı
23 AĞUSTOS - Nazilli basma fabrikasının temeli atıldı
16 EYLÜL - Kayseri bez fabrikasının bazı üniteleri hizmete açıldı
16 EKİM - Tekel Genel Müdürlüğü Kanunu kabul edildi
19 EKİM - Atatürk'ü yok etmek amacıyla Suriye'den Kilis yolu ile Anadolu'ya sızan kişiler yakalandı
20 EKİM - Genel Nüfus Sayımı:


1927:13648270,1935:16158018,1940:17820950, 1945:18790174,1950: 20947188,1955:24064763, 1960:27754820,1965: 31391421,1970: 35666549


21 EKİM - Tanm Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edildi
23 EKİM - Etibank hizmete girdi
23 EKİM - Ergani Mardin-Diyarbakır demiryolu hizmete açıldı
1 KASIM - Atatürk, TBMM'nin 5 dönem, 1 toplanma yılım açta
2 KASIM - Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliği kuruldu
7 KASIM - Türkiye-Sovyetler arası tarafsizlik antlaşması 10 yıl süre ile uzatıldı
9 KASIM - Türk Mason Demeği, yayınladığı bir bildiriyle, çalışmasına son verdiğim açıkladı Mallarını halkevlerine bağışladı
13 KASIM - İtalya'nın Habeşistan'a saldırması karşısında Türkiye'de tedbirler alındı Bata Anadolu'nun stratejik bölgelerine yığınaklar yapıldı
22 KASIM - Fevzipaşa-Diyarbakır demiryolu hizmete açıldı,
26 KASIM - Demiryolu Isparta'ya vardı
28 KASIM - Bursa Merinos Fabrikasuun temeli atıldı
28 KASIM - Gemlik Sun'i İpek Fabrikasmm temeli atıldı
29 KASIM - Paşabahçe Cam Fabrikası hizmete girdi,
10 ARALIK - Zonguldak antrasit fabrikası çalışmaya başladı

Alıntı Yaparak Cevapla

1936

Eski 04-19-2009   #14
KRDNZ
Varsayılan

19361936


1 OCAK - İzmir'de Kültür Park'ın temeli atıldı,
9 OCAK - Ankara'da Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretime başladı
24 MART - Afyon'da 'Atatürk Zafer Anıtı' açıldı,
25 MART - Afyon-Karakuyu demiryolu hizmete açıldı
26 MART - Bozanözü-Isparta demiryolu hizmete açıldı
9 NİSAN -istanbul Telef on Şirketi satm alındı (Sayı: 3026)
24 NİSAN - Yenileşme edebiyatımızda büyük payı olan yazarlanmızdan Sami Paşazade Sezai Bey (Doğ: 1859) öldü
6 MAYIS - Ankara'da Devlet Konservatuvarı kuruldu,
18 MAYIS - Erzurum-Sivas demiryolu yapımma başlandı,
29 MAYIS-Türk Bayrağı Kanunu (2994 saydı) kabul edildi Yayım tarihi 561936
30 MAYIS - Demir İşletmeleri Genel Müdürlüğü kuruldu
1 HAZİRAN - Maliye Bakanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kanunları yürürlüğe girdi,
8 HAZİRAN - İş Kanunu (3008 saydı) kabul edddi
9 HAZİRAN - İhracatçı Birlikleri kuruldu
9 HAZİRAN - İçişleri Bakanlığında 10 ilçenin (Çankaya, Manyas, Gündoğmuş, Yeşdova, Eyüp, Kargı, Gölcük, Yenice, Gülköy)'ün kurulmaşı kanunlaştı,
20 TEMMUZ - Montreux Antlaşması imzalandı (3171936 gün ve 3056 sayılı kanun)
Birinci Dünya Savaşı'nda Boğazlar'dan geçilerek Müttefikler safında olan Rusya'ya yardım götürülemediği için Ruslar yenildi Savaşın bitiminde Çanakkale ve Karadeniz Boğazları dünya politika ve stratejisindeki yerini bir kere daha ön plana geçirdi Lausanne Barış Antlaşması sırasında bu konu uzun tartışddı ve anlaşma maddeleri arasında Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğim kısıtlayacak maddeler konuldu 2071936 Montreux Antlaşması de Türkiye Boğazlar üzerindeki butün hukukuna kavuştu Ticaret gemilerinin geçmesi serbest bırakıldı, savaş gemilerinin tonilatosundan, toplannın sayı ve çapma kadar ayrıntılı kayıtlar konulmuştur
Bu tarihten itibaren her iki Boğaz'ın bekçisi Türkiye Cumhuriyeti ol¬muş ve bu konuda da tarafsızlığım, bütün güçlüklere rağmen koruma-sını bilmiştir

24 AĞUSTOS - 3 Dil Kurultayı
29 AĞUSTOS - İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nün temeli atıldı İstanbul'da Haliç üzerindedir Azapkapı'yı Unkapani'na bağlar Dubalar üzerine kurulmuştur İhale bedeli 1585665 Liradır Boyu 477, genişliği 25 mt'dir Bu köprünün yerinde bir başka köprü vardı Unkapanı Köprüsü denilirdi
8 EYLÜL - Ankara ve İstanbul Radyo şirketi devlete geçti

4 EYLÜL - İngiltere Kralı Edward VIII, Türkiye'yi ziyaret etti (Kral bilahare bir izdivaç konuşu dolayısıyla İngiliz geleneklerine göre tahttan feragat etauş ve yurt dışına gitmiştir)
25 EYLÜL - Harp Okulu, İstanbul'da Harbiye semti olarak adlandırılan tarihi binasından Ankara'da yeniden yapılan okul binasına taşındı (Aynı bina yedek subay okulu olarak kullanılmaya başlandı)
26 EYLÜL - Malatya İplik ve Bez Fabrikası Aş kuruldu

26 EKİM - Kurtuluş Savaşı Komutanlanndan Korgeneral şükrü Naili Gökberk (Doğ: 1876) öldü Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul'a giren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin basında bulunuyordu 28 EKİM - Türkiye-Yugoslavya Ticaret Antlaşması imzalandı
1 KASIM - Atatürk, TBMM'nin 5 dönem, 2 toplanma yılım açtı:
'Sayın Milletvekilleri!
İlk tahsilin yayılması için, sade ve pratik tedbirler almak yolundayız İlk tahsilde hedefimiz, bunun umumî olmasını bir an evvel tahakkuk ettirmektir Bu neticeye varmak, ancak kesintisiz tedbir almakla ve onu melodik tatbikle mümkün olabilir'

6 KASIM - İzmit Kağıt Fabrikası hizmete girdi
18 KASIM - Filyos-Çatalağızı demiryolu hizmete girdi
14 ARALIK - İstanbul Üniversitesine bağlı olarak 'İktisat Fakültesi' kuruldu
15 ARALIK - Ankara Stadyumu hizmete girdi 27 ARALIK - Büyük şair, mütefekkir ve din adamı Mehmet Akif Ersoy (Doğ: 1873) öldü Son Türk Devleti'nin kurtuluş ve kuruluş günlerinde millî bir marş yapılması düşünülmüş ve teklif edilen şiirler arasında Burdur milletvekili Mehmet Akif Bey'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ithaf ettiği şiir çok beğenilmiştir 12 Mart 1921'de Meclis'te okunmuş ve coşkun alkışlarla kabul edilmiştir


İSTİKLAL MARŞI
Güfte: Mehmet Akif (Ersoy)
Beste: Zeki Üngör
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O benim milletinün yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak'
Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlanmız sonra helal Hakkıdır hakka tapan milletinün istiklal
Ben, ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var Ulusun, korkma Nasıl böyle bir imam boğar Medeniyet dediğin tek dişi kalmış, canavar?
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! Siper et gövdeni, dursun bur hayasızca akın Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'm, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın!
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tam Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, cananı, bütün vanmı alsın da Huda Etmesin, tek vatanundan beni dünyada cüda
Rühumu senden, ilahî, şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem di, Bu ezanlar, ki şahadetleri dinin temeli, Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli!
O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım;
Her cerîhamdan, ilahî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır, ruh-i mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer, benim başım
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlanırım hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal! Hakkıdır hür yaşamış bayrağınım hürriyet;
Hakkıdır hakka tapan milletinim istiklal!

Alıntı Yaparak Cevapla

1937

Eski 04-19-2009   #15
KRDNZ
Varsayılan

19371937


1 OCAK - Sirkeci-Edirne Demiryolları (Şark Demiryolları) satın alındı
5 OCAK - Malatya Milletvekili İnönü ve 153 arkadaşının verdiği önerge ile Anayasmın 2 maddesi düzeltildi Türkiye Devleti; Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır' eklendi Bu suretle 'Altı Ok' Anayasaya girmiş oldu
10 ŞUBAT - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kanunu kabul edildi
17 MART - Romanya Dışişleri Bakanı Antonesco, Atatürk'ü ziyaret etti
3 NİSAN - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalannın temeli atıldı
4 NİSAN - Ereğli Mensucat Fabrikası hizmete açıldı
7 NİSAN - Türkiye-Mısır Dostluk Antlaşması imzalandı
13 NİSAN - Büyük şair Abdülhak Hamit Tarhan (Doğ: 1851) öldü
19 NİSAN - Başbakanlık Teşküatı Kanunu kabul edildi
20 NİSAN - Türkiye-İran Hava Ulaştırma Antlaşması imzalandı
23 NİSAN - Ankara'da kömür sergisi açıldı
l MAYIS - Ereğli Kömür Tesisleri Etibank'a geçti
17 MAYIS - Divriği'de zengin demir yataktan bulundu
25 MAYIS - Malatya Bez Fabrikasının temeli atıldı
29 MAYIS - Türkiye-Fransa arasında Sancak'm mülkî bütünlüğünü ga-ranti eden antlaşma Cenevre'de imzalandı Bu suretli Hatay, bağım-sız oluyordu
31 MAYIS - Ürdün Amiri Abdullah Türkiye'yi ziyaret etti
4 HAZİRAN - Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi
11 HAZİRAN - Atatürk, Trabzon'u ziyaret etti
12 HAZİRAN - Atatürk, çiftliklerini hazineye bağışladı

14 HAZİRAN - Tarım Bakanlığı Kanunu kabul edildi
20 HAZİRAN - Sakarya Köprüsü hizmete girdi
20 HAZİRAN - îstanbul-Beşiktaş Uzuncaova yangını (31 ev yandı)
21 HAZİRAN - 'Aşkale' ilçesi kuruldu
l TEMMUZ - Fevzi Paşa-Meydan Ekbez demiryolu hizmete girdi
8 TEMMUZ - Tahran'da Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasmda 'Sada-bat Paktı' imzalandı (No 3324)
9 TEMMUZ - Ankara'da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı
20 TEMMUZ - Erzurum İstasyonunun temeli atıldı
27 TEMMUZ - IX Yerli Mallar Sergisi açıldı
12 AĞUSTOS - Demiryolu Zonguldak'a ulaştı
16 ağustos - Hekimhan-Çetinkaya demiryolu hizmete girdi
16 AĞUSTOS - Atatürk manevra dolayısıyla (1837 Trakya Büyük ma-
nevrası) geceyi Çerkezköy'de geçirdi 27 ağustos - Kozlu Kömür İşletmesi hizmete açıldı

14 EYLÜL - Akdeniz'de korsanlığa karşı beraber tedbir ahnmasını ön-gören Lyon Antlaşması imzalandı
20 EYLÜL - Türk Tarih Kurultay'ı Atatürk'ün huzuru ile açıldı

20 EYLÜL - İzinli bulunan Başbakan İnönü'nün yerine vekaleten (Baş-bakanlığa) Celal Bayar atandı
27 EYLÜL - Büyük Dil Kurultayı, Dolmabahçe Sarayında toplandı

1 EKİM - Çatalağızı-Zonguldak demiryolu hizmete girdi
8 EKİM - Türkiye-Sovyetler Birliği ticaret ve Ödeme Antlaşması imza-landı
9 EKİM - Nazilli Bez Fabrikası Atatürk'ün eliyle hizmete açıldı
10 EKİM - Atatürk, manevralar dolayısıyla Söke'yi ziyaret etti
18 EKİM - Atatürk, Yunan Başbakanı General Metaksas'ı Ankara'da ka-bul etti
25 EKİM - İsmet İnönü Başbakanlıktan çekildi Kabineyi kurmakla Celal Bayar görevlendirildi
25 EKİM - Celal Bayar; şükrü Kaya ve Dr Tevfik Rüştü Aras'ı di;
bırakmak suretiyle yeni Kabineyi kurdu Başbakan Celal Bayar Adliye Bakam Hilmi Uran Savunma Bakanı Gen Kazım Özalp İçişleri Bakam Dr Refik Saydam Dışişleri Bakam şükrü Saraçoğlu Maliye Bakam Fuat Ağralı MEğitim Bakanı Saffet Ankan Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya Ekonomi Bakam şakir Kesebir Sağlık Bakam Dr Hulusi Alataş Gümrük ve İn Bakam Rana Tarhan Tarım Bakam Faik Kurdoğlu
27 EKİM - Türkiye-Japonya ticaret antlaşması imzalandı
28 EKİM - Atatürk, Romen Başbakanı Tateresko'yu kabul etti
28 EKİM - Türkkuşu paraşüt kulesi hizmete açıldı
29 EKİM - Ankara İstasyonu yeni gar binası hizmete açıldı l KASIM - Atatürk, TBMM'nin 5 dönem, 3 toplanma yılını açtı:
'Sayın Milletvekilleri,
Memnuniyetle görmekteyiz ki Cumhuriyet rejimi yurdumuzda hu-zur ve sükunun en iyi yerleşmesini temin etmiş bulunuyor Vatandaşlar ve bu yurtta oturanlar Cumhuriyet kanunlannm eşit şartları altında kendileri için hazırlanan hürriyet, refah ve saadet imkanlanndan azamî istifade etmektedirler
Milletimizin layık olduğu yüksek medeniyet ve refah seviyesine var-masmı alıkoyabilecek hiçbir engel düşünmeye yer bırakılmadığım ve bırakılmayacağım huzurunuzda söylemekle bahtiyarım millî ekono-mimizin temeli ziraattir Bunun içindir ki, ziraatte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz Köylere kadar yayılacak programlar ve pratik çalış-malar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır Bundan daha önemli olan bir çiftçi ai-lesin! geçindirebilen toprağın, hiçbir sebep ve suretle, bölünmez bir ma-hiyet almaşı Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin gidebilecekleri arazi genişliği arazinin bulunduğu memleket bölgesinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlanmak lazımdır İşaret ettiğim um-deleri, Türk gençliğinin dimağında ve Türk Milletinin şuurunda daima canlı bir halde tutmak, üniversitelerimize ve yüksek okullanmıza düşen başlıca vazifedir Bunun için, memleketi şimdilik üç büyük kültür bölgesi halinde mütalaa ederek; bah bölgesi için istanbul Üniversitesi'nde başlanmış ıslahat programım daha radikal bir tarzda tatbik ederek Cumhuriyete cidden modem bir üniversite kazandırmak; merkez böl-gesi için (Ankara Üniversitesini az zamanda kurmak lazımdır; ve Doğu Bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şubeden ilk okullarıyla ve nihayet üniversitesiyle modem bir kültür şehri yaratmak yolunda, şimdiden fiiliyata geçilmelidir Ordu, Türk Ordusu! işte bü-tün milletin göğsünü itimat, gurur duyguları ile kabartan şanlı ad! Onu, bu yıl içinde, kısa fasılalarla iki defa, büyük kütleler halinde, yakından gördüm Trakya ve Ege büyük manevralarmda Disiplinim, enerjisini, subaylarının vukuflu gayretim, büyük komutan ve generallerimizin yüksek sevk ve idare kabiliyetlerin! gördüm; derin iftihar duydum, takdir ettim
Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatan-severliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir
Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealim tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların, yenilmesi imkansız teminatıdır'
ATATÜRK'ün TBMM'nde son açış konuşmasıdır bu Aman vermez hastalık 1938 yılının aynı gününde O'nü yatakta bulacaktı

4 KASIM - Kızılırmak Nehri üzerinde 'Çetinkaya Köprüsü' hizmete açıldı
7 KASIM - Türkiye-İran Telefon-Telgraf Antlaşması imzalandı

11 KASIM - Atatürk y anında Başbakan Bayar olduğu halde Doğu seyahatine çıktı
13 KASIM - Atatürk, Malatya'yı ziyaret etti

16 KASIM - Diyarbakır-Cizre demiryolu hizmete açıldı
16 KASIM - Atatürk, Urfa ve Diyarbakır'ı ziyaret etti
20 KASIM - Çetinkaya-Divriği demiryolu işletmeye açıldı 29 KASIM - Anayasa'nın, 42,47,48,49,50 ve 61 maddeleri değiştirildi
l ARALIK - Başbakan Celal Bayar, Parti Grubunda Hatay hakkında bilgi verdi
31 ARALIK - Türkiye-Afganistan Muhadenet ve Teşriki Mesai antlaşması imzalandı


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.