Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Forum İslam > İslami Genel Konular

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
berat, fazileti, gecesinin, hususiyetleri…

Berat Gecesi'nin Fazileti Berat Gecesi'nin Hususiyetleri…

Eski 05-31-2015   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

Berat Gecesi'nin Fazileti Berat Gecesi'nin Hususiyetleri…Berat Gecesi'nin Fazileti Berat Gecesi'nin Hususiyetleri…

Berat Gecesi “kısmet ve kader” gecesidir
Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Şaban’ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin karara bağlanır Yaşayacak olanlar, ölecek olanlardan ayrılıp yazılır” (Suyuti)
Bir rivayette ise şöyledir:
“Şaban’ın yarısının gecesi, Allah-ü Teala ölüm meleğine, o sene öldürmek istediği her canlının ruhunu kabzetmesini vahiyde bulunur (isimlerini bildirir)” (Suyuti)

Berat Gecesi hikmetli işler birbirinden ayırt edilir
İbn-i Abbas'tan (ra) rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir:
Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi, ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur Herkesin ve her şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir

Rızıkla alakalı defterler, Mikail’e (asm) verilir
Savaşlarla ilgili defterler, Cebrail’e (asm) verilir
Ameller nüshası, dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e (asm) verilir ki; bu büyük bir melektir
Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail’e (asm) teslim edilir
Fahreddin Er-Râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesi’nde başlar, Kadir Gecesi’nde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir (Hülâsâtü'l-Beyân)

Berat Gecesi “bir yıllık amellerin Allah’a (cc) arz edildiği” gecedir
Bütün kulların bir yıllık amelleri ve hayatları beraat gecesinde ilgili melekler tarafından Allah-ü Teala Hazretleri’ne arz edilir Şöyle ki; Rad suresinin 11 ayetinde, İnfitar suresinin 10 11 12 ayetlerinde ve bu ayetlerde ilgili olarak Resulullah’ın (asm) açıklamalarından öğrendiğimize göre; her insanla ilgili olarak gece ve gündüz yirmişer melek görev yapmaktadır Bu melekler Muhafız Melekleri ve Kiramen Katibîn (yazıcı) melekleridir Bu melekler, Allah’ın (cc) emri gereği hayatını korudukları, yaptığı iyi ve kötü işlerini tespit ettikleri insanlarla ilgili olarak Allah-ü Teala’ya bilgi arz ederler Bu bilgi arzı üç şekilde gerçekleşmektedir:
Günlük Arz: Bu arz, sabah ve ikindi namaz vakitlerinde olmak üzere günde iki defa yapılır Zaten meleklerin nöbet değişimleri de bu vakitlerde olmaktadır
Haftalık Arz: Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa yapılmaktadır
Yıllık Umumi Arz: Berat gecesinden önceki bir yıllık hayatımızla ilgili verilen rapordur (M İsmail Fındıklı, Faziletleriyle Gün ve Geceler)
Berat Gecesi “şefaat” gecesidir

Bir rivayette bildirildiğine göre; Resulullah (asm) Şaban'ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi Ancak Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka
Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır (Hak Dini Kur'an Dili)


Berat Gecesi “meleklerin bayram gecesi” dir
“Meleklerin gökyüzünde iki bayram gecesi vardır Birisi “Berat” gecesi, diğeri “Kadir” gecesidir” (Gunyet’üt Talibin)
Zira Müminlerin yeryüzünde iki bayramı olduğu gibi meleklerin de gökyüzünde iki bayramı vardır Meleklerin bayramlarının gece olmasının, meleklerin uyumamasından, Müminlerin bayramlarının gündüz olması uyuma ihtiyaçları olduğundan dolayıdır
Berat Gecesi “kefaret” gecesidir
Şaban ayının on beşinci gecesi (Berat Gecesi) bir yılın günahlarını, Cuma Gecesi bir haftanın günahlarını, Kadir Gecesi de bütün ömrün günahlarını giderir

Berat Gecesi “mağfiret” gecesidir
"Allah Teala Şaban'ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar" (İbn-i Mace, Tirmizi)
Cebrail (as) gelip:
“Kalk namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban’ın 15 gecesidir” dedi Bu geceyi ihya edenleri Allah-ü Teâlâ affeder Yalnız, müşrik (Allah’a şirk koşan), büyücü, falcı, cimri, kinci, içkici, faizci ve zina edeni affetmez” (Taberani)
“Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir Allah Teala bu gecede Benî Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz ”(Buhari, Tergib ve Terhib, Camiu’l Usûl)
Berat Gecesi “hayır ve iyilik” gecesidir
Hazret-i Aişe’nin (ra) Resulullah Efendimiz’den (asm) şöyle dinlediği anlatılmıştır:
“Allah-ü Teâlâ hayrı şu dört geceye dağıtmıştır:
Kurban bayramı gecesine
Ramazan bayramı gecesine
Şaban ayının orta (15) gecesine Bu gece Allah-ü Teâlâ ecelleri ve rızkı yazar Hacca gidecekler bu gece yazılır
Sabah namazı vaktine kadar arife gecesine” (Gunyet-üt Tâlibin)
Berat Gecesi “duaların makbul olduğu” gecedir

“Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dua geri çevrilmez Bunlar:
Receb’in ilk gecesi,
Şaban’ın yarı gecesi,
Cuma gecesi,
Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir” (Beyhaki)
Berat Gecesi Cenab-ı Hak dünya semasına tecelli eder
Cenab-ı Hak bu gece dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
“İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık afiyet vereyim Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder” (İbn-i Mace)

Leyle-i Berat’ta okunan bir Kur'ân harfi, 10 bin harfe bedeldir
"Kur'ân-ı Hakîm’in her bir harfinin bir sevabı var; bir hasenedir Fazl-ı ilahiden o harflerin sevabı sümbüllenir; bazen on tane verir, bazen yetmiş, bazen yedi yüz -Ayete'l-Kürsî harfleri gibi; bazen bin beş yüz sure-i İhlâsın harfleri gibi; bazen on bin, Leyle-i Berat’ta okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi; ve bazen otuz bin, mesela, haşhaş tohumunun kesreti misilli, Leyle-i Kadirde okunan ayetler gibi" (Sözler)

Berat Gecesi, 50 senelik ibadet sevabını kazandırabilir

“Bu gelen gece Leyle-i Berat bütün senede bir kutsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kutsiyetindedir Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuz bin olduğu gibi Leyle-i Berat'ta her bir amel-i sâlihin ve her bir harf-i Kurân’ın sevabı yirmi bine çıkar Sair vakitlerde on ise şuhur-ı selâsede yüz ve bine çıkar Ve bu kudsî leyali-i meşhurede on binlere veya yirmi bine veya otuz binlere çıkar Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir Onun için elden geldiği kadar Kurân’la ve istiğfar ve salâvatla meşgul olmak pek büyük bir kârdır” (Şualar)
Berat Gecesi, Kadir Gecesi kutsiyetindedir

“Apaçık beyan eden o Kitab’a (Kurân’a) yemin olsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik; şüphesiz ki biz, (mahlûkatı onda va‘d edilen azabımızla) korkutucularız” (Duhan, 2-3)

(*)Burada geçen “mübarek gece”den maksat Kadir Gecesi veya Berat Gecesidir Ancak, Kadir Suresindeki: “Şüphe yok ki biz, onu (o Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik!” mealindeki ayete binâen, âlimlerin bir kısmı birinci görüşü tercih ederken, bir kısmı da, “Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş, onda (o gecede) ayırt edilir” mealindeki Berat Gecesi'nin hususiyetini tarif eden ayete binaen ikinci görüşü tercih etmişlerdir (Nesefî)
Berat Gecesi zemzem kuyusunun suyu artar
Âdât-ı İlahiyyedendir ki, bu gece “zemzem” kuyusunun suyu artar Şaban’ın gece yarısına “Mübarek, Beraet, Sâk, Rahmet” isimleri verilmiştir (Kütüb-i Sitte)

Berat Gecesi beş haslete sahiptir
Berat Gecesi’nde beş haslet vardır:
Her mühim iş o gecede tefrik edilir
O gece ki ibadetlerin fazileti büyüktür
Rahmet-i ilahiye fezeyân eder
Mağfiret gecesidir

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.