Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-18-2008   #1
[KAPLAN]
Icon47

Atatürk Diyor Ki:Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini yazıyor, fikirlerini hatırlıyor; hatırlatıyoruz


"Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-18-2008   #2
dam99
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez"
aynen katılıyorum

__________________
iyiler bir gün mutlaka kazanacak
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-18-2008   #3
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-18-2008   #4
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-19-2008   #5
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-19-2008   #6
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-19-2008   #7
atalay
Icontr

Cevap : Atatürk Diyor Ki:Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz
Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir

Gerçi bize milliyetçi derler Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar Asıl küfür onların bu zannıdır Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim


Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur İşte parola budur

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir

Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir

Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir

Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmenleri ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır

Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir

Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür Onun için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu aslî gayeye erişmek maksadını güder

Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-19-2008   #8
atalay
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:Türkiye'yi ıslah etmek, Türkiye'yi uygarlaştırmak gibi birtakım bahanelerle, Türkiye'nin iç hayatına, iç yönetimine işlemiş ve sızmışlardır

ARTIK DURUMU DÜZELTMEK, HAYAT BULMAK, İNSAN OLMAK İÇİN, MUTLAKA AVRUPA'DAN NASİHAT ALMAK, BÜTÜN İŞLERİ AVRUPA'NIN EMELLERİNE UYGUN YÜRÜTMEK, BÜTÜN DERSLERİ AVRUPA'DAN ALMAK GİBİ BİRTAKIM ZİHNİYETLER ORTAYA ÇIKTI

Oysa hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla,yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir

Türkiye'de fikir adamları, âdetâ kendi kendilerine hakaret ediyorlardı Diyorlardı ki: 'Biz adam değiliz ve olamayız Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur' Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduğundan hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara, kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı 'Onlar bizi idare etsin' diyorlardı"


Mustafa Kemal Atatürk(6 Mart 1922 Meclis konuşmasından)
[İş Bankası Kültür Yayınları: TBMM Gizli Celse Zabıtları, Cilt-3]

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-19-2008   #9
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır"__________________
CHP’siz Atatürkçü,MHP’siz milliyetçi,AKP’siz Müslümanım,Allah istismarcılardan korusun
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-19-2008   #10
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-21-2008   #11
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-21-2008   #12
Equinox
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:


Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır Çünkü bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-22-2008   #13
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir"
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-22-2008   #14
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:"Bir millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her çeşit ilminden, buluşlarından, yükselmelerinden faydalanmalıdır Fakat unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz"

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

Eski 05-23-2008   #15
[KAPLAN]
Varsayılan

Cevap : Atatürk Diyor Ki:

"Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez"


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.