Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar

Eski 06-02-2009   #1
yesimciwciw

Halkla İlişkilere Yakın KavramlarHALKLA İLİŞKİLERE YAKIN KAVRAMLAR

Halkla İlişkiler kavramı çoğu kez kendisine yakın kavramlarla karşılaştırılarak ya da eş anlamlı gibi değerlendirilerek açıklanmakta veya uygulanmaktadır Örneğin; Tanıtma, İnsan ilişkileri, Pazarlama, Propaganda, Lobicilik ve İletişim kavramlarıyla önemli benzerlikleri bulunmaktadır Ancak ayrıldıkları noktalar benzerliklerinden daha çoktur

1 Tanıtma:

Halkla İlişkiler bir tanıma ve tanıtma sanatıdır denilebilir Nitekim bugün, birçok kuruluşta Halkla İlişkiler ünitesi genellikle tanıtma ile birleştirilerek Tanıtım ve Halkla İlişkiler birimi olarak yer alır

Tanıtma; örgütün bütün yön ve gerçekleriyle halka anlatılması , örgünün yapı ve görevlerine ilişkin bilgi ve haberlerin düzenli bir biçimde halka duyurulması ve gerektiğinde açıklığa kavuşturulması olarak tanımlanabilir Tanıtmada amaç, örgütü halka benimsetmek ve örgüt amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır

Tanıtmanın tek yönlü olmasıyla, Halkla İlişkilerden ayrıldığı izlenir Daha doğrusu Halkla İlişkiler önce tanıma, sonra tanıtmaya dayanır Bu açıdan bakıldığında tanıtmanın Halkla İlişkiler sürecinin ikinci bölümünü oluşturduğu anlaşılır Bir iş yapılmadan tanıtıma girilirse etkin olmaz Fakat unutulmamalıdır ki, bir Halk İlişkiler tekniği olarak tanıtım olmadan da iş yapmak kolay değildir Olayın kamuoyuna benimsetilmesi ve desteğinin elde edilmesi için etkin bir tanıtma kampanyasının yürütülmesi gerekir

Tanıtma, belirli mesajları , belirli gruplara ileterek davranışları değiştirmeyi amaçlar Tanıtmanın etkili olabilmesi için şu ilkeler izlenmelidir:

- Tanıtım, hedef gruba hitap etmelidir
- Tanıtım, mekanın imajı ile tutarlı olmalıdır
- Tanıtımda rasyonel cazibe ile duygusal cazibe beraber kullanılmalıdır

İşletme açısından Halkla İlişkilerin bir önemli fonksiyonu olarak tanıtıma özel bir yer verilmesi gerekmektedir İşletmede yapılan ve yapılacaklar kamuoyunun ilgi kesimlerine aktarılmalıdır Fakat en iyi tanıtım, üründe kalite, ucuz fiyat, verimlilik, çalışanlara sosyal ve ekonomik katkı ve topluma yansıyan hizmetlerin kendisidir

2 Pazarlama ve Halkla İlişkiler:

Halkla İlişkiler ile pazarlama arasındaki yakın ilişkiler her ikisinin de dışa dönük olmasından kaynaklanır Özellikle kâr amacı gütmeyen işletmeler ile küçük işletmelerde Halkla İlişkiler birbiriyle eş tutulmaktadır

Pazarlama biliminin önde gelen teorisyenlerinden P Kottler 1986 yılında yazdığı makalede Halkla İlişkilerin pazarlamanın beşinci P’ si olarak (Ürün, Dağıtım, Fiyat ve Tutundurmadan sonra) ele alınması gerekecek kadar önemli olduğunu savunmuştur

Halkla İlişkiler ve Pazarlama, teknik olarak birbirine çok benzeyen unsurlar taşımaları nedeniyle zaman zaman Halkla İlişkilerin pazarlamayı kendi şemsiyeleri altında görmek istemeleri ya da bunun tersinin yeğ tutulmak istenmesi sonuçlarını ortaya koymaktır Teknik açıdan benzerlikleri özellikle şunlardır:

* Araştırma
* Bilgi toplama
* Plân/Program yapma
* Bütçe
* Hedef kitle
* Mesaj ve medyaların hazırlanması
* Değerlendirme yöntemleri, konularında görülür

Pazarlama tüketicilerin ihtiyaç duyduğu türde ürünlerin üretilmesini ve satılmasını, diğer bir deyişle, ürünlerin değişimini esas alan bir uygulamadır Oysa Halkla İlişkilerde bir satış ya da pazarın ihtiyaç duyduğu türde mal üretimi söz konusu değildir

3 Reklam ve Halkla İlişkiler

Halkı bilgilendirerek mal ya da hizmeti satın almaya ikna etmek üzere kullanılan araçların tamamına reklam denir
Reklam üretici ile tüketici arasında bir ilişki yaratama amacını güder Reklam aslında bilgilendirici bir mesajdır Reklamcılık bir mal ya da hizmetin tüketicilere kitle iletişim araçlarıyla tanıtılarak onu satın almaya yönlendirici çabalar olarak tanımlanabilir

Halkla ilişkilerde firma adına bir tanıtım işlevi üstlenmekte olduğundan aralarında ilginç benzerlikler bulunduğu bir gerçektir

Halkla ilişkiler araziye girer, tarlayı mayından temizler Reklam gelir, tarlaya tohum eker, Pazarlamacı ekini toplar ve satar

Reklam, gereksinmesini karşılayacak olan müşterisine ürünü tanıtır, müşteri ele bağ kurar, ürünü ayırt edeci bilgi verir Halkla İlişkiler, kurumun saygınlığını sağlama ve kamu çevrelerini etkileme gibi saygınlık ve örgütün Kendini Gerçekleştirmesi gibi daha üst düzey gereksinmelerin tatmin edilmesine ilişkin motiflerle ilgilidir Reklam, tüketimi öğretmek amacıyla hareket ederken, halkla ilişkiler Kalıcı Olmak için faaliyet göstermektedir

Gerek Halkla İlişkiler, gerekse reklamcılığın ortak noktaları ise şunlardır:


* Aynı kitle iletişim araçlarından yararlanırlar
* Araştırma, her iki teknikte de kullanılan son derece önemli bir faktördür
* Planlama/Programlama her ikisi için de geçerlidir

Bu benzerliklere karşın her iki kavramı birbirinden ayıran önemli özellikler vardır Bu farklılıklar kısaca şöyle özetlenebilir:

* Reklamda mesaj doğrudan satışı yapılacak olan ürün (mal veya hizmet) veya fikir ile ilgilidir Halkla İlişkiler ise ürünü üreten işletme ya da kuruluşu esas alır Ayrıca Halkla İlişkiler yalnızca kurumu değil, kurumla ilgili çevreleri de kapsar
* Reklam kitle iletişim araçları ile yapılır Halkla İlişkiler ise kitle iletişim araçlarının yanı sıra yüz yüze iliş kiler, sergiler, konferanslar, işletme gezileri gibi diğer tanıtım teknikleri de kullanır
* Reklamda mutlaka kitle iletişim araçlarına ödenen bir bedel, ücret söz konusudur Çünkü reklam için televizyon ve radyodan zaman, basılı medyalardan yer satın alınmaktadır Halkla İlişkilerde de medyaya ücret ödenilir fakat bu şart değildir Örneğin; duyurumda olduğu gibi ücret ödenmeden de kitle iletişim araçları kullanılabilir
* Reklam kaynaktan hedefe doğru tek yönlü mesaj gönderilmesi sürecidir Oysa Halkla İlişkilerde bu süreç karşılıklıdır
* Reklamda temel amaç kısa vadede söz konusu ürünün satışlarına katkıda bulunmaktır Oysa Halkla İlişkilerin amacı kurum hakkında çevrede olumlu bir imaj yaratmak, kurumun prestijini yükseltmek, genel bir güven ve destek
sağlamaktır Dolayısıyla reklama göre daha uzun vadeli amaçlar peşindedir

4 Kurumsal Reklamcılık ve Halkla İlişkiler:

Kurumsal reklamcılık kavramı belki de Halkla İlişkilere en yakın bir kavram niteliği taşır Her ikisi de kurum imajı yaratmayı amaçlar Ancak Halkla İlişkiler kurumsal reklamın ücretsiz biçimde yapılışıdır, denilebilir Firma çıkarlarını çok yakından ilgilendiren bir durum kamuoyuna yansıtılmak istendiğinde kitle iletişim araçlarına özellikle medyaya bir basın bülteni verilebilir Medyada ücretsiz olarak bu duyurum yer alırsa sorun çözülür Fakat medya her zaman bu duyurumu yapmaz veya yapmayabilir Bu durumda kurumsal reklamcılık devreye girer ve medyadan yer veya zaman satın alır

Söz gelişi bir bankanın, bir otelin ya da bir fabrikanın açılışını gazeteden yer satın alarak halka duyurmak mümkündür Oysa aynı işletmenin yöneticileri ya da Halkla İlişkiler Sorumlusu, aynı bilgileri haber bülteni halinde gazetelere göndererek duyurma yolunu seçebilirdi Fakat bu durumda haberin yayınlanıp yayınlanmayacağı, ne zaman, nasıl yayınlanacağı konusunda işletmenin herhangi bir inisiyatifi de olmayacaktır Dolayısıyla haberin yayınlanma zamanı , yeri ve içeriği gibi konularda belirleyici olmak gerekiyorsa, kurumsal reklam yapmak tek yoldur

5 Propaganda ve Halkla İlişkiler

Özellikle kamu yönetimi alanında Halkla İlişkiler ile propaganda kavramlarının birbirine karıştırıldığı görülür Gerçi her iki tekniğinde birleştiği ortak noktalar yok değildir Örneğin; her ikisi de farklı amaçlarla da olsa kamuoyu oluşturmak amacını güder ve çoğu kez benzer kitle iletişim araçlarını kullanırlar Bu benzerlik Reklamcılık ve Halkla İlişkiler arasında da bulunmaktaydı Ancak Halkla İlişkiler reklamcılıktan gerçekçilikte, propagandadan ise özgürlük açısından ayrılır

Propaganda, bir fikri yaymak, hedef kitleyi fikren kazanmak, karşı tarafın fikir ve psikolojisini arzu edilen yöne doğru çevirmek için, teşkilatlı ve devamlı telkinlerde bulunmaktır Daha kısa bir tanıma göre propaganda bir fikrin, her çeşit yolu denemek suretiyle hedef kitleye kabul ettirmesi olayıdır

6 Lobicilik ve Halkla İlişkiler

Yakın zamana kadar Lobicilik, Halkla İlişkiler kapsamında görülmeyen, ahlak ve kanun dışı bir faaliyet olarak kabul edilirdi Fakat son yıllarda günlük basınımızdan da izleneceği üzere, lobi faaliyetleri ülkemizde de kabul görmeye başlamış , hatta yalnızca bu alanda faaliyet gösteren şirketler kurulmaya başlanmıştır Lobicilik, kamu yönetiminde yasa yapıcıya da karar verici konumda olan kişileri bilgilendirme ve etkileme çabaları olarak tanımlanabilir
Lobicilik, kamu kesimi üzerinde yasama ve karar alma mekanizmalarını etkileme amacı güder Bu yönüyle kamuoyu oluşturma açısından bir Halkla İlişkiler faaliyeti gibi görünebilir Ancak, Halkla İlişkilerden ayrılan yönü, lobiciliğin çoğu kez bir siyasi amacının bulunması ve bu doğrultuda bir etkileme aracı olarak kullanılmasıdır

__________________

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar

Eski 06-08-2009   #2
ysnkrks
Varsayılan

Cevap : Halkla İlişkilere Yakın Kavramlargüzel paylaşımteşekkürler
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar

Eski 06-08-2009   #3
yesimciwciw
Varsayılan

Cevap : Halkla İlişkilere Yakın KavramlarAlıntı:
ysnkrks tafarından gönderildi Mesajı Görüntüle
güzel paylaşımteşekkürler


Beğenmene sevindim arkadaşım :)

__________________

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.