Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Ekonomi / İktisat / İşletme

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2017, değer, düzenlemeler, gazete, genel, ilgili, kdv, kısmi, nolu, resmi, sayılı, tarih, tebliğinde, tevkifatlarla, uygulama, vergisi, yapıldı, yayınlanan, yeni, ’de, “katma, şubat

KDV Kısmi Tevkifatlarla İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı 15 Şubat 2017 Tarih ve 29980 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlanan, 11 No.lu “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde D

Eski 02-22-2017   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

KDV Kısmi Tevkifatlarla İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı 15 Şubat 2017 Tarih ve 29980 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlanan, 11 No.lu “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde DKDV Kısmi Tevkifatlarla İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı

15 Şubat 2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan, 11 nolu “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır İşte ayrıntılar

Tevkifatla İlgili Yeni Düzenlemeler

21 Kısmi tevkifat kapsamındaki insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere, hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifat kaldırıldı

22 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” bölümünde anlatılanlar, aynen kalmak kaydı ile ilaveler yapıldı

23 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “Mahsuben İade Talepleri” bölümüne ek olarak, “5000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir” açıklaması eklenmiştir

24 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “İstisnalar” bölümünde yer alan “İstisnanın Tevsiki” bölümüne ekleme yapıldı

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması” bölümünde yer alan “İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklikler” bölümünde düzenleme yapılmıştır

“Dâhilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması” bölümünde kapsam tanımlamasına ilave yapılmıştır
“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nin “Diğer İstisnalar” bölümü; “Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri” başlığı ile birlikte değiştirilmiştir
“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nin, “Matrah, Nispet Ve İndirim” bölümünde değişiklikler yapılarak, aynı bölümün sonuna eklemeler yapılmıştır

1- Artırımlı Teminat Uygulaması Getirildi

İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi ile tebliğin ilgili bölümlerinde, iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında;

(İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) Sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilecek
İadeye ilişkin YMM raporunun, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilecektir

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde; KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanacak İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik / olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilecektir

Ancak yapılan kontroller sonucunda mükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz Bu süreler içinde eksikliklerin / olumsuzlukların giderilmemesi halinde, haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır

İade talebinin incelemeye sevki Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlıkları / Defterdarlıklar tarafından yapılabilir İncelemeye sevk, ancak öncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin yazının yazılması ve belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin mevzuata uygun şekilde yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi halinde mümkündür
Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın % 120’si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirilip, teminat vergi inceleme raporuna göre çözülecektir

2 Tevkifatla İlgili Yeni Düzenlemeler Yapıldı

21 Kısmi tevkifat kapsamındaki insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere, hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için iş gücü temin hizmeti kapsamında tevkifat kaldırıldı

22 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “Fazla veya Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi” bölümünde anlatılanlar, aynen kalmak kaydı ile ilaveler yapıldı

23 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “Mahsuben İade Talepleri” bölümüne ek olarak, “5000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir” açıklaması eklenmiştir

24 “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “İstisnalar” bölümünde yer alan “İstisnanın Tevsiki” bölümüne ekleme yapıldı

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nde; “İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması” bölümünde yer alan “İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklikler” bölümünde düzenleme yapılmıştır

“Dâhilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması” bölümünde kapsam tanımlamasına ilave yapılmıştır
“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nin “Diğer İstisnalar” bölümü; “Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri” başlığı ile birlikte değiştirilmiştir
“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” nin, “Matrah, Nispet Ve İndirim” bölümünde değişiklikler yapılarak, aynı bölümün sonuna eklemeler yapılmıştır
Diğer Değişiklikler

150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşa kabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV, iade hesabına dahil edilebilecektir

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları, mükellefin kendisine ait organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğal gaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına mahsubu imkanı getirildi

İndirimli orana tabi işlemleriyle birlikte diğer iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilir
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının, vergi inceleme raporuna göre borçlara mahsubunun talep edilmesi halinde, mahsup işlemi vergi inceleme raporu dışında kalan diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla, teminat aranmadan yapılır

Düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle, ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla, indirim konusu yapılabilir

KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine, satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilir

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı aldıkları iadeye ilişkin olarak; iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması durumlarında, teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür
NEVZAT ERDAĞ

nevzaterdagcom

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.