Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Ekonomi / İktisat / İşletme

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
2018, dahil, earşiv, edefter, efatura, fatura, kapsamına, mükellefler, ocak, olacak, olması, zorunlu

1 Ocak 2018 de E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler

Eski 11-28-2017   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

1 Ocak 2018 de E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler1 Ocak 2018 de E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura Kapsamına Dahil Olması Zorunlu Olacak Mükellefler

1 E-fatura / E-defter Zorunluluğu


454 Sıra Nolı VUK Genel Tebliği’nin 2 maddesine göre;


• 31122016 itibariyle brüt satış hasılatı 10000000 TL ve üzerinde gerçekleşmiş olan mükellefler 112018 tarihinden itibaren,

• 31122017 itibariyle brüt satış hasılatı 10000000 TL ve üzerinde gerçekleşecek mükellefler 112019 tarihinden itibaren,

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükellefler, lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (2017 yılı içinde lisans alanlar 112018 tarihinden itibaren),

• Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler, mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (2017 yılı içinde mükellefiyet tesis ettirenler, 112018 tarihinden itibaren)

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar

Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir Örneğin: (F) AŞ ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2017 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir Bu durumda, tebliğin yayın tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (F) AŞ, mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap döneminin başlangıcı olan 1/1/2018 tarihi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması nedeni ile 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2018 tarihinden itibaren elektronik defter tutup ve e-fatura uygulamasına geçebileceği gibi, söz konusu uygulamalara 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2019 tarihinden itibaren de geçebilecektir


Yukarıda tarihler hesap dönemi “takvim yılı” olan mükellefler esas alınarak verilmiştir Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde bu süreler özel hesap dönemine göre tespit edilecektir Örneğin: 1 Temmuz – 30 Haziran özel hesap dönemine tabi (B) Ltd Şti 30/6/2017 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır Bu durumda (B) Ltd Şti'nin, 30/6/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2017) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2018 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır


Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler, tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez


2 İnternet Satışı Nedeniyle E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
464 Sıra Nolı VUK Genel Tebliğinin 5 maddesine göre, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı 5000000 TL ve üzerinde olan mükellefler, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak usul ve esasları 433 Sıra Nolı VUK Genel Tebliği ile belirlenen e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadırlar


Örneğin: 112016 - 31122016 hesap dönemi sonu itibariyle brüt satış hasılatı 5000000 TL’nı aşmış ve 2016 hesap dönemi içinde internet üzerinden mal veya hizmet satışı da yapmış bir mükellefin 112018 itibariyle e-arşiv sistemine dahil olması zorunludur


E-arşiv uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 Sıra Nolı VUK Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır
Bilindiği üzere e-arşiv uygulamasına geçilebilmesi şartlarından birisi de e-fatura sistemine de dahil olma zorunluluğudur


E-arşiv uygulamasına dahil olan, dolayısıyla e-fatura uygulamasına da dahil olmak zorunda olan mükelleflerin, ayrıca e-defter uygulamasına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır Bu mükelleflerin brüt satış hasılatı 10000000 TL’nı aştığı takdirde 454 Nolı VUK Genel Tebliği kapsamında e-defter uygulamasına geçme zorunlulukları da söz konusu olacaktır Bununla birlikte, brüt satış hasılatı 10000000 TL’nı aştığı için e-defter ve e-fatura uygulamasına dahil olan bir mükellefin, toplam satışlarının sadece 1TL’lık kısmını “internet satışı” şeklinde gerçekleştirmesi halinde e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır


21 “İnternet Satışı” Nedir?

433 Sıra Nolı VUK Genel Tebliğinin “2- Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı bölümünde internet satışı, “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır

İnternet satışı kavramından, sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satışlar anlaşılmalıdır

İnternet satışı kavramı, satış sürecinin bir parçası olan ödemenin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, internet üzerinden ya da uzaktan ödeme şekilleri ile (internet üzerinden kartlı ödemeler, EFT/havale, swift, aracı hizmet sağlayıcı, ödeme kuruluşu, kapıda ödemeli kargo, posta çeki veya havalesi, vb) yapılıyor olmasını gerektirmektedir
Sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinin yukarıda yer alan açıklamalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde söz konusu satış, internet üzerinden yapılan satış kapsamında değerlendirilecek olup, satışa konu malın tesliminin veya hizmetin ifasının kim tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapıldığının internet satışı kapsamının belirlenmesinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır


22 E-Arşiv Uygulamasına Zorunlu Olarak Geçmesi Gereken Mükellefler
Yukarıda açıklandığı üzere, bir hesap dönemi içinde internet üzerinden satış yapan ve brüt satış hasılatı 5000000 TL ve üzerinden gerçekleşen mükellefler, söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap dönemi başından itibaren e-arşiv uygulamasına girmek zorundadırlar

E-arşiv uygulamasına geçiş için belirlenen 5000000 TL’lık asgari brüt satış hasılatı tutarı,
sadece internetten yapılan satışlara ait hasılat ile sınırlı olmayıp, işletmenin internet satışları
dahil tüm satışlarını içeren “gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendirilecektir
İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi, vb fatura dışında belge düzenleyenlerin e-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz

Erkan YETKİNER YMM
Mazars/Denge, Ortak

Güray ÖĞREDİK SMMM
Mazars/Denge, Direktör

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.