19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönleri

Eski 07-20-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönleri19 lu esmanın bilinmeyen yönleri

CENNET'ÜL ESMA DUALARI
''Allah'ın isimleriyle (korunma) kalkanları''manasına gelen cennetül Esma duaları İmam Gazali Hazretleri tariki ile Hazretleri Ali Efendimize dayanmakta ve PEK cok dua kitaplarında yer almaktadırbu duaları Nakşibendi meşâyıhı da ÖĞÜT buyurmaktadırdikkatlice ve usulüne edat yanlışsız okunursa neticeleri elde edilirbu dualar Sabah ve Akşam besmele ile 19 defa okunursa aşağıdaki istekler biiznillah yerine gelir
BİR kez (10) defa Tekbir, 19 defa Esmalarla Birlikte su Ayeti
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun La ilâhe illa hüve yuhyî ve yumît

_iki kis, aralarına bir araya geldi iyi birbirinden ayırmave adavet
sokmak, su Ayeti Kerimeyi okursun

Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Kale Haza firâku beynî ve beynek

_


Birisininin şehvetini arttırmak senle yatması için can atması
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun

Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benıne vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel hars* zalike metaul hayatid dünya* vallahü ındehu husnül meab

Muhabbet
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve ellefe Beyne kulubihim lev enfakte ma fil erdı cemıam ma ellefte Beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azızün Hakim
Kul küntüm içinde tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm * vallahü ğafurur rahıym
Asallahu en yec'ale beynekum ve beynelleziyne 'adeytum minhum meveddeten vallahu kadiyrun vallahu ğafurun rahıymun

Erkeklerin KADINLAR tarafından sevilmesi
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsunve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerım >>> not bu koyun derisıne 21 kere yazılır taşınılır Cuma ,yla sela vakti yazılır

BİR kişinin şehvetini arttırmak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun
Ve ravedethülletı hüve fi beytiha -an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek
Ve le Kad hemmet bihı ve Hemme biha

Kale hiye ravedetnı an nefsı

ve kale nisvetün fil medınetimraetül Azizi türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba
- Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
-
Birkişinin rızkını baglamak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun vallahu yakbidu yerzüku
İNNELLAHE rizka ve yakdiru
ve ileyhi türceun

rızık genişligi
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun İnnellahe yebsütur rizka li meyyeşaü bi gayri hisab

Düşmana darbe şaşırtmak

Hakemun Adlun Kuddûsun Fe hezemuhüm bi iznillahi ve katele davudü calute
Fentaleka Hatta Iza lekıya ğulamen fe katellehu

Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama ve li yübliyel mü'minıne minhü belaen hasena innellahe semıun alım

BİR kişinin kalbine girmek ve cağırmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun

Rızık tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun…vallahü yerzüku men yeşaü bi gayri hisab
Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve embeteha nebaten hasenev ve keffeleha zekeriyya* küllema dehale aleyha zekeriyyel mıhrabe vecede ındeha rizka* kale ya meryemü enna leki haza* kalet hüve min ındillah* innellahe yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab
İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil Metin

Göz perdeni kaldırmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun…

fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid

Ma zağal besaru ve ma tağa

Hertürlü hastalık sihir tılsmat ve kişnin üzerindeki manavıyatı ve korumaları kaldırmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Leyse leha min dunillahi kaşifeh

Biryeri dagıtmak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev

Biryerden mekandan cıkarmak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun
Yürıdü ey yuhriceküm min erdıküm fe maza te'mürun
innı teraktü millete kavmil
Kem teraku

Göz nazar isabet
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurinSummerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun
Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne

Birkişinin erkeklık kadının fercını vs baglamak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve lem edri ma hısabiyeh Ya leyteha kanetilkadıyete Ma ağna 'anniy maliyeh Heleke 'anniy sultaniyeh Huzuhu feğulluhu Summel cehıyme salluhu Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu
Ve la yusiku ve sakahu ehadün
Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun…

Birkişiyi sevmemesi
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun fe in tevellev fe innellahe le yühıbbül

Birkişyi CELP etmek tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun … Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta* kale e ve lem tü'min* kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı* kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec'al ala külli cebelim minhünne cüz'en sümmed'uhünne ye'tıneke sa'ya* va'lem ennellahe azızün hakım
Ve ezzin fin Nasi bil hacci ye'tuke ricalev ve ala külli damiriy ye'tıne min külli feccin amıyk

ale innema ye'tıküm bihillahü in şae ve ma entüm bi mu'cizın

_Hastalıklardan sifa bulmak tıklayın:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddusun Vellezîne âmenû hüden ve sifa

__inkarcıların inkarını def etmek:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve yühikkullâhül hakku
bikelimâtih

_Düsmandan intikam bloğu
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve erkekler Ade feyentekimullâhü
Minh

_Senin Hakkında kötü Konusan DüsManin Tense'lerde insanların
dilini baglamak istersen:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun El yevme nahtimü ala efvâhihim

_Düsgizlenmek Du manların gözlerindensmanların ve diger
insanlarında gözlerini baglamak tıklayın:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Agsyübsirûn la eynâhüm fehüm

_Dilleri Baglamak tıklayın:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm la
yubsirûn

_Cehennem Atesinden Emin Olmak ve kurtulmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Rabbenasrif azâbe anna
Cehennem

_Sekerati Mevtte kolaylık ve ölüm serbetini lezzetli Tatmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve câet sekeretül mevti bil hak

_Günahlardan Arınıp, ibadet haline dönmek ve serleri Hayra
çevirmek
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Asa rabbunâen tübdi lena Hayra

Allah cc katında Kabil, insanların yanında da sözünün
geçmesi ve dileginin makbül olması tıklayın:
Allah cc katında dualarının Kabil olması
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve Lahana Uni istecib rabbekümüd

:


Cenabı Hak'kın dergahında tevbesi makbül olup, Hak
Sübhanehü ve Teala dan magfiret (Rabbin affetmesi) Talep etmek
Tıklayın: defa On getirip Tekbir, 19 defada Esmalarla Birlikte su Ayeti
Kerimeyi

Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevb
Tub aleyna inneke entet tevvâb

_innallâhe kane tevvâben Rahima
Allahü yürîdü en yetûbe aleyküm
_nallâhe kane gRahima afûran
FEBEssma irhü bigKerim firatin ve Ecrin
Minhüm magecran ve azimâ firaten
Ve kane bilmü'minine Rahima

Allah cc katında Kabil, insanların yanında da sözünün
geçmesi ve dileginin makbül olması tıklayın:

Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun _nallâhe kane semîan basîrâ

Allah Teala hazretlerinden ilim, Hikmet ve magTaleb firet
etmek
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun _nallâhe kane alîmen hakîmâ

Fetih, Nusret VE DÜŞMANA GAALİP gelmek İSTEYENLER SU DUAYA Devam EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıymferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün inna fetahnâ Leke fethan mübiynâ_Büyük ihsan Taleb etmek
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ahsin KEMA ahsenallâhü ileyk

, Kapalı ve tehlikeli durumlardan kurtulmak tıklayın _Hapisten:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun _ İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn

Karanlık ve delalet yolundan kurtulup, Hidayet yoluna
erismek tıklayın def araya geldi Ayeti Esmalarla okursun 19 Gün Birlikte 19:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun _müstekîm hdinas sırâtel

Cenabı Hak'ka sükrü nimeti eda tıklayın:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn

Her ne Tür muradın olursa Olsun, muradına münasip olan Ayeti
Cünnetül Esma dairesine ilave Edip Iki adet yazdıktan Gale, Birini
uzerine alıp, digerinide suya ıslatıp, 19 namazın Gün ona farz
arkasından 19 defa defa Esmalarla Birlikte Ayeti Okur ve okudugun
günlerde suyunu içerse, Allah'ın izniyle Olur 19 defa okumanın ardından, Cünnetül Esma duası
diye isimlendirilen duayı BİR (1) defa okumalıdır bir araya geldi

Cünnetül Esma duası budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhüme inni eselüke bi başarısız
ferdaniyyeti ve ra-ir rububiyyeti ve dalid devamid deymumiyyeti
-I ve ha-il hayatis sermediyyeti ve ya hikmetive yenabibiul
kafil kuryeti ya ve-il yusreti ve vavil vücühü ve mimil mülki ve
ha-il hukmi ve kafil Kibriya-i ve mimil melekuti ve aynil inayeti
ve dalid dirayeti ve sinis sekineti Aksemtu aleyküm eyyühel
ervahir ruhaniyetin nuraniyyeti huddame hazihil Hurufi vel
ayatil izami vel Esma-il müserrefatil kirami illa ma ecebtüm
da'veti ve beraztüm kısmeti fi kada-i haceti eseltüm ve
feyezkuruha ve fi külleha yerdallahü ve fi Salahi emri ve bi
Hakkı Nuri vechillahil azimül a'zamü ve Kibriya-ihi ve
azametihi aleyküm iz la yesifül vasifüne künhü azametihi fe bi
hakkihi aleykümül inkiyadi fihi emertiküm bihi bi Hakkı esmaihil
azimül a'zamü hürmetihi ve kudretihi ve bi aleyküm
ledeyküm barakallahü ve aleyküm fiküm Ve kalu ve semi'na
ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir Ni'mel Mevla ve
ni'men nasir Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim
Ve SAV ala seyyidina ve alihi ve sahbihi Muhammed
ecmeinet tayyibinet tahirin Bi erhamer rahimin ya rahmetike

Allah İZNİYLEburada bitirdik Degerli kardeşlerim bunları Oku ıyı sakla kımseye ogretme ALLLAHIN gizliisimleri ve ismi azamdır bunları Sakın Sakın harama kullanma bunu mebali günahı yüksektir hak etmemiş ınsanlara kullanma bunlar keskin Kılınç gibidir Iki taraflı ben kimseye vebali günahı ögretecek degilim sizler ilim irfan Sahibi Akli Basında selim insanlarsınız ufak BİR Örnek vermek istedim Herkesin yaptıgı kendısınden soruluruygar olan BİR insan araştırır bulur bulduklarını paylaşır da Çağdaş olan ınsana yakışır
yazdıklarımı ne ınternetde nede Havaş kıtaplarında bulamazsınız istedıgınız kadar araştırın bır kısmını bulursunuz detaylı boyle bulamazsınız ılk bu tertıplerı bu form da baylaşıyorum
OLSUNbu bilgilerin daha gerisi var Eger bu 19 lu izmi azamınsırrına ermek istersen yapılacak Havaş işlerinde kural vardır onları uygular gunluk zıkırlerıne Devam edersın sana Kasem edenler helak Olur,,, rızkın Akar, Goren kışı aşık olur sana boyun eğer ,bunlar sana yeter, Eğer bu esmaların sırrına erersen,, dünyan ve ahirretin Hayırlı Olur ,ervaha hukum edersın ,Sır kapıları acılır ,,,,,, Olur ALLAH DAN başkasına muhtaç olmasın her kişiye ve ervaha hüküm edersin…ALLAH sana Sır perdelerını Acar …anlatılmıyacak kadar cok havası vardır… yinede dogrusunu HZ ALLAH CC Bilir bu 19 lu esma tek cekilmez kuralları vardır yukarıdakı verdıgım tertıplerı o şekılde okursun ona ozel bırsey yoktur
19 gun ben bunu yapamam dersen şoyle tertıpı vardır bunu bir oturuşda kımseyle konuşmadan ve yalnız olacaksın hangı saat de ne iş yapıyorsan o geze genin tütsüsünü yakacaksın havas bolumunde verdık havas koruması yapacaksın kendıne ve oturdugun evıne ve sonra başlıyacaksın bitesiye kadar ne telefon nede kapı zili konuşma goruşme olmayacak eger karanlık bır yer olur mum ışıgında yaparsan daha guzel olur >>>3000kere<<< okur ve neyle alakalı işin varsa onuda bunun arksından okursun ard arda olacak ornek verelim>>>dil baaglamak istedık yedırme yapabılırız o kışıye yedırme olmazsa kiriş alır onumuze koyar 1000 olunca bir dügüm atarız ve 3dugumde kordugum olur ve 3000 kere okumuş oluruz
Dilleri Baglamak

Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm la
yubsirûn Boylece işlem bıtmış olur bagladıgın kırışı kadını bagladıysan erkek mezarına ayak ucuna erkeki bagladıysan sen bayansan bayan mezarına ayak ucuna gomersın gomerken bu emanıtım kıyamete kadarburada kalsın buradakı mevt nasıl yatıyorsa fılan kışıde bana bu mevt gıbı dılı baglana fermanı hüdayla dıye arkana bakmadan cıkıp gıte bu dıl baglamak ıçın bır ornektırdıgerleride aynı olacaktırŞUNU UNUTMA Hayır İŞLERİ YAPTIGINDA OKUDUKLARIN BİTTİGİNDE ARKASINDAN ŞUNLARI OKURSUN

1 = rabbüküm bi hamseti alafim minel melaiketi müsevvimın> 15kere

2 = ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl Kudüs> 15kere

3 = Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu' arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun> 15kere

4 = Kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke bihı kable ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekırran ındehu kale haza min fadli rabbı li yeblüvenı e eşküru em ekfür ve men şekera fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe inne rabbı ğaniyyün kerım
5 = Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil Besar> 15kere

6 = Ve li süleymaner Riha ğudüvvüha şehruv ve ravahuha Sehr ve erselna lehu aynel kıtr> 15 Kere

7 = innellahe yafalü ma yürid tarfatül ayn> 24kere

KAC defa okucam dıyecekolursan 7 tertipi 114 defa okursun 7 tane tertıpi 19 lu esmayı okuduktuktan cennetül esmanın da duasını okuduktan bunu okursun okursun Bunları bunlara

ŞERİŞLERİN ARKASINDAN BUNLAR OKUNULUR:
Devam edecez dua ile vesselam-----------------------------------------------------------------------------


a güzel insanlar Türkiye ilk defa bu esmanın bütün hayır ve şer bilinmiyen mahrem şeyleri ben acıklıyom bu sıtede ve başka 1 sitede ne başka formlarda ne havas kitabların da bulamasınız şunu belırtteyim 19 esma calışmasını herkıtapda ve sitelerde bulursun amma boyle acıklayıcı ve mahrem şeyleri yemin ederım bulamazsınız bunları ben den izinsiz kım yapıştır kopyala yapar başka sitelerde yayınlarsa hakkım helal degildir…dünyada ahirretde iki elim yakasındadır…gelelim acıkmalarına şer işlerde tekbir cekılmez besmele cekılmez ne denir bismillah dersin başlarsın ve 19 lu esmayı okur 3kere arkasından ayırmayı okur boyle devam edersin ve hemen bitirmek istiyorsan 3000kere okursun herokuyuşun ardından ne iş yapmak ıstıyorsan onu okursun şoyle yaparsın ayırmalarda kendını 21 ayetul kursu okur son cumlesını 3 kere okursun 1salavat 1 fatıha okur sagına soluna sırtına onune basının ustune ayaklarının altına ıkı ğöğsune kalbıne son olarak yutarsıncve sag şadet parmağınla kendini çırıme yuvarlak hayel eterek korumaya alırsın ve bıtırırsın eger şer iş yapacaksan salı ve cumartesi günü başlarsın kara günlük yakarsın tutsuolarakokumaya başlamadan nıyet etersın şimsi size bir azamet hazırlıyalım azametsiz hedefe ulaşılmaz çunku muvvekkıllerı gorevlendırmek var örnek> sen mektup yazdın adreside yazdın attın postane,ye verdin amma postacılar grevde dıyelım o mektupu kım goturecek işte senın de okudugunu götürmelerı lazım degılmı guzel ınsan hadi bakalım azameti hazırlıyalım ve azametin adını koyalım sen de dıkkat et yazdıklarıma can kulagıyla ıyı oku ve okudugunu kayıt et hafızaya ,beynımızi caliştıralım vesselamkebirül adavetü azameti her yüzde bu azamet 3kere okunur

Ve elkayna beyne hümül adavete vel ba’dae ebeden ila yevmil kıyamete ferraktüm beyne ( fülan ibni fülanete) ve (fülanete binti fülanete) ferraktü beyne iblise ve Ademe kema ferrakte beyne Muhammed ve ebu cehil kema ferrakte beyne Musa ve firavne kema ferrakte beynel mai vennari kema ferrakte beynes semai vel ardı ferraktüm beyne (fülan ibni fülanete) ve (fülanete binti fülanete )

İbni<<<erkek önce onun adı sonra annesinin adı ornek verelim

Filan Ahmet ibni Leyla
______ _____
Adam annesi

Şimdi bunları bir araya topluyalım


Bismillâh
Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh
Kale Haza firâku beynî ve beynek

3000kere okursun heryüzde 3kere azameti okursunVe elkayna beyne hümül adavete vel ba’dae ebeden ila yevmil kıyamete ferraktüm beyne ( fülan ibni fülanete) ve (fülanete binti fülanete) ferraktü beyne iblise ve Ademe kema ferrakte beyne Muhammed ve ebu cehil kema ferrakte beyne Musa ve firavne kema ferrakte beynel mai vennari kema ferrakte beynes semai vel ardı ferraktüm beyne (fülan ibni fülanete) ve (fülanete binti fülanete ) Kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable en tekume mim mekamik ve innı aleyhi le kaviyyün ,emin, Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim kalu haza aridum müntıruna bel hüve mesta'celtüm bih rıhun fıha azabün elım … Tüdemmiru külle şey'im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel mücrimın
Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym … Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealethu kir ramim
İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır yüridülacilete tarfatül aynelvahan, elaccele, essaate


Bunu 1= yiyecek içecek her şeye aklına ne geliyorsa okursun her yüzde üfür yedirmek istedigin şeyin üzerine sonra azameti 3kere okursun yedirmek istediğin şeyin üzerine üfür
Böylece işlemi bitirsin …

2=eger yedirme yapamazsan heryüzde oku onu gozunun onu ne getir üfür azameti de oku 3kere oku gözünün önüne getir üfür

işlem bitince boyle işlemi bitirmiş olursun…

3=bunu 7 ayrı kadın ve erkek mezarın dan almış oldugun ölütopragına okur gelıp gectigi ve evnın kapısına serp ersın okuma sayısısı ve adededi aynıdır…

4=iki kişinin resimlerine okur fotorrafların arkasına şer mührünü yazar altına soguk harfleri yazar
fotorarrafları sırt sırta getırır yapıştırır sın agır bır aş altına yada şişenin içine kadar azgını kafatır şişeye kum doldurur oyle kabatırsın suya atarsın ustunden devamlı su akar ve su şişeyı soguttukca onlar kıyamete kadar bırleşmez…

5=bunları cumartesi veya Salı gunu iki ölmüş kadın ve erkek cenaze sınden alınmış olu suyu olacak bunları alır bırbırıne harman edersın ve karıştırırsın üzerine okursun gelip gectigi yere serpersın…

6= bunları cumartesi günü yumurtlamış tavuk yumurtası alır sivri yerini ince sivri bir şeyle deler ve beyazını akıtır bunları yazar ıkı yumurtanın ıçıne koyarsın yumurtanın agzını beyaz alcıyla kapatır 40,
ı cıkmadık mezara gomersın eger kadını erkekten sogutacaksan erkek mezarına ayak ve baş ucuna gomersın erkekı kadından sogutacak olursan tersını yaparsın kadına mezarına gomersın ayak ve baş ucuna gomerken nıyet etersın şöyle dersın bu yumurtalar nasıl bırleşmıyorsa
(fılan ısmı ıbni annesı ) ve(fılanete ısmı bıntı annesı )bunlar boyle bırleşmessın yarabbı dıye der dua edersın arkana bakmadan cıkıp gıtersın… ibni<<< erkek için kulanılır…binti<<<kadın için kullanılır örnek Ahmed ibni leyla
_İsmi _annesi…

7= bunu et veya kemiklere okursun kopek ve kedi,ye atar yedirirsin birbirlerini düşman olurlar…

8= ölmüş kadın ve erkekin artmış kefenin den alır bunları bırleştirir ip haline sokar 1000 kere okur dügüm etersin 3000 kere okudunmu 3 tane dügüm olur ve yukarıdakı yumurta işinde tarıf ettık nasıl gomulur dıye aynısını uygularsın…

9= Domuz yagına okur bunarı kapısının eşıgıne kapısına aykabın altına sürersın tez vakitde ayılırlar…

10= o kişilerin isimlerini tenekeye veya resim bakırı dedıgımız metala birtane yuvarlak cizer bu ayetlerle de yapa bılırsın bunları yuvarlak şeklinde yazar ornek (0) ayetleri boyle cevirerk yazar ortasına bu kişilerin isimlerini yazar altına şer mührü ve soguk harfleri yaz …19 lu esmayı ve ardın gelen ayetleri üstüne okursun ateşde ıstır sonra ateşten alıp suyun altına tutarsın 5 dakıka sonra gene ateşe koyar gene suyun altına tutarsın gunde 3 defa yapar 7 gun devam edersin 1hafta bıtınce tenekenın kenarında bir delık deler ıp baglarsın ıpın uçuna agır bir sey baglar akan suyatarsın attıgın zaman suya teneke batması lazım ustunden akması lazım enkısa zaman bir birinden soğurlar ayrılırlar…


Bu evını terk etmiş ve gayri meşru kadınlarla yaşayan veya kadın gayri meşhur erkeklerle yaşayan için yapılır,bu havas ılmıdır bunun acıklamasını burada yaptıkuygar olan bir insan araştırır bulur bulduklarını paylaşır bu da cağdaş olan insana yakışır sizler akıllı ve mantıklı insanlarsınız vebali gunahı ne oldugunubiliyorsunuz… benım sıze hatırlatmak ıstedım sızın neyin iyi veya neyın kötu oldugunu bılıyorsunuz e dıyen sımdı hocam hem silahı verıyorsun hemde sıkma günahdıyorsun bu ne perhiz bune lahana turşusu dıyeceksın? Bende sana şunu dıyecem >>> şimdi elektirigi bulan insan ne güzel bulmuş yapmış heryerde kullanılıyor evde,sokak lambaları,vs vs amma bu elektirikle adamda öldürülüyor şimdi bu elektirigi bulanmı kabahatlı? Yoksa elektirikle adam öldürenmi kabahatlı? bunun cevapını bılıyorsun silahı verdık amma onune gelene sık dıye vermedık hak etmemişe yaparsan ne oldugunu anlattık bu okudukların keskin kılınc gıbı dır hak etmemışe yaparsan sana doner burada kısa ve oz anlattık

Eger degerli güzel insan lar bunu harama kullanır hak etmemiş ınsanlara yaparsan ALLAH CC kahrı laneti ve meleklerin kahrı ve laneti kıyamete kadar üzerinde olsundünya,da ve ahirret de iki yakanı bırakmasın ve dünyada ve ahirret de iki yakan bir araya gelmesin o nebinin şefaatinden mahrum kal
ALLAH,IM BEN TEBLİĞ ETTİM SEN ŞAHİD OL

ALLAH,IM BEN TEBLİĞ ETTİM SEN ŞAHİD OL


ALLAH,IM BEN TEBLİĞ ETTİM SEN ŞAHİD OL


Allahın izniyle burada bitirdik daha devamı gelecek boş kaldıkca yazıcaz
Vesselam dua ile


19lu esmanın kaynakı >>> dua hazinesi ve havvas kitabları

Alıntı Yaparak Cevapla

19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönleri

Eski 07-20-2012   #2
FrmSinsi
Varsayılan

19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönleri19 lu esmanın bilinmeyen yönleri

CENNET'ÜL ESMA DUALARI
''Allah'ın isimleriyle (korunma) kalkanları''manasına gelen cennetül Esma duaları İmam Gazali Hazretleri tariki ile Hazretleri Ali Efendimize dayanmakta ve PEK cok dua kitaplarında yer almaktadırbu duaları Nakşibendi meşâyıhı da ÖĞÜT buyurmaktadırdikkatlice ve usulüne edat yanlışsız okunursa neticeleri elde edilirbu dualar Sabah ve Akşam besmele ile 19 defa okunursa aşağıdaki istekler biiznillah yerine gelir
Hazreti Hak celle ala yı (Birleme) ve Tevhid temcid ve
(Cenabu hakkın büyüklüg) etmek Unu bilmek, nuru Tevhid ile kalbi
dolup BÜTÜN esyalarda, Allah Teala nin esrarını müsahede tıklayın:

BİR kez (10) defa Tekbir, 19 defa Esmalarla Birlikte su Ayeti
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun La ilâhe illa hüve yuhyî ve yumît

_iki kis, aralarına bir araya geldi iyi birbirinden ayırmave adavet
sokmak, su Ayeti Kerimeyi okursun

Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Kale Haza firâku beynî ve beynek

_Bunlardan Herhangi birisini okursun
Ve elkaynâ beynehümül adâveh
FeagReyna beynehümül adâveh
Bedetil bagda-ü min efvâhihim
Hadmâni Sizga bagba Duna alagd

Birisininin şehvetini arttırmak senle yatmakiçin olabilir atması olabilir
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun
Züyyine lin Nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benıne vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel Hado * zalike metaul Dünya * vallahü ındehu husnül meab hayatid
Muhabbet
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve ellefe Beyne kulubihim lev enfakte ma fil erdı cemıam ma ellefte Beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azızün Hakim
Kul küntüm içinde tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm * vallahü ğafurur rahıym
Asallahu en yec'ale beynekum ve beynelleziyne 'adeytum minhum meveddeten vallahu kadiyrun vallahu ğafurun rahıymun

Erkeklerin KADINLAR tarafından sevilmesi
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun ve kulne Hase lillahi ma Haza beşera içinde Haza illa melekün Kerim

BİR kişinin şehvetini arttırmak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun
Ve ravedethülletı hüve fi beytiha BİR nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek
Ve le Kad hemmet bihı ve Hemme biha
Ve le Kad hemmet bihı ve Hemme biha
Kale hiye BİR nefsı ravedetnı
Ve Lahana nisvetün fil medınetimraetül Azizi türavidü fetaha BİR nefsih şeğafeha hubba inna leneraha fi dalalim mübın Kad
Ve le Kad halaknel şarküteri ve na'lemu ma tuvesvisu bihi ve nahnu akrabu nefsuh ileyhi min hablil verid

Birkişinin rızkını baglamak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun vallahu yakbidu yerzüku
İNNELLAHE rizka ve yakdiru
ve ileyhi türceun

rızık genişligi
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun İnnellahe yebsütur rizka li mey hisab gayri yeşaü bi

Düşmana darbe Sakın şaşırtmak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah Ramim ve ızame Lahana hiye mey yuhyil
Ferağa aleyhim darbem bil yemın

Düşmanını helak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Fe hezemuhüm bi iznillahi ve katele davudü calute
Fentaleka Hatta Iza lekıya ğulamen fe katellehu
Fe LEM taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama ve li yübliyel mü'minıne minhü belaen hasena innellahe semıun Alim

BİR kişinin kalbine girmek ve cağırmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun ve kalbihı ve ennehu ileyhi tuhşerun

Rızık tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun KuddûsunHakka lehüm mağfiratüv ve rizkun Kerim
Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve embeteha ve keffeleha zekeriyya * küllema dehale aleyha zekeriyyel mıhrabe vecede ındeha rizka * kale ya Enna leki Haza * kalet hüve min ındillah * innellahe yerzüku mey bi gayri hısab hasenev nebaten yeşaü meryemü
İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil Metin

Göz perdeni kaldırmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun
Le kunte fi ğafletim dk Haza fe keşefna Anke ğıtaeke fe besarukel yevme Hadid Kad
Ma zağal besaru ve ma tağa

Hertürlü hastalık sihir tılsmat ve kişnin üzerindeki manavıyatı ve korumaları kaldırmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Leyse leha min dunillahi kaşifeh

Biryeri dagıtmak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev

Biryerden mekandan cıkarmak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Yürıdü ey yuhriceküm dk erdıküm bi sıhrihı fe maza te'mürun
Yürıdü ey yuhriceküm dk erdıküm fe maza te'mürun
innı teraktü millete kavmil
Kem teraku

Göz nazar isabet
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani dk tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun Ve semi'uzzikre içinde yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemecnunun lemması ve yekulune innehu Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne

Birkişinin ONU şeyını erkeklık kadının fercını vs baglamak tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve LEM edri ma hısabiyehYa leyteha kanetilkadıyete Ma ağna 'anniy maliyeh Heleke 'anniy sultaniyeh Huzuhu feğulluhu Summel cehıyme salluhu Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an fesluku
Ve la yusiku ve sakahu ehadün
Ve ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm beyni eydihim seddev mim cealna la yübsırun

Birkişiyi sevmemesi
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun yühıbbül le innellahe fe içinde tevellev fe

Birkişyi CELP etmek tıklayın
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve iz kale ibrahımü haham erinı keyfe tuhyil mevta * kale e ve LEM tü'min * kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı * kale fe huz erbeatem Minet tayri fe surhünne ileyke sümmec'al ala külli cebelim minhünne cüz'en 'özetledi uhünne ye'tıneke sa'ya * va'lem ennellahe azızün Hakim
Ve ezzin fin Nasi bil hacci ye'tuke ricalev ve ala külli damiriy ye'tıne min külli feccin amıyk
Sae ve ma entüm Kale innema ye'tıküm bi mu'cizın bihillahü

_Hastalıklardan sifa bulmak tıklayın:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddusun Vellezîne âmenû hüden ve sifa

__inkarcıların inkarını def etmek:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve yühikkullâhül hakku
bikelimâtih

_Düsmandan intikam bloğu
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve erkekler Ade feyentekimullâhü
Minh

_Senin Hakkında kötü Konusan DüsManin Tense'lerde insanların
dilini baglamak istersen:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun El yevme nahtimü ala efvâhihim

_Düsgizlenmek Du manların gözlerindensmanların ve diger
insanlarında gözlerini baglamak tıklayın:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Agsyübsirûn la eynâhüm fehüm

_Dilleri Baglamak tıklayın:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm la
yubsirûn

_Cehennem Atesinden Emin Olmak ve kurtulmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Rabbenasrif azâbe anna
Cehennem

_Sekerati Mevtte kolaylık ve ölüm serbetini lezzetli Tatmak
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve câet sekeretül mevti bil hak

_Günahlardan Arınıp, ibadet haline dönmek ve serleri Hayra
çevirmek
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Asa rabbunâen tübdi lena Hayra

Allah cc katında Kabil, insanların yanında da sözünün
geçmesi ve dileginin makbül olması tıklayın:
Allah cc katında dualarının Kabil olması
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve Lahana Uni istecib rabbekümüd

:


Cenabı Hak'kın dergahında tevbesi makbül olup, Hak
Sübhanehü ve Teala dan magfiret (Rabbin affetmesi) Talep etmek
Tıklayın: defa On getirip Tekbir, 19 defada Esmalarla Birlikte su Ayeti
Kerimeyi

Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevb
Tub aleyna inneke entet tevvâb

_innallâhe kane tevvâben Rahima
Allahü yürîdü en yetûbe aleyküm
_nallâhe kane gRahima afûran
FEBEssma irhü bigKerim firatin ve Ecrin
Minhüm magecran ve azimâ firaten
Ve kane bilmü'minine Rahima

Allah cc katında Kabil, insanların yanında da sözünün
geçmesi ve dileginin makbül olması tıklayın:

Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun _nallâhe kane semîan basîrâ

Allah Teala hazretlerinden ilim, Hikmet ve magTaleb firet
etmek
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun _nallâhe kane alîmen hakîmâ

Fetih, Nusret VE DÜŞMANA GAALİP gelmek İSTEYENLER SU DUAYA Devam EDERLER:
Bismillâhir-rahmânir-rahıymferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün inna fetahnâ Leke fethan mübiynâ_Büyük Kiskimliklerini ihsan Taleb etmek
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ahsin KEMA ahsenallâhü ileyk

, Kapalı ve tehlikeli durumlardan kurtulmak tıklayın _Hapisten:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun _ İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn

Karanlık ve delalet yolundan kurtulup, Hidayet yoluna
erismek tıklayın def araya geldi Ayeti Esmalarla okursun 19 Gün Birlikte 19:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun _müstekîm hdinas sırâtel

Cenabı Hak'ka sükrü nimeti eda tıklayın:
Bismillâhirrahmânirrahîm Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn

Her ne Tür muradın olursa Olsun, muradına münasip olan Ayeti
Cünnetül Esma dairesine ilave Edip Iki adet yazdıktan Gale, Birini
uzerine alıp, digerinide suya ıslatıp, 19 namazın Gün ona farz
arkasından 19 defa defa Esmalarla Birlikte Ayeti Okur ve okudugun
günlerde suyunu içerse, Allah'ın izniyle Olur tırnak muradına
Ama ONU 19 defa okumanın ardından, Cünnetül Esma duası
diye isimlendirilen duayı BİR (1) defa okumalıdır bir araya geldi

Cünnetül Esma duası budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhüme inni eselüke bi başarısız
ferdaniyyeti ve ra-ir rububiyyeti ve dalid devamid deymumiyyeti
-I ve ha-il hayatis sermediyyeti ve ya hikmetive yenabibiul
kafil kuryeti ya ve-il yusreti ve vavil vücühü ve mimil mülki ve
ha-il hukmi ve kafil Kibriya-i ve mimil melekuti ve aynil inayeti
ve dalid dirayeti ve sinis sekineti Aksemtu aleyküm eyyühel
ervahir ruhaniyetin nuraniyyeti huddame hazihil Hurufi vel
ayatil izami vel Esma-il müserrefatil kirami illa ma ecebtüm
da'veti ve beraztüm kısmeti fi kada-i haceti eseltüm ve
feyezkuruha ve fi külleha yerdallahü ve fi Salahi emri ve bi
Hakkı Nuri vechillahil azimül a'zamü ve Kibriya-ihi ve
azametihi aleyküm iz la yesifül vasifüne künhü azametihi fe bi
hakkihi aleykümül inkiyadi fihi emertiküm bihi bi Hakkı esmaihil
azimül a'zamü hürmetihi ve kudretihi ve bi aleyküm
ledeyküm barakallahü ve aleyküm fiküm Ve kalu ve semi'na
ata'na gufraneke Rabbena ve ileykel masir Ni'mel Mevla ve
ni'men nasir Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim
Ve SAV ala seyyidina ve alihi ve sahbihi Muhammed
ecmeinet tayyibinet tahirin Bi erhamer rahimin ya rahmetike

Allah İZNİYLEburada bitirdik Degerli kardeşlerim bunları ıı Oku ıyı sakla kımseye ogetme ALLLAHIN gizliisimleri ve ismi azamdır bunları Sakın Sakın harama kullanma bunu mebali günahı yüksektir hak etmemiş ınsanlara kullanma bunlar keskin Kılınç gibidir Iki taraflı ben kimseye vebali günahı ögretecek degilim sizler Esma ilim irfan Sahibi Akli Basında selim 19 lu bir araya geldi insanlarsınız ufak BİR Örnek vermek istedim Herkesin yaptıgı BİR kendısınden soruluruygarolan BİR insan araştırır bulur bulduklarını paylaşır da Çağdaş olan ınsana yakışır bir araya geldi
Ayşe yazdıklarımı BİR kısmını ınternetde bulabılrsın Amma bunları mısırda bulundugum ben fade Detaylı yazdıklarımı ne ınternetde nede Havaş kıtaplarında bulamazsınız istedıgınız kadar araştırın araya sırada rahmetli seyyitmuhammedmehdi diye BİR hocadan Aldım elyazmazı enamını Bana hediye etmışti ALLAH ONDAN Razi Olsun Yeri Cennet Mekan OLSUNbu bilgilerin daha gerisi var ermek istersen yapılacak Havaş işlerinde kural vardır onları uygular gunluk zıkırlerıne Devam edersın sana Kasem edenler helak Olur rızkın Akar Goren kışı 19 lu esmanın sırrına Boş kaldıkca sizlere yazıcam bunlar sana yeter Eğri esmaların sırrına erersen dünyan ve ahirretin Hayırlı Olur ervaha hukum edersın Sır kapıları acılır bunların bir araya geldi istemiyerek sana Muti Olur ALLAH DAN başkasına muhtaç olmasın herkişiye ve ervaha hüküm ALLAH sana Sır perdelerını Acar BÜTÜN ervah yoktur anlatılmıyacak ki yinede dogrusunu HZ ALLAH CC Bilir Esma tek cekılmez kuraları vardır yukarıdakı verdıgım tertıplerı o şekılde okursun ona ozel bırsey sever seni tabiî edersinvs bir araya geldi kadar ve isim coktur
ŞUNU UNUTMA Hayır İŞLERİ YAPTIGINDA OKUDUKLARIN BİTTİGİNDE ARKASINDAN ŞUNLARI OKURSUN

1 = rabbüküm bi hamseti alafim minel melaiketi müsevvimın> 15kere

2 = ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl Kudüs> 15kere

3 = Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu' arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun> 15kere

4 = Kalellezı ındehu ılmüm minel Kitabı ene atıke bihı Kabel ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekırran ındehu Lahana Haza min fadli haham li yeblüvenı e eşküru em ekfür ve erkekler şekera fe innema yeşküru li ve erkekler kefera fe inne Rabbi ğaniyyün Kerim> 15kere nefsih

5 = Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil Besar> 15kere
6 = Ve li süleymaner Riha ğudüvvüha şehruv ve ravahuha Sehr ve erselna lehu aynel kıtr> 15 Kere
7 = innellahe yafalü ma yürid tarfatül ayn> 24kere

KAC defa okucam dıyecekolursan 7 tertipi 114 defa okursun 7 tane tertıpi 19 lu esmayı okuduktuktan Gale cennetül esmanın da duasını okuduktan Gale bunu okursun okursun Bunları bunlara

ŞERİŞLERİN ARKASINDAN BUNLAR OKUNULUR:
Devam edecez dua ile vesselam

--- Sonraki mesaj ---

emeklerıne saglık kopyaladım cunku okunmuyo

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : 19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönleri

Eski 02-19-2017   #3
Kayıtsız
Varsayılan

Cevap : 19 Lu Esmanın Bilinmeyen YönleriŞer işlerin ardından hangi dua okunur
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : 19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönleri

Eski 07-09-2018   #4
keremcik
Varsayılan

Cevap : 19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönlerişer işlerin ardından hangı dua okunur
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : 19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönleri

Eski 07-10-2018   #5
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : 19 Lu Esmanın Bilinmeyen YönleriAzgın Nefsi Islah Etme Duası


Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim
İlahî ileyke eşkû nefsen bissûi emmâraten ve ilel hatîeti mübâdireten Ve bi me’âsike mûliaten Ve lisahatike mutaarizeten Nes’elüke mesâlikel mehâliki Ve tec’alünî indeke ehvene hâlik’in, kesîretül ileli Tavîletül emeli İn messeheş’şerru tecze’ü Ve in messehül hayrü temne’u Meyyâleten ilellü’bi vellehvi mehlüvveten bil gafleti ves’sehvi tüsriu ilel hevbeti ve tüsevvikuni bittevbeti
İlâhi eşkû adüvven yudillünî ve şeytânen yuğvînî Ked melee bil vesvâsi sadrî Ve ehâtet havâcisuhu bikâlbi Yu’adidüliyel havâ Ve yuzeyyinulî hubbeddünya ve yehûlü beynî ve beynettâati vezzülfâ
İlâhi ileyke eşkû kalben kâsiyen ma’al vesvâsi mütekalliben Ve birreyni vettab’i mutelebbisen Ve aynen anil bükâi min havfike câmideten Ve ilâ mâ yusirruha tâmihaten Elâ lâ havle ve lâ kuvvete illâ bi kudretike Velâ yehatülî min mekârihiddünya illâ bi ismetike Fes’elüke bibelâği hikmetike ve nefâzi meşîetike Enlâ tec’aleni liğayri cûdike mutaarızen Velâ tusayyirenî lil fiteni arazen Ve künli alel a’dâi nasiren Ve alel mehazi vel uyûbi sâtiren Ve minel belâyâ vâkıyen Ve anil me’asi âsimen Birahmetike yâ erhamerrâhimîn

Açıklama:

Bu kıymetli dua, hem nefsin tuzağından korunma ve hem de belalardan kurtulmak için okunacaktır Ayrıca her şer işler karşısında kalındığında okunacaktır Gafletten insanı uyaran yegane bir duadır Oyuna mübtela olan ve bir türlü kendisini kurtaramayan bu duayı okumalıdır Düşmandan ve şeytandan korunmak için de sık sık okunmalıdır Bilhassa göğüs darlığına mübtela olanlar, vesveseye kapılanlar bu dua ihlasla sarılmalıdır
Kalbin kararmasını önleyen, kişiyi şüphecilikten alıkoyan yegane dua varsa, işte bu duadır İçindeki manalar bu hakikatleri meydana koymaktadır
Hülasa; bütün gücümüzle Hakkın kuvvet ve kudretine sığınmamız ve içtenlikle dua etmemiz, hem dünya işlerimiz hem ahiret işlerimiz için çok yararlı olacaktır
Kaynak Kitap: Mecmuatul Ahzab (Büyük Dua Kitabı) // Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : 19 Lu Esmanın Bilinmeyen Yönleri

Eski 09-19-2018   #6
Kayıtsız
Ico21

Cevap : 19 Lu Esmanın Bilinmeyen YönleriBurada bazı ayetler tersten yazılmış Yani şeytan işi Şeytanı güldürmek isteyen böyle yapsın

her surenin kadimleri ve hadimlari vardir,tersinden okuyunca kadimleri gelir,duz okununca hadimleri gelir,hadimleri elde etmek zordur,kadimleri elde etmek kolaydir ama guclumu yoksa gucsuzmu oldugunu bilinmez ,cinler ters boyutta yasadiklari icin tersten okuyunca daha cabuk gelirler,insanlar duz boyutta yasadiklari icin duzden okurlar Vs
Anlamını vs araştırmadan bunları okumayın

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.