Geri Git   Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir > Forum İslam > İslami Genel Konular > Dualar

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
ayeti, büyüye, çok, etkili, hirz, nazara, sihire

Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)

Eski 08-06-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)
Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)Fâtiha, Bekara sûresi başından dört âyet, (Ve ilâhiküm)'den başlayarak (Ya'kılûn'e) kadar, iki defâ 163 ve 164 âyetleri, Âyet-el kürsî (Hâlidûn'e) kadar, Bekara sûresi sonundaki (Lillahi)'den başlayan üç âyet, Âl-i İmrân sûresinin (şehidallahü) ile başlayan on sekizinci âyeti, A'râf sûresinin (İnne Rabbeküm) ile başlayan elli dördüncü âyeti, Mü'minûn sûresinin (Fe-teâlellahü) ile başlayan yüz on altıncı âyeti, Cin sûresinin (Ve ennehû teâlâ) ile başlayan üçüncü âyeti, Sâffât sûresinin başından on âyet, Haşr sûresinin sonunda (Hüvallâhü) ile başlayan üç âyet, İhlâs ve Mu'avvizeteyn sûreleridir Abdest alıp, yedi istigfâr ve on bir salevât okuyup hastanın sıhhatine niyyet ederek,güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra günde iki defâ âyet-i hırzı okuyup hasta üzerine üflemeli,
bdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, yenfüs yazan yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [40 gün kadar] devam etmeli Her okumasının sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buharî, Ahmed Rifai ve İmam-ı Rabbanî hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur Muradı hasıl olur
asagida ayetlere göre dualari bulup yazdim ben sen yuakrda yazili olan ayetlerle asagidakiler eslesiyormu kontrol edersin eksik olani kendin tamamlarsin
1 Bismillahirrahmanirrahim

2 El hamdü lillahi rabbil alemin

3 Er rahmanir rahıym

4 Maliki yevmid din

5 İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn

6 İhdinas sıratal müstekıym

7 Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin

İlk 4 ayet

* Elif lam mim

2 Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn

3 Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun

4 Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
* 2 defa 163 164 ve ilahikümden yakılün e kadar


163 Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym

164 İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya'kılun

* 163 Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym

164 İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya'kılun

* ayetel-kursi halidun e kadar

255 Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

256 La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım

257 Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

Bakara suresi son 3 ayet lillahiden başlayan
284 Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tübdu ma fı enfüüm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah* fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa'* vallahü ala külli şey'in kadır

285 Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr

286 La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va'fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

Ali İmran 18ayet
Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım
Araf suresi 54 ayeti

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın

Müminün süresi 116 ayeti

116
Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım


Cin suresi 3ayeti
3 ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden

Saffat suresi ilk 10 ayet


1 vessaffati saffa

2 fezzacirati zecra

3 fettaliyati zikra

4 inne ilaheküm le vahıd

5 rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık

6 inna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib

7 ve hıfzam min külli şeytanim marid

8 la yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib

9 dühurav ve lehüm azabüv vasıb

10 illa men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb

Hasr suresi son 3 ayet

Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymuHuvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikuneHuvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı Ve huvel'aziyzulhakiymu


Ihlas suresi


Kul hüvallâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Muavvizeteyn yani felak ve nas sureleri

Kul euuzü birabbil felak 2Min şerri maa halak 3Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 5Ve min şerri haasidin izâa hased

Kul euuzü birabbinâas2Melikinnâas 3İlâahinnâas 4Min şerril vesvâasil hannâas 5Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6Minel cinneti vennâas

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)

Eski 04-24-2014   #2
Kayıtsız
Icontr

Cevap : Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)güzel ALLAH RAZIolsun böyle site kuruyo sunuz bizim gibi insan lar da faydalanıyo teşe kür ederim
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)

Eski 04-24-2014   #3
Kayıtsız
Icontr

Cevap : Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)ayeti hırz güneş dogduktan sonra ve ikindina mazın dan sonra den miş satimiz musayit olmadı için gün ortasında ya pabilirmiyiz
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)

Eski 04-24-2014   #4
Şengül Şirin
Varsayılan

Cevap : Ayeti Hirz (Sihire, Büyüye, Nazara Çok Etkili)OkuyabilirsinAllah niyetini bilir ve duanı kabul eder inşallah
__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.