Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin Harzemşah

Eski 07-25-2012   #1
FrmSinsi
Varsayılan

Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin HarzemşahCelaleddin Harzemşah'ın Türk ve İslam tarihinde önemli bir yeri vardır Moğol fatihlerine karşı gösterdiği başarısından dolayı daima Türk ve İslam aleminin övünç ve kıvanç kaynağı olmuştur


Celâleddin-i Harezmşah, savaşmak konusunda şöyle demiştir: " Biz zaferle emrolunmadık, seferle emrolunduk ! "


Harezmşahlar Devletinin son hükümdarı olan Celaleddin Harezmşah, genç yaşta Gazne ve çevresinin valiliğine getirildi ve bundan sonra babası Alaaddin Muhammed'in tüm seferlerine katıldı


Selçuklu İmparatorluğu'ndan sonra Harzem bölgesinde kurulmuş olan Harzemşahlar Devleti'nin büyük hükümdarı Celaleddin Harzemşah'ın menkıbeleri, Türk tarihinin çok parlak sayfalarındandır


Harzemşah hükümdarlarından Alâeddin Mehmet, bütün İran'ı ve Maveraünnehir'i ele geçirmişti Bu suretle Seyhun Nehrinden Dicle kıyılarına kadar büyük bir imparatorluk kurmuştu


Fakat bu devirde Moğolistan'da Cengiz Han türemişti Batı Türkelinde en büyük hükümdar ise Alâeddin Mehmet'ti Bu Türk hükümdarının şöhretini duyan Cengiz Han, Mahmut Yalvaç adlı bir elçiyi Alâeddin Mehmet'e gönderdi


Elçi, Cengiz'in şu sözlerini bildirdi: “Tanrı, Batı tarafında bulunan ülkeni bana verdi Seni oğulluğa kabul ediyorum Bana tabi olursan Müslümanlar rahatlık içinde yaşarla r” Bu söze hiddetlenen Sultan Mehmet: “Sen de bilirsin ki benim ülkem ne kadar geniş, Devletim ne kadar kuvvetlidir! Senin Han'ın kimdir ki, kendisini benden büyük tutup bana oğlum der o*nun sanki ne kadar askeri var !” deyince, Moğol Elçisi: “ Onun askeri seninkine göre ay ışığının güneş ziyasına oranı gibidir ” dedi


Nihayet bu iki hükümdar aralarında bir dostluk antlaşması meydana getirdiler Fakat Alâeddin Mehmet'in siyasi görüşleri kuvvetli değildi Aynı zamanda da mağrur bir adamdı Günün birinde Bizans'a mal götüren Moğol tüccarlarının mallarını yağma ettirip kendilerini de öldürttü Bu olaya fazlasıyla hiddetlenen Cengiz Han, Batı Türkellerinin zaptına karar verdi


Alâeddin Mehmet'in bir oğlu vardı Adı “ Celâlettin ” idi İşte, Celâleddin Harzemşah adıyla Türk tarihinde meşhur olan bu şahıstır


Celâleddin, zekî olduğu kadar da yiğit bir delikanlı idi Annesi Ayçiçek Hatun, büyükannesi ise Türkan Hatun'du Babası Alaeddin Mehmet iyi bir asker, fakat zayıf bir politikacı idi Rakibi Cengiz Han ise, tersine, büyük bir siyasi, fakat ancak normal çapta bir kumandandı Savaşlarını komutanlarına yaptırıyordu


Cengiz Han, tüccarlarının malları için tazminat istemek üzere Sultan Mehmet'e üç elçi gönderdi Bunların birisi Buğra adlı bir Türk, ikisi de Moğol'du


Alaeddin Mehmet, Buğra'nın başını kestirip Moğollara da hakaret ederek sınır dışı etti Bu hakareti duyan Cengiz Han, 1219 yılında Büyük bir ordu ile Maveraünnehir'e doğru harekete geçti


Cengiz'in üzerine geldiğini öğrenen Türkler, derhal Semerkant şehrini tahkim ettiler Genç kahraman Celaleddin Harzemşah, atlılardan oluşan büyük bir kuvvetin başına geçti Babası harbe gitmek istemiyordu Fakat oğlu:


“ Asker, Hakanını başında görmelidir!” diyerek babasını da ordusuna aldı


Moğol kuvvetlerinin başında Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci bulunmaktaydı Moğol kuvvetleri, Harzemşah Türklerinin üzerine şiddetli bir hücuma kalktılar Bu şiddet karşısında Harzemşah ordusu bir paniğe uğradı Fakat Celaleddin Harzemşah, yalın-kılıç Moğolların üzerine öyle bir saldırdı ki bu defa Moğollar perişan oldular


Gece bastırdığında savaşa son verildi Fakat Cüci Han boş durmadı Gece yarısı savaş yapılan ovanın bütün kuru otlarını ateşe vererek her tarafı dumana boğdu Bundan faydalanarak ateş perdesinin arkasından bütün kuvvetlerini alarak kaçtı Celaleddin'in yeterli ölçüde kuvveti bulunmadığından düşmanı takipten vazgeçildi


Cuci'nin mağlubiyetini duyan Cengiz Han, fena halde içerledi Bu defa 200000 kişilik muazzam bir ordu hazırladı Moğolların büyük hazırlıklarını duyan Alaeddin Mehmet, Gazne'ye giderek Atabey'lerle görüştü, akabinde asker toplamak üzere yola çıktı Fakat Celaleddin Harzemşah, durumu pek tehlikeli buldu Türkmen Oğuzlardan oluşan kuvvetini bir çölün içine çekti Cengiz Han'ın orduları, 1220 tarihlerinde hiçbir mukavemet görmeden Buhara şehrine girdiler


Cengiz Han, Buhara'da bulunan Ulu Câmii'ye atı ile beraber girdi Ve dedi ki:


“ Burası Sultan Mehmet'in evi midir? “


“ Hayır, burası Tanrı evidir !” Diye cevap verdiler


Cengiz Han, derhal atından inerek halka şu hitapta bulundu:


“ Ey ahali! Günahkarınız çok büyüktür Ben ise gaza-ı ilahîyim; sizlerin başınıza Tanrının yaman bir belasıyım Hakanınız Sultan Mehmet çok suçludur Bize yapmadığını bırakmamıştır Bu sebeple buralara geldim Şimdi, yer altına gömdüğünüz ne kadar servetiniz varsa getirip önüme yığın!”


Halk, bu putperest Moğol hükümdarından korkarak, gizledikleri ne kadar servetleri varsa hepsini teslim ettiler Askerler ise Buhara'yı baştan başa yağma ettiler Bundan sonra Cengiz Han, Batı Türkelinin yüksek bir medeniyet merkezi olan Semerkant şehrine hareket etti Halk, bu şehri müdafaa etti Moğollar şehre girince önlerine geleni kılıçtan geçirdiler


Bu arada Sultan Mehmet, harpten kaçmıştı Oğlunun nerede olduğundan da haberi yoktu Moğollar Sultan Mehmet'in peşine düşmüşlerdi Takibine gönderdiği üç kumandanına Cengiz Han şu emri vermişti:


“ Durmaksızın gidin, size tabi olanlara aman verin, olmayanları öldürün, çocukları esir edin Kalelerini yıkın! Bu işi üç yıla kadar bitirin! Ben yurduma dönüyorum


Sultan Mehmet, bir miktar maiyetiyle Harandar kalesine giderek aile ve hazinesini burada bıraktı Kendisi de Irak istikametine kaçmaya başladı Fakat yolda Moğollar karşısına çıkıverdiler Atı, bir okla öldürüldü ise de kendisi kaçmaya muvaffak oldu Nihayet Kuzgun denizine vardı Burada Aboskon adasına sığındı


Diğer taraftan Moğollar, Sultan Mehmet'in vezirini, küçük oğlunu ve Türkan Hatun'u Cengiz'e gönderdiler Cengiz bunların hepsini öldürttü Haberi alan Sultan Alaeddin'e bir fenalık gelerek yere yığıldı O kadar sefalete düşmüştü ki, yanındakiler ölüsünü saracak bir kefen bile bulamamışlardı Maiyetinde bulunan Mahmut Çavuş'un gömleğini kendisine kefen yaptılar Ölmeden önce şu sözleri söylemişti: “ Ben, bütün bu toprakların sahibiyim Şimdi mezarımı kazacak iki arşın toprak bulamıyorum!”


Sultan Mehmet, sefil bir surette hayata gözlerini yumarken oğlu Celaleddin Harzemşah da yanında bulunuyordu Bu yalan dünyanın cilvesini o da görmüştü Fakat doğudan kopan bu arkası kesilmez sellere karşı kabinde derin bir intikam hissi doğdu Türk'ü anayurdundan eden bu kuvvetlere karşı bir Celaleddin ne yapabilirdi? Gözyaşları içinde babasının mezarını terk ettiği zaman hep bunu düşünüyordu Yanında 70 kadar süvarisi vardı Doğruca Harzem'e geldi


Halk, hakanlarının oğlu Celaleddin'i görünce o*nu sevinç gözyaşlarıyla karşıladı Dağılmış olan ordu tekrar düzene konuldu Harzemşah'ın maiyetinde 7000 kişi toplandı


Celaleddin, babasının yerine tahta geçti Bir müddet sonra da Moğolların üzerine taarruza geçerek o*nları mağlup etti


1221 yılında Valyan Kalesini kuşattığı bir anda Moğollar taarruza geçtiler Celaleddin Harzemşah, yalın-kılıç öne atılarak düşmanı perişan etti Fakat gece yarısı Moğollar atlarının üzerine şal ve keçeden mankenler yaptılar Bunları arkalarına dizdiler Bu hali gören Harzemliler, Moğolların imdat aldıklarını zannederek kaçmak istediler Celaleddin “ Korkmayın, bu bir hiledirOnlar daima harbi böyle hilelerle kazanırlar ” diyerek bu bozguna mani oldu Bu suretle Moğol orduları bir kere daha mağlup edildiler


Cengiz bundan haberdar olduğu zaman, bizzat Celaleddin'in üzerine yürüdü Celaleddin ise, üzerine büyük kuvvetlerin geldiğini görünce Sind Nehri'ne doğru kaçmaya başladı Bu nehrin öte tarafına geçmek istiyordu Fakat Moğollar Celaleddin'in etrafını dört kat askerle sardılar Yiğit Celaleddin, ateş ve su arasında bırakıldı Bu anda ne yapabilirdi? Cengiz, o*nun diri olarak tutulmasını emretmişti Celaleddin kılıcını çekerek tek başına çarpışmaya ve kendisini durdurmak isteyenlerin başlarını uçurmaya başladı Fakat hiçbir düşman askeri o*na ok atmıyordu Ağır ağır içinde bulunduğu çember daraltılıyordu Celaleddin, çemberi yarmak için bir sağa bir sola baş vuruyor, fakat muvaffak olamıyordu Yapılacak tek şey vardı: Yorulmamış bir ata binerek kalkanını arkasına, Türk bayrağını eline aldı; yüksek bir yardan kendisini Sind Nehri'nin coşkun sularına atıverdi Yüzerek karşı yakaya geçti


Bu kahramanlık sahnesini Cengiz ve askerleri hayret ve hayranlık içerisinde seyretmişlerdi


Sultan Celaleddin üç yıl sonra 1224 'te Kirman'a dönerek, devletini yeniden toparlamak için çalışmaya başladı 1225 yılında Tebriz'i alarak, karargahını buraya taşıyan Celaleddin, 1228 'de İsfahan'da Moğol ordusuyla çarpıştı Kardeşi Gıyaseddin'in ihanetine rağmen Moğolları hezimete uğratan Celaleddin, takip sırasında sol cenahının Moğol tuzağına düşmesi üzerine, Luristan'a kaçtı


Moğol istilâsına uğrayan ülkesini terk etmek zorunda kalan Celaleddin Harzemşah, Doğu Anadolu bölgesine gelmişti Selçuklu Alaaddin Keykubad , Moğol tehlikesinin büyüklüğünü bildiğinden Eyyubiler'den sonra Harzemşah Celaleddin‘e de ortak hareket etme teklifinde bulundu Ancak Celaleddin, kendisini Büyük Selçukluların vârisi gördüğünden, Türkiye Selçukluları'nı hâkimiyeti altına almak istiyordu Selçukluların Erzurum hâkimi Cihanşah'ın da kendine katılması ve kışkırtmaları o*nu daha da cesaretlendiriyordu Nitekim 4 Nisan 1229' da Ahlat'ı kuşatarak niyetini göstermiştir


Bir yandan da ülke içindeki isyanlarla meşgul olan Celaleddin Mayıs 1230'da Ahlat'ı ele geçirdi Ancak, kaleyi savunanlara ve halka karşı şiddetli davranışları, çevredeki Müslüman ülkelerin düşmanlığını çekti


Alaaddin Keykubad, veziri Altun Aba'yı Celaleddin Harzemşah'a göndererek, son kez anlaşmak istediğini bildirdiFakat bu teşebbüsler sonuç vermeyince savaş hazırlıklarına girişildi


İhtiyatlı davranan Keykubad rakibini önemsiz görmüyordu Her iki tarafın ordusu da yaklaşık 40 bin kişiden oluşmaktaydı 10 Ağustos 1230'da iki ordu Erzincan yakınlarındaki Yassıçimen mevkiinde karşılaştı Celaleddin, hezimete uğradı Ordusunun büyük bir kısmını kaybeden Celaleddin Harzemşah, bu acı mağlûbiyetten sonra Trabzon Rumlarına sığınmak zorunda kaldı ( 1230 )


Celaleddin'in zayıflamasından faydalanan Moğollar tekrar saldırıya geçti Moğol tehlikesinin kavrayamayan diğer Müslüman ülkeler, Celaleddin'in yardım talebini cevapsız bıraktılar


Ağustos 1231 'de Dicle köprüsü kenarında Moğolların baskınına uğrayan Celaleddin'in tüm maiyeti öldürüldü Kaçarak dağlara çekilen Celaleddin Harezmşah, burada göçebeler tarafından öldürüldü ( 17-20 Ağustos 1231) Müttefiki Cihanşah esir edildi, Erzurum ele geçirildi Ahlat , tekrar Eyyubi emrine iade edildi


Celaleddin Harzemşah'ın ölümüyle, Harezmşahlar Devletinin yıkılmasından sonra Moğolların İslam Dünyasına saldırmalarını engelleyecek bir güç kalmamıştır


Bu devletin yıkılması, Anadolu Selçuklu devleti ile Moğollar arasındaki tampon bölge ortadan kalktığından, Moğollar Anadolu sınırlarına dayandılar Artık Selçuklular ve Moğollar komşu olmuşlardı


Sultan Celaleddin Harezmşah'ın ölüm şekli hakkında tarihçilerin ifadeleri ekseriya birbirini teyit eder mahiyettedir Bu konuda Nesevi ve Cüzcani'in beyanları en doğrusudur


Türk İslâm târihinin en bahadır ve şecâat sâhibi şahsiyetlerinden olan Celâleddîn Harezmşâh, birçok harpleri hayâtı pahasına kazandığı hâlde, idâre ve siyâset bakımından zayıf olduğu için bunlardan istifâde edememiştir Bütün meseleleri harp yoluyla halletmeye çalışması, düşmanlarını arttırmıştır Buna rağmen Moğol saldırılarına ve Hıristiyan Gürcülere karşı mücâdele edebilen yegâne zât olması, ona gerek halk arasında ve gerek bütün Şark edebiyâtında büyük bir şöhret kazandırmıştır Moğolların yakın şarkı tamâmen istilâ etmesinden sonra, Celâleddîn'in bölgede oynadığı rol daha iyi anlaşılmış ve İslâmiyetin müdâfii olarak büyük kahramanlar arasına dâhil edilmiştir


"Meşhurdur ki, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlûp eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerâsı ve etbâ ı ona demişler:


"Sen muzaffer olacaksın Cenâb-ı Hak seni galip edecek"


O demiş: "Ben Allah'ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım Cenâb-ı Hakkın vazifesine karışmam Muzaffer etmek veya mağlûp etmek Onun vazifesidir" İşte o zat bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla, harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur"


Moğolları ve onların acımasız ordularını durdurabilen,yavaşlatabilen 2 şahsiyetten biriEn kahramanı Moğollar ona 'cellad' derdivarın gerisini siz düşünün


Cengiz han ile yaptığı savaşta mağlubiyeti sezmiş ama son ana kadar savaş alanında bizzat savaşmış durumun umutsuzluğu iyice aşikar olunca akıl hocası ve en güvendiği komutanı timur melik tarafından kaçmaya ikna edilmiş Cengiz hanın onun savaşmasını gördükten sonra işte benim oğlum böyle olmalıydı dediği rivayet edilen hükümdar'dır SULTAN MENGÜBERDİ CELALEDDİN HAREZMŞAH !!

Alıntı Yaparak Cevapla

Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin Harzemşah

Eski 07-25-2012   #2
FrmSinsi
Varsayılan

Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin HarzemşahöLümü konusunda;

Diyarbakir Civarında,

ßi Akrabası Ahlat Kuşatmasında öLen, ßi göçebe tarafından, mızrakLa öLdürüLdüğü rivayet edilir

Alıntı Yaparak Cevapla

Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin Harzemşah

Eski 07-25-2012   #3
FrmSinsi
Varsayılan

Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin Harzemşahyalan yanlış şeylerle prim yaptıramazsınız kimseye celaleddin harzemşah büyük bir komutandır fakat, moğollara saldırdı moğolları yendi falan hikaye cengizhana putperest diyen dilin inancına sövdürmeyin adamı cengiz han camokaya karşı yaptığı ilk savaşda yenilmiştir sadece ondan sonra hiç bir defa mağlup olmamıştır ulu komutan sabutay, mekanı cennet olsun, moğol ordusunu bir kez bile bileğini büktürmemiştir

siz kendi tarihinizle gurur duyucaz diye benim atalarıma hilekar, putperest diyemezsiniz çapınız kadar konuşun amk 2 nehir arası bi devletçik kurmuşlar kafanızı kaldırsanız ağzınıza sıçacaklar ama cok büyük devletti diye geçiniyosunuz

ve son olarak putperest dediğiniz adam, siz daha müslümanlık bilmezken, arap köpekleri puta taparken göktanrı inancını benimsemiş, peygamber gönderilmeden tanrının tek olduğunu kabul etmiş bir insandı tarihi bire bin katmadan yazın yoksa ben bi başlarsam moğol ordusunun başarısına taaa şu an oturduğunuz eve kadar yapılan savaşları anlatırım haftalarca dinlemek zorunda kalırsınız küçük devletlerin küçük müslümancıkları hayalgücünüze kuvvet

Alıntı Yaparak Cevapla

bnde müslümanım

Eski 10-12-2013   #4
Kayıtsız
Varsayılan

bnde müslümanımbnde müslümanım ama cengizhan ı çok iyi biliyorum ve hala araştırıyorum ona putperst falan diyemezsiniz o gök tanrıya inanır

ayrıca adamın sefer yapma hakkı vardır diger türk veya müslümanların nasıl cihad anlayışı varsa onun da gök tanrı inancına göre sefere çıkma hakkı vardı ve her gittigi yerde halka önce teslim olmalarını söylerdi ve uyarır dı hatırladıgım kadarı ile örngin bi kale seferinde kaleye saldırmadan önce farklı renkde 3 bayrak sırası ve zamanı ile ayrı ayrı asılırdı ilk bayrak teslim olmaları ve zarar görmeyecekleri anlamına 2 bayrak tam olarak hatırlamıyorum ama bn şöyle ifade edeyim teslim olmayanların son şansı 3 ise herkesin ölecegi anlamına gelirdi adam direk olarak savaş ve yıkıma baş vurmamış
harezmşah mehmed cengiz han ın kervanına saldırmış ve yıkımı kendi başlatmıştır
şunlarda bi gerçek şah mehmed öldükden sonra celaleddin tahta geçmiş mogolları yenmiştir çünkü babası ile mogollara karşı savaştıgında yenilmiş fakat onların taktiklerini hareketlerini gözlemlemiş sonraki savaşlarda karşı koymuştur sonuç olarak oda yenilgi almıştır

Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin Harzemşah

Eski 02-28-2017   #5
Kayıtsız
Ico21

Cevap : Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin HarzemşahSizin o övündüğünüz cengizhan evet göktengri ye inanırdı buna şüphe yok fakat hem kendi hemde oğlu camiileri allahın evini insanlarla doldurup yakmış müslümanları hep arkalarından vurmuş şimdiki zamandada bunun cefasını çekiyorlar osmanlı İMPARATORLUĞU hiç bir dini kimselere kötü davranmamış ken sizin bu konuyu konuşmanız saçma aynı zamanda cengiz han dan sonra gelen ögedayın da neler yaptığı açık sakin onları bana karşı savunmayın
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin Harzemşah

Eski 07-11-2017   #6
Kayıtsız
Varsayılan

Cevap : Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin HarzemşahKendinde moğol kanı olduğundan yalan yanlış şeylere cengizhanı savunmaya çalışma cellaleddin harzemsah kendi ordusundan kat kat büyük moğol ordusunu yenmiştir cengizhan hilelerle savaş yenerken ki buna savaş demek ayıp olur harzemşahlar muharebe yerine çıkıp düşmanı ezip geçmiştir
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin Harzemşah

Eski 10-05-2017   #7
Kayıtsız
Varsayılan

Cevap : Cengiz Han'ın Uykularını Kaçıran Türk, Celaleddin HarzemşahSinsi kodlu kişi nekadar kinle ve küfürle yazıyor Bunlara bıraksan bütün müslümanları yok etmek isterler Kaldıki ataları olan Cengiz ve Hülagu yecuc mecüc leri neler yaptı kimbilir
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


frmsinsi.net
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
FrmSinsi.net hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.