Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir

Frmsinsi.net - Hakkında Bilgi - Nedir (http://frmsinsi.net/index.php)
-   Siyasal Bilgiler / Hukuk (http://frmsinsi.net/forumdisplay.php?f=594)
-   -   Boşanma, Aynı Evde Yatağını Ayırma ve Küs Yaşama... (http://frmsinsi.net/showthread.php?t=1095402)

Şengül Şirin 12-26-2017 03:25 PM

Boşanma, Aynı Evde Yatağını Ayırma ve Küs Yaşama...
 
BOŞANMA, AYNI EVDE YATAĞINI AYIRMA VE KÜS YAŞAMA.
T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/22032
KARAR NO:2017/1159
KARAR TARİHİ:07.02.2017
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma

>BOŞANMA, BİRLİK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEME, YATAĞINI AYIRMA VE AYNI EVDE KÜS YAŞAMA.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından kendi davasının reddi, kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak
okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, davacı-karşı davalı kadının davası kabul edilerek boşanma kararı verilirken davalı-karşı davacı erkeğin davası reddedilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının, birlik görevlerini yerine getirmediği, yatağını ayırdığı, uzun süre aynı evde küs yaşadığı ve buna göre davalı-karşı davacı kadının da kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi doğru değil ise de; kadının davasında verilen boşanma hükmü temyiz edilmeksizin kesinleşmekle erkeğin boşanma davası konusuz kalmıştır. Bu sebeple mahkemece, erkeğin davası yönünden dava konusuz kaldığından "Karar verilmesine yer olmadığına" dair hüküm kurmak ve davadaki haklılık durumuna göre yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 07.02.2017 www.kararara.com


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.